Kultur- och fritidsnämnden www.skillingaryd.nu  www.vaggeryd.nu Startsidan för kommunalt

 Badplatser – hundförbud (inlagt 31 jul 2008)

 Besparing 2010 (inlagt 25 sep 2009)

 Bibliotek (inlagt 22 okt 2008)

 Bissefällarns museum (inlagt 4 sep 2009)

 Föräldravandring (inlagt 6 feb 2009)

 Hjortsjöns camping (inlagt 11 jun 2009)

 Konst och kulturrunda (inlagt 26 jun 2008)

 Kulturhistorisk utredning 2009/10 (inlagt 23 sep 2009)

 Kulturskolan (inlagt 16 februari 2009)

 Kulturspår (inlagt juli 2012)

 Simhallen kanske i malpåse (inlagt 18 jun 2009)

Skillingaryds Arena (inlagt 21 feb 2008+8 jul 2008 med flera datum)

Simskolan 2008 (inlagt 27 jun 2008)

Simskolan 2009 (inlagt 3 jul 2009)

Smålands Akademi (inlagt 27 jan 2009)

Sporthallen - gamla (inlagt 24 jan 2009 + 5/2 2009+ 12/2 2009)

Sim- och sporthallen - Vaggeryd (inlagt 10 aug 2009)

Sportlovsprogrammet (inlagt 5 feb 2008, 2 feb 2009)

 

Nya namn till Båramoområdet
Inlagt torsdag 15 april 2010

Kultur- och fritidsnämnden har fastställt nya gatu- och kvartersnamn på Båramoområdet i Skillingaryd.

I nämnden var det en liten diskussion om man skulle vara riktigt internationella och inte ha med namn på å, ä och ö men man fastnade för att hålla på det nationella.
Det är Östbo Historiska Sällskap som lämnat förslag och de nya namnen blir nu:
• Gatan från rondellen över järnvägen och söder ut mot Ovdaskogsvägen: Terminalvägen.
• Gatan norrut mot Duveled: Duveledsvägen.

Fler gator
Övriga planerade gator inom området ges namnen;
• Bjälkövägen, Magerhusvägen, Eneveckavägen och Molundsvägen.

Kvartersnamn
• Drakakällan
• Bäckakällan
• Björkestubben
• Fornåkern


Anette efterträder Sara
Inlagt söndag 22 november 2009
Anette Österholm har tagit över som kultur- och fritidsassistent...
...efter Sara Arlesten Sanell.
Det har blivit byte på tjänsten som kultur- och fritidsassistent i Vaggeryds kommun.

I Skillingehus finns sedan i måndags Anette Österholm i stället för Sara Arlesten-Sanell, som nu börjat jobba på landstinget i Jönköping.
Anette var en av omkring 125 sökande till tjänsten och hon har prövat på den tidigare då hon varit vikarie när Sara varit mammaledig.
På förvaltningen i Skillingehus finns ytterligare en anställd och det är kultur- och fritidschefen Göran Svensson.
 
Kultur- och fritidsnämnden
sparar 1.215.000 kronor
Inlagt 25 september 2009

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att spara 1.215.000 kronor i nsäta års budget och det är osthyvelsprincipen som gäller. Nästan all verksamhet drabbas, mer eller mindre.

Monica Sporrong (S) yrkade för den socialdemokratiska gruppens räkning på att kultur- och fritidsnämnden begär att frågan om anslag till nämnden omprövas av Kommunfullmäktige. Det blev omröstning som slutade 5–4 för den borgerliga gruppens förslag. Socialdemokraterna reserverade sig mot förslaget.

2010 års besparingar
• Nämnd/förvaltning 47.000
• Idrottsplatser 100.000
• Sim- och sporthallar 234.000
• Friluftsbad 24.000
• Bowling 145.000
• UC-UG 41.000
• Föreningsbidrag 178.000
• Bibliotek 100.000
• Kulturverksamhet 95.000
• Studieförbund 206.000
• Kulturskola 45.000
• Totalt: 1.215.000

Hela protokollet från nämndens möte finns här som pdf

 

 

Simhallen kanske i malpåse...
Inlagt 18/6 2009
Simhallen kanske läggs i malpåse. Arkivbild

I augusti ska kultur- och fritidsnämnden bestämma vad man ska dra ned på under 2010. Ett av de mer drastiskta förslagen är att lägga simhallen i Skillingaryd i malpåse.

Kultur- och fritidsnämnden hade möte i måndags för att diskutera tänkbara neddragningar och det sas att man skulle hålla tyst om vad som är på gång. Men som vanligt håller inte en sådan taktik.
En av de mest drastiska förslagen är att lägga simhallen i malpåse, vilket redan fått flera av våra läsare att reagera.

Tre spår...
Thore Ohlsson (FP) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden och han medger att sim- och sporthallen i Skillingaryd är ett av de ”tre spår” nämnden har för att spara 890.000 kronor under 2010.

Inte hyveln
Thore betonar att inget alls är beslutat utan man är i färd med att ta fram olika förslag. Att använda osthyveln på verksamheten är inte lätt när det handlar om så mycket som nästan en miljon utan då måste man skära i vissa verksamheter.

Stängd för alltid...
– Men om bestämmer sig för att stänga simhallen för en tid så är det ju risk att man aldrig öppnar den igen. Den är ju gammal och behöver renoveras, säger en av våra läsare som vill vara anonym.
Simhallen bygdges för övrigt 1962 och ahr nu 47 år på nacken.

Under renoveringstiden
Det är aktuellt att renovera den gamla sporthallen med simhallen. Det finns nio miljoner avsatta för detta i flerårsbudgeten men det behövs troligen mer än så. Blir det en renovering måste i vilket fall som helst sim- och sporthallen vara stängd under tiden för ombyggnationen.

Inte drabba ungdomar
– Vi jobbar nu med en konsekvensbeskrivning. Vi vill se följderna av de olika besparingsförslagen. Huvudmålet är att besparingarna i möjligaste mån inte ska drabba ungdomsverksamhet, påpekar Thore Ohlsson.

Måst spara än mer
Än värre riskerar det att bli 2011. Då kanske nämnden riskerar att få spara ännu mer, kring en halv miljon. Redan i år har nämnden besparingskrav på 325.000 kronor.

Per Bunnstad

Så slår sparkraven inom kultur-fritid
Inlagt 15/4 2009

Om kultur- och fritidsnämnden måste pruta 750.000 kronor i nästa års budget får det stora konsekvenser. Mest drabbas bowling och studieförbunden samt att ett bad och ett bibliotek läggs ned. Bowlingalliansen kanske drabbas så illa som det ser ut om man lyckas får ned hyran som till och med kultur- och fritidschefen tycker är i hösta laget.

I maj ska kommunfullmäktige ta ställning till om man ska behöva spara så mycket som tre procent.
I kultur- och fritidsnämnden ville inte socialdemokraterna gå med på förslaget. De vill i stället genom bland annat höjd skatt undvika neddragningar.

4–4 i omröstning

Det blev omröstning. Kristina Torstensson (C) röstade inte alls. Därmed blev det 4-4 och ordförande Thore Ohlsson (FP) fick med sin utslagsröst se besparingsförslaget godkännas.

Inriktning på besparingar/effektiviseringar;
Inriktningen för 2010 års verksamhet är en vidmakthållen satsning på barn- och ungdomar.
Det innebär att verksamhet som vänder sig till vuxna får vidkännas ett reducerat kommunalt
stöd. Om barn- och ungdomsverksamhet drabbas är ambitionen att alternativa lösningar skall
kunna erbjudas för att lindra verkningarna av förändringarna.

• Idrottsplatser;
Åtgärd; Anslaget till föreningarna Movalla och Vaggeryds Ip reduceras
Besparingsförslag. 50.000
Konsekvens; Idrottsplatsernas möjlighet att hålla is liksom underhåll av fastigheter minskar. Ett alternativ till verksamhetsminskning är att höja hyran för SIS respektive WIK.

• Sim– och sporthallar
Åtgärd;
1. Förändrad städning av sporthallarna i Vaggeryd, Skillingaryd och Hok.
Avtalet med VSBo sägs upp och ny städorganisation inrättas.
2. Avgifterna i nya sporthallen höjs från 150 kr till 200 kr/tim för vuxenverksamhet och från 45 kr till 50 kr för ungdomsverksamhet. I övrigt behålls avgifterna oförändrade.
Total besparing; 150.000.
Konsekvens; Målsättningen för en förändrad städorganisation måste vara en kvalitativt
oförändrad lokalvård men till en lägre kostnad än dagens 755.000
En höjning av avgifterna i den nya sporthallen kan anses vara motiverad med hänsyn
till anläggningens kvalitativa värden.

• Friluftsbad;
Åtgärd; Badplatsen vid Rolstorpasjön avvecklas.
Besparing; 20.000
Konsekvens; Latrin och soptömning upphör, sannolikt måste markägaren Sveaskog stänga badplatsen. Alternativt tar någon privat över badet.

• Bowling;
Åtgärd; Kultur/fritid säger upp avtalet med kommunen om hyra av bowlinghallen.
Bowlingalliansen får själv teckna hyresavtal med kommunen om fortsatt verksamhet.
Kultur/fritid är villig att ge bowlingalliansen ett hyresbidrag på 100.000 om året till fortsatt verksamhet. Årshyran för 2009 är 298.000.
Besparing; 145.000
Konsekvens; Avgörande för den fortsatta verksamheten blir vilken hyra bowlingalliansen behöver betala för lokalerna. Blir differensen mellan hyran och hyresbidraget för stor, alltså det belopp alliansen själva måste stå för, är risken överhängande att verksamheten kommer att upphöra.
För 2009 förväntas bowlingen betala en årshyra på 50.000.

• Ungdomsverksamhet:
Åtgärd;
1. UG i Skillingaryd lämnar källarlokalerna i Skillingehus för att om möjligt finna
billigare lokaler. Årshyran för 2009 är 127.000.
2. Alternativet till att finna billigare lokaler är minskade öppettider på UG/UC.
Besparing; 25.000.
Konsekvens; Huvudalternativet är att hitta nya lokaler i Skillingaryd, vilket inte skall behöva påverka verksamheten negativt.

• Föreningsbidrag;
Åtgärd; Sänkt anslag till energisparåtgärder från 150.000 till 50.000.
Besparing; 100.000.
Konsekvens; Färre föreningar har möjligt att få bidrag till energiåtgärder.
Minskningen kommer även att påverka det särskilda bidarget negativt eftersom den del av energisparbidraget som ett inte förbrukas fördelas i särskilt bidrag.

• Bibliotek;
Åtgärd; Biblioteksfilialen i Klevshult avvecklas.
Besparing; 100.000.
Konsekvens; Antalet lån i Klevshult uppgick 2008 till knappa 2.000, varav cirka 1.200 var ungdomslån. Låntagarna hänvisas fortsättningsvis till biblioteket i Skillingaryd.
Skolan erbjuds möjlighet att fortsätta med skolbiblioteksverksamhet och för äldre erbjuds ”Boken kommer-service”.

• Arrangemang;
Åtgärd; Kommunen drar sig ur arrangemanget Fågelforsdammen runt.
Besparing; 10.000
Konsekvens; Sannolikt kommer arrangemanget att upphöra.

• Kulturverksamhet;
Åtgärd; Evenemangskalendern produceras fortsättningsvis endast i digital form.
Besparing; 50.000
Konsekvens; Evenemangskalenderns blir tillgänglig för de med Internet.

• Studieförbund;
Åtgärd; Anslaget till studieförbunden reduceras från dagens 537.000 till 437.000.
Av de 537.000 fördelas 367.000 i kontantbidrag, 155.000 i lokalsubventioner och 15.000 i särskilt ungdomsanslag
Besparing; 100.000
Konsekvens; Merparten av studieförbundens verksamhet riktar sig till vuxna.
En minskning av kontantbidraget innebär sannolikt att deltagarna får betala en högre avgift när man deltar i en studiecirkel.
Minskade lokalsubventioner innebär att de studieförbund som bedriver verksamhet i Folkets Hus i Vaggeryd eller i kommunala lokaler får betala en högre hyra.

• Kulturskolan
Kulturskolan undantas från besparing med hänvisning till verksamhetens tydliga inriktning mot barn och ungdomar samt att verksamheten under 2010 kommer att flytta in i nya lokaler vid Fenix, vilket förväntas få en verksamhetsutvecklande effekt.

Sammandrag av besparingsförslag;
• Idrottsplatser 50.000
• Sim- och sporthallar 150.000
• Friluftsbad 20.000
• Bowling 145.000
• Ungdomsverksamhet 25.000
• Föreningsbidrag 100.000
• Biblioteksverksamhet 100.000
• Arrangemang 10.000
• Kulturverksamhet 50.000
• Studieförbund 100.000
Totalt 750.000

 

250.000 i elfte målet fördelas
Inlagt 13/3 2009

Kultur- och fritidsnämnen har fördelat 250.000 i extra pengar från kommunfullmäktige. Det är det så kallade elfte målet hos fullmäktige som nu uppfylls.

Bidragen går till följande områden:
• Museiverksamhet 100.000
• Lokalt kulturarv 75.000
• Programverksamhet hos exempelvis föreningar eller bibliotek 50.000
• Biblioteksverksamhet 25.000
Exakt hur pengar inom varje område fördelas bestäms av kultur- och fritidsnämnden. Men när det gäller lokalt kulturarv är det bland annat hembygdsrådet som får mycket att säga till om.
Det här kontot ligger troligen utanför eventuella besparingar.

Drabbas av besparingar
Inlagt 13/3 2009

Alla kommunala nämnder håller på att ta fram konsekvenser av vad som händer med verksamheten om man 2010 tvingas spara två eller procent.

För kultur- och fritidsnämnden handlar det om neddragningar i storleksordningen 500.000–750.000 kronor, om nu kommunfullmäktige säger ja till de här procenttalen.
– Om det blir neddragningar i den här storleksordningen kommer det att märkas mycket tydligt och vi kan inte bara använda osthyveln utan verksamhet riskerar att läggas ned, konstaterar kultur- och fritidschefen Göran Svensson.
Den 15 april ska nämnden fastställa sina eventuella besparingar.


Ännu fler får bidrag
Inlagt 5/2 2009

Kultur- och fritidsnämnden fastställde i går vissa föreningsbidrag. För en del blev det positiva besked, för andra negativa.

En del föreningar fick redan i december besked och nu har en del tillkommit.

De får ja
• Sjöbogården 30.000 för renovering av va
• Waggeryds Thaiboxningsklubb 4.000 för boxningssäckar
• Brattborgs Ryttarsäsllskap 75.000 för en ridbana utomhus
• Tofteryd.Hagshults Hembygdsförening ytterligare 23.000 för renovering av skorsten i hembygdsparken
Totalt är det 192.000 kronor som fördelas.
Utöver detta får Götaströms Golfklubb 28.500 i energisparbidrag och NBV högst 4.000 kronor till den konsert som anordnades i söndags. Bondstorps IF får 2.000 kronor för särskilda aktiviteter under sportlovet.

De får nej
• Bågskyttarna i Vaggeryd får inget bidrag då de fick 2007
• Waggeryds Museiförening hade ansökt om 14.000 för bland annat en it-satsning men man fick särskilt bidrag 2007 och får därför inget den här gången
• Reumatikerföreningen hade begärt att få använda simhallen i Skillingaryd hyresfritt men det sa nämnden nej till
• Skillingaryds Manskör sökte bidrag till konsert vid sitt jubileum med det blev nej. Avslaget motiveras med att ansökan lämnades in först efter arrangemanget.

Beslut senare
Några beslut fattas först senare:
• Hooks IF för arbeten vid Lindevallen
• Vaggeryds SOK för elljusspår

263.000 kronor i extra bidrag 2008
Inlagt 11/12 2008

Kultur- och fritidsnämnden har anslagit 263.000 kronor till fem föreningar. Det handlar om extra bidrag.

De 13 föreningarna hade ansökt om tillsammans 708,.425 kronor. Nämnden har inga fasta pengar för extra bidrag men han lyckats få lite över.
dessa föreningar får nu lite julpengar:
– IOGT/NTO Vaggeryd 147.000 kronor för tillbyggnad av Bäckalyckan.
– Eksäters SAM Ungdom 28.000 kronor för amortering av lån hos kommunen.
– Hooks IF 40.000 kronor för renovering av omklädningsrum.
– Skillingaryds Missionsförsamling 23.000 kronor för anslutningsavgift för avloppssystem på Fridhäll.
– Tofteryd-Hagshults Hembygdsförening 25.000 kronor för renovering av skorstenar i hembygdsparken.
Åtta föreningar får vänta på beslut till februari nästa år.


277.500 i extra bidrag
Inlagt 13 december 2007
Elva föreningar i kommunen kan räkna med extra bidrag om 277.500 kronor.

Kommunen brukar vid årets slut komma med julklappar till förening som sökt bidrag för materiel eller mindre tillbyggnad men i år är bidraget extra stort.
De som får dela på pengarna är:
– Sjöbo Fritidsgård 20.000 (reparation av toalettsystem)
– Hooks IF 75.000 (renovering av klubbstuga
– Bondstorps Missionsförsamling 50.000 (handikappanpassad toalett)
– Långserums Fritidsgård 10.000 (nya fotbollsmål)
– Bratteborgs Ryttarsällskap 75.000 (utomhusridbana)
– Bågskyttarna Vaggeryd 5.000 (skjutvägg på inomhusbana)
– Waggeryds Musielförening 22.500 (brandsäkert arkiv)
– Svensk Naturskyddsföreningen 2.000 (energisparåtgärder)
– Vaggeryds PRO 3. 500 (bouleanläggning)
– Folkets Hus i Hok 10.000 (samlingslokal)
– Skillingaryds Jaktvårdsförening 5.000 (lerduvebana)

75.000 till kulturföreningar
Inlagt 13 december 2007

20 kulturföreningar i kommunen får dela på tillsammans 75 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2007.

Allra mest får Skillingaryds Manskör med 10 000 kronor och Gota Stream Big Band med 8 000.
Hembygdsföreningarna i Bondstorp, Byarum, Svenarum, Tofteryd-Hagshult och Åker tilldelas vardera 5.000 kronor. Lika mycket får Waggeryds Museiförening.
4.000 kronor var får Sjöbogården och Vaggeryds Konstförening,
3.000 kronor var får Waggeryds Släkt- och Bygdeforskare och Östbo Historiska Sällskap.
2.000 var ges till Föreningen Munkaleden och Götaströms Fordonshistoriska Klubb. Lika mycket vardera går till föreläsningsföreningarna i Bondstorp, Hagshult och Åker.
Blåsorkestrarna Betels Musikkår och Svenarums Musikkår får 1.000 kronor var. Lika mycket ges till Skillingaryds Fotoklubb.
Det är exakt samma bidrag som förra året förutom att Vaggeryds Konstförening fått ytterligare 1.000 kronor medan Sjöbogården fått 1.000 kronor mindre. Förra året fick Frälsningsarméns Musikkår 1.000 kronor men ingen ansökan har inkommit i år.
Nästa år har nämnden 90.000 kronor att fördela mot årets 75.000.