Landstinget www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu

Så gick det i vårdvalet –
enligt Rymond Pettersson (C)

Inlagt fredag 5 mars 2010

Raymond Pettersson (C) har en annan syn på dagens rapport av vårdvalet än vad Carina Ödebrink (S) hävdar.

Raymond noterar att Vaggeryds och Värnamo kommuner har tappat 374 medborgare i vårdvalet till andra vårdgivare. I Vaggeryds kommun har en överströmning skett till Skillingaryds vårdcentral.

Stabilt underlag
– I Värnamo kommun får alla fem vårdcentraler ett stabilt patientunderlag efter vårdvalet. Nu garanteras servicen för landsbygden genom att specialistläkarna etablerar sig i Forsheda och att Rydaholms vårdcentral har kvar ett stabilt patientunderlag, säger Raymond.

78 procent
I Jönköpings län har 78 procent av patienterna valt en landstingsdriven vårdcentral och 22 procent en privat.

Äntligen konkurrens
– Detta är en mycket kraftig ökning jämfört med tidigare och vi får äntligen en konkurrens inom primärvården. Vårdvalet har förskjutit makten från politiken till medborgaren säger landstingspolitiker Raymond Pettersson.

Här finns resultatet av vårdvalet (pdf)

Så gick det i vårdvalet –
enligt Carina Ödebrink
Inlagt fredag 5 mars 2010

– Det är en stark tillströmning till de offentligt drivna vårdcentralerna i Värnamo, vilket visar att det finns ett starkt förtroende hos invånarna för landstingets verksamhet. För Vaggeryds kommun är de förändringar som skett nog att se som naturliga överströmningar från Vaggeryd till Jönköping, vilket vi också sagt sedan tidigare.
– De nya privata enheterna tappar stort, Apladalens vårdcentral hamnar på ett lågt befolkningsunderlag som kan göra det svårt att uppfylla regelbokens krav, säger Carina Ödebrink (S) från Vaggeryd.

Det är i dag som resultatet av vårdvalet presenterats.
– Det visar på ett starkt förtroende för den offentligt landstingsdrivna vården inom Jönköpings län. 78 procent har valt en landstingsdriven vårdcentral. Vår uppfattning är att länsinvånarna är nöjda med sin primärvård. Vi ser det här som en tydlig signal att vården inte ska bli en marknad, säger Carina Ödebrink.

Var femte
20 procent av länsinvånarna har valt en annan vårdcentral än den förtryckta på vårdvalsblanketten. Utifrån resultatet har en överströmning skett från de privata vårdenheterna till de landstingsdrivna vårdcentralerna. Det märks på flera håll i länet. Exempelvis Mullsjö där många aktivt valt vårdcentralen. Samma sak gäller även Sävsjö och Värnamo där vi ser en klar trend att man valt den landstingsdrivna vårdcentralen.

Aktivt val
– Det här tyder på att invånaren har gjort ett aktivt val tillbaka till den vårdcentral man haft sedan tidigare. Utifrån uppdraget att bedriva en primärvård med hög kvalitet och med bred kompetens måste det finnas ett befolkningsunderlag för vårdcentralen. Med nuvarande resultat ser vi Socialdemokrater att flera av de nya privata enheterna kommer att få svårt att klara sig, säger Carina Ödebrink.Vårdens kvalitet viktigast
enligt medborgarpanelen
Pressinformation, inlagt i redigerat skick onsdag 3 mars 2010

Många i Landstingets medborgarpanel tycker att det är viktigt att länets sjukhus specialiserar sig inom olika områden, även om det betyder att man ibland får resa längre för att få vård.

Samtidigt lägger många stor vikt vid att vården finns på nära håll, visar medborgarpanelens sjunde omgång som handlade om budget och prioriteringar.
– Det finns ju en kluvenhet i den här frågan, både kvalitet och tillgänglighet är betydelsefulla frågor. Men medborgarenkäten ger ändå en fingervisning om att det är vårdens kvalitet som kommer i första hand för patienterna. Rätt vård är ännu viktigare än närheten, säger Stig-Arne Tengmer, FP, ordförande i Landstingets allmänpolitiska utskott.

Journaler en framtidsfråga
En annan framtidsfråga gäller patientjournaler. Här tycker över 80 procent att läkare ska kunna ta del av patientjournalen oavsett var i landet man söker vård.
– Det är en självklarhet för de flesta. Journalen är inte bara viktig för professionen utan också för patienten, säger Stig-Arne Tengmer.

Pratar gärna livsstil
Av panelresultaten framgår att många gärna svarar på frågor kring den egna livsstilen i samband med att man besöker vården, exempelvis matvanor, alkoholvanor och motionsvanor. De vill också att Landstinget satsar ännu mer på rökavvänjning, motion på recept och andra typer av stöd till länsborna för att ändra levnadsvanor.

Patienterna uppskattar
– Enligt den rullande befolkningsenkäten Vårdbarometern 2008 är 90 procent av rikets befolkning positiva till att vårdgivare tar upp livsstilsfrågor, och det är glädjande att vi ser liknande tendenser här, säger Landstingets folkhälsodirektör Marianne Tollin. Tidigare har vårdpersonalen upplevt att det varit svårt att prata om livsstilsfrågor, inte minst alkohol. Men man har blivit bättre på att ta upp de här sakerna och det är något som patienterna uppskattar.

Kortare väntetider en hjärtefråga
Den sjunde panelen innehöll totalt 19 frågor om budget och prioriteringar. Tillgänglighet och kortare väntetider var tydliga hjärtefrågor för paneldeltagarna. Majoriteten tycker att det är mycket viktigt att snabbt komma fram till vården på telefon (73 procent) och att väntetiderna vid länets akutmottagningar måste bli kortare. Det stora flertalet sätter också högt värde på att få information i väntrummen om eventuella förseningar och väntetider. Detsamma gäller information om läkemedel och eventuella biverkningar.

  Hela undersökningen finns här som pdf


Patienter har förtroende för läkare
Pressinformation, inlagt i redigerat skick torsdag 18 februari 2010

Läkarna på vårdcentralerna i Skillingaryd och Vaggeryd och länet som helhet är överlag bra på att lyssna till vad patienten har att säga. De är också bra på att informera patienter om de läkemedel som ordineras.
Det tycker de allra flesta av de cirka 6.000 länsbor som beskrivit sina upplevelser vid läkarbesök i den nationella patientenkäten.

– Det är mycket viktigt för oss att få veta vad patienterna tycker. Den nationella patientenkäten mäter personliga upplevelser av enskilda besök på specifika vårdcentraler och genomförs samtidigt i hela landet, vilket ger oss ett bra underlag för förbättringsarbete. Dessutom får varje vårdcentral möjlighet att jämföra sina resultat med andra, vilket ger både bekräftelse och idéer till utveckling, säger landstingsdirektör Agneta Jansmyr och tackar alla som har svarat på enkäten.

Många vill rekommendera
90 procent kan tänka sig att helt eller delvis rekommendera den vårdcentral de besökt till andra. Förtroende för läkaren, respektfullt bemötande och tydlig information om bland annat behandlingar och provsvar är positiva omdömen från länsborna, liksom acceptabla väntetider. Men, få upplever att de fick någon förklaring till att ett besök blivit försenat. Läkarna kan också bli betydligt bättre på att uppmärksamma patienterna på eventuella varningssignaler och biverkningar kopplade till sjukdomar och läkemedel.

Förtroendet glädjande
– Det är särskilt glädjande att vi får bra resultat på ett så viktigt område som invånarnas förtroende. Kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter verkar också fungera väldigt bra överlag. Samtidigt ser vi att det finns många områden där vi kan bli mycket bättre. Nu vidtar arbete med att gå igenom resultatet och planera det fortsatta förbättringsarbetet, säger Agneta Jansmyr.

62 procent svarade
Den nationella patientenkäten genomförs på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och skickades under hösten 2009 till cirka 165.000 patienter i 19 landsting. I Jönköpings län fick cirka 6.000 patienter en enkät med posten. Av dessa svarade 62 procent. Enkäten innehöll ett 60-tal frågor om patientens upplevelser i samband med besöket på vårdcentralen.

I nivå med riksgenomsnittet
Resultaten redovisas i åtta indikatorer; Helhetsintryck, Bemötande, Delaktighet, Information, Tillgänglighet, Förtroende, Upplevd nytta och Rekommendera (om patienten kan tänka sig att rekommendera vårdcentralen till någon annan). För varje indikator anges den patientupplevda kvaliteten, ett värde mellan 0 och 100 där 100 är bästa möjliga resultat. Sett till indikatorerna ligger Landstingets i nivå med riksgenomsnittet och resultatet stämmer i stort överens med resultatet i befolkningsundersökningen Vårdbarometern 2008, där många liknande frågor ingår. Men det finns skillnader mellan olika vårdcentraler. Den allra största skillnaden, både i Jönköpings län och i riket, gäller möjligheten att få träffa samma läkare på sin vårdcentral. Något som också var tydligt i Vårdbarometern 2008.

Förbättra oss
– Här vet vi sedan tidigare att vi måste förbättra oss och i vårdval ska fast läkarkontakt erbjudas. I vårdval väljer invånarna sin vårdcentral och då är det viktigt att patienterna får möjligheten att jämföra vårdcentraler med varandra. Efter hand ska varje vårdcentral redovisa resultaten från patientenkäten och hur man arbetar för att förbättra vården, säger Agneta Jansmyr.


Dags att välja vårdcentral
Inlagt onsdag 10/2 2010

– Nu är det kvaliteten som avgör!
Det säger landstingspolitikern Esse Petersson (FP) från Fryele om det val som just nu genomförs i hela länet. Det är inte landstingsvalet i höst som tjuvstartat utan ett för många kanske mer nära val: att välja vårdcentral.

De här dagarna har de flesta länsbor fått hem broschyrer och blanketter om att välja vårdcentral. Frågorna hopar sig också, inte minst för dem som tycker att det närbelägna vårcentralen som är angiven på broschyren inte är den mest naturliga.
– Det är som regel den närmaste vårdcentralen som är angiven men i en stad kan det vara många gränsfall. Nu handlar det om att välja, att låta kvaliteten avgöra. Priset är detsamma men man kan välja vårdcentral i dag, säger Esse Petersson.

Tusentals väljer
Valet ska göras före 1 mars och hittills har cirka 8.000 länsbor skickat in svarsblanketten men det kommer in tusentals svarsbrev till landsting dagligen.

Charmturné
Den politiska majoriteten i landstinget är de här dagarna ute på charmturné i länet för att berätta för media om vårdcentralsvalet. I dag var det pressinformation på Kafferepet i Värnamo. Förutom Esse deltog Rune Backlund (KD) Visingsö, Peranders Johansson (M) Smålandsstenar och Mia Frisk (KD) Tenhult.

Kan välja senare
Den som inte väljer nu får den vårdcentral som står angiven på det brev man fått. Men även om man inte väljer kan man göra ett val senare. Man kan också byta till en annan vårcentral längre fram, typ om man inte nöjd med det första valet. Loppet är alltså inte kört om man inte väljer alls nu eller vill göra ett annat val längre fram.

Per Bunnstad

Peranders Johansson (M), Mia Frisk (KD), Rune Backlund (C) och Esse Pettersson (FP) är på de borgerligas charmturné
Rune Backlund (C) och Esse Petersson (FP) hoppas att länsborna nu väljer vårdcentral.


Fick 224 miljoner över
Pressinformation från langstinget – inlagt tisdag 9 februari 2010

Utvecklingen på finansmarknad bidrog till bättre resultat än budget. Det visar Landstingets bokslut för 2009.
Det positiva resultatet på 234 miljoner kronor kan jämföras med 17 miljoner kronor 2008.

För att nå Landstingets finansiella mål för god hushållning krävs ett överskott per år på cirka 150 miljoner kronor.
Det garanterar att verksamhet och investeringar finansieras med egna medel utan skattehöjning, samt pengar till pensionsutbetalningar.
Överskottet för 2009 har påverkats positivt av utvecklingen på kapitalmarknaden vilket inneburit att de nedskrivningar av aktier som gjorts 2008 nu har kunnat återföras.

Lägre omsättning
Verksamheten omsatte 8,4 miljarder vilket var drygt 70 miljoner kronor lägre än budgeterat.
Även om verksamhetens resultat för 2010 inte redovisas i sin helhet förrän i kommande årsredovisning, säger ekonomidirektör Stefan Schoultz att Landstinget har en bra verksamhet till låga kostnader.
– Ett tydligt bevis på det är att Landstinget ligger på andra plats i Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, samtidigt som kostnaderna per invånare är lägre än riksgenomsnittet.
– Våra engagerade medarbetare och det aktiva arbetet i verksamheterna med att utveckla verksamheten och att hålla budget, har en stor del i positiva resultatet, framhåller Stefan Schoultz.

Positiv utveckling
Under 2009 har verksamheten fortsatt att utvecklas i positiv riktning:
• Tillgängligheten till vården har förbättrats kraftigt. Aldrig tidigare har så få länsinvånare väntat på besök och operation.
• Hjärtsjukvård, cancervård och fetmakirurgi har tillförts mer resurser.
• En omfattande vaccinering mot den nya influensan har genomförts.
• Folktandvården har infört frisktandvård.
• Investeringar i ett nytt telefonisystem har gjort det mycket lättare att komma fram i
telefon till vårdcentralerna.

Till nytta för medborgarna
– Vi är naturligtvis väldigt nöjda både med det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet, framförallt för medborgarnas skull, säger landstingsrådet Peranders Johansson, Moderaterna. Det är de som har nytta av att Landstinget redovisar en bra verksamhet till låga kostnader.

Tuffare framöver
– De närmaste åren blir dock besvärligare, fortsätter han. Lågkonjunkturen innebär låg tillväxt av skatteintäkter. Staten har gett landstingen tillfälliga konjunkturstöd 2010. Något sådant har inte utlovats för 2011. Verksamhetens nettokostnad har 2009 ökat mer än skatteintäkter och statsbidrag. Det måste vi komma till rätta med för att undvika neddragningar eller skattehöjningar.

Förbättringar
– För de närmaste åren finns inte utrymme för att tillföra mer resurser men jag är övertygad om att vi kan tillgodose nya behov med effektiviseringar, omdisponeringar och ett fortsatt starkt fokus på förbättringsarbete, säger Peranders Johansson.

Fotnot: Landstingets årsredovisning presenteras för landstingsstyrelsen 27 april 2010.Så är läget för influensasjuka 8 december
Inlagt tisdag 8 december 2009
Rapport från Landstinget i Jönköpings län, länsbor som idag vårdas på sjukhus i länet på grund av den nya influensan A(H1N1), även kallad svininfluensa.
Alla uppgifter nedan gäller personer som är sjuka i den nya influensan och som på morgonen vårdades inom Landstinget.

Värnamo sjukhus
• Tillståndet för den man i 40-årsåldern som en längre tid vårdats i respirator på intensivvårdsavdelningen har förbättrats och han vårdas inte längre i respirator.

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
• En man i 50-årsåldern vårdas fortfarande i respirator på operations- och intensivvårdskliniken. Han har även vårdats en tid i Linköping. Han ingår inte i någon riskgrupp för den nya influensan.
Infektionskliniken:
• 60-årig man, inte i riskgrupp.
Så är läget tisdag för influensasjuka 2 december
Inlagt onsdag 2 december 2009
Rapport från Landstinget i Jönköpings län, länsbor som i dag vårdas på sjukhus i länet på grund av den nya influensan A(H1N1), även kallad svininfluensa.
Alla uppgifter nedan gäller personer som är sjuka i den nya influensan.

Värnamo sjukhus
• En man i 40-årsåldern vårdas fortfarande i respirator på intensivvårdsavdelningen.

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
• Idag vårdas två personer i respirator på operations- och intensivvårdsavdelningen.
• Två vårdas på barnkliniken.
• En kvinna i 40-årsåldern vårdas på infektionskliniken. Hon ingår inte i någon riskgrupp för den nya influensan.
Så är läget tisdag för influensasjuka
Inlagt tisdag 1 december 2009
Rapport från Landstinget i Jönköpings län, länsbor som i dag vårdas på sjukhus i länet på grund av den nya influensan A(H1N1), även kallad svininfluensa
Alla uppgifter nedan gäller personer som är sjuka i den nya influensan.


Värnamo sjukhus
• En man i 40-årsåldern vårdas fortfarande i respirator på intensivvårdsavdelningen.

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Idag vårdas sju patienter som har eller misstänks ha den nya influensan, tre av dem på operations- och intensivvårdsavdelningen.
• En man i 50-årsåldern vårdas sedan några veckor i respirator. Han har vårdats en tid i Linköping. Han ingår inte i någon riskgrupp för den nya influensan.
• En kvinna i 50-årsåldern, som inte tillhör någon riskgrupp, vårdas i respirator.
• En 35-årig man, som tillhör en riskgrupp, misstänks ha den nya influensan.
• Barn- och ungdomsmedicinska vårdenheten vårdar en tonåring, riskgrupp, som är på bättringsvägen. Tonåringen har tidigare vårdats i respirator.
• Infektionskliniken vårdar en man i 70-årsåldern som tillhör en riskgrupp. Tillståndet är oförändrat.
• Två patienter misstänks ha den nya influensan, en kvinna i 40-årsåldern och en 35-årig man. Ingen av dem tillhör någon riskgrupp.
Så är läget för influensasjuka
Inlagt måndag 30 november 2009
Rapport från Landstinget i Jönköpings län, länsbor som i dag vårdas på sjukhus i länet på grund av den nya influensan A(H1N1), även kallad svininfluensa.

Alla uppgifter nedan gäller personer som är sjuka i den nya influensan.

Värnamo sjukhus
• En man i 40-årsåldern vårdas på intensivvårdsavdelningen. Tillståndet är fortfarande kritiskt.
• En man i 25-årsåldern som vårdats på intensivvårdsavdelningen sedan i lördags får fortsatt vård i Värnamo, men är inte i behov av respiratorvård.

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
• En man i 50-årsåldern vårdas fortfarande i respirator. Läget är oförändrat. Patienten kom förra veckan tillbaka från vård vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Infektionskliniken vårdar två patienter, båda riskgrupp:
• En man i 70-årsåldern som är på bättringsvägen.
• En man i 50-årsåldern.
Barn- och ungdomsmedicinska vårdenheten vårdar tre barn för den nya influensan eller misstänkt influensa:
• Tonåringen, som nu har vårdats på Ryhov i några veckor (först i respirator) blir sakta bättre. Tonåringen ingår i en riskgrupp.
• Två barn som inte ingår i någon riskgrupp misstänks ha den nya influensan.

SNABBLÄNKAR NED PÅ SIDAN

200 miljoner över för sjukvårdsområdet (8 feb 2008)
 Anmälan enligt Lex Maria (12 jun 2008)
Bra resultat i Öppna jämförelser 2008 (6 okt 2008)

 Byter datasystem (7 apr2008)
Den detaljerade vaccinationsplaneringen kan starta (28 aug 2009)

Fler än väntat har vaccinerat sig (16 okt 2009)

Första fallet av nya svininfluensan (22 jul 2009)
 Invigning vid akuten (20 mar 2008)
 Influensavaccingen startade (5 nov 2007)
Inför landstingsmötet 11-12 oktober 2005 (10 okt 2005)
Landstinget sänder webb-tv (18 sep 2009)

Länets nya danskonsulent (3 sep 2008)

Majoritetens budgetförslag (5 okt 2009)

Medborgarpanel (5 sep 2008)
Medborgarpanel gav glädjande resultat (24 nov 2008)
Musikteaterhuset blir 32,5 miljoner billigare (7 jan 2009)
Många barn är överviktiga (10 okt 2005)

Må bra utan piller (30 okt 2008)
Plusresultat i bokslutet (3 feb 2009)
Unikt rehab-projekt (4 sep 2008)

Vaccinationen mot nya influensan startar den 5 oktober (15 sep 2009)

Viktigt steg för nya musikteaterhuset (27 aug 2008)
Wiveca först ut som endoskoperande sjuksköterska (18 dec 2008)
Vårdvalet - nu fastställs reglerna (24 aug 2009)

Ökad tillgänglighet och nya resurser i sjukvården (6 okt 2008)

Fler än väntat har vaccinerat sig
Inlagt fredag 16 oktober 2009 (pressinformation från landstinget)

Den här veckan har vaccinationerna mot den nya influensan startat i Jönköpings län. Inom vården har fler än väntat vaccinerat sig.

– Det känns mycket glädjande! säger smittskyddsläkare Per-Erik Åbom. Vi som arbetar inom vården har många kontakter med människor som redan är i en utsatt situation genom sin sjukdom. Om vi vaccinerar oss minskar risken att vi smittar patienter – och andra i vår omgivning.

Biverkningar
Som med alla läkemedel kan vaccinet orsaka biverkningar hos en del personer. Flera har berättat att de fått dessa biverkningar.
– Så vitt vi vet håller sig de biverkningar vårdpersonal fått inom de områden som är kända och förutsedda, säger Per-Erik Åbom. Det verkar ha varit ganska vanligt med influensaliknande symtom och den här vaccinationen ger också lite mer smärta och ömhet i armen än vaccinationen mot säsongsinfluensa.
– Men ömheten i armen liksom eventuell feber brukar försvinna inom 1–2 dagar. Man kan ta smärtstillande och febernedsättande mot dessa symtom.

Vad beror biverkningarna på?
– En hel del beror på ”förstärkningsmedlet" i vaccinet, som stimulerar till antikroppsbildningen, som är det som skyddar mot influensasmittan.

Har du själv vaccinerat dig?
– Ja, och jag fick också ont i armen på kvällen. Dagen efter var det bättre, men ömheten höll i sig ett par dagar. Själva sprutan gjorde däremot inte ont. Det kan vara en tröst för alla som är ”spruträdda”, säger Per-Erik Åbom.

Fortsätter planera
Landstinget fortsätter nu att arbeta för att så snart som möjligt kunna vaccinera befolkningen. På fredagen kom nya besked om förseningar, som ytterligare försvårar planeringen för hösten, berättar Landstingets beredskapschef Daniel Lilja:

Lokaler bokade
– Vårdcentraler, kyrkor, skolor och andra lokaler är bokade sedan länge, så vi hoppas verkligen att vi inte drabbas så hårt av dessa nya förseningar. Landstingets egen personal har satt upp sig på extrapass, extrapersonal har anlitats för olika uppgifter och frivilligorganisationer kommer att göra fina insatser för att allt ska löpa så smidigt som möjligt.

Uppdaterad
Det är en stor utmaning för Landstinget att ge tusentals länsbor första vaccindosen. Frågorna är många långt innan vaccinationerna kommit igång.
– Det kommer att uppstå nya frågor som får besvaras och lösas allteftersom, säger Daniel Lilja. Idag kan vi inte ge exakta besked om vilka veckor alla åldersgrupper erbjuds vaccination, men vi planerar för att vaccinera riskgrupperna veckorna 44–45 och sedan övriga befolkningen med start vecka 47.
– Vi vädjar till alla att hålla sig uppdaterade via Landstingets webbplats om influensa och via medierna, som redan tagit ett stort samhällsansvar för att informera om vaccinationer och den nya influensan.


Ännu bättre tillgänglighet till hälso- och sjukvården
Pressmeddelande, inlagt måndag 5 oktober 2009
Landstingets politiska ledning lyfter särskilt fram fyra områden i sitt förslag till budget för 2010. De fyra områdena är tillgänglighet, folkhälsa, bemötande och patientsäkerhet.

Det finns inga utökningsramar nästa år, men ledningen betonar att i en budget på drygt åtta miljarder kronor skapas utrymme för verksamhetsutveckling genom kvalitetsarbete och sparsamhet.

Tillgänglighet
– Vi höjer ambitionen ytterligare när det gäller tillgängligheten, säger Peranders Johansson, (M), landstingsstyrelsens ordförande. Målet är att vi i slutet av 2010 har en väntetid på högst 30 dagar till besök, (90 dagar enligt vårdgarantin), och därefter högst 90 dagars väntetid till behandling.
– Vi inför dessutom ett mål för vårdgaranti på akutmottagningarna, som innebär en längsta väntetid på fyra timmar. Detta mål ska uppnås för minst 90 procent av patienterna.

Folkhälsa
– Ett väl fungerande folkhälsoarbete är en viktig del för att nå Landstingets mål. I budgetförslaget betonar vi tydligare än tidigare att arbetet bygger på samarbete med olika aktörer. Kommuner och andra myndigheter, men även organisationer och föreningar i det civila samhället, säger landstingsrådet Rune Backlund, (C). Under 2010 ska Landstingets folkhälsoprogram följas upp och en handlingsplan för de närmaste åren tas fram.
– Under 2010 införs vårdval i primärvården. Det är en stor förändring, säger Rune Backlund. Länets invånare får ett större inflytande över sin vård genom att själva få möjlighet att välja vårdcentral.

Patientsäkerhet
– Patientsäkerheten är en självklarhet att prioritera hela tiden. Det görs främst för patienternas skull, men en hög patientsäkerhet innebär också att Landstingets resurser används på bästa sätt, säger landstingsrådet Lisbeth Rydefjärd, (KD).

Bemötande
– Bemötande är en viktig fråga för patienterna, säger Esse Petersson, gruppledare för Folkpartiet. Det pågår redan ett bra arbete i vården, men vi vill att bemötandefrågor prioriteras ytterligare. Det kostar inget att ha en extra hjälpande och positiv attityd.

Samverkan mellan sjukhusen
Den politiska ledningen betonar att Landstinget ska ha kvar sina tre akutsjukhus, men utökad samverkan mellan sjukhusen kan vara ett sätt att frigöra resurser för annan verksamhetsutveckling.
Omfördelningar mellan verksamheter kan också bli aktuella för att kunna uppfylla nya nationella riktlinjer exempelvis inom cancervård och hjärt-kärlsjukdomar.

Inga nedskärningar
– Trots lågkonjunktur och finanskris lägger vi fram en budget för 2010 som innebär att utbudet av hälso- och sjukvård i Jönköpings län ligger kvar på oförändrad nivå, säger Peranders Johansson.
– Även om budgeten är stark i förhållande till andra landsting är det viktigt att betona att det inte finns något utrymme för utökningsramar vare sig nästa år eller åren närmast därefter, säger Peranders Johansson.
Landstingsrådet Lisbeth Rydefjärd kompletterar:
– Jag tycker det känns fantastiskt att vi inte behöver göra några nedskärningar i hälso- och sjukvården, varken i verksamhet eller bland personal. Det blir närapå unikt bland landsting och kommuner i Sverige 2010.

Oförändrad landstingsskatt
Landstingsskatten 2010 föreslås ligga kvar på 10,67 procent. Skatten har varit oförändrad sedan 2005.
Av resultaträkning och finansieringsbudget kan i övrigt noteras:
• Verksamheten beräknas nästa år omsluta 8,6 miljarder
• Finansiell målsättning på 2 procent uppnås för 2010
• Investeringsprogrammet är på hela 625 miljoner kronor vilket bidrar till att begränsa konjunkturförsvagning


Landstinget sänder webb-tv
Inlagt fredag 18 september 2009

Landstingsfullmäktiges sammanträde på tisdag den 22 september 2009 i Rosensalen på Rosenlunds vårdcentrum i Jönköping innebär premiär för tv-sändning via webben.

– Till i våras hade vi sändningar från landstingsfullmäktige i närradion. Sedan dess har det funnits ett önskemål om en övergång till webb-tv-sändningar, säger Siw Kullbergh, kanslichef på Landstingets kansli.

Vårdvalet
På tisdag morgon samlas de 81 ledamöterna för att behandla en rad ärenden, bland annat regelboken för vårdval, en nybyggnation av hjälpmedelscentral på Ryhovsområdet samt ett antal motioner om bland annat traumacenter, syskonstödjare och vårdformer i psykiatri.

Tre kameror följer
Anföranden och debatterna kommer att följas av tre kameror som är programmerade till förutbestämda vinklar, men också kan styras manuellt, för att följa ledamöter i talarstolen, presidiet och fullmäktigesalen.
Sedan tidigare finns alla fullmäktigesammanträden lagrade i ljudfiler, möjliga att lyssna på i efterhand via Landstingets webbplats.

Kostar en del
Det nya systemet för webb-tv innebär en investeringskostnad på cirka 200.000 kronor samt en årlig prenumerationskostnad, för bland annat lagring av sändningarna, på cirka 75.000 kronor.

Titta när man vill
Tekniken gör det möjligt att följa sammanträdet direkt, eller att titta efteråt.
– Det nya systemet är kopplat till vårt voteringssystem. Är det något speciellt ärende man vill följa går det att klicka sig direkt till det, säger Siw Kullbergh.
Tv-utrustningen blir också möjlig att använda i andra sammanhang.
– Man kan tänka sig konferenser eller föreläsningar som man vill delge andra.

Utveckling av fullmäktige
Många andra Landsting har idag webbsändningar från sina fullmäktigemöten och Siw Kullbergh tycker att det är en naturlig satsning:
– Det är spännande att utveckla fullmäktige. Detta är ett sätt att nå ut till medborgarna med debatterna och de beslut som fattas. Det är viktigt att sprida kunskapen om hur en demokratiskt styrd process fungerar.

Ta del av debatten
Göran Ivarsson (KD), ordförande för landstingsfullmäktige, välkomnar också tv-sändningarna:
– Det är väldigt bra att vi har kommit så här långt. De protokoll vi har redovisar bara besluten, men via webb-tv kan man ta del av själva debatten och olika ståndpunkter.
Kanske kan webb-tv-sändningarna också öka intresset för Landstinget.
– Landstinget är en stor men anonym verksamhet. Detta kan vara ett tillfälle till att skapa intresse för en livsviktig verksamhet.

Viktigt med språket
Om debatterna i landstingsfullmäktige kommer att påverkas av tv-sändningarna återstår att se:
– Jag har hela tiden haft en tydlig linje att vi ska använda ett vårdat språk. Vi ska också använda ett språk som allmänheten förstår, och det är viktigt att inte tala till kameran utan att hålla debatten i fullmäktige, säger han.
Sändningen från fullmäktige kan följas på www.lj.se/politik
Direkt till webb-tv från landstingsfullmäktigeVaccinationen mot nya influensan
startar den 5 oktober
Inlagt tisdag 15 september 2009

Landstinget börjar vaccinera allmänheten mot den så kallade svininfluensan vecka 44. Första veckan erbjuds 18–25-åringarna sin första dos och därefter rullar vaccinationerna på till och med vecka 51.

– Det viktigaste är att vi kan vaccinera så många som möjligt så snabbt som möjligt, betonar smittskyddsläkare Per-Erik Åbom. Redan första dosen ger ett gott skydd och med den andra dosen har man ett 90-procentigt skydd.

Även för andra
Smittskyddsläkaren poängterar att vaccinationen inte i första hand handlar om att skydda sig själv:
– Det handlar minst lika mycket om vaccinera sig för andras skull, för att skydda de som riskerar att bli svårt sjuka och de som av någon anledning inte kan vaccinera sig. Genom att vaccinera sig hjälper man också till att hålla igång verksamheter i samhället som måste fungera.

Vårdpersonal vecka 41
Landstingets följer Socialstyrelsens rekommendationer för prioriteringar.
Det innebär att hälso- och sjukvårdspersonal och personal som behövs för att sjukvårdsverksamheten ska kunna fungera, till exempel tekniker och IT-personal, vaccineras allra först, 5–9 oktober.

Riskgrupper vecka 42–43
Veckorna 42–43 vaccineras vuxna och barn i riskgrupper. Barnen får brev hem från sin behandlande läkare, medan vuxna i riskgrupper informeras via annonser och Landstingets webbplats
För att minska smittspridningen i familjer med barn i riskgrupp, uppmanas föräldrar och syskon till barn i riskgrupper uppmanas att vaccinera sig samtidigt.

Övriga länsbor vecka 44–51
Så här ser planeringen ut:
Vecka 44: 18–25 år
Vecka 45: 26–30 år
Vecka 46: 31–35 år
Vecka 47: 36–40 år
Vecka 48: 41–45 år
Vecka 49: 46–55 år
Vecka 50: 56–65 år
Vecka 51: 66 år och äldre

Barn under 18 år
I Jönköpings län är det föräldrarnas ansvar att barn under 18 år vaccineras.
– Därför uppmanar vi alla föräldrar som har barn under 18 år att ta med sig sina barn och även sin partner när de själva ska vaccineras, säger Daniel Lilja, Landstingets beredskapschef. På det sättet hoppas vi kunna vaccinera många barn och ungdomar de första veckorna.
Barn i riskgrupper vaccineras inom barnhälsovården. Övriga barn vaccineras på vaccinationsmottagningar på vårdcentralerna, som tar hjälp av barnhälsovårdens sjuksköterskor och skolsköterskorna som har hög kompetens och erfarenhet av att vaccinera barn.

Planering
Vårdcentralerna har huvudansvaret för vaccinationerna, men Landstinget tar också hjälp av kommuner, företagshälsovården och privata läkarmottagningar.
Vårdcentralerna detaljplanerar nu sina vaccinationsmottagningar efter de förutsättningar Landstingets pandemiledning gett.
I början av 2010 startar vaccinationerna av dos 2, enligt samma principer som ovan.

När och var?
Tider och platser kommer att annonseras, affischeras och publiceras både i LandstingsNYTT som kommer 12 oktober 2009 och på Landstingets webbplats.
– Vi ska försöka få ut budskapet om vikten av att vaccinera sig och av att minska smittspridningen, på så många sätt vi någonsin kan, säger informationsdirektör Harriet Lindén. Men vi behöver hjälp av alla för att sprida budskapet. Landstinget har ansvaret för att vaccinera, men att så som möjligt blir svårt sjuka är en angelägenhet för hela samhället.
Kontakta informationsavdelningen om ni önskar högupplöst illustration:
"Vaccinera dig mot den nya influensan – Höstens vaccinationsveckor"

Den detaljerade vaccinationsplaneringen kan starta
Inlagt fredag 28 augusti 2009
Landstinget i Jönköpings län hoppas kunna erbjuda vaccination mot den nya influensan från mitten av oktober 2009.

– Vi har, tillsammans med övriga landsting, fått besked från vaccinföretaget att man kommer att leverera enligt det avtal Sverige har, säger länets smittskyddsläkare Per-Erik Åbom. Det innebär att vi nu på allvar kan börja detaljplanera hur vi ska lägga upp vaccinationerna ute i länet. Redan på måndag morgon träffas vi i den regionala pandemiledningen för att börja dra upp de konkreta riktlinjerna i uppdraget till länets vårdcentraler.

20 000 doser första tre veckorna
Med de besked Per-Erik Åbom fått, ska Landstinget i Jönköpings län kunna få sammanlagt drygt 20.000 doser under de första leveransveckorna. Antalet doser trappas sedan upp till som mest runt 40.000 i veckan.
– Men än kan vi inte gå ut i annonser och medier och berätta om exakta tider och platser för vaccinationerna. Den planeringen kommer nu att intensifieras ute på vårdcentralerna. Vi har märkt att det finns ett stort engagemang från vår personal att vaccinera så många som möjligt så snabbt som möjligt.

Väntar på godkännande
– Vaccinet är fortfarande inte godkänt av EU för dem som är yngre än 18 år och äldre än 65 år. Men vi hoppas att testerna utfaller så positivt att det godkänns även för övriga åldersgrupper. Det är ju särskilt angeläget för de yngre, eftersom influensan hittills drabbat dem svårare än de äldre.
Allra först att erbjudas vaccination är hälso- och sjukvårdspersonal samt riskgrupperna. Landstinget kommer att följa de nationella riktlinjerna för vilka som ingår i en riskgrupp. Riktlinjerna har förändrats och fortfarande pågår en del diskussioner, bland annat kring om gravida bör vaccineras.

Gravida
– Det som sagts nu är att gravida som ska föda under hösten och januari bör rekommenderas vaccination eftersom influensan då kan vara i full gång. I så fall är det viktigt att även pappan vaccinerar sig. Men däremot avvaktar man med att rekommendera dem som är i början av graviditen.
Alla kan hjälpa till
Per-Erik Åbom passar på att påminna om att alla kan hjälpa till att minska riskerna med influensan:
– Vaccinera dig, sprid inte smitta och stanna hemma om du blir sjuk!


Nu fastställs reglerna för vårdval
Inlagt måndag 24 augusti 2009 – pressinformation från landstinget

Nu fastställs villkor och ersättningar till vårdenheter som vill vara med i vårdvalet i Jönköpings län nästa år.

Landstingsfullmäktige har beslutat att införa vårdval. ”Regelboken” för vårdvalet i Jönköpings län är nu klar. I den presenteras villkor och ersättningar till vårdenheter som vill vara med i vårdvalet som till exempel invånarnas val, uppdragets omfattning, ekonomi och uppföljning samt tidsplan för införandet.

Får välja fritt

Villkoren blir desamma för privat- och landstingsdriven verksamhet och länsborna väljer fritt vilken vårdenhet man vill gå till.
Regelboken behandlas av landstingsfullmäktige 22 september 2009.

Ökad valfrihet
Syftet med vårdvalet är att öka valfriheten för medborgarna och att ge möjlighet för nya vårdgivare att etablera sig i primärvården.
– Vårdvalet underlättar för länets medborgare att få den vård de behöver inom rimlig tid. Med fler vårdgivare förbättras tillgängligheten och valfriheten, säger landstingsrådet Rune Backlund (C), med ansvar för primärvården.Första fallet av nya influensan i Jönköpings län
Inlagt torsdag 22 juli 2009

Det första fallet av den nya influensan A (H1N1) i Jönköpings län har bekräftats av Smittskyddsinstitutet.

Det handlar om en kvinnlig brittisk turist i trettioårsåldern som i samband med tillfälligt besök i Jönköping insjuknade med feber och sökte sjukvård. Prover tagna på infektionsmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, visade influensavirus av typen A(H1N1). Kvinnan hade en mycket kortvarig kontakt med sjukvården, och hennes symptom var också mycket lindriga.

Informerades under onsdagen
Kvinnan finns kvar i Sverige och informerades under onsdagen om att hennes sjukdom orsakats av den nya influensan.
Hon är frisk sedan i söndags och ingen i hennes omgivning är sjuk.
Infektionskliniken har informerat de personer hon vistas med att stanna hemma i händelse av feber och att vid svårare sjukdom kontakta sjukvården.

Förväntat med fall
– Vi har förväntat oss att det bara är en tidsfråga innan Jönköpings län får sitt första fall av den nya influensan, därför är vi inte överraskade, säger landstingets smittskyddsläkare Per-Erik Åbom.

Ingen ökad oro
Fallet med den smittade brittiska turisten ger inte skäl till någon förändring i Landstingets arbete med planering inför höstens vaccinering, ett arbete som leds av en arbetsgrupp som bildades på tisdagen.
– Detta är fortfarande ett enstaka fall, och med ett milt sjukdomsförlopp, som inte ger anledning till någon ökad oro kring den nya influensans smittspridning och sjukdomsförlopp, säger Per-Erik Åbom.


Plusresultat – men nu blir det kärvare
Pressinformation från landstignet 3/2 2009, något redigerat och inlagt samma dag

Landstingets ekonomiska resultat för 2008 redovisades den 3 februari för politikerna i planeringsdelegationen. Överskottet slutade på 17 miljoner kronor.

– Landstinget i Jönköpings län har en stabil ekonomi jämfört med omvärlden, men den försämrade samhällsekonomin påverkar i hög grad Landstingets ekonomiska förutsättningar, säger landstingsstyrelsens ordförande Peranders Johansson, (M).
– Det innebär att det inte finns något utrymme för ökade budgetramar de närmaste åren, fortsätter han.

70 miljoner mer
Den redan beslutade budgeten för 2009 omfattar en utökning av resurserna på cirka 70 miljoner kronor.
– Vi är kanske ensamma bland landstingen om att kunna göra ökningar av verksamheten i år. Samtidigt finns det kostnader som på sina håll är för höga och som måste anpassas till budgetramarna. Främst gäller det underskottet inom Jönköpings sjukvårdsområde, säger Peranders Johansson.

Kontroll på kostnaderna
Det ekonomiska resultatet för 2008 är sämre än budgeterat. Det är i huvudsak finanskrisen, men även lägre skatteintäkter än beräknat, som har försämrat resultatet. Överskottet på 17 miljoner kronor kan ställas i relation till att Landstingets verksamhet totalt kostar cirka åtta miljarder kronor.

God kontroll
– Vårt viktigaste mål är att behålla en fortsatt god kontroll över verksamhetens kostnader, säger ekonomidirektör Stefan Schoultz. Vi räknar med att kunna redovisa ett ekonomiskt överskott även 2009, men för att klara det krävs att budgetramarna hålls.
– Vi vet att det kommer att dyka upp nya behov. De måste vi klara genom effektiviseringar och omdisponering av befintliga resurser.

Förbättringsarbete
– För att kunna utveckla verksamheten är det viktigt att Landstinget fortsätter den hittills framgångsrika inriktningen på ständigt förbättringsarbete och bättre hushållning med de resurser vi redan har, säger Stefan Schoultz.

Några fakta ur bokslutet för 2008
? Landstingets lönekostnader har ökat med 5,2 procent. Det innebär att personalkostnaderna ökar en halv procent mer än ingångna löneavtal.
? Sjukfrånvaron i Landstinget fortsätter att minska. De senaste fem åren har sjukfrånvaron minskat med över trettio procent.
? Landstinget köpte vård som följd av vårdgarantin, merparten ortopedi, för fem miljoner kronor, det är något lägre än 2007.
? Kostnaderna för läkemedel ökade med drygt sju procent. Ökningen är högre än riksgenomsnittet. Fortfarande är dock läkemedelskostnaden per invånare lägre än riksgenomsnittet.
? Hyrläkarna kostade 44 miljoner kronor förra året, en ökning med 15 miljoner kronor. Ökningen förklaras av Landstingets ambitioner att nå målet god tillgänglighet.
? Tandvården redovisar ett överskott på 13,5 miljoner kronor. Intäkterna från patienterna har ökat mer än taxehöjningen. Det betyder att tandläkare och tandhygienister tar emot fler patienter än året innan.

 

Musikteaterhuset blir 32,5 miljoner billigare
Pressinformation från landstignet 7/1 2009, något redigerat och inlagt samma dag
Byggföretaget Peab får bygga det nya musikteaterhuset i Jönköping för 302,5 miljoner kronor. Det är tio procent lägre än beslutet i förra anbudsomgången.

Sedan Landstingsfastigheter granskat de inlämnade anbuden beslöt Landstingets tekniska delegation vid ett extra sammanträde på onsdagen, den 7 januari 2009, att ge Peab uppdraget att bygga musikteaterhuset.
Byggkostnaden blir 302,5 miljoner, att jämföra med det tidigare beslutet att låta Skanska Sverige AB bygga för 335 miljoner kronor.

Samma hus till lägre pris
– Nivån är klart under vad vi hade trott. Nu har det blivit mer sansade priser. Det har varit en alltför överhettad byggmarknad i Jönköping tidigare, säger Landstingets fastighetsdirektör Erik Pålsson. Landstinget sparar cirka tio procent, vilket är en kombination av lågkonjunkturen och de besparingsförslag från anbudslämnarna som vi har arbetat in i det nya förfrågningsunderlaget. Men det är fortfarande samma karaktär på byggnaden, samma lokalytor och funktionella lösningar, men vi har till exempel sparat in på tekniska lösningar och materialval.

Glad över minskad kostnad
Landstingsstyrelsens ordförande Peranders Johansson (m) gläds över den lägre prisnivån:
– Det är bra både för skattebetalarna och för Landstinget att det blir så mycket billigare. Det är också bra för sysselsättningen att det i dessa tider kommer igång ett så stort byggprojekt. Samtidigt är det också bra för kulturen i Jönköpings län och för verksamheten att få nya lokaler.

Beslutet överklagades
Skanska Sverige, Peab och NCC lämnade anbud i första omgången och i augusti 2008 beslutade tekniska delegationen att ge Skanska Sverige uppdraget att bygga det nya musikteaterhuset. Beräkningen av byggkostnad på cirka 286 miljoner kronor höll dock inte, utan lägsta anbudet låg på 335 miljoner. Den högre prisnivån godkändes sedan av landstingsfullmäktige i september.
Peab överklagade beslutet till länsrätten, och fick rätt. Länsrätten kom fram till att Landstinget skulle göra en ny utvärdering av anbuden, en utvärdering som ledde till en helt ny upphandling.

Två anbud lämnades
När den nya anbudstiden gick ut 5 januari 2009 hade bara Skanska och Peab lämnat in anbud.
– NCC låg 30 miljoner över förra gången och valde att inte lämna anbud nu, säger Erik Pålsson.
Mellan Skanska och Peab skiljde det cirka två miljoner i första anbudsomgången, en skillnad som nu krympt till cirka en miljon. Samtidigt är alltså anbudsnivån drygt 32 miljoner kronor lägre.
– Även om det är bra för Landstingets ekonomi, har vi medkänsla med Skanska som har lagt ner ett oerhört arbete på sitt anbud, säger Erik Pålsson.

Start i slutet av februari
Tekniska delegationens beslut justerades omedelbart. Någon risk för nytt överklagade ser man inte eftersom anbuden var lättare att bedöma denna gång.
Därför räknar Landstingsfastigheter med att kunna teckna avtal med Peab 19 januari.

 

Wiveca först ut
Pressinformation från landstinget 18/12 2008, inlagt samma dag i något redigerat skick

Första endoskoperande sjuksköterskan finns i Värnamo
Det finns tio sjuksköterskor i landet som genomgått utbildning till endoskoperande sjuksköterska och en av dessa arbetar på kirurgmottagningen i Värnamo.

Wiveca Rydin är den första sjuksköterskan i landstinget i Jönköpings län som utbildat sig till endoskoperande sjuksköterska. Endoskopienheten finns på kirurgmottagningen och på enheten görs gastroskopi (kameraundersökning via munnen ner i magen) och koloskopi (undersökning av tjocktarmen).

Fått stort stöd
–Jag har fått enormt stöd från kollegor och ledning på sjukhuset. Att göra de här undersökningarna har tidigare varit en uppgift för läkarna, så detta är unikt, säger Wiveca Rydin.

Mer tillgänglig
–En sjuksköterska här på mottagningen är mer tillgänglig än läkarna som arbetar både på avdelningarna och på operationskliniken, säger Marianne Johansson, vårdenhetschef på kirurgmottagningen.

Handleda ST-läkare
Genom sin kompetens kommer Wiveca Rydin att kunna handleda ST-läkare som ska lära sig skopera.


Medborgarpanel gav glädjande resultat
Pressinformation från landstinget 24/11 2008, inlagt samma dag i något redigerat skick

Nästan 80 procent i medborgarpanelen kan tänka sig fysisk aktivitet på recept istället för läkemedel och många ser kollektivtrafik som ett bra alternativ till privata bilresor.

Det visar första omgången av Landstingets medborgarpanel, som handlade om miljöfrågor.
79,2 procent av deltagarna är positiva till fysisk aktivitet på recept som alternativ till läkemedel, om läkaren anser att det ger minst lika bra effekt. 19, 5 procent ser fysisk aktivitet enbart som ett komplement till läkemedel och endast 1,3 procent vill inte ersätta läkemedel alls.

Glädjande
– Det är ett glädjande resultat, eftersom den skenande konsumtionen av läkemedel innebär stora kostnader för Landstinget och påverkar folkhälsan och miljön negativt. Här har Landstinget nyligen inlett en stor satsning med kampanjen ”Må bra utan piller”, som ska få länsbor att ändra livsstil, i stället för att ta läkemedel mot smärta och sömnproblem, säger Jarl Karlsson, s, andre vice ordförande i Landstingets allmänpolitiska utskott.

Turtätheten avgörande
Att ta tåget eller bussen istället för egen bil är också något som paneldeltagarna gärna gör. Men då krävs en väl fungerande kollektivtrafik med många turer.
– Svaren visar att turtäthet och komfort har större betydelse än priset, säger Stig-Arne Tengmer, fp, ordförande i Landstingets allmänpolitiska utskott.

Grön el komplicerad fråga
Deltagarna har också gett sin syn på hur Landstinget ska agera när det gäller inköp av ekologiskt odlade livsmedel och ”grön el”.
– De flesta tycker att Landstinget ska köpa grön el, men menar också att det behövs fler åtgärder för att få en effektivare energianvändning. Det här är en komplicerad fråga, och svaren visar att folk verkligen har tänkt till, säger Jarl Karlsson.

Bemötande i kommande panel
När det gäller ämnen för kommande medborgarpaneler röstade de flesta deltagarna på bemötande i vården. Budget och prioriteringar, folkhälsa och läkemedel väckte också stort intresse.
– Att bemötande är en viktig fråga är vi väl medvetna om. Därför har vi bestämt att den tredje omgången av medborgarpanelen ska handla om just bemötandefrågor, säger Stig-Arne Tengmer.

Seriösa svar
Elinor Sundén är demokratihandläggare i Landstinget och projektledare för medborgarpanelen. Hon är nöjd med resultatet av den första omgången och ser fram emot kommande paneler.
–Alla politiker och tjänstemän som varit med och tagit fram frågorna är glada över den höga svarsfrekvensen och bedömer svaren som seriösa och genomtänkta.

Sex och samlevnad
Den andra omgången av medborgarpanelen äger rum i januari 2009, på temat sex och samlevnad.

 

Må bra utan piller
Pressinformation från landstinget 30 oktober 2008 och inlagt här samma dag

På måndag den 3 november 2008 startar ”Må bra utan piller” – kampanjen som ska ge länsborna alternativ till läkemedel.

Kampanjen riktar sig till allmänheten och rullar igång med information på Krösatågen, på Landstingets webbplats och vårdcentraler.
Genom kampanjen tar Landstingets läkemedelskommitté och folkhälsoavdelningen ett samlat grepp för att nå Landstingets mål för bra läkemedelsanvändning. Bra läkemedelsanvändning syftar både till hälsa hos länsborna och att hushålla med samhällets resurser.

Lika bra eller bättre
Att röra på sig och att ändra sin livsstil kan vara lika bra eller bättre än läkemedel. Det är särskilt tydligt inte minst vid smärta och problem med sömnen.

Tuffa mål
För några år sedan låg Jönköpings län i topp i försäljningslistan för sömnläkemedel. Idag är placeringen i mitten.
Kampanjen har satt upp tuffa mål:
– Utdelningen av sömnmedel och lätta smärtstillande läkemedel på vårdavdelningar ska minska med tio procent från 2008 till 31 december 2009.
– Jönköpings län ska ligga bland de fem lägsta i försäljning av sömnläkemedel och lätta smärtstillande läkemedel 31 december 2010.

 

Bra resultat i Öppna jämförelser 2008
Pressmeddelande 6/10 2008. Inlagt här i något redigerat skick samma dag
Tillgänglighet och bemötande är bland de bästa i landet, vi har goda medicinska resultat och medborgarna får valuta för sina skattepengar.

Det konstaterar Mats Bojestig, planeringsdirektör för Landstinget i Jönköpings län efter att ha tagit del av Öppna jämförelser 2008, som är den tredje rapporten från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (Sveriges Kommuner och Landsting) om landstingens medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader i vården.

Kan bli bättre
– Men det finns några områden där vi kan bli bättre och några vi nu måste analysera extra noga. Därför arbetar vi med att höja kvaliteten inom alla områden, även där vi är bäst.

Stolta över arbetet
Mats Bojestig framhåller att det är både önskvärt och bra med jämförelser, även om det sällan finns enkla förklaringar till varför det ser ut si eller så.
– Vi kan våra egna resultat sedan tidigare, eftersom de i huvudsak kommer från landstingens egna rapporteringar. Men när vi nu ser dem jämförda med andras, tycker jag att vi som arbetar inom Landstinget har all anledning att känna oss stolta över det vi presterar tillsammans. Vi verkar i ett framgångsrikt landsting som klarar att ge medborgarna god vård samtidigt som vi hushållar med våra resurser.

Överst i diagrammen
För flera medicinska indikatorer har Landstingets resultat placerat sig allra överst i diagrammen – till exempel när det gäller åtgärdbar dödlighet och andel vaccinerade småbarn.
Inom området patienterfarenheter återfinns Landstinget bland de allra översta. Hela 87 procent av patienterna anser till exempel helt eller delvis att de fått den hjälp de väntade sig när de besökte vårdcentral eller sjukhus. Det är bästa resultatet i landet.

Några undantag
Med några undantag har Landstinget även bra resultat inom området tillgänglighet. I mars i år var det till exempel ingen som väntat över 90 dagar på att få komma till mottagningar för barn- och ungdomspsykiatri (väntetiderna är just nu högst 31 dagar), reumatologi respektive hud. Ingen eller mycket få hade behövt vänta mer än 90 dagar på operation för inkontinens respektive prostataförstoring.

Satsar på tillgängligheten
Däremot var andelen besvarade telefonsamtal till vårdcentralerna bland de lägsta i landet när de mätes i mars i år; strax under 72 procent. Endast 64 procent av de patienter som besökt en vårdcentral och som ringde före besöket tyckte att det var lätt eller mycket lätt att komma fram till vårdcentralen per telefon. Resultatet är sämre än riksgenomsnittet, men åtta procentenheter bättre än förra året.

Satsar extra
– Vi satsar nu extra pengar i budgeten för att öka tillgängligheten där vi har problem, säger landstingsstyrelsens ordförande Peranders Johansson, moderaterna. Till nästa jämförelse tror jag att patienterna kommer att märka att tillgängligheten blivit bättre. Som ett konkret exempel kan jag nämna att alla vårdcentraler kommer att ha telesystem som gör det lättare att komma fram på telefon.

Åtta av tio
Jämförelserna presenteras även i år i grönt, gult och rött (se Fakta och bakgrund till Öppna jämförelser 2008). Färgsättningen har kritiserats och i rapporten betonas därför att färgerna är en signal, inte ett betyg.

Åtta gröna..
De sju första medicinska indikatorerna sammanfattar vård vid svårare sjukdomar och förebyggande insatser. Tio resultat redovisas, eftersom tre indikatorer är könsuppdelade.
Här har Landstinget åtta ”gröna” resultat, flest i landet.
– Resultaten signalerar att Landstinget kan leverera god vård när medborgarna blir svårt sjuka och att vi är bra på att förebygga att befolkningen blir sjuk – eller sjukare, säger Mats Bojestig.

”Gröna” exempel
Bland övriga medicinska resultat kan ytterligare några exempel nämnas där Landstinget hävdar sig gott i jämförelse med andra: Andel småbarn som behandlas med rekommenderat penicillin (98,2 procent, högst i landet), funktionsförmåga efter stroke (tvåa i landet), måluppfyllelse för blodsockervärde (65 procent, tvåa i landet) och tidiga aborter (82,6 procent, flest i landet).
Ett annat positivt resultat är att alla män under 65 år med prostatacancer får så kallad kurativ behandling.
– Det beror på att det gjorts stora satsningar i Landstinget för att kunna erbjuda prostatacancerpatienter en bra behandling, säger Axel Ros, ordförande i Landstingets medicinska programgrupp för kirurgi och verksamhetschef vid kirurgkliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Ingen tävling
Nytt för i år är att resultat på sjukhusnivå redovisas i 19 indikatorer.
– När det gäller skillnader mellan sjukhusen så ska man komma ihåg att registren inte är tänkta som tävling mellan kliniker, poängterar Anders Sjögren, verksamhetschef vid medicinkliniken i Värnamo och ordförande i Landstingets medicinska programgrupp för medicin. Syftet är att förbättra resultatet på sin egen klinik och registren ska vara underlag för kvalitetssäkring.
Vissa resultat är statistiskt säkerställda, andra inte och ju lokalare resultat, desto större osäkerhet.

Jämlik eller ojämlik vård?
I 16 indikatorer delas resultatet upp på kvinnor och män. I allmänhet skiljer sig värdena. Men, säger flera läkare inom Landstinget som kommenterat de öppna jämförelserna, det är inte så enkelt som att bara konstatera att kvinnor och män inte får lika bra vård.
– Skillnaderna, oavsett diagnos, kan bero på många andra faktorer än vårdinsatser, påpekar verksamhetschef Ursula Falkmer, onkologkliniken. Man vet till exempel att män och kvinnor söker vård olika ofta och att kvinnor också har fler diagnoser per individ. De registerdata som redovisas i Öppna jämförelser ger bara en ledtråd om att det kan finnas skillnader, men det krävs forskning för att ta reda på orsakerna och om det skiljer i vårdinsatser.

Stor skillnad

I en av indikatorerna för hjärtsjukvård är dock differensen mellan kvinnor och män mycket stor. Det gäller ”reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt” under 2007. Vid denna typ av hjärtinfarkt (cirka 40 procent av alla infarkter), är akut reperfusion den optimala åtgärden. Det innebär att det tilltäppta blodkärlet i hjärtat öppnas igen. Helt dominerande metod är numera så kallad ”akut PCI” (akut ballongvidgning, som i vårt landsting endast finns i Jönköping). Metoden innebär att en kateter förs till hjärtat via blodkärl, vanligtvis i ljumsken.
– Siffran för kvinnor är påtagligt låg, 50 procent mot männens 75 procent, säger Anders Sjögren. Antalet kvinnor med så kallad ST-höjningsinfarkt var dock lågt, vilket skapar en osäkerhet i tolkning av resultatet. Det är givet att denna skillnad kräver en noggrann utvärdering.
Kvinnor i länet kranskärlsröntgas i lägre utsträckning än män vid icke ST-höjningsinfarkt – knappt 64 procent jämfört med nästan 78 procent för män.

Förbättringsområden
Bland resultaten som sticker ut åt det röda hållet kan nämnas:
- återinsjuknande i stroke och vård vid strokeenhet
- dödlighet inom 28 dagar efter hjärtinfarkt
- omoperationer vid ändtarmscancer
- neonatal dödlighet

Strokesjukvården
11,8 procent av Landstingets strokepatienter återinskrevs för stroke inom 365 dagar under åren 2002–2006. Det är flest i landet.
– Vi har börjat att gå igenom patientdataregister för att öka kunskapen om och vilka patienter detta gäller, säger Inger Ahlström, ordförande i Landstingets medicinska programgrupp för geriatrik och verksamhetschef vid rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset Nässjö.

82 procent
Omkring 82 procent av strokepatienterna vårdas på särskild strokeenhet, samma för kvinnor och män. Siffran ligger strax under respektive strax över riksgenomsnittet, men har ändå fått en röd markering.
För Landstinget som helhet är det fler som nu vårdas på strokeenhet, jämfört med förra årets jämförelser. Den här indikatorn finns även på sjukhusnivå.
– Höglandets sjukvårdsområde har en lägre andel patienter som vårdats på strokeenhet, men här har vi startat ett förändringsarbete, säger Inger Ahlström.

Hjärtsjukvården
Dödligheten inom 28 dagar efter en hjärtinfarkt har generellt i riket minskat markant. Från 25 procent 1993 till under 15 procent 2007. I denna indikator ingår även personer som avled i hjärtinfarkt utan att ha vårdats på sjukhus. Med 30,6 procent för kvinnor och 33,1 procent för män ligger Landstinget här strax över riksgenomsnittets 29 procent respektive 31,6 procent. Ändå är Landstingets indikator röd, eftersom skillnaderna mellan flera landsting bara handlar om tiondelar.

Bra indikator
– Dödlighet inom 28 dagar efter sjukhusvårdade hjärtinfarkter (2005–2007), är en bra och etablerad indikator på hur väl sjukvården klarar det akuta omhändertagande av denna patientgrupp, berättar Anders Sjögren. Även här har vårt landsting värden som ligger mycket nära riksgenomsnittet (strax över snittet för kvinnor, och något under snittet för män).
Landstingets resultat är 15,2 procent för kvinnor och 14,8 procent för män.

Cancersjukvården
En indikator inom cancersjukvården har fått röd markering, nämligen omoperation inom 30 dagar vid ändtarmscancer. Landstingets värde är 14 procent, högst i landet.
– Att behöva gå igenom en oplanerad operation efter en canceroperation är inte bra och tecken på en komplikation, säger Axel Ros, som ifrågasätter om denna indikator ger en säker värdering av resultaten.
Den anger hur stor andel som behöver en ny operation där bukväggen öppnas.
– Det är ett sätt att behandla en komplikation som kan uppstå.

Antibiotika
Andra sätt kan vara enbart antibiotika eller att dränera den infektion som kan ha uppstått. Vilket sätt man väljer kan variera mellan olika landsting och sjukhus och det redovisas inte.
I vissa fall anläggs så kallad tarmstomi, eftersom det anses minska risken för komplikationer. Men stomin måste opereras bort och då utsätts patienten för en ny operation.
– Det framgår inte heller. Detta mått är alltså osäkert, men viktigt att diskutera och analysera, säger Axel Ros.
Under de senaste åren har satsningar för kvalitetssäkring (ackreditering) av Landstingets kirurger gjorts för denna typ av kirurgi, vilket bör ge allt bättre resultat.

Neonatal dödlighet
Allt färre barn dör efter förlossningen. För Landstinget i Jönköpings län var dödligheten inom 28 dygn 2,77 barn per 1 000 levande födda under åren 2002–2006. Endast Blekinge ligger högre.
Den statiska osäkerheten är dock stor på grund av de mycket små faktiska värdena.
– Det är viktigt att notera att det sällan finns någon utmärkande skillnad mellan enheter/landsting eller ens mot hela landet, förklarar Fredrik Ingemansson, överläkare vid barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Jönköping.
– Vårt resultat är inte lysande, med de senaste årens trend är att alla landsting blivit bättre efter att Öppna jämförelser startade, även vi. 2000–2003 var vårt tal 3,08 och 2001–2005 var talet 3,02.

Sömnmedel och lugnande

Sedan många år används mycket sömngivande och lugnande läkemedel (bensodiazepiner) i Jönköpings län.
– Här finns ett område med stor förbättringspotential, säger läkemedelskommitténs ordförande, överläkare Sören Hansen. Vi har redan startat intern information om en stor kampanj som riktas till allmänheten ”Rörelse är bästa pillret”, med start i november. Vi räknar med en klar minskning av sömnmedel och smärtläkemedel. Hela kampanjen heter ”Må bra utan piller”.

Nu fortsätter arbetet

– Vi kan se att vi förbättrat oss inom flera områden sedan förra rapporten, sammanfattar Mats Bojestig. Jag är säker på att Öppna jämförelser kommer att studeras och diskuteras ute på klinikerna och i Landstingets ledningsgrupper. Det är i det lokala förbättringsarbetet jämförelserna i första hand ska användas, de goda resultaten måste erövras varje arbetsdag.

 

Ökad tillgänglighet
och nya resurser i sjukvården
Pressmeddelande 6/10 2008. Inlagt här i något redigerat skick samma dag

Landstingets politiska ledning presenterar ett budgetförslag för 2009 som innebär en satsning på ökad tillgänglighet och resursförstärkning på flera områden inom hälso- och sjukvården.

Landstinget i Jönköpings län har en mycket bra och kostnadseffektiv verksamhet.
– Det hindrar dock inte att det finns områden i Landstingets hälso- och sjukvård som behöver resursförstärkning, säger Peranders Johansson, landstingsstyrelsens ordförande.
Det budgetförslag inför 2009 som nu presenteras innehåller därför utökningar på cirka 100 miljoner kronor.

Största satsningarna
• 15,0 miljoner kronor till förbättrad tillgänglighet för att klara vårdgarantin
• 13,5 miljoner kronor till cancervård
• 17,5 miljoner kronor till psykiatri
• 20,0 miljoner kronor till somatisk vård
• 14,7 miljoner kronor till regionsjukvård

God ekonomi
Landstingets ekonomi tillhör de starkaste i landet. Men enligt den politiska ledningen går det att få verksamheten ännu effektivare.
Under nästa år kommer därför ett nytt ersättningssystem att prövas inom somatiska vården, i ett första steg genom att två procent av budgeten blir resultatbaserad.

Ökad produktivitet
– Vi kommer att fortsätta med god hushållning och behöver också ständigt se hur vi kan effektivisera vår verksamhet för att klara framtida krav. Vi tycker därför att det är angeläget att pröva hur vi kan stimulera ökad produktivitet och kvalitet, säger Peranders Johansson.

Cancervården
I 2009 års budget föreslås flera satsningar inom hälso- och sjukvården. Cancervården och psykiatrin är två områden som får extra pengar på grund av fler patienter och stigande kostnader för behandlingar.
– Vi tar också krafttag för att förbättra tillgängligheten och ambitionen är att kommande år ytterligare förbättra den. Samtidigt ska vi också föra en ansvarsfull ekonomisk politik inför framtiden, säger Peranders Johansson.

Satsningar i budgeten
Tillgängligheten, 15 miljoner kronor
Det är ett prioriterat mål att patienter inte ska behöva vänta utöver den nationella vårdgarantitiden.
Därför avsätts 15 miljoner kronor inför 2009 för arbetet med att rikta in sig på ”flaskhalsarna” i vården.

Ökad vårdgaranti
Enligt den nationella vårdgarantin ska vårdcentralen erbjuda personlig kontakt samma dag. Om patienten behöver läkarkontakt ska besök erbjudas inom sju dagar och specialiserad vård inom 90 dagar. Efter beslut om behandling ska denna inledas inom 90 dagar. Landstinget vill nu ta ett eget initiativ att höja ambitionen genom att utvidga vårdgarantin till att innefatta undersökningar som radiologi, klinisk fysiologi och laboratorieundersökningar. Det är Landstingets absoluta ambition att uppfylla vårdgarantin och under planperioden utvidga garantin till 0-7-60-60. Under 2009 utarbetas mål för en vårdgaranti inom vilken tid man ska få hjälp på akutmottagningarna.

Cancervård – 13,5 miljoner kronor

Budgetförstärkningen omfattar urologi, onkologi, mammografi, cancerläkemedel, utbildning samt palliativ vård.

Cancerplan
Under 2007–2008 har Landstinget tagit fram en cancerplan för alla större cancersjukdomar. I planen ingår även den palliativa vården. En betydande ökning av den onkologiska vården skedde 2007. Planen visar på många styrkor i cancervården men också behov av förbättringar av såväl arbetsmetoder som resursförstärkningar. Arbetet beräknas ske under 3–5år.

Palliativ vård
5 miljoner kronor öronmärks till den palliativa vården – vård i livets slutskede.
De centrala palliativa enheterna förstärks inom varje sjukvårdsområde.
Den palliativa jourorganisationen förstärks också.

Psykiatri får 17,5 miljoner kronor
Driftbudgeten för rättspsykiatrin utökas med 11,5 miljoner nästa år.
De senaste åren har antalet dömda till rättspsykiatri ökat. Med en medelvårdtid på i genomsnitt 5,5 år innebär det en kraftig ökning av kostnaden.
Allmänpsykiatrin får en utökning med 2 miljoner. Inom vuxenpsykiatrin pågår ett arbete med vårdprogram och teambaserat arbetssätt. Studenternas särskilda behov är ett område som ska uppmärksammas. Att förebygga självmord är ett annat viktigt område som riktas stor uppmärksamhet.

Neuropsykiatrin
Neuropsykiatrin i länet behöver fortsatt förstärkning för att kunna tillgodose det stora behovet av diagnostik. Upphandling av 120 utredningar för vuxna har skett hos alternativa vårdgivare som beräknas att tillsammans med tidigare resurser kunna tillgodose det uppdämda behovet under 2009.
Landstinget får statligt stöd – 4 miljoner kronor – för att förbättra kvaliteten i och öka tillgängligheten till verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa.

Somatisk vård – 20 miljoner
Väntetiderna är förhållandevis korta jämfört med de flesta andra landsting och regioner. Vissa delar av den somatiska vården har ändå behov av utökade ramar på grund av ökning av vårdtyngd och mer avancerad vård. Samtidigt utvecklas metoder för att bedriva mer öppenvård inom några av specialiteterna.
Satsningarna handlar bland annat om utökning av antalet dialysplatser i Jönköping, fetma-kirurgi för patienter med grav överviktsproblematik, breddinförande i länet av screening av aortaaneurysm av män över 65 år, samt övergång till ett mer patientnära arbetssätt.

Regionsjukvård – 14,7 miljoner kronor
För den högspecialiserade vården vid universitetssjukhuset i Linköping beräknas den fasta ramen för Landstinget i Jönköpings län öka med 14,7 mkr år 2009.
Här ingår bland annat en ökad satsning på den högspecialiserade hjärtsjukvården, fler cochleaimimplantat som ger möjlighet för döva att få hörförmåga, samt uppbyggnad av en miljömedicinsk verksamhet.

Vårdval – 2 miljoner kronor
Landstingsstyrelsen har beslutat att utarbeta en vision och mål för primärvårdens utveckling fram till år 2012. En handlingsplan med åtgärder för att nå målet till 2012 ska redovisas. För att stärka patienternas rätt och valfrihet påbörjas under 2009 införande av ett vårdvalssystem i primärvården.

Regional utveckling
Landstinget är positivt till förverkligandet av det svenska konceptet för höghastighetståg med Götalandsbanan och Europabanan.
Landstingets budget för 2009 med flerårsplan för 2010–2011 fastställs av landstingsfullmäktige 18–19 november 2008.

 

Anmälan enligt Lex Maria –
kvinna från Vaggeryd avled
Inlagt 22/9 2008

Värnamo sjukvårdsområde har överlämnat två ärenden vid Värnamo sjukhus till Socialstyrelsen för granskning.

Det ena fallet rör sig om en kvinna i 70-årsåldern från Vaggeryd som genomgick en bukoperation. Efter operationen var förloppet normalt men patientens tillstånd försämrades. Vid röntgenundersökning upptäcktes att den ihopsydda bukväggen delvis brustit. En ny operation gjordes och komplikationer uppstod. Patienten avled följande dag.

Värnamobo
Det andra fallet gäller en värnamobo i 40-årsåldern som vårdats på annan klinik inom Landstinget i Jönköpings län. Patientens anhöriga kontaktade akutmottagningen vid Värnamo sjukhus på natten då tillståndet försämrats. De hänvisades till den klinik mannen vårdats på tidigare. Senare samma natt återkommer de anhöriga som nu hänvisas till vårdcentralen. Vid 8-tiden på morgonen får patienten kramper i hemmet och förs med ambulans till akutmottagningen. Då diagnostiseras en hjärnhinneinflammation och behandling påbörjas. Patienten överförs till universitetssjukhuset i Linköping men avlider nästa dag.

Vill granska

Chefläkaren vill att Socialstyrelsen granskar den telefonrådgivning som gavs från akutmottagningen.

Skyldighet att anmäla
Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. Landstinget i Jönköpings län har en Lex Maria-ansvarig läkare i varje sjukvårdsområde.
Sjukvården vill lära av misstagen
Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.
Om patienten är missnöjd med vården
Patienten kan inte själv göra anmälan enligt Lex Maria. Däremot ska Lex Maria-ansvarig läkare alltid informera patienten om en anmälan görs och ge patienten möjlighet att beskriva vad som hänt.
Patienter som har synpunkter på vården bör i första hand tala med ansvarig chef på berörd klinik eller vårdcentral. De kan också vända sig till "Patientens direktkanal" som finns på de tre sjukhusen i länet eller till Landstingets patientnämnd. Patienter som vill anmäla en skada vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.
Ovanligt med allvarliga skador
Vårdpersonalen inom Landstinget i Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 30 till anmälan enligt Lex Maria.

 

Ökad tillgänglighet för länets medborgare
Inlagt 19/9 2008

Landstingets politiska ledning satsar 100 miljoner kronor till sjukvården för ökad tillgänglighet, kortare väntetider och utökade ambitioner i vården.
Det beskedet gav gruppledarna i Landstingets politiska ledning vid en presskonferens och i ett pressmeddelande fredag 19 september 2008.

Pressmeddelandet från de fyra gruppledarna Peranders Johansson (m), Lisbeth Rydefjärd (kd), Rune Backlund (c) och Esse Petersson (fp) i sin helhet:
”Alliansen i Landstinget storsatsar 100 miljoner till sjukvården för ökad tillgänglighet, kortare väntetider och utökade ambitioner i vården.
Vi stärker patientens ställning i vården. En fortsatt god ekonomi i Landstinget tillsammans med alliansregeringens satsningar på sjukvården möjliggör nu en av de kraftfullaste satsningarna på många år.

Fokus på detta
I halvtid på mandatperioden sätter alliansen i Landstinget fokus på följande områden för den andra halvan:
- ökad tillgänglighet och kortare väntetider
- vårdval införs i primärvården
- effektivisering och fortsatt kvalitetsarbete
- anlita fler vårdgivare för ökad tillgänglighet
Alliansens grupper har ställt sig bakom de prioriteringar som nu planeras för 2009.
Det känns bra att vi med en god ekonomi i ryggen kan satsa över 100 miljoner på utökningar i sjukvården utöver de uppräkningar som sker för löne- och kostnadsökningar. Det i ett läge då många andra landsting tvingas göra betydande besparingar i sin sjukvård. Vår i grunden goda ekonomi har ytterligare stärkts genom de satsningar som alliansregeringen gör på vården och en sänkt arbetsgivaravgift.

Vårdgarantin
Vårt mål är att nästa år klara den nationella vårdgarantins krav. Därefter planerar vi att ”skruva upp kraven” så att vi kan ge medborgarna vård ännu snabbare. Vi riktar insatserna på ”flaskhalsar” i vårdkedjan som leder till onödiga väntetider för patienterna.
Under hösten kommer ett beslut tas om införande av vårdval i primärvården. Arbetet med införandet kommer att påbörjas omgående efter årsskiftet med sikte på fullt genomförande inom en tvåårsperiod.
Utöver generella insatser kommer också riktade satsningar att göras inom ett antal områden. Till exempel inom cancervården för att genomföra den plan som nu i ett omfattande arbete har färdigställts.”
Närmare preciseringar och detaljer om satsningarna som ingår i den utökade ramen presenteras i samband med att alliansen lägger fram sitt budgetförslag. Det sker vid planeringsdelegationens första sammanträde i oktober 2008.”

 

Gör din röst hörd i medborgarpanelen
Pressinformation från landstinget 5/9 2008, inlagt här i redigerat skick samma dag

Nu får medborgarna i Jönköpings län en ny möjlighet att tycka till om aktuella frågor som knyter an till landstingets verksamhet.

Det är viktigt för landstingets politiker att lyssna på och ha en dialog med länsborna. I den nya medborgarpanelen via internet kan alla över 15 år ge politikerna vägledning inför olika beslut.

Start i höst
– Vi hoppas att vi kan starta den första omgången i slutet av september, säger demokratihandläggare Elinor Sundén som leder införandet. Därför efterlyser vi nu deltagare till medborgarpanelen via landstingets webbplats! Det är enkelt att anmäla sig direkt på webbplatsen genom att ange sin e-postadress.

Miljö, sedan sex
Den första frågeomgången handlar om miljö och nästa om sex och samlevnad:
– Vi försöker knyta an till aktuella ämnen och deltagarna får dessutom chansen att påverka vilka områden vi ska ställa frågor om.

Ny utställning
I morgon den 6 september 2008, startar Landstingets utställningsturné ”Vad ligger dig varmt om hjärtat?” Tanken är att lyfta fram och vidga synen på fritidspolitikern, samtidigt som den inbjuder alla intresserade att själva bli mer samhällsengagerad genom att gå med i medborgarpanelen.

Politiker berättar
I utställningen berättar sex fritidspolitiker om sitt politiska intresse och engagemang. Majoriteten av landets politiker är fritidspolitiker som har ett ordinarie jobb, men några gånger i månaden för de fram sina åsikter i politiska forum.

Råslätt första turnéplats
Under Råslättsdagen 6 september 2008 finns några av landstingets fritidspolitiker på plats mellan klockan 12.00–14.00 för att samtala med besökarna på Råsläts bibliotek.
Det är startskottet på utställningens resa genom länet som pågår under hösten 2008 och våren 2009.

 

Unikt rehabiliteringsprojekt i Värnamo
Pressinformation från landstinget 4/9 2008, inlagt här i redigerat skick samma dag

Återgång i arbete – Se till det friska är ett unikt projekt inom landstinget i Jönköpings län. Det startades av medarbetare på Samrehab*, Värnamo sjukhus i september 2007.

Projektet syftar till att hjälpa människor som är sjukskrivna att återgå i arbete. Även de som är i riskzonen att bli sjukskrivna kan få hjälp att undvika detta.
Genom att coacha i förebyggande och rehabiliterande åtgärder kan patienten få en bättre livskvalitet och återgå i sitt arbete alternativt få stöd att hitta nya lämpliga arbetsuppgifter.
Detta är det enda projektet i sitt slag inom landstinget i Jönköpings län. Sedan starten har ett 60-tal personer deltagit i projektet. I projektet arbetar en sjukgymnast och två arbetsterapeuter från Samrehab, Värnamo sjukhus.
Samrehab står för samordnad rehabilitering och består av enheter för arbetsterapi och sjukgymnastik.


Länets nya danskonsulent
Inlagt 3/9 2008 (pressinformation från landstinget samma dag, något redigerat)
Anya är länets nya danskonsulent. Foto: Johan Werner

I mitten av augusti började Anya Ison Wallace som ny danskonsulent i Jönköpings län.

Anya har många års erfarenhet inom dansens värld – som dansare, koreograf, danslärare, danskoordinator och konstnärlig ledare i Sverige och i hemlandet England.
– Jag är utbildad i England och har bland annat dansat i Corps de Jazz, en av de första konstnärliga jazzdanskompanierna, berättar hon. Jag kom till Jönköping för att arbeta som danslärare inom TBV 1983 och under mina 15 år här har jag även arbetat som koreograf och dansare med teater- och dansgrupper i Jönköpings län, Småland och nuvarande Västra Götaland.

Utveckla dansverksamheten
Sverige satsar alltmer på dans och allt fler län har egna danskonsulenter.
I Jönköpings län är danskonsulentens uppgift bland annat att förmedla, vidareutveckla och synliggöra dans och dansupplevelser. Arbetet innebär även att sprida kunskap om dans som konstform, arbeta med verksamhet som riktar sig till barn och ungdom och inte minst att vara den självklara kontakten lokalt, regionalt och nationellt.

Kartläggning
– Till att börja med kartlägger jag nuläget i länets danskonstnärliga miljö för att få en uppfattning om vad som behövs för att stimulera och göra länets dansarbete ännu bättre. Inriktningen är barn och ungdom – men då måste vi se till att de som arbetar med dem får chansen att finnas och att utvecklas.

Sätta länet på danskartan
Anya Ison Wallace beskriver dansverksamhetens två ben:
– Vi behöver dels danspedagoger/danslärare som både ska ha tillgång till och själva ge bra undervisning, dels behöver vi dansare och koreografer som arbetar med danskonsten för att ge länsborna bra dansupplevelser.
– Min uppgift är att stödja båda benen, samtidigt som Jönköping förstärks som danslän genom nätverksarbete.

Dansträning varje dag
För att professionella dansare utifrån ska välja Jönköpings län framför storstäderna och för att de som finns ska stanna, måste de ha tillgång till daglig dansträning.
– Det är ett av mina mål.

Sett utvecklingen
Sedan 18 augusti är Anya Ison Wallace anställd på landstinget i Jönköpings län som har ansvaret för länets dansverksamhet, men finansieringen sker delvis av Statens kulturråd.
– Jag känner att jag har en stor fördel av att ha arbetat i länet tidigare och jag har varit med om dansens utveckling här. Vi har en mycket fin dansverksamhet , men jag tror att vi kan utveckla den och höja kvaliteten ytterligare!

Toppen

Viktigt steg för nya musikteaterhuset
Inlagt 27/8 2008 (pressinformation från landstinget, något redigerat här)
Exteriör, länets nya hus för teater, musik och dans.

Landstinget tar nu ytterligare ett steg för förverkligande av ett nytt hus för teater, musik och dans i Jönköpings län. I dag utsågs nämligen en byggentreprenör för det nya musikteaterhuset i Jönköping.

Det blir Skanska Sverige AB som föreslås få uppdraget. Bygget kan starta under senhösten, men först ska landstingsfullmäktige ge sitt slutliga godkännande kring finansieringen.

64 miljoner dyrare
– Vi hade räknat med att bygget av huset, som ritats av Wingårdhs arkitektkontor, skulle kosta omkring 286 miljoner kronor i dagens penningvärde. Inget av de tre anbud som lämnades in höll sig på den nivån. Fastigheten kommer i stället att kosta omkring 348 miljoner att bygga.
Det berättade landstingsstyrelsens ordförande Peranders Johansson, moderaterna, i samband med en presskonferens i dag.

Tar sitt ansvar
– Trots att prislappen blir något större än budgeterat är vi i de politiska partiernas ledningar beredda att skjuta till de extra miljoner som behövs. Skälen är framför allt två: För det första är vi övertygade om att byggnaden, med sin kulturverksamhet och spektakulära framtoning, blir ett lyft som inte bara ökar attraktionen för Jönköpingsborna, utan blir en vitamininjektion för hela länets utveckling.

Bättre arbetsmiljö
– För det andra är det nödvändigt att våra medarbetare inom musik och teater, som troligen har landstingets sämsta arbetsmiljöer, får ändamålsenliga lokaler och bättre förutsättningar att producera kulturarrangemang av hög kvalitet. När musiken och teatern slogs ihop för sju år sedan låg det också i beslutet att de så småningom skulle kunna samlas i en gemensam byggnad.

Kommunen visar intresse
Utöver dessa båda tungt vägande skäl har Jönköpings kommun visat intresse för att fler attraktiva evenemang ska kunna läggas i huset.
– Allt detta gör att vi vågar lita till att huset kommer att få ett spännande och brett innehåll.

Finansiering i tre delar
Peranders Johansson betonar att landstinget inte står för hela kostnaden. En betydande del, 135 miljoner kronor, kommer utifrån:
– Jönköpings kommun bidrar med totalt 110 miljoner kronor, varav 60 miljoner i engångssumma och tre miljoner per år i 33 år, vilket i dagens penningvärde motsvarar ungefär 50 miljoner. Dessutom har landstinget fått 25 miljoner i gåva av företagarna Stig-Olof Simonsson och Thord Johansson.

Sämre att säga nej
I dagsläget har Peranders Johansson svårt att se att det finns ett realistiskt alternativ till valet att säga ja till byggstart. Det vore dessutom oansvarigt som arbetsgivare, menar han.
– Vi måste erbjuda bra arbetsmiljö och de utredningar som gjorts talar till exempel emot att bygga om de nuvarande lokalerna. Att skicka tillbaka ärendet för en ny lång utredningsomgång, kommer inte att innebära en billigare lösning, snarare tvärtom. Att banta ytterligare är heller inte tänkbart, det riskerar att leda till ett sämre hus med kanske större framtida kostnader.

Spirande bygge
Våren 2007 vann den världsberömde arkitekten Gert Wingårdh och hans medarbetare både juryns och allmänhetens gillande med sitt förslag Spira. Den vackra byggnaden i glas och med mycket ljus kallades en lysande lykta vid Munksjön. Gert Wingårdh var entusiastisk inför arbetet med att anpassa sitt förslag till de drygt 12 000 kvadratmeter som landstinget planerat för:
– Vi har en lång process framför oss för att skapa ett prisvärt hus, som helst inte ska behöva byggas om på 100 år!

Hus för många år
Även Peranders Johansson tycker att man bör se huset i ett långt perspektiv:
– Jag förstår att det finns de som inte anser att kultur är viktigt. Det får man gärna tycka, men Landstingen har en lagstadgad skyldighet att ansvara för länsmusik och länsteater. Det är skattepengar som finansierar verksamheten oavsett vem som driver den. Visst är det en stor summa som ska fram under några år. Men tänk då på att byggnaden ska stå länge – det är ett hus för framtiden. När det står klart vid Munksjöns östra strand tror och hoppas jag att länsborna ska känna stolthet och se huset som en möjlighet till upplevelser.

”Vi mår bra av kultur”
Socialdemokraternas gruppledare Anna-Carin Magnusson poängterar betydelsen av kultur för människors hälsa och välbefinnande:
– Vi människor behöver kultur för att må bra. Det finns det åtskilliga studier som visar. Vi hoppas och tror att den här satsningen betyder mycket för regionens kulturliv. Kulturen är en stor kraftkälla för den regionala utvecklingen. För oss är det viktigt att många människor får chansen att ta del av kultur i spännande och vackra miljöer. Det tror vi kommer att förverkligas här.

”Främjar regionens tillväxt”
Folkpartiets gruppledare Esse Petersson betonar att det är viktigt att våga satsa långsiktigt, även inom kultursektorn, för att öka Jönköpings och regionens dragningskraft:
– En vacker och ändamålsenlig musikteateranläggning skapar ett mervärde för vår region som länsborna dessutom kan känna stolthet över. Detta blir ett kulturens allaktivitetshus som blir till stor glädje för alla åldrar. Dessutom inspirerar den stilfulla byggnaden till ett engagerande och kulturskapande utvecklingsarbete som främjar regionens tillväxt på olika områden.

Ja betyder byggstart
Det som händer närmast är att landstingets tekniska delegation formellt ger Skanska uppdraget att bygga det nya huset för teater, musik och dans – under förutsättning att landstingsfullmäktige ger sitt slutliga ja.
Samtidigt begär delegationen att landstingsstyrelsen ska godkänna den ökade kostnaden på cirka 62 miljoner kronor.
Efter att landstingsstyrelsen behandlat ärendet och tillstyrkt återstår för landstingsfullmäktige att säga ja vid sitt möte 23 september 2008.

Byggstart i oktober
– Om allt går enligt planerna räknar vi med att sätta spaden i jorden i slutet av oktober och vi hoppas att byggstarten då kan ske i slutet av november, säger fastighetsdirektör Erik Pålsson, som ansvarar för projektets genomförande.
Huset kan stå klart för inflyttning i början av 2011 och efter intrimning av anläggningen, kan verksamheten starta under senvåren eller hösten 2011.

Lisbeth Thålin Lejon, informationsavdelningen, landstingets kansli

Toppen

Anmälan enligt Lex Maria
Repssinformation från landstinget 12/8 2008
Inlagt 12/8 2008

Jönköpings sjukvårdsområde har överlämnat två ärenden vid Länssjukhuset Ryhov till Socialstyrelsen för granskning.

En 31-årig man sökte vård akut på grund av svåra buksmärtor och/eller bröstsmärtor. Mannens hjärta och lungor röntgades och ultraljudsundersökning genomfördes bland annat. Röntgensvaret visade att mannens kroppspulsåder var något oregelbunden till sin struktur. Röntgenläkaren föreslog att undersökning av bröstkorgen med datortomografi kunde vara av värde vid eventuell symptom. Patienten skrevs sedermera ut från sjukhuset, men avled dagen efter utskrivningen på grund av brusten kroppspulsåder. Chefläkaren vill att Socialstyrelsen granskar ärendet.

Tog sitt liv
Jönköpings sjukvårdsområde gör även en anmälan till Socialstyrelsen sedan en man i juni i år tog sitt liv på ett äldreboende.
Händelsen anmäls i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2005:28 som innebär att sjukvården måste anmäla alla kända självmord som inträffar inom fyra veckor från det att patienten har haft kontakt med vården.

Skyldighet att anmäla
Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. Landstinget i Jönköpings län har en Lex Maria-ansvarig läkare i varje sjukvårdsområde.

Sjukvården vill lära av misstagen
Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Om patienten är missnöjd med vården
Patienten kan inte själv göra anmälan enligt Lex Maria. Däremot ska Lex Maria-ansvarig läkare alltid informera patienten om en anmälan görs och ge patienten möjlighet att beskriva vad som hänt.
Patienter som har synpunkter på vården bör i första hand tala med ansvarig chef på berörd klinik eller vårdcentral. De kan också vända sig till "Patientens direktkanal" som finns på de tre sjukhusen i länet eller till landstingets patientnämnd. Patienter som vill anmäla en skada vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Ovanligt med allvarliga skador
Vårdpersonalen inom landstinget i Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 30 till anmälan enligt Lex Maria.

Toppen

Vaggeryds vårdcentral först i landstinget
att byta till ett nytt datasystem
Pressinformation från landstinget 7 april 2008 och inlagt här samma dag

I morgon presenterar landstinget datasystemet Cambio Cosmic. Den 9 april startar Vaggeryds vårdcentral pilotdriften med det nya datasystemet kallat Cambio Cosmic. Den 16 april startar driften på Skillingaryds vårdcentral.

De två vårdcentralerna är de första piloterna i landstingets satsning på ett gemensamt datasystem som inom några år ska omfatta alla vårdcentraler och sjukhus i Jönköpings län. De långsiktiga fördelarna med ett gemensamt datasystem är mycket stora. För patienterna innebär det större effektivitet och säkerhet.
Pilotverksamheten innebär att vårdcentralerna testar systemet i full drift och de kommer att medverka i den fortsatta utvecklingen.
Införandet kan under övergångsperiod innebära en del mindre störningar i verksamheten, till exempel att framkomligheten till vårdcentralernas telefoner kan vara sämre under de två första veckorna. Även möjligheten att erbjuda planerade besök kan vara begränsad under den första månaden.
Den akuta verksamheten kommer inte att påverkas.


Invigning vid akuten
Pressinformation från landstinget 20/3 2008 och inlagt här samma dag

Onsdagen den 26 mars invigs Värnamo sjukhus nya ambulansintag och akutmottagning.

Vid ankomst till akutmottagningen kan ambulanser nu parkera inomhus och låta patienterna anlända varmt och väderskyddat. Det finns plats för fem ambulanser samtidigt i hallen. I tillbyggnaden finns bland annat också en saneringsdel där patienter kan saneras vid till exempel kemiska olyckor.
På akutmottagningen har ombyggnad gjorts i bland anna akutrum, väntrum och personalrum.
Arbetet på akutmottagningen har skett under full akutverksamhet.
Invigningen förrättas av Håkan Jansson, ordförande i Tekniska delegationen.

Toppen

22 miljoner över för sjukvårdsområdet
Pressinformation från landstinget 8/2 2008 och inlagt här samma dag

Värnamo sjukvårdsområde redovisar ett överskott på drygt 22 miljoner kronor för 2007. Det är två procent bättre än budget.

Sjukvårdsdirektör Ann-Christine Johansson tycker att det finns all anledning att känna stolthet över att arbeta inom Värnamo sjukvårdsområde:
– Jag vill ge alla medarbetare en stor eloge för ett mycket bra arbete där vi använt våra resurser på ett effektivt sätt! Det här betyder att vi kan betala föregående års underskott och att vi har dessutom en stabil grund att stå på inför 2008.

Goda resultat
Goda resultat i medarbetarundersökningen Dialogen tar hon som ytterligare en intäkt för att Värnamo sjukvårdsområde upplevs som en positiv verksamhet att arbeta i.
– Att personalomsättningen är låg och även sjukfrånvaron (3,9 procent), tyder också på att medarbetarna trivs. Men naturligtvis signalerar Dialogen även områden som måste förbättras.

Mest grönt
I den ännu inte riktigt klara verksamhetsberättelsen är det grönt på de flesta mätetalen i förhållande till målen – värde för patienten, produktion, kliniska resultat, arbetsmiljö, kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och bemanning, för att nämna några. Några få områden når inte riktigt målvärdena.
Tillgängligheten är till exempel god, men kan bli bättre. Vårdgarantin nås inte inom alla områden, några vårdcentraler och några kliniker har problem, ofta beroende på läkarvakanser.

Extra pengar
I juni fick Värnamo sjukvårdsområde 13 miljoner kronor i tillägg från landstinget och det säger Ann-Christine Johansson är en viktig förklaring till budgetöverskottet. En annan förklaring finns på intäktssidan där sjukvårdsområdet kunde bokföra tre miljoner kronor mer än året före.
– Största delen kommer från kvinnoklinikens extra insatser under året. Förlossningar från Ljungby och beställda kejsarsnitt från Västra Götaland gav nämligen 2,3 miljoner kronor.

Nya resurser
Flera verksamheter har fått nya resurser under 2007 för sammanlagt 30,5 miljoner kronor. Här är några av dem:
• 5,3 miljoner kronor har använts för att trygga läkarbemanningen i framtiden inom områdena kvinnovård, ortopedi, medicin, anestesi, primärvårdsjour och vuxenpsykiatri.
• 3,7 miljoner kronor till fler ST-läkare – primärvården har fått tre, radiologiska kliniken en och geriatriska rehabiliteringskliniken en läkare.
• Dialysverksamhetens 3,2 miljoner kronor extra har använts för att öka kapaciteten från 24 till 30 patienter.
• 6,8 miljoner kronor har använts för att täcka de ökade kostnaderna när så kallade delade turer togs bort på grund av nya arbetstidslagen.
• 750.000 kronor har gått en ny ST-tjänst inom urologi (flyttad från Ryhov).
• Personalfunktionen har förstärkts med 500.000 kronor för att även på sikt klara läkarrekryteringen.

Elva läkarvakanser
I slutet av 2007 fanns 1.629 årsarbetare, fyra fler än året före. Ökningen beror till största delen på nya arbetstidslagen. Sysselsättningsgraden har ökat något och är nu 91,8 procent.
Personalkostnaden har ökat med 20 miljoner kronor under 2007, vilket räknat i procent är en betydligt lägre ökning än snittet för landstinget.
– Vi har ett överskott på 21,8 miljoner kronor i personalkostnader, jämfört med budget. En delförklaring är att vi haft elva vakanser på läkarsidan, säger Ann-Christine Johansson. En annan är att tjänster tillsatts under del av 2007, och de kommer att dra kostnader helåret 2008. Men framför allt har verksamheterna arbetat effektivt med personalbemanningen.

Toppen

I dag startade influensavaccineringen
Inlagt 5 november 2007

I dag den 5 november 2007 var det officiellt start för landstingets gemensamma start av influensavaccination. På vårdcentralen i Skillingaryd var det ingen jättestor rusning men under de tre första timmarna hade i alla fall ett 60-tal kommit för att få sin spruta.

Tiderna för vaccinering är enlgit följande:
– Skillingaryd: Influensavaccinering på distriktsläkarmottagningen kl. 8.00–11.00 alla vardagar från 5/11–14/12. Ingen tidsbeställning. Anmäl dig i receptionen.
– Vaggeryd: Influensavaccinering på distriktsläkarmottagningen 5–30/11. Alla vardagar kl. 13.00–15.30. Ingen tidsbeställning.
Vid vårdcentralen i Skillingaryd berättar man att många redan före månaden hade fått vaccination eftersom man hade fått vaccin lite tidigare.
– Vi fick vaccinet för ett par veckor sedan och har då passat på att erbjuda vaccinering för äldre som varit hos oss, berättar Agneta Andersson vid vårdcentralen i Skillingaryd.
Hon uppmanar alla som är över 65 att vaccinera sig.
Totalt i länet har redan cirka 4.000 som är över 65 fått sin spurta.
– De har passat på att få det gjort när de ändå besökt sin vårdcentral eller klinik på sjukhuset, berättar länets smittskyddsläkare Per-Erik Åbom.

Sjätte gången
Det är sjätte gången landstinget har gemensam start på kampanjen att få så många som möjligt av länets invånare som är 65 år och äldre eller har en hjärtkärlsjukdom att vaccinera sig gratis mot influensa.
Vaccinationsstarten fick läggas några veckor senare än planerat, men det utgör inget problem, fortsätter Per-Erik Åbom, enligt landstingets hemsida www.lj.se.

Tillräckligt skydd
– De senaste åren har influensautbrottet kommit ganska sent, kring februari eller mars. De som vaccinerar sig under november hinner få tillräckligt skydd även om influensan kommer redan i december. Ett så tidigt utbrott har dock hittills varit ovanligt under 2000-talet.
– Och det finns vaccin så det räcker till alla, lugnar han den som eventuellt oroar sig för att det kan ta slut nu när så många redan hållit armen framme, berättar Per-Erik Åbom.

Verkningsfullt!
Smittskyddsläkaren berättar att han ofta hör kommentarer som: ”Det är väl ingen idé att vaccinera sig, det är väl inte särskilt verkningsfullt det där vaccinet.”
– Influensavaccinet gör verkligen nytta. Visserligen är det svårt att ange en exakt procentsats i verkningsgrad. Men sparar liv gör det. Många onödiga dödsfall hindras liksom långdragna och besvärliga följdsjukdomar, säger Per-Erik Åbom, som själv tänker vaccinera sig i veckan.

Följdsjukdomar
Influensan tar varje år många fler liv än trafiken.
– Ett vanligt ”stillsamt influensaår” dör ett par tusen i Sverige av influensa och många fler blir svårt sjuka. Det skapar inga stora nyhetsrubriker i medierna, men borde kanske uppmärksammas lite mer så att alla förstår allvaret, säger Per-Erik Åbom.

Vaccinationstrogna länsbor
I fjol minskade influensavaccinationerna från 2005 års toppnotering på 70 procent till 67 procent vaccinerade av målgruppen 65+.
– 67 procent är ändå ganska bra och håller oss fortfarande kvar på förstaplatsen tillsammans med Kronoberg och Västerbotten. Fast målet står fast – helst vill vi ju att alla 65+ ska vaccinera sig!

Säker statistik
Alla som vaccineras registreras sedan 2002 i landstinget eget vaccinationsregister – ett system som tagits fram inom landstinget och som ger mycket tillförlitlig statistik över antalet givna doser. Tidigare, före landstingets gemensamma vaccinationskampanjer, fanns bara siffror på antalet beställda doser.

Historisk sjukdom
I nya numret av LandstingsNYTT ger Per-Erik Åbom historiska återblickar av hur influensasjukdomarna spanska sjukan och asiaten skördat många offer genom århundradena.
– Influensan är världens sista stora smittsamma sjukdom. Influensaviruset är bra på att ändra karaktär. Det är därför du kan bli sjuk i influensa flera gånger. Så vaccinera dig nu, du som är 65+ eller har någon hjärtkärlsjukdom. Det är en billig livförsäkring. Det kostar ju bara tiden det tar att ta sig till mottagningen för att få vaccinationen!

Toppen

Många barn är överviktiga
Pressmeddelande från landstinget 11 jan 2006 – något redigerat här

15 procent av länets fyraåringar är överviktiga. Det är något färre jämfört med andra län, där siffran ligger på omkring 20 procent. Skillnaderna inom Jönköpings län är dock stora, även för andra åldersgrupper.

I någon kommun är till exempel över 30 procent av flickorna i förskoleklass överviktiga eller feta, medan andelen bara är fyra procent i en annan.
Landstinget har tre helt nya rapporter om övervikt och fetma, mat och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i länet!

Övervikt och fetma
Kartläggning av övervikt och fetma omfattar sammanlagt drygt 18.500 barn och ungdomar. Det är den första i länet och troligen unik för Sverige.

Mätt och vägt...
Barnavårdscentraler och skolsköterskor har mätt och vägt fyraåringar, elever i förskoleklasser, grundskolans år 4, 7 eller 8 och gymnasiets år 1 i samband med de vanliga hälsoundersökningarna under 2004–2005.

Chans att vända trenden
– Vi har sett en väldigt snabb ökning av övervikt och fetma, vilket tyder på att det är de senaste årens livsstilsförändringar som ligger bakom, säger Boel Andersson-Gäre. Men vi kan vända trenden om vi arbetar kraftfullt med dessa frågor. Då är det viktigt med den här nulägesbeskrivningen av vikt, matvanor och fysiska aktiviteter.

Mat och fysisk aktivitet
Under 2005 har även mat och fysisk aktivitet på länets skolor och fritidshem undersökts, här i form av enkäter. Mycket har förbättrats sedan förra kartläggningen 2004. Under 2005 undersöktes också förskolorna på motsvarande sätt.

Ökat engagemang
Undersökningen visar på ett stort, positivt och ökande engagemang för att servera hälsosam mat och ge barnen större möjligheter att röra på sig under dagen. Det märks tydligt, inte minst i de många kommentarer som getts i enkätsvaren.

Stora skillnader
Men även här är variationerna mellan kommunerna stora.
–  Resultaten väcker frågor om vad som ligger bakom dessa skillnader. Det är viktigt att fortsätta kartläggningarna, så att vi kan följa utvecklingen av de insatser som görs i barns miljö för att förebygga övervikt, säger Lena Backstig och Linda Frank.

Några exempel:
• Antalet grundskolor där man kan köpa godis och läsk har minskat med hälften under 2005 – från 84 till 42 procent av skolorna.
• Nio av tio förskolor har med rörelse/fysisk aktivitet i sina verksamhetsplaner.
• Nio av tio förskolor serverar frukt dagligen.

Barndialogen
Undersökningarna har gjorts på uppdrag av Barndialogen. Barndialogen är landstingets i Jönköpings län samarbetsforum med kommuner och ideella organ i frågor om barns hälsa, vård och omsorg och där arbetet med att förebygga och behandla övervikt och fetma för barn och ungdomar är en viktig och pågående process.

Lisbeth Lejon
Informationsavdelningen
Landstinget i Jönköpings län

Landstingsmöte i Skillingaryd
Inlagt 10 oktober 2005
Landstingsfullmäktige sammanträde senast i Skillingaryd för 12-13 år sedan och nu är det dags igen tisdag 11 oktober och onsdag 12 oktober 2005.
Allmänheten är välkommen att lyssna på förhandlingarna.
Programmet under landstingsmötet

Tisdagen den 11 oktober
09:30 Välkomsthälsning av kommunen med medverkan av Kulturskolan
Öppnande. Landstingsfullmäktiges ordförande
Föredragning av sjukgymnast Iréne Josephson om vårdprogram för långvarig ofarlig smärta i muskler och leder
Plenum
12:00 Lunch
13:00 Studieresa med besök på skjutfältet och nya Sörgårdsskolan
17.00 Åter från studieresa
19.00 Middag på Hooks Herrgård med utdelning av Folkhälsopris

Onsdag 12 oktober
09.30 Inledning dag 2
Redovisning från HSUV, studieresa till Alytus
Föredragning av Marianne Maroti, läkemedelskommitténs ordförande
ca 10.30 Besvarande av interpellationer och frågor
12.00 Lunch
13.00 Plenum
Avslutning
Läs nyheterna i Finnveden Nu
Finnveden Nu presenterar under tisdagen reportage från landstingsmötet på sin webbplats www.finnveden.nu samt i papperstidningen som kommer ut på onsdag.
Se alla ärenden vid mötet här

Toppen