Militär posthistoria i Västra Småland www.skillingaryd.nuTill startsidan om posthistoriaTill startsidan om militär posthistoria

Kyrkparad, postgång, arbetskommendering
Om I 12 under den långa fredens första kvartssekel
Ur ”Mellan Härån och Rasjön”, årsskrift 1980 av Enar Skillius. Inlagt här 19 mar 2006

3. Postgången
Pålitliga och såvitt möjligt snabba förbindelser mellan över- och underordnade delar av en organisation är en nödvändig förutsättning för att denna skall kunna fungera. Inte minst viktigt är detta inom en armé. När den gamla indelta armén låg i fält var sambandsproblemen förhållandevis lättlösta, eftersom förbanden ända fram till napoleonkrigen uppträdde i sluten formering och leddes genom direkta kommandon.
Annat var det i fred, när regementena ”låg på rotarna” som termen löd. Sambands- och ordervägarna var långa och tidsödande. Inte minst kännbart var detta inom bataljonen och kompaniet. All kommunikation skedde till fots. Vi som är vana att lyfta telefonluren och lämna eller få direkta besked kan knappast göra oss en föreställning om hur trögt och tidsödande det var att få ut en order eller få in begärda rapporter inom exempelvis vårt här behandlade Mo härads kompani.

Postgången inom regementet var en av de första angelägenheterna som skulle ordnas när regementet kommit hem från sitt sista fälttåg. I regementsorder av den 26 jan 1815 ges allmänna direktiv för postföringen. Tre postväskor skulle gå ut varje vecka, en för vardera av regementets två bataljoner och en mellan majors (=regementets-) expeditionen och regementsskrivarens kontor. Postväskan skulle ”forslas genom Natt och Dag efter beräkning af 3 Timmar för hwarje Mil och med 2 Timmars uppehåll wid hwarje Compagn.Expedition”.
För överstelöjtnantens bataljon, dit Öfwerstelöjtnantens/Mo härads kompani hörde gällde enligt den nämnda ordern följande ungefärliga tider och avstånd:

Väskan avgår från majorsexpeditionen i Tolarp varje torsdag fm kl 8. Den kommer till Östbo kompanis expedition i Earyd fredag fm kl. 11, beräknat avstånd 11 mil, beräknad tid 27 timmar. Den går från Earyd samma dag kl 1 em och ankommer till förste Majorens kompaniexpedition på Stora Segerstad lördag fm. Kl 8. Avståndet beräknas vara 6 1/2 mil, tidsåtgången 19 timmar. Väskan föres vidare fån Stora Segerstad lördag fm kl 10 till Västbo kompanis expedition i Landeryd. Dit ankommer den på lördagskvällen kl 10. Avståndet beräknas till 4 mil, tiden till 12 timmar. Från Landeryd går väskan kl 12 på lördagsnatten till Överstelöjtnantens kompaniexpedition i Bibbarp. Dit är det 10 mil och de kräver 30 timmar. Väskan är framme i Bubbarp kl 7 på måndagsmorgonen och avgår därifrån till majorsexpeditionen i Tolarp kl 9. Till Tolarp är det 5 mil, turen tar 15 timmar. Klockan 12 natten mellan måndagen och tisdagen är väskan åter vid utgångspunkten, och kl 8 på tisdagsmorgonen börjar stafetten på nytt. De som postbud beordrade soldaterna har burit väskan 34 1/2 mil under 103 timmar, genom natt och dag utan hänsyn till väder och väglag.

Efter hand som ännu frånvarande, i Norge eller Västsverige sjukskrivna soldater tillfrisknade och kom hem kunde brevbäringslinjen för regementsorderna förkortas något och anges i en regementsorder av den 18 maj 1815 vara 31 1/8 mil lång och kräva 94 timmars effektiv gångtid.
Hur många soldater som berördes av budgången med regementesorder har jag inte kunnat utröna. Den kräver enligt en kompaniorder av den 14 jan 1817 14 soldater inom överstelöjtnantens kompani. Linjen går neråt bataljonens södra område genom östra delen av kompaniets stånd. Inom det nuvarande kommunområdet går den så, att nr 60 Mård i Målens rote tar emot väskan från 3:e Majorens kompani, varefter den passerar via nr 70 Wärn i Taglarp, 77 i Dolk i Hultsgärde, 94 Rydberg i Ösberga till soldaterna i Fryeleds och andra socknar.

Kompaniet hade också sin interna postgång som berörde flera soldater än postgången med regementsorderna. Kompaniorderna skulle delges allt befäl inom kompaniets stånd och turlistan blev därför en smula invecklad. Den nyssnämnda kompaniordern från 1817 ge ett begrepp om hur denna postgång fungerade och bestämmer följande:

Compagnie Ordres utgå hädanefter hwarje Tisdag morgon, då de kl 7 afhämtas af N:o 18.
Ankomma till Sergeant Rydell kl 8
Afgå från Sergeant Rydell kl 10
Ankomma till N:o 25 kl 12
Ankomma till N:o 45 kl 1/2 2 eftmid
Ankomma till N:o 44 kl 3
Ankomma till N:o 50 kl 4
Ankomma till Bubbarp kl 5
Afgå från Bubbarp Onsdag förmid kl 1/2 7
Ankomma till N:o 50 kl 8
Ankomma till N:o 44 kl 1/2 10
Ankomma till N:o 52 (Palsbo) kl 1/2 11
Ankomma till N:o 51 (Sjöbo) kl 11
Ankomma till N:o 69 (Norrskog) kl 1 eftermid
Ankomma till N:o 65 (Boda) kl 2
Ankomma till N:o 58 (Vaggeryd) kl 1/2 4
Ankomma till Fourier Samsiö kl 5
Afgår från Fourier Samsiö Torsdag förmid kl 1/2 7
Ankomma till N:o 55 (Taglarp) kl 8
Ankomma till N:o 77 (Hultsgärde) kl 9
Ankomma till N:o76 (Fastorp) kl 10
Ankomma till N:o 74 (Ekhult) kl 11
Ankomma till N:o 81 (St Hubbestad) kl 2 eftmid
Ankomma till N:o 82 (Järnboda) kl 1/2 4
Ankomma till Sergeant Källström kl 5
Afgår från Sergeant Källström fredagar kl 1/2 7
Ankomma till N:o 55 kl 8
Ankomma till N:o 65 kl 1/2 10
Ankomma till Und. Offic. Corp. Jung kl 10
Afgår från Und. Offic. Corp. Jung kl 12
Ankomma till N:o 69 kl 1
Ankomma till N:o 53 (Bet) kl 4
Ankomma till Compag. Expedit. kl 6

Kompanibrevbärarnas lott var som synes av det ovanstående något mindre påfrestande än deras som, bar bataljonens postväska. Kompaniets brevbäring skedde på dagtid medan regementssoldaterna skulle gå genom natt och dag. Brådskande bud försågs med en fjäder i lacket och skulle då gå genom natt och dag snabbast möjligt.

Brevbäringen drabbade soldaterna olika. Somliga bodde så till att de aldrig behövde ifrågakomma, andra, som nr 77 Dolk i Hultsgärde, drabbades av både bataljons- och kompaniväskan. Bataljonens väska återkom varje vecka samma dag och tid. Även om soldaterna för 165 år sedan inte hade samma begrepp om fritid som vi kunde det väl ändå kännas motbjudande för den soldat som enligt den tidigare nämnda regementsordern måste böja en stafett från Landeryd kl 12 varje lördagsnatt liksom för hans kamrater som under söndagsdygnet och natten till måndagen måste föra väskan vidare.

Ibland prövade brevbäringarna på möjligheten att sätta hustru eller barn i sitt ställe när det gällde att bära postväskan. Detta sågs ej med blida ögon, men möjligheten uteslöts inte helt som framgår av formuleringen i en regementsorder angående brevbäringen. ”Såvitt möjligt är undviks att begagna Rota till Brefbäringens Barn eller annat obehörigt folk. Endast den till Brefbäringen förordnad anwänds.” Den konstifika formuleringen måste avse den brevbärande soldatens barn.

Organisationen av brevbäringen ändrades varje gång kompaniexpeditionen flyttade, vilket fram till 1825 hände minst en gång i kvartalet. Kompaniets officerare och underofficerare turades nämligen om att hålla expedition, och när byten skedde flyttades expeditionen till den tillträdandes bostadsort. I periodens början låg kompaniexpeditionen oftast i Mo härad, hos kapten Blidberg i Bottnaryd, hos löjtnant Hultin i Angerdshestra - på båda ställen var expeditionen inhyst i prästgården - eller hos fältväbel Thenberg i Bubbarp, Stengårdshult.

På 1830-talet var expeditionen förlagd till Hestra sydväst om Vaggeryd under en följd av år, 1839 hamnade den i Earyd i närheten av Värnamo, utanför kompaniets område eller stånd, och fanns där i flera år.
Flyttningarna av expeditionen berörde i hög grad soldaternas tjänst som brevbärare. Somliga bodde så till, att de nästan ständigt besvärades av postgången. Andra kom sällan eller aldrig i fråga.

De brevbärande soldaterna ersattes för omaket, även om lönen blev ringa. För regementsbrevbäringen betalade regementskassan 9 skilling per nummer och år. För utbäringen av kompaniorder betalade varje rote 6 skilling om året i brevbäringspenningar som uppbars av kronobetjäningen vid början av varje år. Pengarna fördelades mellan brevbärarna i proportion till deras arbete vid det s.k. likvidationsmötet under årets första kvartal. En statistisk intresserad expeditionsförare räknade 1824 ut, att året innan hade 66 man ur kompaniet burit kronans post en sträcka av sammanlagt 1.723 mil. För detta fick de 74 Rdr och 26 skilling att dela på. Hårdast arbetstyngd det året hade 69 Skog från Norrskog varit: han hade burit order vid 83 tillfällen en sträcka av 77,5 mil och fick 3 riksdaler 16 skilling och 4 runstycken för besväret.

I de gamla bygderna i fotvandrandets tid fanns ett nät av stigar som slingrade mellan byarna och torpen, ett nät som nu är igenvuxet och glömt. På dessa stigar mellan lingonris och blåbärsris bar kronans karlar ut kronans order, de gick sin mil på tre timmar, det var hastighetens mått. Vi tycker nog att det liknar en idyll, och det kanske var det när göken ropade i hagarna. Mindre idylliskt var det i höstregn och vinterkyla. Också fungerade det inte alltid efter befälets bestämmelser och krav. Därom kan man läsa i hävderna.
I kompaniorder av den 29 oktober 1817 efterfrågas när bataljonens postväska kom till Bubbarp, hur länge den var där och när den avsändes. Den hade blivit försenad och därför kallades alla regementsbrevbärare till Byaraum att förhöras angående försumligheten. I en följande kompaniorder av den 6 nov sägs det, att vid den undersökning som skett ”uti Bref-Coursen i Öfwerste-Lieutnantens Bataillon angående Regementsposten af den 16 October befinnes följande soldater wara försumlige, näml. af LifCompagn. N:o 1 Udd och 93 Alm, Öfwerste-Lieutn. Compagn N:o 47 Skarp, Förste Majorens Compagn. N:o 132 Lax.
Kompaniordern av den 19 nov 1817 berättar att soldaten Skarp beordrats inställa sig vid kompaniexpeditionen, där han blivit avpryglad med 16 prygel för ”dess försummelse med regementsposten såsom en Warning för alla att ej försumma några tjenstebref”.
Varningen hade emellertid inte tillräckligt avskräckande effekt, ty redan i maj inträffar nya försummelser, denna gång med kompaniets postgång. Kompaniordern med anledning av detta är så vredesmättad och förmedlar ett så spontant uttryck för en dåtida officers reaktioner inför brister hos de underlydande att den bör återges i originalversion:

1:mo.
”Ehuru jag trodde att mina stränga warningar rörande Compagnie-Ordernes försummelser skulle wärka, och att Soldaterne blifwa meddelade innehållet af dem och upplyste om följderne af denna uraktlåtenhet. Så har likwäl de sista Orderne blifwit uppehållne öfwer ett och ett halft dygn längre, än de bort, efter 3:ne timmar på milen.
1:mo Orderne afgingo härifrån den 2 Maij kl 12 på dagen och hadde bort inträffa hos fältväbel, Rustmästare och Förare Thenberger kl 1 om natten, räknat nära 4 mil, istället hunno de icke dit förr än kl 8 den 3:e dennes förmiddagen.
2:do hadde orderne bort wara hos Fourir Samsiö den 3 dennes kl 10 senast på aftonen, efter de afgingo från Runmästare Thenberg kl 9 samma dag (och efter uppgift skalla wara 3 och 1/2 mil emellan Fältwäbel Thenberg och Fourier Samsiö), likwäl woro icke orderne hos Fourier Samsiö förr än den 4 Maij kl: 5 f.m.
3:o hadde orderne bort wara hos mig åter den 4 dennes kl 7 senast på eftermiddagen (efter det skall wara enligt uppgift mellan mig och Fourier Samsiö 4 1/4 mil) i stället ankommo de icke förrän den 5:te dennes kl: 8 eftermiddagen.
2:o
Jag ser tydeliget att orderne blifwa öfwerliggande om nätterna hos några beqvämlige Soldater, och att de ej hörsamma de påminnelser, som gifwas dem af Befälet, men äro de ej så wana att åtlyda Ordres, hoppas jag att kunna inplanta dem genom medel som skall wärka.
3:to
Herrar Divisionschefer göra en sträng och noggrann undersökning, hos hwilken felet är, och wid upptäckten häraf, beordras desse, att tillika, med sine Corporaler försedde med dugelige käppar inställa sig hos mig skyndsammast ske kan. Skulle jag ej få af Divisionscheferne den upplysning, som jag fordrar, det will säga uppgift på de Soldater, som warit försummelige, så kommer Divisionscheferne tillika med alla brefbärarna, at inställa sig hos mig till munteligt förhör.
Jag tillåter aldrig, att någon uraktlåtenhet i tjensten blifwer ostraffad, ännu mindre icke observerad.”

Den stränge kaptenen hette - ironiskt nog i det förevarande sammanhanget - C J Blidberg.
Utfallet av den beordrade undersökningen är tyvärr av mig tills vidare okänt. Man kan dock anta, att soldater som befanns ha varit försumliga drabbades av de spön korpralerna skulle medföra till mötet med kompanichefen, allt i enlighet med krigsartiklarnas hårda regler. Hur pass kännbart ett prygelstraff kunde vara för den som drabbades därav får man ett begrepp av genom en liten notis i en sjukjournal från 1825, förd under regementets kommendering till arbeten vid Göta kanal. Där noterades den 31 maj att en soldat blivit sjukskriven till den 3 juni. Med den frihet från pjosk som kännetecknade tidens behandling av folket är det troligt att soldaten ifråga blev friskskriven på ett mycket tidigt stadium och fick dras med sviterna efter bastonaden avsevärt längre tid än sjukjournalen anger.

Källor
(Gäller artiklarna: Allmänna förhållanden, Kyrkparaderna, Postgången, Arbetskommenderingar)

Tryckta skrifter:
Bring: Göta Kanals historia 1:1 Uppsala 1922.
Byström: Till minne af Kungl Jönköpings regementes afmarsch från Skillingaryd den 7 okt. 1914. Jönköping.
Grill: Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket. Faksimil av 1. upplagan 1855-1858. Göteborg 1978.
Hultin: En gammal knekts minnen. Nytryck av originalupplagan 1872. Ankarsrum 1955.
Jönköpings historia IV. Jönköping 1921.
Kumm: Indelte soldat och rotebonde. Stockholm 1949.

Otryckt material:
Mikrofilm från länsbiblioteket i Jönköping: Generalmönsterrullor 1806 och 1809, mönsterrulla 1814, kassationsmönsterrulla 1815, generalmönsterrullor 1815-1841, allt från Jönköpings regemente.
Krigsarkivets samlingar rörande Jönköpings regemente: Regementsorder samt kompaniorder och förslags- och rapportjournaler rörande Mo härads kompani.
Länsmuseets i Jönköpings arkiv: Sjukjournal vid Bergs arbetsstation i Östergötland, daterad Skarpåsen den 4 maj 1825.
Överenskommelsen om måttlighet med brännvin av den 23 juni 1833 var publicerad i Svenska Dagbladet den 22 maj 1979 av agronom C J Toll, Rimbo. Traderad till hans far, kaptenen vid I 11 K G A Toll.
Soldathustruns brev härrör från det hos mig befintliga materialet ang indelta I 12 som insamlades av Värnamo Nyheter 1946.