Miljö- och byggnämnden www.skillingaryd.nu Startsidan för kommunalt  
 www.vaggeryd.nu  

Vaggeryd:
Nytt och kontroversiellt i  översiktsplan 2011
Inlagt måndag 10 maj 2010

Nya järnvägssträckningar och bostadsområden, tunnlar för bilister och gångtrafikanter med mera. Förslaget till ny översiktsplan för Vaggeryd med omnejd innehåller verkligen både spännande och kontroversiella projekt.

Den nya översiktsplanen har nu presenterats för vaggerydsborna. Cirka 50 personer tog chansen, en stor del av dem dock representanter  för partierna i fullmäktige.

Från 2002
Den gamla översiktsplanen från 2002 förverkligades bara till vissa delar. Nu återstår att se hur det går med den plan som klubbas nästa vår.

Ny järnväg
Ett överraskande inslag är förslaget att en ny järnväg som ska binda samman Nässjöbanan med Jönköpingsbanan alldeles norr om Vaggeryd. I kurvan vid Brynostadalen sydväst om Mölna ska ett nytt spår så småningom kanske sticka västerut i riktning mellan Yggen och Gärahovsgölen, alternativt norr om Gärahovsgölen. Det kallas triangelspår och ska avlasta bangården i Vaggeryd, som numera är ganska trång, vid trafik mot exempelvis Torsvik från Nässjö..

Var ska vi bygga?
Som svar på frågan; var ska vi bygga i framtiden, presenteras en rad alternativ:
Ett par kontroversiella förslag till bostadsområden som redan fått tummen ned under 2000-talet  återkommer. Bland annat föreslås bostäder i grönområdet mellan Dammgatan och kvarnen, ett projekt som Vsbo nog är intresserat av nära tätortscentrum som det ligger.

Nära Friluftsgården
Ett annat förslag som återkommer är att bostäder ska få byggas kring Waggerydsgårdarnas norra del och så nära Friluftsgården som 400 meter.
Tro inte att planerna på bostäder norr om Badplatsvägen och väster gamla E4:an upp emot Förborgen är skrinlagda. Nu återkommer det i delvis ny form, men inte riktigt lika strandnära som tidigare. Om det ska förverkligas måste dock en ny vattentäkt hittas.

Östra Strand
Området kalls Östra Strand. På Hjortsjöns västra strand föreslås att området mellan Stödstorpaån och Bondstorpsvägen görs till bostadsområde.

Hus vid Östra torget
En annan tanke är att förminska Östra torget i dess nordvästra sida med byggnader på Smedjegatan och parkeringsplatserna där intill. Kvar blir bara en så kallad pocketpark, ett mindre torg samt tre olika parkeringsplatser.

Nära skjutfältsgränsen
Ett tänkbart nytt bostadsområde är åkern intill skjutfältsgränsen söder om Södra Parkvägen vid Nestors.Tanken på exploatering här väcktes i samband med att det bostadsbyggnadsprogram som aldrig förverkligats dryftades olika föreningsrepresentater emellan för fem år sedan.

Ny infart
Detta område skulle få bekväm anslutning till E4a vid Vaggeryds södra trafikplats via en helt ny infart via Smedbygatan och utfart mot gamla E4 vid reningsverket. Därmed får man gratis en planfri korsning vilket innebär att plankorsningen på Götarpsvägen kan stängas. En gång- och cykeltunnel ska dessutom grävas under järnvägen i höjd med Slättens förskola.
De här två åtgärderna torde ligga ganska nära i tid, liksom biltunneln under järnvägen alldeles söder om Folkets hus. Plankorsningen på Storgatan tycks däremot bli kvar.

Stängs
På länge sikt kommer plankorsningen mellan Ödestuguvägen och Jönköpings banan att stängas och ersättas med gång- och cykeltunnel. Bil- och lastbilstrafiken får istället en tunnel under järnvägen vid Syntema.

Heta frågor
De hetaste diskussionerna vid det offentliga mötet som hölls på Fenix Kunskapscentrum gällde planerna för Waggerydsgårdarna, förlängningen av Torsboområdet norrut samt trafikföringen i Byarum. I översiktsplanen föreslår man att järnvägskorsningen vid skolan i Byarum stängs och ersätts med en gång- och cykeltunnel under järnvägen. För biltrafiken till området öster om järnvägen med Byarums bruk byggs en ny gata  som utgår norr om kyrkbyn och sedan följer järnvägen ned till trakterna av Byarums bruk. På den punkten var oenigheten påfallande mellan representanter för samhällsföreningen, som vill han en biltunnel vid skolan, och kommunens talespersoner.

Till 1 juli
Fram till halvårsskiftet har föreningar och privatpersoner chansen att säga sitt. Sedan ska planförslaget behandlas politiskt av partierna. Beslut tas i februari 2011. Än har alla alltså chansen att tycka till.
I morgon den 11 maj har de boende i södra kommundelen chansen att låta sig informeras i Skillingaryd.

Kåre Boberg

Till vänster om stigen i höger bildkant och därifrån norrut ända upp mot Lagan kan förslagsställarna tänka sig att tillåta bostäder. Avståndet till Friluftsgården är 400 meter.
I kurvan vid Brynostadalenkan förslagsställarna tänka sig ett industrispår som norr om Vaggeryd förbinder Nässjöbanan med Jönköpingsbanan.
Östra torget föreslås bli betydligt mindre. Bostäder tillåts där Smedjegatan numera går, liksom på parkeringsplatserna på gatans östra sida.
Fabriksbyggnaderna i kvarteret Oden vid nuvarande skolidrottsplatsen föreslås försvinna till förmån för bostäder.C. Svenssons smedja blir dock kvar.
Skolidrottsplatsen flyttas dock närmare sporthallen med p-platserna byggs på södra gaveln av sporthallen.


Mats om en grön plan
Inlagt torsdag 26 november 2009
En del av grönplanen för Vaggeryd är överkryssad och nu ska denna del helt försvinna från grönplanen.

Mats Oskarsson (M) har reagerat på en grön plan, ingen fotbollsplan men väl något annat speciellt.

Mats är ledamot av miljö- och byggnämnden och frågan det handlar om är den grönplan som det var mycket debatt om för några år sedan. Det gäller speciellt delen om strandpromenaden runt Hjortsjön i Vaggeryd.

Ändrat beslut
Vid sjöns södra ände var det tänkt att promenaden skulle följa strandkanten men efter flera protester blev beslutet att denna del av promenaden skull gå på befintliga gator, som också de ligger ganska nära sjön.

Stort kryss
På kommunens webbplats finns det gamla förslaget upptaget men är överkryssat. Det är detta som fått Mats att reagera och nu är det tänkt att den överkryssade delen helt ska försvinna.
En och annan boende i området har också reagerat och undrat vad som egentligen gäller.

Per Bunnstad


Nya regler om livsmedel
Inlagt torsdag 26 november 2009
Miljö- och byggnämnden har fastställt vissa rutiner och tillsyn och debitering av livsmedelsverksamhet i mindre omfattning.

För exempelvis föreningar som har försäljning av förpackad godis/dricka med mera kan undantas avgift.
Samma sak gäller exempelvis teförsäljning i presentbutiker och försäljning av förpackat godis i exempelvis byggvaruhus. För något mer omfattande verksamhet blir avgiften 430 kronor per år. Allt detta handlar om riksklass 5B. Än mer omfattande verksamhet med mera har andra regler och avgifter.

Bygglov i maj 2009
Inlagt 27/5 2009
Miljö- och byggnämnden beslutade i går om följande bygglov:
 • Bogla 1:6, tak över grillplats, Bengt Petersson, Bondstorp
 • Palsbo 3:1 förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, Kjell Lundh
 • Flahult 1:3, Fängen 17, strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Jon Andersson
 • Galtås 2:3, Basseberg Medeltidsby, bygglov för nybyggnad av skifteshus, Berghems Vänner
 • Starkeryd 1:24, strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation, Vattenfall Eldistribution AB
 • Starkeryd 1:8, bygglov för nybyggnad av transformatorstation, Vattenfall Eldistribution AB
 • Södra Park 1:9, Strömbergsvägen 1, Vaggeryd, tillbyggnad av enbostadshus med uterum, Jeanette Ljung
 • Kniven 1, Ö Allégatan 52, Skillingaryd, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av garage, Jörgen Åberg
 • Hålabo 1:36, Framskogen 2, bygglov för nybyggnad av förråd, Kent Freij
 • Grimsjö 1:4, bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Maria Grimäng
 • Klevshult 1:15, Klevshult Ängaholm, bygglov för nybyggnad av garage, Jörgen Åkerblad
 • Krängshult 1:18, Åhult 11, bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Per-Owe Nilsson

Slutade efter en månad
Inlagt 6/2 2009
Det blev knappt en månads arbete på Vaggeryds kommun för den nya miljö- och hälsoskyddsinspektören Åsa Hamrin. Orsaken är att hon nu fått jobb i Ånge, som ligger bara tio mil från den plats där hon har sin familj. Kommunen får nu söka en ersättare eftersom Åsa slutade i går.
Åsa – ny inspektör som håller på Modo
Inlagt torsdag 15/1 2009
Åsa Hamrin började den här veckan på miljö- och byggnadsnämndens kontor.

I måndags den 12 januari började Åsa Hamrin, 25, som ny miljö- och hälsoskyddsinspektör i Vaggeryds kommun. Arbetsplatsen är i Skillingehus.

Åsa är nyutbildad och och hennes inriktning är livsmedel. Hon kommer därför att ta över frågor kring livsmedelstillsyn med mera.
Åsa bor nu i Skillingaryd och längre fram hoppas hon att hennes kille ska kunna flytta med. Men just nu är det lite kärvt på arbetsmarknaden.
Åsa bodde senast i Timrå utanför Sundsvall. Hennes favoritlag i ishockey är inte Timrå utan Modo från Örnsköldsvik.

Per Bunnstad

 

VAGGERYDS KOMMUNS
MILJÖVÅRDSPRIS 2008
Inlagt 17/9 2008
Välkommen med förslag på årets pristagare

Vaggeryds kommuns miljövårdspris delas årligen ut till den eller de som utmärkt sig på ett ur miljösynpunkt förtjänstfullt sätt genom en åtgärd, uppfinning, rutinändring eller opinionsbildning.

Pris kan också utgå för att stimulera till insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården.

Medvetna, varaktiga och långsiktiga förtjänster till miljövårdsarbetet skall härvid särskilt uppmärksammas.

Priset kan delas ut till företag i kommunen, enskildapersoner, organisationer, föreningar eller sammanslutningar såsom skolklasser.

Upplysningar lämnas av och miljö- och byggchef Ivar Pettersson, telefon 0370-781 45.

Förslag med motivering lämnas senast den 13 okt 2008 till Miljö- och byggnämnden, Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd

Miljö- och byggnämnden
www.vaggeryd.se

 

Hus byggs söder om Kaffegatan
Inlagt 24/4 2008
Ett planprogram för Pålen 1:1 vid Kaffegatan – Lägret är ute på programsamråd.

Handlingarna finns tillgängliga från och med 23 apriltill och med 21 maj på kommunens bibliotek, på hemsidan samt på miljö- och byggförvaltningen. Det kommer även att hållas ett möte den 12 maj kl 18.30 i Skillingehus.
Det hela handlar om planerad byggnation på södra sidan av Kaffegatan.
Man kan se en skiss och textdokumentation här (en ganska tung pdf)

 

Tyck till om Fåglabäck
Inlagt 24/3 2008
Under tiden 25 mars–15 april 2008 har alla och envar chansen att tycka till om den nya planen för Fåglabäck 1:2.

De senaste månaderna har tjänstemännen på miljö- och byggkontoret arbetat med en ny plan för Fåglabäck 2:1. Syftet har varitatt få fram tomter för villabebyggelse.
Förslaget finns utställt hos kommunen under de närmaste tre veckorna.
Nedan finns karta och planprogrammet som pdf.
Skicka synpunkterna till: Miljö- och byggnämnden, Box 43, 568 21 Skillingaryd eller skicka e-brev till miljobygg@vaggeryd.se
Man kan läsa mer om planprogrammet på kommunens hemsida www.vaggeryd.se.
Flygbilder över Fåglabäck finns här
Karta
Planbeskrivning

 

Bostäder byggs i Fåglabäck
Inlagt 24 oktober 2007

Det har i många år talats om att bygga bostäder i Fåglabäck och nu är det på gång. I detta vackra område alldeles väster om järnvägen ska fler kunna bo i framtiden.

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett planprogram för Fåglabäck 2:1 och allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter på detta senast den 9 november 2007.

20-tal villor
Syftet med planprogrammet är det ska kunna byggas minst ett 20-tal villor i den södra delen av Fåglabäck.
Det upprättade planprogrammet finns utställt på biblioteken i Skillingaryd och Vaggeryd samt på anslagstavlan utan för miljö- och byggförvaltningen i Skillingehus i Skillingaryd under tiden 19 oktober–9 november 2007.
Man kan läsa mer om planprogrammet på kommunens hemsida www.vaggeryd.se.

Skicka hit
Synpunkter på planprogrammet ska lämnas in skriftligen till miljö-och byggförvaltningen senast den 9 november 2007.
Adressen är:
Miljö- och byggnämnden
Box 43
568 21 Skillingaryd

Läs mer här: Planprogram (pdf, ett ganska tungt dokument)