Årsmöte 2009 Startsidan för Skilling

Årsmöte Samlarklubben Skilling
tisdagen den 10 Februari 2009 kl. 19.00 på Skillingehus
Inlagt 2/2 2009

Dagordning

§1 Mötets öppnande

§2
a Val av ordförande för mötet.
b Val av sekreterare för mötet

§3
Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.

§4
Fastställande av föredragningslista.

§5
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.

§6
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

§7
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

§8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

§9
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.

§10
Behandling av styrelsens och medlemmarnas förslag till verksamhet för kommande år.

§11
a Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år.
Tidigare Tomas Olsson

b Val av föreningens sekreterare för en tid av 2 år
Tidigare Anders Löfström

c Val av En ledamot i styrelsen för en tid av 2 år
Tidigare Bernt Frisk

d Val av 2 st. revisorer för en tid av 1 år
Tidigare Karl-Erik Eek och Karl-Erik Karlsson

e Val av revisor suppleant
Tidigare Thorbjörn Josephsson

f Val av 2 st ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
Tidigare Arnold Yngvesson och Ingemar Haraldsson

g Val av 2 till 6 ledamöter i myntkommittén för en tid av 1 år
Tidigare Leif Josefsson, Tomas Olsson och Peter Sten
och Leif Hedstrand

h Val av 2 till 6 ledamöter i auktionskommitté för en tid av 1 år
Tidigare Anders Löfström, Bernt Frisk, Sören Lund,
Thorbjörn Josephsson och Peter Sten

I Val av 2 firmatecknare som skall vara kassören och en övrig medlem inom styrelsen, gemensamt eller var för sig.
Tidigare Leif Josefsson och Tomas Olsson

§12
Övriga frågor
40-årsjubileum.

§13
Auktion

§14
Fika

§15
Avslutning

(Mandatperioden för kassör Leif Josefsson och ledamot Arnold Yngvesson utgår 2009)