Regionförbundet www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu

På denna sida har vi lite nyheter från regionförbundet

Fakta om regionförbundet
Regionförbundet Jönköpings län bildades den 1 januari 2005 och arbetar för en hållbar utveckling och ny tillväxt i regionen. Genom samverkan mellan länets 13 primärkommuner och landstinget stärks det politiska inflytandet över regionens utveckling. På så sätt blir vi kraftfullare och kan möta konkurrensen från andra regioner – både inom och utom Sverige. Hemsida

Styrelsedag i Skillingaryd (5 nov 2007)
Styrelsedag i Skillingaryd (14 nov 2007)
Styrelsemöte i Skillingaryd (5 maj 2009)
Träff om arbetslösheten – Lars och Lars löser likviditeten (18 mar 2009)

 

Arbetsmarknaden i fokus
Inlagt tisdag 5 maj 2009

Torsdagen den 30 april hade regionförbundet styrelsemöte i Skillingehus i Skillingaryd. Den stora frågan var problemen på arbetsmarknaden

– Det har nu satts av en del pengar av regionförbundet för satsningar mot arbetslösheten, säger kommunalrådet Bengt Dahlqvist (M) som var en av de medverkande lokala politikerna.
Det är framför allt inom träindustrin samt bland underleverantörerna till fordonsindustrin som det är stora problem.
Några större ekonomiska beslut i övrigt var det inte vid mötet.

Regiondagar
I morgon den 6 maj och dagen därpå arrangerar regionförbundet för första gången konferensen REGIONDAGARNA på Elmia Kongress & Konsert i Jönköping. Dessa dagar ska vara en mötesplats för alla som på olika sätt är engagerade i och intresserade av regionens utveckling och tillväxt. Här får man möjlighet att träffas, diskutera och ta del av olika föreläsningar, seminarier och aktiviteter med regional anknytning.

Per Bunnstad

Närmast till vänster Lars Isaksson (S) från landstinget.
Regionförbundet hade förlagt sitt styrelsemöte till Skillingehus.
Vid raden till vänster närmast Carina Ödebrink (S) Vaggeryd och alldeles bakom Bengt Dahlqvist (M) Ålaryd.
Presidiet vid styrelsemötet.
På mötet deltog styrelseledamöter från länets kommuner och landstinget. Regionstyrelsen består av 33 ledamöter – 22 från kommunerna och 11 från landstinget. Regionstyrelsen sammanträder runt om i länet fem gånger per år, vanligtvis i februari, april, juni, september och novemberl

 

Lars och Lars löser likviditeten...
Inlagt 18/3 2009
Landshövdingarna Lars Engqvist, Jönköping och Lars Bäckström, Västra Götaland, tror att problemen ska lindras.
Företrädare för olika myndigheter och industrin diskuterade möjligheter att lindra arbetslösheten.
Håkan Gustavsson leder länets arbetsförmedlingar och han säger att ett mål är att pengar för arbetspraktik ska kunna föras över till utbildning bland industrianställda.

Landshövdingarna Lars Engqvist, Jönköping, och Lars Bäckström, Västra Götaland möttes i dag i Skillingaryd för att komma fram till planer för att lindra problemen på arbetsplanen.

Landshövding Lars Engqvist och Regionförbundets ordförande Göran Lindell har regeringens uppdrag att samordna insatserna och hade bjudit in till ett samrådsmöte angående fordonsindustrin och dess underleverantörer. Vid mötet deltog dessutom samordnarna i Västra Götalands län, landshövding Lars Bäckström och Kent Johansson från Regionförbundet i Västra Götaland med flera.

Fordonsindustrin
Det talades mycket om problemen inom bland annat fordonsindustrin och företagarnas problem. Det framkom förslag om att man måste se över regelverk som att pengar inom arbetsförmedlingarna ska omfördelas. Det finns exempelvis stora summor för arbetspraktik men här bör mycket kunna läggas på utbildning i stället.
En annan mycket viktig fråga är likviditeten. Det diskuterades mycket kring denna och företagen måste här få hjälp.

Viss optimism
Trots problemen som tornat upp sig de senaste månaderna fanns det viss optimism bland företrädarna. Det talades mycket om utbildning och samarbete de två länen emellan.

Per Bunnstad

 

Styrelsedag i Skillingaryd:
Strategiska trafikfrågor och regiondiskussioner
Information från regionförbundet 13 nov 2007 och inlagt här samma dag

Nu fortsätter diskussionen om Ansvarskommitténs förslag att införa en ny sammanhållen regional samhällsorganisation. I början av oktober besökte regeringens samordningsman Jan-Åke Björklund Jönköpings län. I anslutning till Regionförbundets styrelsesammanträde den 16 november samlas länets politiker för fortsatta diskussioner.

En temainformation om strategiska trafikfrågor inleder styrelsedagen i Skillingaryd. Bengt Andersson från konsultföretaget WSP Analys & Strategi redovisar då de preliminära slutsatserna från den infrastrukturstudie som genomförs i Jönköpings län.

Efter lunch inleds sedan årets sista styrelsesammanträde med en diskussion utifrån Ansvarskommitténs förslag om en ny sammanhållen regional samhällsorganisation.

Styrelsen ska sedan i vanlig ordning fatta beslut om medfinansiering i ett antal utvecklingsprojekt. Totalt har Regionförbundet ca 20 miljoner kronor årligen för projektfinansiering. Fredagens beslutslista omfattar 12 projekt och sammanlagt drygt 3,5 miljoner kronor. Bland annat föreslås styrelsen besluta om:
– 300.000 kronor till ”Attraktiva stadsregioner och regional utveckling” som drivs av Internationella Handelshögskolan i Jönköping
– 230.000 kronor till Ekenässjöns Industrimuseum
– 1.500.000 kronor till ”Våga Växa Vinn”, som ska främja entreprenörskap, innovationer och nyföretagande och drivs av Almi Företagspartner Jönköping AB.
– Bland övriga beslutspunkter kan nämnas remissyttranden över de tre utredningarna Framtidens flygplatser, Hamnstrategi och Strategiska godsnoder (hamnar och kombiterminaler) samt informationspolicy, sysselsättningsstrategier och tillsättande av en kommunikationsberedning.

Tid: Fredagen den 16 november 2007 (allmänheten välkommen)
Plats: Skillingehus, Sessionssalen, Bangårdsgatan 2 i Skillingaryd
kl. 10-12: Temainformation om strategiska trafikfrågor
kl. 12-13: Lunch
kl. 13-16 (ca): Regiondiskussion och därefter beslutsmöte

Tema: Strategiska trafikfrågor
Information från regionförbundet 5 nov 2007 och inlagt här samma dag

Välkommen till en temainformation om strategiska trafikfrågor i länet.

Informationen hålls i anslutning till regionförbundets styrelsesammanträde i Skillingaryd den 16 november 2007.

På agendan
Informationen kommer att kretsa kring den pågående infrastrukturstudien som genomförs av konsultföretaget WSP Analys & Strategi. Arbetet inleddes i augusti med kartläggningar av förutsättningar i omvärlden och länet samt intervjuer med länets kommuner och landsting. Under temainformationen redogör WSP Analys & Strategi för de preliminära slutsatserna.

Tid och plats
Fredagen den 16 november 2007 kl. 10.00-12.00 i Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingaryd.

Välkommen!
Regionförbundets temainformationer är öppna för alla, avgiftsfria och utan krav på föranmälan.

Toppen