SKL – Sveriges Kommuner och landsting www.skillingaryd.nu

På denna sida har vi lite nyheter från SKL

Nya lagar och förordningar vid halvårsskiftet 2008
Pressinformation från SKL, Sveriges Kommuner och Llandsting 27 juni 2008 och inlagt här samma dag

Vid halvårsskiftet 1 juli 2008 träder ett antal nya lagar och förordningar i kraft. Ett stort antal av dessa påverkar kommuner, landsting och regioner. Bland annat förändras lagar gällande missbruk vid tillfällig föräldrapenning, möjligheten att införa Vårdnadsbidrag och en ny badvattensförordning ersätter bland annat tidigare föreskrifter från Naturvårdsverket.

Några av de viktigaste förändringarna finns nedan i en förkortad version baserad på regeringskansliets skrift ”Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2008” – mer information och fulltext finns via Regeringskansliets hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/10121/a/107954

Justitiedepartementet

Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare
Bestämmelserna om påföljder för psykiskt störda lagöverträdare ändras i syfte att öka flexibiliteten vid påföljdsbestämningen och därigenom skapa större utrymme för proportionalitetsbedömningar i vissa fall samtidigt som den enskildes behov av vård ska beaktas (prop. 2007/08:97). Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2008.

Nytt huvudmannaskap för inskrivningsverksamheten enligt jordabalken
Från den 1 juni 2008 flyttas huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten enligt jordabalken över från Domstolsverket till Lantmäteriverket (prop. 2007/08:54, SFS 2008:153-184).

Ny lag reglerar landstingens skyldigheter att erbjuda asylsökande hälso- och sjukvård
Den 1 juli 2008 träder en ny lag i kraft som reglerar landstingens skyldigheter att erbjuda asylsökande m.fl. hälso- och sjukvård samt tandvård.

Socialdepartementet

En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete
Den 1 juli 2008 införs en rehabiliteringskedja inom sjukskrivningsprocessen med fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan. Sjukersättning ska från och med den 1 juli 2008 endast komma i fråga om den försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt (prop. 2007/08:136).

Tandvårdsreform
Den 1 juli 2008 träder nya bestämmelser om statligt tandvårdsstöd i kraft. Läkemedelsförmånsnämnden tillförs vissa uppgifter på tandvårdsområdet och föreslås därför byta namn till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket den 1 september 2008. SFS-nummer: 2008:145, 193 och 194 (prop. 2007/08:49 och 145).

Ny ramlagstiftning om informationshanteringen inom hälso- och sjukvården
Från och med den 1 juli 2008 blir det möjligt för vårdgivare eller vårdenheter att för uppgifter som förs elektroniskt under vissa förutsättningar ha åtkomst till journalhandlingar, som finns hos andra vårdgivare eller hos andra vårdenheter. Ramlagstiftningen innebär även att patientjournallagen (1985:562) ochlagen (1998:544) sammanförs i en ny lag (prop. 2007/08:126 ).

Lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler. Den nya lagen (2008:286) träder i kraft den 1 juli 2008 (prop. 2007/08:96).

Vårdnadsbidrag
Kommunerna ges möjlighet att införa, finansiera och administrera kommunala vårdnadsbidrag. Lagen träder i kraft den 1 juli 2008.

Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning
För rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte har fyllt tolv år ska en förälder med intyg eller på annat sätt styrka att barnet har varit frånvarande från förskola, familjedaghem, fritidshem eller skola. Intyget ska utfärdas av den förskola, det familjedaghem, det fritidshem eller den skola där barnet normalt vistas (prop. 2007/08:94). Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2008. (se också länk till cirkulär ovan - SKL:s notering)

Enskildas rätt till LSS-insatser (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som beviljats men inte verkställts stärks
Från den 1 juli 2008 är kommuner och landsting skyldiga att rapportera ej verkställda beslut om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). SFS-nummer: 2008:77-79 (prop.2007/08:43).

Förtydligande av vad assistansersättning får användas till
Från den 1 juli 2008 gäller nya bestämmelser i lagen (1993:389) om assistansersättning. Assistansersättning ska endast utbetalas under förutsättning att den används för köp av personlig assistans av någon som anordnar en sådan, t.ex. kooperativ, företag eller kommun, eller för att avlöna egna personliga assistenter. SFS-nummer: 2008:202 (prop. 2007/08:61).

Finansdepartementet

Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m.
Vid halvårsskiftet 2008 ändras betalningsrutinerna för trängselskatt. Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2008, men eftersom juli är en skattefri månad kommer de nya reglerna att börja tillämpas från augusti 2008 (prop. 2007/08:52).

Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.
Nu sker en förändring som innebär att missvisande uppgifter kan rättas genom så kallad blockering samt att blockerade uppgifter beläggs med sekretess och att de därmed inte kan användas vid kreditupplysning. Rättelseskyldigheten gäller juridiska personer och avlidna. Förändringarna träder i kraft 1 juni 2008 (prop. 2007/08:116).

Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter
Koldioxidskatten sänks vid halvårsskiftet med 6 procentenheter på bränslen i industri- och kraftvärmeanläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2008 (prop. 2007/08:121).

Utbildningsdepartementet

Utökat skydd för enskilda vid etikprövning av forskning
Genom ändringar i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor har skyddet för enskilda som medverkar i forskning stärkts. Alla forskningshuvudmän ska behandlas lika. För forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter som avser lagöverträdelser m.m. ska etikprövningen ske på samma villkor oavsett om forskningshuvudmannen är offentlig eller enskild. Med anledning av detta har en ändring gjorts i personuppgiftslagen (1998:204). Lagändringarna träder i kraft den 1 juni 2008 (prop. 2007/08:44, bet. 2007/08:UbU12, rskr. 2007/08:159, SFS 2008:187, 192).

Ny lag underlättar för gästforskare
EU:s så kallade Gästforskardirektiv har införlivats i svensk rätt. Genomförandet innebär att ett nytt system för mottagande av sådana gästforskare införs genom en ny lag (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare. Det nya systemet innebär ändringar i utlänningslagen (2005:716), utlänningsförordningen (2006:97), lagen (1962:381) om allmän försäkring och studiestödslagen (1999:1395). Regeringen har även beslutat förordning (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2008 (prop. 2007/08:74, bet. 2007/08: UbU14, rskr. 2007/08:183, SFS 2008:290-294, 353).

Specialpedagogiska skolmyndigheten inrättas
En ny myndighet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, inrättas den 1 juli 2008. Myndigheten övertar verksamhet som tidigare bedrivits av Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten och Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, vilka avvecklas. Vidare inordnas Nämnden för Rh-anpassad utbildning i den nya myndigheten i form av ett särskilt beslutsorgan. Detta beslutsorgan ska även hantera ärenden som rör mottagande av elever i specialskolan. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2008. (Jfr prop. 2007/08:50.)

Utvidgad målgrupp för den statliga specialskolan
Genom en ändring i skollagen (1985:1100) utvidgas målgruppen för den statliga specialskolan. Ändringarna innebär att specialskolan, utöver de grupper som hittills har omfattats, även ska omfatta elever med synskada och ytterligare funktionshinder samt elever med grav språkstörning. Elever som tillhör målgrupperna ska tas emot i specialskolan om de på grund av sitt funktionshinder eller av andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller särskolan. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2008 (prop. 2007/08:112, bet. 2007/08:UbU16, rskr. 2007/08:212).

Kunskapsmål i år 3 i grundskolan
I grundskolan införs kunskapsmål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik. Målen blir även gällande för specialskolan, men ska i stället ha uppnåtts i slutet av det fjärde skolåret. Ändringarna i förordningen (SKOLFS 2000:135) om kursplaner för grundskolan träder i kraft den 15 juli 2008.

Ny befattningsutbildning för rektorer m.fl.
Under hösten 2008 startar en ny befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem. Rektorer och motsvarande personal i såväl offentliga som fristående skolor får möjlighet att genomgå utbildningen. Utbildningen regleras i förordningen om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem.

Miljödepartementet

Ny badvattenförordning
Regeringen har beslutat om en ny badvattenförordning som bl.a. ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter om strandbadvatten. I förordningen om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön införs också bestämmelser om vattenmyndigheternas ansvar i fråga om badvattenkvalitet. Den nya förordningen innehåller flera regler om badplatsers vattenkvalitet. Reglerna finns i förordningen (2008:218) om badvatten och i förordningen (2008:219) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Förordningarna började gälla den 24 maj 2008.

Enhetlig miljösanktionsavgift för överträdelse av kravet att anmäla hygieniska verksamheter som kan medföra blodsmitta, verksamheter med bassängbad och vissa skolverksamheter
En ändring har gjorts i förordningen om miljösanktionsavgifter som innebär att en enhetlig miljösanktionsavgift om 3 000 kronor ska tas ut för den som utan att göra en anmälan till kommunen påbörjar en hygienisk verksamhet som kan medföra blodsmitta, verksamhet med bassängbad eller skolverksamhet för barn och ungdomar.

Näringsdepartementet

Lag om yrkesförarkompetens
I lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens genomförs Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om yrkesförarkompetens. Författningarna har trätt i kraft. De nya kompetenskraven gäller från och med den 10 september 2008 för förare som utför persontransporter.

Nytt vägmärke
Ett nytt lokaliseringsmärke för upplysning om serviceanläggningar för övernattning av typen ”rum och frukost” förs in i vägmärkesförordningen (2007:90). Ändringen träder i kraft den 1 juni 2008 (SFS 2008:191).

Fjärrvärmelagen
Enligt den nya fjärrvärmelagen får fjärrvärmeföretagen viss utökad redovisningsskyldighet i syfte att öka insynen i fjärrvärmeverksamheten. Lagen träder i kraft den 1 juli 2008 (prop. Fjärrvärmelag m.m. 2007/08:60).

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

En struktur för urbant utvecklingsarbete
Urbant utvecklingsarbete utgörs av kunskapsbaserade och tvärsektoriellt samordnade utvecklingsinsatser i stadsdelar med ett utbrett utanförskap för att nå regeringens mål för den urbana utvecklingspolitiken. Lokalt utvecklingsavtal är en överenskommelse mellan staten och en kommun som syftar till att klargöra förutsättningarna för att på lokal nivå bedriva ett gemensamt urbant utvecklingsarbete. En ny förordning (2008:348) om urbant utvecklingsarbete innehåller bestämmelser om lokala utvecklingsavtal och statliga myndigheters roll och ansvar när sådana överenskommelser har slutits mellan staten och en kommun. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2008.

Arbetsmarknadsdepartementet

Ändringar i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd
Den tidsram inom vilken en person kan anvisas ett Instegsjobb förlängs från 18 månader till 36 månader räknat från det att personen fick uppehållstillstånd. Den tid under vilken stöd får lämnas förlängs samtidigt från 18 månader till 24 månader. Anställningsstödet för långtidssjukskrivna avskaffas. Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 juni 2008.

Ändringar i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb, förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgaranti samt förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar rörande fängelsedömda
Personer som har dömts till fängelse och är föremål för utslussningsåtgärder eller är villkorligt frigivna ges möjlighet att få nystartsjobb samt delta i jobb och utvecklingsgarantin respektive jobbgarantin för ungdomar. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2008.

Ny ledighetsgrund i föräldraledighetslagen
En förälder ska ha rätt till hel ledighet eller förkortning av normal arbetstid med hälften för vård av barn när helt vårdnadsbidrag lämnas för barnet enligt den nya lagen om kommunalt vårdnadsbidrag. Anmälan om önskad ledighet ska göras till arbetsgivaren enligt samma regler som för annan föräldraledighet. Ändringarna i föräldraledighetslagen (1995:584) föreslås träda i kraft den 1 juli 2008 (prop. 2007/08:149).

Ytterligare ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Med anledning av Socialdepartementets förslag om vårdnadsbidrag utökas den överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen för vård av eget barn till tre år, om sökanden före ledigheten hade ett förvärvsarbete motsvarande minst sex månader. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2008 (prop. 2007/08:91). Karensvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen utökas från fem till sju dagar. Ändringen träder i kraft den 7 juli 2008 (prop. 2007/08:118).

Ny instansordning för arbetsmiljöärenden
Samtliga Arbetsmiljöverkets beslut ska överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten). Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten. Ändringar görs av överklagandebestämmelserna i arbetsmiljölagen (1977:1160), arbetstidslagen (1982:673), lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete samt lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2008. För beslut meddelade före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser (prop. 2007/08:62).

AD-ordförandenas anställningsformer
Ordförandena vid Arbetsdomstolen ska anställas som ordinarie domare i domstolen enligt en ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2008 (prop. 2007/08:72).