Samverkan polisen–kommunen www.skillingaryd.nuwww.vaggeryd.nuStartsidan för Polisen här

Vaggeryds kommun först ut med handlingsplan med polisen
Inlagt 4/3 2009

Som första kommun i länet har Vaggeryds kommun skrivit en överenskommelse om samverkan med Polismyndigheten i Jönköpings län. Målet är framför allt att få ned brottsligheten och till en början satsar man på två områden.

I dag klockan 14.30 undertecknades överenskommelsen kallad Handlingsplan 2009 av kommunalrådet Bengt Dahlqvist (M) och länspolismästare Gunnar Lindelöw.

Kommer uppifrån
Bakgrunden är rikspolitisk: polisen-kommunerna ska samarbeta mer.
– Vaggeryd är först ut i länet och vi inriktar oss i handlingsplanen på till en början frågor som är specifika för just den kommunen, säger Gunnar Lindelöw.

Höga brottstal
Det som nu ska prioriteras är skadegörelsen och biltillgrepp. Båda dessa brott ligger över snittet i just Vaggeryds kommun där annars brottsligheten är ganska låg.

På skolorna
Det var i augusti som man började forma den handlingsplan som i dag undertecknades. Det kommer framöver att bli fler aktiviteter där poliser kommer till skolorna för att tala med personal, föräldrar och elever.
Överlag kommer man att utveckla kontakterna i kommunen. Ett mål är att kostnaderna för att reparera efter skadegörelser ska minska. Det ska ske genom åtgärder för färre skadegörelser.

Tydligare närvaro
Kommunalrådet Bengt Dahlqvist och oppositionsrådet Berry Lilja (S) säger båda att de tror mycket på den här tydligare närvaron av poliser i kommunen. Däremot kanske man inte till en början kommer att se poliser så mycket oftare ute på gator och torg. på sikt kan det dock blir synliga poliser.
– Nästa år ska det har blivit 40 fler poliser i länet, från 480 till 520, säger länspolismästaren.

Ge effekt
Mycket kommer att handla om att få ned brottsligheten bland ungdomar.
– Det kan vara så enkla åtgärder som att man har cykelparkering ut mot där folk vistas för att det ska få en effekt, säger Berry Lilja.
Det sägs att tillfället gör tjuven och med färre tillfällen kanske det kan leda till färre brott.

Stjäl bilar
Det visar sig ofta att inkörsporten till ren kriminaliteten är klotter och skadegörelse. Det är därför som man har som mål att få ned brottsligheten bland just yngre. Förutom klotter och skadegörelse handlar det om bilstölder. Det stjäls nämligen ovanligt många bilar i Vaggeryds kommun.

Per Bunnstad

Berry Lilja lyssnade när Gunnar Lindelöw talade...

...och sedan var det Bengt Dahlqvists tur.
Halv tre var det dags för undertecknandet.
Kommunpolitikerna Johnny Wackt (KD), Berry Lilja (S) och Bengt Dahlqvist (M) hade möte med länspolismästare Gunnar Lindelöw.

Läs mer om överenskommelsen här
Pressinformation från Polisen 4 mars 2009 och inlagt här samma dag

I början av 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan ”Samverkan polis och kommun- för lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet”. Handlinsplanen är beslutad av rikspolischefen och ska användas som ett stöd för den lokala polisverksamheten.
– Tillsammans med kommunerna ska vi ta fram en gemensam problembild, säger Gunnar Lindelöw, länspolismästare. Syftet är att denna bild ska leda fram till en strategisk överenskommelse som ska stödja oss och kommunerna i vårt arbete. Först ut att börja detta arbete i Jönköpings län är Vaggeryds kommun.

För att minska brottsligheten och få tryggare medborgare krävs samverkan och samråd mellan Polisen och länets kommuner.
– Det gäller för oss att få en samsyn på vilka problem som finns i en kommun och utifrån det gemensamt komma fram till vilka åtgärder som behöver ske, betonar Gunnar Lindelöw. Till grund för detta har vi bland annat statistik från det lokala brottsförebyggande rådet, befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrå och Polismyndighetens egen statistik över anmälda brott.
Vaggeryd är den kommun som är först ut i länet med att skriva under ett avtal där det klart framgår vilka områden det är man ska prioritera och vilket ansvar Polisen respektive kommunen har.
– Jag tror att detta kommer att underlätta både för oss och kommunerna, påpekar Gunnar Lindelöw. Det blir mera tydligt vem som gör vad. Tittar vi på Vaggeryds kommun så har man där en relativt låg anmäld brottslighet men vissa typer av brott har ökat något det senaste åren till exempel stöld av bilar, skadegörelse och i viss mån våld i nära relationer.

Minskade kostnader och fler ärenden till åklagare
I Vaggeryds kommun har man i samråd med Polisen bestämt att det är skadegörelsen som ska minska och anmälningarna om stöld av bilar som ska gå ner. Vad gäller våld i nära relationer så görs redan en satsning inom Polisen för att få flera drabbade att anmäla och orka genomföra utredningsprocessen och därmed minska risken för att bli utsatt igen.
– Att minska kostnaderna som kommunen betalar för att ställa i ordning efter skadegörelse är ett av målen, fortsätter Gunnar Lindelöw. Vi ska också hjälpa till med att ta fram rutiner som ska användas i skolorna för att förebygga brott och vi ska informera elever, skolpersonal och föräldrar för att göra dem medvetna om hur skadegörelse drabbar samhället på olika sätt. Polisen har också målet att andelen ärenden om skadegörelse som lämnas över till Åklagarkammaren ska öka med 20 procent.

Ökad samverkan mellan områdespoliser och fältsekreterare
Att stjäla bilar är ofta starten för många ungdomar till en kriminell livsstil. Även här kommer Polisen tillsammans med kommunen att försöka bryta den trenden.
– Målet är att minska antalet stulna bilar i Vaggeryds kommun, säger Gunnar Lindelöw. Vi kommer tillsammans att informera i skolorna om kriminalitet och värdegrund och öka samverkan mellan våra områdespoliser och fältsekreterare.
Men det sker väl mer brott i Vaggeryd än skadegörelse, bilstölder och våld i nära relationer, vad kommer Polisen att göra åt de övriga brotten?
- Självklart kommer vi att ägna oss åt vårt ordinarie löpande arbete, poängterar Gunnar Lindelöw. Den strategiska överenskommelse som vi tecknar nu är ett arbete mot de områden som är prioriterade och kommer att pågå under 2009. Sedan får vi utvärdera och se om arbetssättet varit framgångsrikt.