Protokoll/mötesanteckningar Föreningen Skillingaryds Militärmuseum
Till föreningens startsidawww.skillingaryd.nu

Styrelsemöte 19 mars 2008
Inlagt 13 april

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Skillingaryds Militärmuseum onsdagen den 19 mars 2008 klockan 20.00–20.10 i Officersmässen på Västra Lägret i Skillingaryd.

Närvarande samtliga styrelsemedlemmar: Axel Forthmeiier, Vincent Persson, Rigmor Ekström, Susanne Wickbom och Per Bunnstad.

1. Axel Forthmeiier öppnar sammanträdet

2. Till mötessekreterare väljs Per Bunnstad.

3. Styrelsen beslutar att till firmatecknare var för sig välja Axel Forthmeiier och Vincent Persson.

4. Mötet beslutar att den som vill bli medlem ska betala 50 kronor till vårt bankgiro 5411–0416.

5. Styrelsen beslutar att nästa sammanträde ska hållas måndagen den 28 april 2008 kl. 18.00 på Västra Lägret.

Skillingaryd den 19 mars 2008

Vid protokollet

Per Bunnstad

Justeras

Axel Forthmeiier

Årsmöte 19 mars 2008
Inlagt 13 april

Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Skillingaryds Militärmuseum onsdagen den 19 mars 2008 klockan 19.00–20.00 i Officersmässen på Västra Lägret i Skillingaryd följt av samkväm.

Närvarande: Kjell Persson, Birgitta Ekberg, Inger Ekberg, Jan Karlsson, Britt Nyréus, Carl-Olof Nyréus, Monica Zeed, Margareta Johansson, Hasse Pettersson, Kjell-Göran Johansson, Nils Bondeson, Vincent Johansson, Hans Forthmeiier, Siv Jonsson, Ingegerd Lööf, Vincent Persson, Ingvar Lindström Karin Jarl-Eriksson, Jörgen Åberg, Rigmor Ekström, Susanne Wickbom, Axel Forthmeiier och Per Bunnstad.

Mötet inleds med en parentation över vår sekreterare Sven Storm.

1. Mötet beslutar att till ordförande respektive sekreterare för mötet välja Axel Forthmeiier och Per Bunnstad.
2. Mötet beslutar att mötet är stadgeenligt utlyst.
3. Mötet beslutar att godkänna dagordningen.
4. Mötet beslutat att till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll, välja Nils Bondeson och Susanne Wickbom.
5. Mötet beslutar att godkänna styrelseberättelsen.
6. Mötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen.
7. Mötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Mötet beslutar att till ordförande för kommande verksamhetsår omvälja Axel Forthmeiier.
9. Mötet beslutar
att som styrelseledamot på två år omvälja Per Bunnstad,
att som kassör på två år nyvälja Vincent Persson samt
att styrelsen ges i uppdrag att välja en sekreterare.
10. Mötet beslutar att omvälja Susanne Wickbom som museiföreståndare.
11. Mötet beslutar att omvälja Bengt Dahlqvist och Anders Ljungberg som ordinarie revisorer samt att nyvälja Kjell Persson och Monica Zeed som ersättare.
12. Mötet beslutar att i valberedningen omvälja Kjell Persson som samankallande samt nyvälja Jörgen Åberg.
13. Mötet beslutar att fastställa årsavgiften till 50 kronor.
14. Mötet beslutar att avskriva frågan om styrelsens förslag då inget sådant föreligger.
15. Mötet beslutar att avskriva frågan om motioner då inga sådana föreligger.

16. Övriga frågor.
a) Vårmarknaden. Susanne Wickbom föreslår att vi som vanligt har servering på vårmarknaden tillsammans med SIS ishockey och att det kräver att alla hjälper till med bakning eller att vara medhjälpare.
Mötet beslutar enligt förslaget.
b) Styrelsen presenterar sommarens tema i militärmuseet ”Lägerhyddan 1903–2008”. Kommunen förväntas som vanligt ställa upp med två ungdomar som hjälper till i museet veckorna 28–31.
c) Styrelsen presenterar föreslagna lägerkvällar: Lägerhyddan, Gropabäcken, Hemvärnet med hemvärnsgården, Ture på Åhult och Officersvärnet.
Nils Bondeson föreslår även Skillingaryd under krigsåren.
Mötet beslutar att styrelsen ska fastställa vilka lägerkvällar som ska anordnas.
d) Axel Forthmeiier informerar om sommarens hundutställning och Susanne Wickbom frågar om vi kan få frivilliga som hjälper till med serveringen, varvid det blir ett något tveksamt ja.
e) Axel Forthmeiier informerar om Försvar i förvar där Skillingaryd får ett av de 23 museer som ska bildas. Detta militärmuseum ska starta 2009. Har den här föreningen ett intresse att medverka i denna förening?
Mötet beslutar att genom ordförande hålla sig informerad om museets utveckling.
f) Hans Forthmeiier informerar om rivning av hus. det krävs en bättre dialog och att de kulturminnesmärkta byggnaderna underhålls.
Per Bunnstad påpekar att alla byggnader på Östra och Västra Lägret är kulturminnemärkta och får inte rivas.
g) Buller - miljöprpvning . Axel Forthmeiier ger en kort information.
h) Carl-Olof Nyréus frågar angående General Sparres väg, vem var denne Sparre?
Mötet beslutar att styrelsen får utreda frågan.
i) Jörgen Åberg berättar om lite olika projekt kring vägar med mera.
j) Avtackning. Ordförande Axel Forthmeiier avtackar Ingvar Lindström som avgår som kassör och styrelseledamot samt Hasse Pettersson som avgår som ledamot i valberedningen.

Efter årsmötet bjuds alla på smörgåstårta och Kjell Persson visar en film med Sture Dahlström om Gamla Skillingaryd och Siljan Runt med mera.

Skillingaryd den 19 mars 2008

Vid protokollet

Per Bunnstad, mötessekreterare

Justeras

Axel Forthmeiier, mötesordförande

Nils Bondeson, justeringsman

Susanne Wickbom, justeringsman