Socialnämnden www.skillingaryd.nu  www.vaggeryd.nu Startsidan för kommunalt

Anhörigdag (inlagt 6 okt 2008)
Knekten (uppdaterar 23 okt 2009)
Om Sörgården

Socialchefen slutar (inlagt 20 jan 2009)
Se även nedan

JO-anmäler kommunen
Inlagt torsdag 14 januari 2010

Ett par JO-anmäler nu Vaggeryds kommun med anledning av hur deras 30-årige son behandlas i en så kallad LSS-placering.

– Vi flyttade till Jönköping för att få vara nära vår son som nu börjat klara sig bra. Men nu vill man på Vaggeryds kommun att han ska bryta upp från Jönköping och flyttas till Vaggeryds kommun, säger pappan till Skillingaryd Nu/Vaggeryd Nu.
Pappan har svårt att förstå hur sonen ska behöva drabbas. De ser det hela som omänskligt.

I Jönköping sedan 92
Sonen insjuknade i slutet på 1980-talet och 1987–1992 vistades han på ett behandlingshem i Västra Frölunda. Han kom 1992 till ett behandlingshem i Jönköping. När detta lades ned 1995 fick han bo på Fribo Rehab i Jönköping. 13 år senare fick mamman via Vaggeryds kommun veta att Fribo inte har den LSS-behörighet som krävs och nu började kommunen planera för att en flytt till Vaggeryds kommun.

Bytte bostadsort
Mamman och pappan har flyttat från Skillingaryd till Jönköping för att vara nära sin son och de har sett vilka stora framsteg han gjort de senaste åren. Nu anser de att allt kommer att riskeras om sonen måste bryta upp från Fribo och den kompis han skaffat sig.
– Han har utvecklats enormt på Fribo, skriver föräldrarna i sin JO-anmälan.
Nu har Fribo fått LSS-behörighet men från Vaggeryds kommun vill man ändå att den planerade flytten ska göras.

Kommuner oense...
Föräldrarna pekar i sin anmälan på att de genom Socialstyrelsen fått veta att det är en konflikt Jönköpings-Vaggeryds kommun emellan och nu får deras son lida för detta.

Per Bunnstad


Oro för beslut om personlig assistans
Inlagt onsdag 21 oktober 2009

På måndag ska kommunfullmäktige ta ställning till förslaget om att den personliga assistansen ska lämnas ut till annan utövare. Detta skapar just nu stor oro och kommunen för fått ett brev från Inger Askehag som är en av kommunens gode män.

Inger skriver att det är hennes uppgift som god man att sörja för den aktuella kvinnans trygghet och att kvinnan mår så bra som möjligt och har bra levnadsvillkor.

Trygghet
Inger pekar på att kvinnans tillhörighet till den före detta gruppbostaden är tryggheten i livet:
– Jag förutsätter att hon garanteras, att hennes tillvaro och trygghet inte ska försämras, skriver Inger Askehag.

Inger fortsätter
– Min synpunkt är att jag förutsätter att alla gode män och förvaltare för samtliga brukare kommer att få detaljerad information och och få tillfälle att ställa frågor innan en eventuell förändring sker.

Ingen info
Hon påpekar att hittills har de gode männen inte fått någon form av information.
Ingers brev är ställt till socialnämnden, kommunstyrelsen och socialförvaltningen.

Per Bunnstad


Matändring på Jupiter
Inlagt torsdag 8 oktober 2009

Servicenivån har förändrats på äldreboendet Jupiter i Skillingaryd och det har bland annat fått anhöriga att reagera.

Det handlar om en förändring av kvällsmålet på helgerna, vilket tidigare tillretts av personalen. Sedan 1 oktober gäller inte detta längre men Agneta Ling på Jupiter säger att hon arbetar för att återinföra servicenivån. Hon berättar att det kan komma tillbaka inom någon av de närmaste veckorna.

Reagerar
Ett par anhöriga tycker att informationen om förändringen kom alldeles för sent. De boende fick information cirka en vecka före förändringen. Den boende får själv huvudansvar för kvällsmålet och om personalen hinner hjälpa till är inte garanterat.

Måste spara
Det är i allmänna spartider för socialnämnden som det blir förändringar på Jupiter. En tjänst har försvunnit från köket och därmed körs mat på helgerna från Sörgården ned till Jupiter i stället för att tillredas där.

Per Bunnstad


Tror på Knekten igen
Inlagt söndag 13 september 2009
Berry Lilja tror och hoppas på att Knekten kommer tillbaka till byggnaden på Skillingaryds Läger, huset i Artillerigatans förlängning.
Oppositionsrådet Berry Lilja (S) tror att verksamheten med Knekten i gamla militärmuseet på Slätten i Skillingaryd ska kunna återuppstå.

Han säger att frågan ska diskuteras inom kommunstyrelsen och han tror inte att det finns några politiska skiljaktigheter. Socialnämnden har för övrigt skrivit till kommunstyrelsen med begäran att få hyra huset, vilket kostar 2.000 kronor per månad. Omsorgsverksamheten Knekten finns just nu i en lägenhet i boendet Jupiter.

Flyttade ut vid renovering

Det var i samband en renovering som huset fick tömmas på verksamhet. På bottenvåningen fanns Knekten som därefter varit i provisoriska lokaler.
På övervåningen fanns Skillingaryds Militärmuseum men det har upphört med anledning av att det nästa år blir ett nytt, stort militärmuseum i Lägerhyddan.

Per Bunnstad

S vill bygga nytt äldreboende
Inlagt15/6 2009

– Nämndens anslagsöverskridande är besvärande och det är nödvändigt att åtgärder nu vidtas för att nå ekonomisk balans. Uppnås inte detta kommer den destruktiva och för stora grupper en oroande diskussion kring kvalitet och otrygghet att fortsatt föras.

Det säger socialdemokraterna om budgeten för socialnämnden. Nämnden har för 2009 beräknat ett negativt resultat på nästan 14 miljoner kronor. Samtidigt som Socialdemokraterna ”hittar” pengar vill man bygga nya bostäder för äldre.

Kostar mycket i år
– Vår bedömning är att innevarande år har nämnden påtagit sig engångskostnader av särskild art, avskedandet av socialchef på 1,7 miljoner anlitande av konsulter för att bistå nämnden med råd kring förändringar av verksamheten; Kommundoktorerna och Örlings i storleksordningen 700.000 till en miljon kronor, säger kommunalrådet Berry Lilja.
Mot den bakgrunden anser socialdemokraterna att prognosen för nästa år är cirka elva miljoner.

Orsakerna
Socialdemokraterna pkar på följande orsakt till överskridandet:
– Kraftigt ökade behov/kostnader för placeringar av barn- ungdom.
– Obalansen inom LSS/LASS växer och gapet mellan kommunens kostnader och det mellankommunala utjämningsbidraget ökar. År 2007 18,1 mljoner, år 2008 17,7 och år 2009 14,3 miljoner.
Inför år 2010 har aviserats ytterligare sänkning av utjämningsbidraget.
Skillnaden mellan beslutade och utförda LASS timmar ökar. I redovisningwn 2008 är differensen 6.536 timmar, vilket motsvarar drygt 1,7 miljoner kronor.

Årsarbetstid
– Inom främst äldreomsorg tillämpas system med så kallad årsarbetstid. Vi socialdemokrater är mycket positiva till att deltidsarbetande kvinnor inom vården på detta sätt ges möjlighet att höja sin tjänstgöringsgrad. Tanken med systemet är också att genom ett minskat vikarieanvändande skulle en högre kontinuitet och vårdkvalitet uppnås, påpekar Socialdemokraterna.

Mot landstinget...
– Vi kan också konstatera att kravet på landstinget som hälso- sjukvårdhuvudman är lågt ställda. Den omdaning som skett med konvertering av boendeplatser till korttids/avlastningsboende, som är att anse som hemtjänst har inte följts av krav på landtingsinträde. Detsamma gäller ”serviceboende” Jupiter i Skillingaryd där merparten av de boende inte är bedömda till vård i särskilt boende.

Sex miljoner
Partiets bedömning är att en återgång till en mer för kommunen normal situation när det gäller placering av barn är möjlig och önskvärd att uppnå. För att detta skall uppnås måste behoven av förebyggande likväl som stöd på hemmaplan identifierade för att klargöra vilken resurs som eventuellt kommer att krävas. Sådana eventuella behov kommer att behandlas i budget 2011.
En återgång skulle innebära en utgiftsminskning för nämnden på sex miljoner.

Försäkringskassan
Enligt LASS området är det enligt Socialdemokraterna nödvändigt att inte dubbel biståndsbedömning sker.
– Försäkringskassan har ansvaret för biståndsbedömning, utgångspunkten är att det också är detta beslut som skall gälla. Anser kommunen eller brukaren att bedömningen från Försäkringskassan är för snäv, ska kommunen vara den enskilde behjälplig med att överklaga Försäkringskassans beslut, säger Berry Lilja.

Ökat ekonomiskt ansvar...
Han noterar att antalet personer/timmar som utges av kommunen som inte ersätts av Försäkringskassan är i förhållande till andra hög. Vid ett eventuellt statligt övertagande riskerar denna grupp att bli än större, vilket innebär att ett ökat ekonomiskt ansvar faller på kommunen.

Satellitboende
– För att nå ekonomisk balans, krävs en striktare bedömning. Vi menar att tillsyn utöver LASS i ökad utsträckning kan ske genom gruppbostad som satellitboende. De ekonomiska konsekvenserna av att återta boende med LASS insatser till gruppbostad måste omgående
utredas. Åtgärderna beräknas ge en positiv effekt på 3,5 miljoner kronor, säger man från Socialdemokraterna.

Jupiter
– Verksamheten vid Jupiter i Skillingaryd är inte enligt oss att betrakta som särskilt boende utan i huvudsak, service/stödboende. Vid Jupiter är i dag 13 boende i tolv lägenheter – , belagda med personer som bedömts ha behov av särskilt boende. Vi menar att dessa personer ska bo kvar vid enheten och att adekvat insats ges. För övriga boende är det i huvudsak hemtjänstinsatser som gäller. Vi anser att denna striktare bedömning tillsammans med ett ökat krav på landstinget som utförare av hemsjukvård kan ge ett positivt resultat på 3 miljoner.

Bygga nytt
– Vi vill poängtera att mot bakgrund av vad som ovan sagts finns enligt oss ett behov av nybyggnad av särskilda boende motsvarande 15–20 platser.

Personalpool
– I och med förändringen på Jupiter kan en viss övertalighet uppstå, detta bör lösas genom att en tillfällig personalpool inrättas för att täcka av uppkomna vikariat i avvaktan på normala pensionsavgångar. För äldreomsorgen införs anställningsstopp fram tills att personalbemanningen återgår till balans. Vi avvisar framförda tankar på att erbjuda så kallad garantipension, en lösning som vi anser kostsam. Dessutom låser en sådan lösning upp verksamheten för lång tid framöver, säger Berry Lilja.

En miljon
– Genom ett effektivare nyttjande av årsarbetstiden bör kostnaden för vikarieanskaffning kunna minskas. Vi bedömer att det motsvarar en miljon.

Ger ett plus
Socialdemokraterna hävdar att ovan beskrivna förändringar innebär kostnadseffektiviseringar på 13,5 miljoner kronor. Prognosen för 2010 ligger på minus elva miljoner.
– Efter gjorda effektiviseringarna anvisas dessa medel till området individ och familjeomsorg för förstärkning av anslag försörjningsstöd, avslutar Berry Lilja.

Beslut fattat om Jupiter
Inlagt 26/5 2009
Verksamheten vid Jupiter ska förändras. Arkivbild

Socialnämnden sa i dag ja till förslaget om en stor förändring av verksamheten vid Jupiter i Skillingaryd men det är slutligen kommunfullmäktige som avgör frågan.

Alla partier verkar överens om förändringen enligt artikeln nedan men det finns en stark skillnad blocken emellan:
– Vi anser att det ska skapas 13 nya platser när förändringen genomförs, säger Sören Ståhlgren (S) som är andre vice ordförande i nämnden.

Inte överens
Sören och hans partikamrater befarar att ribban höjs när det gäller äldreboendet och att det är viktigt att ta ett beslut redan nu. De borgerliga anser att man får skapa platser när det behövs sådana och inte med automatik nu.

De boende...
– Men ingen har pratat med dem som bor på Jupiter. De har ju kontrakt så de kan ju neka att flytta, säger Sören Ståhlgren med bifall av partikamraterna Sonja Kling och Gullvi Alkemark.

Per Bunnstad

Jupiter förändras drastiskt
Inlagt 24/5 2009
Verksamheten vid Jupiter kommer att förändras. Arkivbild

Socialnämndens arbetsutskott förslår att inriktningen på Jupiter drastiskt förändras. Förändringen kan ge en besparing på 6,5 miljoner kronor.

Arbetsutskottet förslag till socialnämnden är ordagrant:
Att ändra inriktning på Jupiters äldreboende i enlighet med arbetsgruppens förslag
Arbetsutskottet beslutar
– Att bjuda in ledningen för VSBO till nästa arbetsutskott för att få en dialog om framtida användning av Jupiter, samt
– Att uppdra till Agneta Ling att i samverkan med myndigheten se över möjligheten till omprövning av besluten som i dag finns när det gäller beslut om särskilt boende.

Blivit äldreboende
Jupiter byggdes som ett servicehus 1991 med hemtjänstinsatser och med kvarboendeprincipen. I dag fungerar Jupiter som ett äldreboende med 30 lägenheter.

Fyra enheter
Arbetsgruppen ser att man kan göra en indelning av Jupiter i fyra enheter, nämligen trygghetsboende, blandboende, kontor- och arbetslokal samt psykiatriboende.

Platser försvinner
Ändrar Jupiters äldreboende verksamhetsinnehåll blir innebörden för äldreomsorgen att permanenta boendeplatser kommer att minska med 26 lägenheter, en korttidsplats samt en växelvårdsplats det vill säga totalt 28 lägenheter. Två korttidsplatser är stängda sedan tidigare.

En del kan bo kvar
Utifrån de boende som i dag bor på Jupiter har arbetsgruppen bedömt att tolv personer plus ett par skulle behöva plats på annat äldreboende, det vill säga 13 platser. Sju personer skulle kunna få bo kvar i trygghetsboende med hemtjänstinsatser samt fem personer skulle kunna bo kvar och ha insatser från stödboendet Lämmeln och hemtjänst.

Sparar 6,5 miljoner
En förändring av Jupiters äldreboende skulle kunna innebära en eventuell besparing på cirka 6.500.000 kronor.

Vill ha nya platser
Sören Ståhlgren (S) gjorde vid arbetsutskottet möte en protokollsanteckning att han inte tillstyrker förslaget om det inte skapas 13 nya platser inom särskilda boenden.

Möte på torsdag

På tisdag den 26 maj har socialnämnden sitt kommande möte.


25 får gå från sociala
Inlagt 23/5 2009
Socialnämndens arbetsutskott har beslutat att snarast minska antalet årsarbetare med 25 personer och det ska ske över hela verksamheten.

Minskningen ska ske genom anställningsstopp, ingen återbesättning av vakanser med mera. Når man inte de ekonomiska effekter som eftersträvas kommer nämnden att varsla om uppsägning enligt lagen om anställningsskydd.
Arbetsutsskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar
– att uppdra till samordnarna för förvaltningen och till områdescheferna att minska antalet årsarbetare snarast med 25. Minskningen ska ske enligt gällande regler och efter sedvanliga förhandlingar med de fackliga organisationerna. Minskningen ska ske i hela verksamheten. Nämnden har beslutat om upphandling av personlig assistans, vilket ska genomföras under året,

Minskningen av antalet årsarbetare ska ske på följande sätt:
– Sedan tidigare gäller anställningsstopp, detta ska följas och till nämnden ska lämnas rapport månadsvis hur anställningsstoppet efterlevs.
– Vid vakans får befattningen inte återbesättas, med mindre än att det finns en skriftlig framställan från samordnarna till socialnämndens arbetsutskott, som beslutar i ärendet.
– Antalet timanställningar ska minimieras.
– Övertid och mertid ska starkt begränsas.
– Socialnämnden har begärt hos kommunstyrelsen om ekonomiskt stöd för ett pensionspaket. När detta beviljas ska det omgående tillämpas, naturligtvis helt på individuell och frivillig bas.

Kommer inte ovanstående åtgärder att ge de ekonomiska effekter som eftersträvas kommer nämnden att varsla om uppsägning enligt lagen om anställningsskydd.

Ärendebeskrivning
Ewa Carlsson redogör för ekonomiskt utfall per april månad som visar – 3.693.000 kronor, detta innan april månad är stängd. Förvaltningen ska senast den 20 maj redovisa helårsprognos till kommunstyrelsen per april månad, vilken kommer att redovisas på socialnämndens sammanträde den 26 maj.
Socialnämnden har tidigare beslutat beträffande ramar för 2010 och om hur underskott i budget 2009 ska hanteras.
Efter överläggning den 29 april med kommunstyrelsens arbetsutskott har frågan uppkommit om hur stor ekonomisk övertalighet som förvaltningen bedöms ha.
I nuläget har vi en ekonomisk obalans motsvarande cirka 25 årsarbetare.

Ordföranden Jan Andersson redogör i skrivelse 2009-05-05 och lämnar där förslag till arbetsutskottets beslut.
Kommundoktorerna är närvarande och redogör för sitt arbete när det gäller ekonomi i balans. Man vidhåller de åtgärder som tidigare meddelats nämnden utöver de 25 årsarbetare som nu föreslås. Sammanfattningsvis föreslår de följande åtgärder för ekonomi i balans:
1. Minskning av 25 årsarbetare vilket motsvarar cirka 9 miljoner kronor
2. Upphandling av personlig assistans där bilaga J motsvarar 2 miljoner kronor
3. Ekonomsikt bistånd hanteras utanför socialnämndens budget motsvarar 3 miljoner kronor

 

 

Kommunala tjänster kan försvinna
Inlagt 8/4 2009

Om socialnämnden tvingas spara 3,6 eller 5,5 miljoner nästa år försvinner flera tjänster, anhörigbidrag och en gruppbostad stängs med mera.

Alla nämnder och styrelser har fått i uppdrag att ta fram konsekvenser om kommunen måste spara två eller tre procent.
Socialnämndens borgerliga majoritet har lagt följande förslag på möjliga verksamhetsförändringar:
• Projektledartjänst
• Neddragning av fem korttidsplatser
• Ej återbesättning av MAS-tjänsten/se över sjuksköterskeresuserna
• Anhörigbidrag tas bort
• Neddragning av korttidsplatser, demens
• En gruppbostad stängs
• Pedagogiska måltider tas bort inom daglig verksamhet, gruppbostäder samt inom demensvården
• Neddragning av en årsarbetare inom daglig verksamhet
Socialdemokraterna deltog inte i beslutet.
Om nämnderna måste spara och i så fall i vilken omfattning är inte klart ännu men en hel del tyder på det.

 

7–5 för neddragningar
Inlagt 6/11 2008

I dag har socialnämnden beslutat att spara 3,5 miljoner kronor i nästa års budget. Det gör man för att få balans i sin budget.

Som en konsekvens av besparingarna blir det omfattande neddragningar inom äldreomsorgen men även när det gäller handkappomsorg och personlig assistans.

Omröstning
Nämnden sa ja till förslaget med röstsiffrorna 7–5 och en nedlagd röst. De sju var borgerliga ledamöter och de fem från socialdemokraterna. En moderat la ned sin röst.
Jan Andersson är ordförande i nämnden och han är inte direkt glad över att man måste spara med det är nödvändigt när man måste få balans i ekonom.

Något mildare
– Vi har försökt mildra det ursprungliga besparingsförslaget, säger Jan.
Terapi och rehabilitering vid äldreboenden läggs inte helt ned utan verksamheten behålls till viss del.

Flera tjänster
Det dras in i princip en tjänst vardera inom rehab/terpari på vardera Furugården, Jupiter och Sörgården. Sedan drar man in på vikarier, en halvtid på administration, en sjuksköterska på halvtid med mera.

Frivilliga
Jan Andersson öppnar på dörren för frivilliga organisationer att hjälpa till. Han tror att bland annat Svenska kyrkan och kanske fler kan hjälpa till inom terapin.

Konsulter
Socialdemokraterna ville inte vara med om ett beslut redan vid dagens möte. Man ville avvakta de utredningar som två konsulter just nu genomför.
Slutligt fastställs budgeten av kommunfullmäktige.

Per Bunnstad

 

Några synpunkter från pensionärerna
på Dagverksamheten Jupiter
Texten är hämtad från vår gästbok 8/10 2008

Det är ni på dagverksamheten som gör att vi kan bo hemma, vi kan komma till dagverksamheten, men vi står på tur och behöver både träning, social gemenskap och vård. Jag har sagt många gånger att när jag inte längre orkar bo hemma vet jag att jag kan få vad jag behöver om jag flyttar in på Jupiter. Jag har betalt skatt i vetskap om att jag får något tillbaka om jag behöver och måste bo på ett äldreboende. Jag är övertygad om att jag inte hade kunnat gå själv med rullator mer om jag inte fått hjälp med träning.

Tränar varje dag
Jag går och tränar på Sörgården varje morgon. Jag får en promenad, jag cyklar 20 min på träningscykel och går sedan tillbaka hem. Det gör att jag kommer ut och har något att gå till.
Jag ser fram emot träffarna på Jupiter. En social gemenskap som jag fortsatte med efter det att jag varit på Jupiter för träning då jag brutit lårbenet. Utan den träningen hade jag aldrig kunnat ta mina promenader.

Avlastning
En ny pensionär säger att det blir avkoppling att komma hemifrån, klarar inte att ta sig ut utan hjälp. Det är även en avlastning för anhörig som finns hemma.

Mycket glädje
Det är viktigt att komma ihop, längtar att komma hit och möta andra i ungefär samma situation. Trivsamt, och mycket glädje.
Hemma blir det tyst, tråkigt och ensamt, jag längtar efter dagverksamheten.

Höj skatten
Eftermiddagarna är långsamma, bara sitta hemma. Längtar efter dagverksamheten. Höj skatten.

Något att längta till
Här finns lokaler att samlas i, som vi inte vill stänga.
Vi som bor här kommer inte att kunna få den primära hjälp vi behöver, det primära att få social gemenskap, något att längta till. På Jupiter frågar jag redan på morgonen vad som är på gång i dag på terapin. Tiden går fortare, träffas och prata bort en stund även om jag inte kan göra något.
Det är viktigt att någon puffar på, uppmuntrar att ta ett steg till och som ser de små framstegen som stora.

Deltagarna på Dagverksamheten

88-åring protesterar
Brev till kommunen 7/10 2008 och inlagt här samma dag

Jag motsätter mig på det bestämdaste kommunens nedläggning av rehabiliteringsplatser, sjukgymnastik och arbetsterapi vad gäller äldrevården.
Vi äldre är också en resurs att räkna med

Inga-Maria Davidson, 88 år

Klevshults SPF protester
Brev till kommunen 7/10 2008 och inlagt här samma dag

Vi medlemmar i Klevshults SPF protesterar mot neddragningarna inom äldreomsorgen i Vaggeryds kommun.
Det är ett fruktansvärt hårt slag mot oss pensionärer och det är med stor oro som vi ser att något sådant här ska få hända. Neddragningarna kommer ju att drabba de gamla, sjuka och inte minst personalen – hur länge ska de orka? Spara inte på pengar när det gäller att vårda människor.
Spara på materiella ting eller höj skatten, få får vi alla vara med och betala.

En protest antagen vid månadsmöte med SFP Klevshult 6 oktober 2008

Arne protesterar
Brev till kommunen 7/10 2008 och inlagt här samma dag

Jag vill skicka ett brev och säga min mening om förslaget om att kommunen i fortsättningen inte skall erbjuda våra pensionärer någon rehabilitering samt meningsfull tillvaro.
Jag har haft en anhörig boende på Furugården och vet hur betydelse träning och aktivering är.
Med detta brev vill jag protestera mot just detta förslag.
Tänk över frågan om skattehöjning

Arne Nyberg

LRF Protesterar också
Utdrag ur brev till kommunen 6/10 2008 och inlagt här samma dag

Jag har tagit mig friheten att tala med politiker och personal för att skaffa en balanserad bild, Tydligen är det så att terapi- och rehandbiliteringsverksamhet tagit sitt samhällsansvar och håller sig inom sina budgetramar, men att kostnaderna skenat för framför allt familjeomsorgen. Att man nu ändå vill lägga ned terapi och rehab hänvisas till att dessa inte ingår i det lagliga kravet på vkersamhet
*
Det han i stället borde göra är att fokusera där det i dag blöder ut pengar. Att upprätta budgetramar som är anpassade till verkligheten, vilket bevisligen inte skett de senaste sju åren.
*
Höja skatten behöver inte vara det alternativ som återstår, då denna effekt snarare förslappar än driver på de krafter som vill effektivisera. Som vanligt blir då det konkreta förslaget att omprioritera, tidsbegränsat anställningsstopp och återigen nagelfara verksamheten i effektivitetutnyttjande.
Det viktiga som vi ser det, är att kvaliteten för de äldre består och då är det viktigt att ha en fungerande terapi och rehabilitering. Att bara hänvisa till ett landstingsavtal håller inte.

Pelle Philip, ordförande i Byarum Bondstorps LRF

SPF protesterar
Utdrag ur brev till kommunen 6/10 2008 och inlagt här samma dag

Vi motsätter oss på det bestämdaste nedläggning av terapin och gymnastiken.
Båda dessa saker är värdefulla inslag i den ofta enahanda vardagen för många i äldrevården.
*
Hälsade på min gode vän Nisse någon månad före jul 2007. Han har under sin tidigare levnad varit mycket aktiv ända tills han drabbades av en stroke.
Nu blev det en omställning då han kom in på vårdhem. Jag frågade honom om han tyckte det var drygt att sitta och vänta på maten och att få lägga sig och sova.
Nähä det, Hebbe, blev svaret. Jag har fullt upp med att måla tomtar, svarade han med stolthet i rösten. Följ med här så skall du få se hur fina tomtar jag gjort.
Han var mycket glad att han fortfarande kunde prestera något och att få vara tillsammans med sina kamrater på terapiavdelningen.
När jag lämnade honom gick han in på gymmet med sitt värkande knä för att få behandling.
*
Tag inte bort glädjen för de många som sitter på våra vårdhem. De behöver gemenskap och sysselsättning för att visa sina nära och kära att de fortfarande räknas och kan uträtta något. Låt terapeuterna vara kvar. De behövs för att läsa för de synskadade, ordna olika former av underhållning och sysselsättning för de äldre.
*
Politikerna borde tänka på hur tråkigt det måste kännas för vårdtagarna att jämt få höra hur dyrt och besvärligt det är att bli omhändertagen i Vaggeryds kommun.
*
Låt Vaggeryds kommun även i fortsättningen bli en plats dit folk gärna flyttar och de nuvarande invånarna stannar kvar. med en human och föredömlig äldrevård!
*
Det måste finnas andra kostnader inom kommunen man kan dra ned på än just äldrevården.

Styrelsen för Skillingaryds SPF


Protest – social obalans
Brev till kommunen 6/10 2008 och inlagt här samma dag

Har genom närstående blivit informerad om att uppsägning av personalen på rehabilitering och terapi samt öppen dagverksamhet diskuteras
*
Vill med detta vädja till Er beslutsfattare att inte förstöra det som i dag fungerar mycket bra och som ger de gamla livskvalitet.
*
Försök vara lite kreativa, inte lätt och mycket större kostnader att återställa det som rivits ned.
*
Höj skatten några tioöringar, den går att sänka utan kostnader.
*
Det finns säkert andra bra lösningar – kolla – innan det är för sent.
*
De äldre kan inte göra sin röst hörd lika lätt i dag som när de var yngre och arbetsföra.

Henrik Lindkvist. Taberg


Till kommunalrådet Bengt Dahlqvist
Brev till kommunen 6/10 2008 och inlagt här samma dag

Protesterar mot förslaget om nedläggning av rehabiliteringsplatser samt nedläggning av sjukgymnastik och arbetsterapi.
Resultatet av ovanstående blir att de sjuka ej får hjälp till att återkomma till ett bättre liv. De blir då mer vårdkrävande och där kräver mer personal = + - 0.
Inga pengar att spara

Kerstin Johansson, Birger Johansson


Från läsekretsen:
Till politiker i Vaggeryds kommun
Inlagt 6/10 2008

Finns det inget annat som man kan spara in på i kommunen än äldreomsorgen?
Varför är det alltid nerdragningar på de äldre och sjukas bekostnad?
*
Vi jobbar dygnet runt för att ge en god vård och omsorg och i de flesta fall får vi bevis för att vi utför ett bra jobb med god kvalitet. Vi har minimalt med trycksår och kontrakturer/felställningar på kroppen. Vårdtagarna får mat och dryck. Kan man inte äta själv hjälper vi till. Man får hjälp att komma upp ur sin säng och får stimulans och träning varje dag.
*
Vi försöker trösta och hjälpa och hitta lösningar på problem. Självklart ges de sjukvårdsinsatser varje medborgare har rätt att få. Har man råkat ut för en olycka och t.ex. brutit ett ben eller en höft ges det professionell hjälp för att komma igång igen. Har man drabbats av en stroke ges professionell träning på alla plan för att återfå sina funktioner. Exemplen är oräkneliga.
*
Hur kan ni dra ner så drastiskt på kvalitén? I alla år har vi uppmanats att utveckla vård, rehabilitering och omsorg och vi har gjort det trots minimala resurser! Men nu ska vi utföra ett sämre arbete, vi ska dra ner på kvalitén enligt politiska beslut. Är det ”vårdpaket” som ska vara vårt mål nu?
*
Politiker kom och titta människorna i ögonen och säg ”att från och med nu får ni sitta på era rum och titta. Gå har ni gjort tidigare i livet så nu behöver ni inte använda era ben. Det finns ju så fina rullstolar och hjälpmedel”… men hjälpmedel och rullstolar och felställningar i armar och ben kostar också pengar och framför allt kostar det lidande och förlorat människovärde.
*
Hur ska man kunna locka nya invånare, skattebetalare, till en kommun där man inte kommer att kunna få bra vård när man blivit äldre?
*
Många skulle nog gärna betala lite mer i skatt om man visste att pengarna oavkortat gick till att få en värdig och professionell äldreomsorg. Dessutom är det ju inte äldreomsorgen som ger det stora underskottet i budgeten. Men den får betala priset.
*
Det är faktiskt människor vi pratar om, snart är det ni politiker som är här. Är det då inte dags att svälja stoltheten och inte bara skylla ifrån er på andra.

” Vi som lever i verkligheten”

 

Äldre drabbas vid besparingar
Inlagt 10/9 2008

När socialnämnden har ett budgetunderskott på 7,2 miljoner är det äldreomsorgen måste spara. Det är annars individ- och familjeomsorgen som har i stort sett hela underskottet.

Av årets beräknade underskott på 7,2 miljoner hänför sig 7,1 miljoner till individ- och familjeomsorgen. Här är det i stort sett placeringar för barn och vuxna som står för underskottet:
– Det finns något exempel där vi får betala 5.000 kronor om dagen för en placering, berättar kommunalrådet Bengt Dahlqvist (m).
Kostnaderna är skrämmande och inte minst det faktum att antalet som måste få vård ökar:
– Var är samhället på väg, säger kommunalrådet undrande.

Inte mer pengar
Trots de ökade kostnaderna inom socialnämndens område är inte kommunalrådet beredd att ge mer pengar:
– De senaste tio åren har nämnden tillförts 58 miljoner kronor, poängterar han.

Annan åsikt
Socialdemokraterna vill däremot ge mer till socialnämnden:
– Vi hade redan i år ett förslag på ytterligare fem miljoner till socialnämnden, säger oppositionsledaren Berry Lilja (s).
För nästa år har socialdemokraterna föreslagit ytterligare sex miljoner men man har inte fått något gehör.
Besparingar kommer att göras inom vården och det riskerar att bli sämre service för de äldre trots att är på andra områden som ekonomin inte håller.

Per Bunnstad


Julfest i tre avdelningar
Inlagt 8/12 2007
Det serverades god mat på militärrestaurangen. Foto: Per Bunnstad
Mest kvinnor men en och annan man fanns vid den andra av tre julfester.
Gruppen Klara, färdiga, gå svarade för underhållningen...
...och trion bestod av Annika Seidemar, Anna Seidemar och Bitte Blansch.
Under dagarna tre har anställda vid komunens socialförvaltning haft julfest.

Nu var det inte festande under tre dagar för var och en utan man fick gå på den dag som passade bäst in.
Den första festen anordnades onsdagen den 6 december och sedan fortsatte det under torsdagen och fredagen.
Platsen var militärens restaurang och som ineldning var det en sketch med ”Klara, färdiga, gå”. Sedan lät sig alla väl smaka.
Det här med julfest var en liten nyhet och för personalen blev det en sådan i stället för en julpresent från arbetsgivaren.
De tre dagarna samlade 180, 180 respektive 80 personer.

Per Bunnstad