Vildsvin www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för jakt och fiske

Vill begränsa vildsvinsstammen
Inlagt onsdag 24 juni 2009 (pressmeddelande från Jordbruksverket)
Vildsvinen blir mer och mer utbredda i Sverige. Privatbild

Jordbruksverket anser att en nationell strategi behövs för en god förvaltning av den svenska vildsvinsstammen. Det är dessutom nödvändigt att snarast genom konkreta åtgärder begränsa den fortsatta ökningen av vildsvinen. Stammen ökar nu till synes snabbt och okontrollerat både till antal och i geografisk utbredning. Sannolikt kommer även de skador som vildsvinen orsakar att öka kraftigt.

Antalet djur kan fördubblas på mindre än tre år. Detta medför att dagens cirka 100.000 djur kan förväntas öka till uppåt 500.000 djur på drygt fem år. De skador som uppstår är skador på grödor och mark och inte minst ett starkt ökande antal trafikolyckor.

100 miljoner per år
– Uppskattningar av skador på grödor och mark har ännu inte kunnat göras. Utbetalda försäkringsersättningar för trafikolyckor uppgår nu till cirka 100 miljoner kr per år. Mot detta kan ställas att värdet av köttet för nedlagda vildsvin kan beräknas till en tredjedel av försäkringsersättningarna, säger Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket.

Oaccptabelt
Redan i dag finns det många platser där lokala vildsvinsbestånd har nått en nivå som av både lantbrukare och andra, uppfattas som oacceptabel. En risk som inte får underskattas är att vildsvin också kan bidra till en ökning av smittsamma sjukdomar hos tamsvin.

Saknas strategi
Det finns inte någon fastställd nationell strategi för vildsvins-förvaltning, vilket är en förutsättning både för en långsiktigt hållbar avkastning och för att minska skadorna.
Jordbruksverket förordar därför att en nationell strategi fastställs för att kunna upprätthålla en god vildsvinsförvaltning i landet. Det finns i dag ingen tillräckligt god bild över hur många vildsvin som finns på olika håll i landet, vilka skador de orsakar och vilka konsekvenser detta medför för samhället. Detta gäller både kostnader för skador som vildsvinen orsakar och fördelar i form av jakt och möjligheten att sälja kött.

Intensiv jakt
Strategin måste vara väl förankrad i samhället för att den ska bli effektiv. Detta innebär att det kan ta tid innan den kan beslutas. Jordbruksverket konstaterar i en rapport till regeringen att det är nödvändigt att vidta åtgärder som syftar till att ökningen av vildsvinsstammen upphör. Den enda framkomliga vägen för att hålla ner antalet djur är genom intensiv jakt och att reglera utfodringen.

Det brådskar
– Skälet till att det brådskar är att antalet djur ökar snabbt samtidigt som vi inte har kännedom om omfattningen av de verkningar i samhället som vildsvinen ger upphov till, säger Jan Danielsson, veterinärinspektör på Jordbruksverket

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t