Skillingaryds Militärhistoriska Förening – årsmöten
(Tidigare Föreningen Skillingaryds Militärmuseum)

Till föreningens startsidawww.skillingaryd.nu

 

 

• Bli gärna medlem för 2022 (ange avsändare): 50:- till bankgiro 5411-0416 eller swish till kassör Monica Zeed 072-204 36 46. I medlemsavgiften ingår fri entré till Miliseum i Skillingaryd.

Dagordning med valberedningens förslag (pdf)

Ekonomiska berättelser 2019–2020 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2019–2020 (pdf)

Revisorernas berättelser 2019–2020 (pdf)

Om ni inte kan läsa pdf så kontakta sekreterare 070-213 14 66

 

2016

Dagordning vid årsmöte med föreningen Skillingaryds Militärhistoriska Förening torsdagen den 25 februari 2016 klockan 18.00 i Miliseum i Skillingaryd.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst - kallelse i ÖHSboiten och annons på Skillingaryd Nu.

3. Godkännande av dagordning

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll

5. Styrelseberättelse

6. Ekonomisk berättelse

7. Revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet

9. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
Valberedningens förslag: omval Axel Forthmeiier

10. Val av högst åtta styrelseledamöter och högst fem styrelsesuppleanter för en tid av två år varvid halva antalet ledamöter väljs jämna år, resterande udda år.
I tur att omväljas på två år är enligt valberedningens förslag Per Bunnstad och Vincent Persson. Kvarstående är Susanne Wickbom, Rigmor Ekström och Moncia Zeed.

11. Val av eventuellt övriga befattningar
Valberedningens förslag:
a) Representant i Miliseum – Axel Forthmeiier (omval)
b) Webbansvarig – Per Bunnstad (omval)

12. Val av två revisorer jämte två ersättare för dessa
Valberedningens förslag omval: Ordinarie: Bengt Dahlqvist och Ingemar Pettersson samt Kjell Persson som ersättare.

13. Val av minst två ledamöter i valberedning och sammankallande i denna.
Styrelsens förslag omval: Kjell Persson sammankallande och Jörgen Åberg

14. Fastställande av årsavgift
Styrelsen föreslår oförändrat 50 kronor.

15. Behandling av styrelsens förslag.
Inget aktuellt

16. Övriga frågor

17. Avslutning

Efter årsmötet blir det Lägerkväll samt att det serveras smörgåstårta och kaffe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

Vi blir en stödförening till Miliseum
Inlagt tisdag 10 maj 2011

Vid årsmöte med Föreningen Skillingaryds Militärmuseum beslutades att vi ska bli stödförening till Miliseum.

Årsmötet hölls i mässen på Västra Lägret i Skillingaryd och leddes av ordförande Axel Forthmeiier.
Det lämnades information och diskuterades om beslutet i kommunfullmäktige om Miliseum, som nu ska bli verklighet.
Museiföreningen har inte haft någon museiverksamhet de senaste åren med anledning av att Miliseum ska öppna. När det nu blivit ja till Miliseum fastställdes hur föreningen ska arbeta vidare.

Flera nya medlemmar välkomnades vid årsmötet och de har anslutit sig tack vare beslutet om Miliseum.

Museiföreningen ska fortsätta sitt arbete om än i lite ändrad omfattning: någon egen museiverksamhet blir det inte utan det man samlat på sig kommer att visas i nya Miliseum. Verksamheent i övrigt blir som tidigare: att arrangera lägerkvällar och andra aktiviteter där lokal militärhistoria står i fokus. Det blir preliminärt fyra lägerkvällar i augusti.

Föreningen ska på olika sätta samarbete med Miliseum. Årsmötet föreslog ett utbyte av adjungerande ledamöter museiföreningen-Miliseum emellan.

Museiföreningens styrelse utökades med en ledamot: Monica Zeed som blir ny kassör.

Övriga i styrelsen är Axel Forthmeiier, ordförande, Per Bunnstad, sekreterare, Susanne Wickbom, Rigmor Ekström och Vincent Persson.

Det blev årsmöte och årsfest för museiföreningen. Foto: Per Bunnstad

 

Museet inte klart förrän nästa år
Inlagt lördag 18/4 2009

Det nya militärmuseet som skulle ha öppnat i sommar i Lägerhyddan kommer inte att stå klart förrän 2010. Den informationen lämnade Sven Engkvist som jobbar med museet i samband med årsmötet med Föreningen Skillingaryds Militärmuseum i onsdags.

22 medlemmar hade kommit till årsmötet. Valen gick snabbt och det blev omval över hela linjen. Styrelsen består av Axel Forthmeiier, Susanne Wickbom, Rigmor Ekström, Vincent Persson och Per Bunnstad.

Försening
Dt nya museet skulle till viss del ha öppnats till sommaren men det blir nu i stället 2010. Orsaken är främst att det är mycket byråkrati när man förhandlar med statliga myndigheter.

Förändras
Huvudverksamheten ska bedrivas i Lägerhyddan som kommer att byggas om. det blir bland annat en övervåning, som inte finns nu. En stor del av lokalerna görs så att man ska kunna förändra utställningen ganska mycket. Även kommunen kommer att kunna använda delar av lokalerna. Den gamla museiföreningen vill också ha en avdelning med lokal militärhistoria.

Tillbygge
Alldeles söder om Lägerhyddan görs ett nybygge på cirka 160 kvadratmeter. Här blir det entré in till Lägerhyddan, samlingssal med mera. Här ska det också blir en lokal som om man så önskar ska kunna inredas till turistbyrå och kafé.

Soldattorp
Ett soldattorp från Sjöängen i Eksjö kommer att flyttas till Skillingaryds Läger. Det placeras strax söder om lägret. Kanske kan man här ordna friluftsteater eller annan verksamhet.

Mathallarna
De gamla mathallarna har renoverats och i dessa kommer det också att bli museal verksamhet.

Syftet
Det finns klara syften med det nya museet: det ska ge smakprov på regementsheden och indelningsverket men också vara ett museum för ingenjörstrupperna med mera.

Ekonomi
Just nu jobbas det ganska mycket med att få en så bra ekonomi som möjligt för museet. För statliga och kommunala bidrag förväntas bland annat stöd från EU.

Upphör inte
Den gamla museiföreningen – FSMM, Föreningen Skillingaryds Militärmuseum, upphör inte. Själva museidelen försvinner men det blir annat som servering vid vårmarknaderna och lägerkvällar. I sommar ska för övrigt denna förening fira 15 år.

Lägerkvällar
Årets lägerkvällar är preliminärt fastställda till Brooklyn del 2, regnskydden, Kaffegatan och Ormön.

Närmast väntar...
Föreningens närmaste aktivitet är att tillsammans med Skillingaryds IS ishockeysektion svara för servering på vårmarknaden den 2 maj. I år blir det ny lokal för denna servering: mässverandan.

Per Bunnstad

Axel Forthmeiier ledde mötet.
Kaj Nordqvist från Eksjö berättade också om museifrågor.
Som inledning läste mötesdeltagarna verksamhetsberättelsen.
Det fanns ett stort kvinnligt inslag på mötet. Nio av 22 på mötet var kvinnor, vilket visar att det finns ett stort militärhistoriskt intresse även bland kvinnor.
Sven Engkvist brättade om det nya museet i Lägerhyddan och om den byggnad som ska uppföras strax söder om denna.

 

 

Ny kassör vald vid årsmötet 2008
Inlagt 13 april 2008
Historiens vingslag nästan känns i den ena flygeln på mässen. Foto: Per Bunnstad
Axel Forthmeiier inledde med att välkomna alla till årsmötet.
Årsmötet 2008 blev en fin tillställning i mässen på Skillingaryds Läger.

Det var ett välbesökt möte där det inte blev något dramatiskt men väl trevligt.
Ingvar Lindström avgick som kassör och nyvald på denna post blev Vincent Persson.
Någon ny sekreterare efter Storm Storm avlidit kunde inte väljas utan styrelsen fick i uppdrag att arbeta med denna fråga.
Hela protokollet finns att läsa här.
Axel Forthmeiier och Susanne Wickbom avtackade Ingvar Lindström som varit kassör i många år.
Vincent Persson och Ingvar Lindström hade överlämning när det gällde ekonomin.
Efter årsmötet var det dags för smörgåstårta.
I mässen samlades man för samkväm.
Kaffe med tilltugg smakade gott.

 

Kallalelse till årsmöte 19/3 2008
Inlagt 2/3 2008

Kallelse till årsmöte med föreningen Skillingaryds Militärmuseum onsdagen den 19 mars 2008 klockan 19.00 i Officersmässen på Västra Lägret i Skillingaryd följt av samkväm.

Mötet inleds med en parentation

Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden
justera mötets protokoll.
5. Styrelseberättelse.
6. Revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet.
8. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
9. Val av högst åtta styrelseledamöter och högst fem styrelsesuppleanter för en tid
av två år varvid halva antalet ledamöter väljs jämna år, resterande udda år.
10. Val av eventuellt övriga befattningar.
11. Val av två revisorer jämte två ersättare för dessa.
12. Val av minst två ledamöter i valberedning och sammankallande i denna.
13. Fastställande av årsavgift.
14. Behandling av styrelsens förslag.
15. Behandling av motioner, som skall inlämnas till styrelsen minst fyra veckor
före årsmötet.
16. Övriga frågor.
a) Vårmarknaden
b) Sommarens tema i militärmuseet ”Lägerhyddan 1903–2008”
c) Förslag på lägerkvällar: Lägerhyddan, Gropabäcken, Hemvärnet
med hemvärnsgården, Ture på Åhult och Officersvärnet
d) Sommarens hundutställning
e) Avtackning
f)

Efter årsmötet bjuds alla på smörgåstårta och Kjell Persson visar en film med Sture Dahlström om Gamla Skillingaryd och Siljan Runt med mera

Rapport från årsmötet 040324

Föreningen har fastställt årets utställningstema, som blir Jönköpings regemente i Skillingaryd.
Vid årsmötet blev det idel omval och de som ingår i styrelsen är ordförande Axel Forthmeiier samt Sven Storm, Ingvar Lindström, Susanne Wickbom, Rigmor Ekström, Rolf Gustavsson och Per Bunnstad.
Programmet bli likt tidigare år med servering i militärmsueet vid vårmarknaden och höstmarknaden, utställning i museet under sommaren samt ett antal lägerkvällar i juni och augusti. Någon så kallad Storsöndag blir det inte förrän nästa år.
I anslutning till årsmötet visades Gunnar Blansch film om bränder med mera i Skillingaryd.

 

Protokoll från föreningens bildande
Protokoll fört vid möte i samband med bildandet av Föreningen Skillingaryds Militärmuseum söndagen den 30 oktober 1994 klockan 16.00-16.20 i sessionssalen i Skillingehus.
Närvarande: Hans Falk, Ingrid Gunnarsson, Sune Gunnarsson, Lars Svensson, Per Bunnstad, Lennart Ljung, Enar Skillius, Joel Andersson, Brita Westling, Per Westling, Carl-Olof Nyréus, Britt Nyréus, Bertil Magnusson och Bo Karlsson.
1. Mötet öppnas av Hans Falk och mötet beslutar att godkänna den uppgjorda dagordningen.
2. Till mötesordförande väljs Hans Falk.
3. Till mötessekreterare väljs Ingrid Gunnarsson.
4. Hans Falk redogör för förslaget att bilda en förening med utgångspunkt från sommarens verksamhet och förslag om att nästa år bygga på utställningen genom arbete i studiecirkelform. Planerna är en studiecirkel om Oscar II:s besök i Skillingaryd 1895 och en om kulturminnen på skjutfältet.
5. Mötet beslutar att bilda en förening.
6. Mötet beslutar att namnet ska vara Föreningen Skillingaryds Militärmuseum.
7. Mötet beslutar att välja en interimsstyrelse enligt följande: ordförande Hans Falk, sekreterare Susanne Wickbom, kassör Lars Svensson, ledamöter Magnus Ragnarsson och Per Bunnstad samt suppleant Lennart Ljung.
8. Per Bunnstad redogör i korthet med behovet av stödmedlemmar och att en låg medlemsavgift planeras. Förutom de som valts till funktioner inom styrelsen antecknar sig följande som medlemmar: Joel Andersson, Ingrid Gunnarsson, Brita Westling och Per Westling.
9. Hans Falk avslutar mötet.
Skillingaryd den 30 oktober 1994
Vid protokollet

Ingrid Gunnarsson, mötessekreterare

Hans Falk, mötesordförande