Årsmöten med mera Stiftelsen Movalla www.skillingaryd.nu Movallas startsida

Årsmöte 31 maj 2012
Inlagt onsdag 6 juni 2012

Ingvar Arkenström valdes till ny ledamot vid årsmötet med Movalla Idrottsplats. I övrigt blev det omval på tidigare ledamöter och suppleanter.

De som ingår i styrelsen är efter konstituering följande:
Ordförande: Uno Johansson
Vice ordförande: Torbjörn Gunnarsson
Sekreterare: Per Bunnstad
Ledamöter: Ingvar Arkenström, Karl-Egon Karlsson och Roger Wilsson
Suppleanter: Kjell-Göran Johansson och Andreas Orre

Kommunens representant är Magnus Johansson
Kassör är Therese Fornstål.
Kansliansvarig och webbansvarig är Per Bunnstad

Vaktmästare är Jan-Erik Aronsson, Ifet Zahirovic och Torleif Syrén.

Årsmöte 10 augusti 2011
Inlagt måndag 15 augusti 2011

Föreningen Movalla Idrottsplats har haft årsmöte och det blev några mindre förändringar i styrelsen.

Tidigare suppleanterna Andreas Orre och Torbjörn Gunnarsson valdes till ordinarie ledamöter.

Styrelsen består efter konstituering av följande ledamöter:

Uno Johansson, ordförande
Torbjörn Gunnarsson, vice ordförande
Per Bunnstad, sekreterare
Andreas Orre, vice sekreterare
Karl-Egon Karlsson, ledamot
Roger Wilsson, ledamot
Magnus Johansson, kommunens representant
Kjell-Göran Johansson, suppleant

Kassör är föreningens kanslist Therese Fornstål.

Årsmöte 10 oktober 2007
Inlagt 14 oktober 2007

Protokll fört vid årsmöte med Stiftelsen Movalla onsdagen den 10 oktober 2007 kl. 17.00–17.20 i SIS klubblokal, Movalla, Skillingaryd.

Närvarande styrelseledamöter: Roger Wilsson, Uno Johansson, Per Bunnstad, Göran Lindquist, Sigvard Åsberg och Ola Persson,
Ej närvarande styrelseledamot: Karl-Egon Karlsson.
Närvarande styrelsesuppleant: Andreas Orre
Ej närvarande styrelsesuppleant: Torbjörn Gunnarsson.

1
Roger Wilsson öppnar mötet.
2
Dagordningen godkänns.
3
Mötets behöriga utlysande godkänns.
4
Till mötesordförande väljs Roger Wilsson, till mötessekreterare Per Bunnstad och till justeringsmän Andreas Orre och Ola Persson.
5
Verksamhetsberättelsen för 2006 godkänns
6
Bokslutet för 2006 godkänns.
7
Revisionsberättelsen godkänns.
8
Årsmötet godkänner ansvarsfrihet för styrelsen för 2006.
9
Till styrelseledamöter på två år omväljs Per Bunnstad, Uno Johansson och Sigvard Åsberg samt fyllnadsval under ett år på Karl-Egon Karlsson.
10
Till styrelsesuppleanter på ett år omväljs Andreas Orre och Torbjörn Gunnarsson samt nyväljs Kjell-Göran Johansson.
11
Mötet beslutar att välja de revisorer som kommunen utser.
12
Roger Wilsson avslutar mötet med att tacka Göran Lindquist med blommor med anledning av att Göran nu lämnar styrelsen och för övrigt även Skillingaryd som bostadsort.

Skillingaryd den 10 oktober 2007

Per Bunnstad, mötessekreterare

Roger Wilsson, mötesordförande

Andreas Orre, justeringsman

Ola Persson, justeringsman

Årsmöte 27 sep 2006
Inlagt 18 nov 2006
Protokoll fört vid årsmöte med Stiftelsen Movalla onsdagen den 27 september 2006 kl. 17.00-17.30 i SIS klubblokal, Movalla, Skillingaryd.

Närvarande: Roger Wilsson, Uno Johansson, Per Bunnstad, Karl-Egon Karlsson, Göran Lindquist, Sigvard Åsberg och Andreas Orre.

1
Roger Wilsson öppnar mötet.
2
Dagordningen godkänns.
3
Mötet beslutar att godkänna mötets behöriga utlysande.
4
Till mötesordförande väljs Roger Wilsson, till mötessekreterare Per Bunnstad samt till justeringsmän Uno Johansson och Sigvard Åsberg.
5
Verksamhetsberättelsen för 2005 godkänns.
6
Bokslutet för 2005 godkänns.
7
Revisionsberättelsen godkänns och slutligen godkänns den av Vaggeryds kommun.
8
Mötet beslutar att godkänna ansvarsfrihet för styrelsen för 2005.
9
Mötet beslutar att till styrelseledamöter för två år omvälja Roger Wilsson och Göran Lindquist medan Per Bunnstad, Uno Johansson och Sigvard Åsberg är kvarstående.
10
Mötet beslutar att till styrelsesuppleant på ett år omvälja Andreas Orre samt att Karl-Egon Karlsson ska väljas till ersättare om han inte utses som representant för kultur- och fritidsnämnden.
Mötet beslutar vidare att styrelsen ska ta fram förslag på fler suppleanter.
11
Styrelsen beslutar att välja de revisorer som kommunen utser.
12
Roger Wilsson avslutar mötet.
Skillingaryd den 27 september 2006
Vid protokollet

Per Bunnstad, sekreterare

Roger Wilsson, ordförande

22 mars 2006
Bland besluten vid marsmötet med Stiftelsen Movalla noteras:
• Två femmannamål ska inköpas till C-planen.
• Det är i stort sett klart att kommunen anslår medel för övergång till fjärrvärme på Movalla. Stiftelsen Movalla blir ansvarig för arbetet, vilket förväntas börja till sommaren.
• Arbetet med de nya kanslilokalerna startar under våren och frivillig hjälp behövs. Vaktmästarna ska snarast flytta över alla möbler från nya kanslidelen till ishallen.
• Hyra för en konsert av Skillingaryds IS 29-31 oktober har fastställts till 10.000 kronor.
• En utredning ska göras för kanslifunktionen hos Stiftelsen Movalla när Lennart Eriksson går i pension.
• Ny gräsklippare ska anskaffas.
(inlagt 25 mar 2006)