Ödeläggelse skjutfältet och andra skjutfältsfrågor
www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för kommunalt och statligt Till startsidan för militärt

OBS! Flera artiklar på denna sida

P O Toftgård, Helena Bouveng, Bengt-Anders Johansson, Bengt Dahlqvist, Evald Andersson, Johnny Wackt och Iréne Oskarsson
hörde till dem som deltog i mötet kring skjutfältsfrågan.
Riksdagen nästa för skjutfältskampen
Inlagt måndag 15 mars 2010

Länets riksdagsledamöter har nu fått värdefull information om vad som händer i skjutfältskampen i Skillingaryd-Tofteryd. I dag hade kommunen och aktionsgruppen Skjutfältet bjudit in till ett möte i Skillingehus i Skillingaryd.

– Det är viktigt för hela bygden att man får fortsätta att utveckla näringslivet och övriga områden. Även för oss i Värnamo kommun, sa Carina Hägg (S) från just Värnamo.

En död hand...
Om bullerzonerna för skjutfältet förändras kan det lägga en död hand på utvecklingen av stora delar av områdena kring Skillingaryd och Tofteryd.
Aktionsgruppen Skjutfältet är inte emot fältet som sådant men vill att militären håller sig inom nuvarande skjutfältets gränser och att kravet tas bort att alla plan- och bygglovsärenden inom nuvarande bullergränser ska remmitteras till försvarsmakten.

Sälj fastigheter
Gruppen vill också att gränsfastigheter på den östra sidan som Hallafors och Studstorp avyttras på den privata marknaden.

Även Värnamo kommun
– Det finns också kopplingar till Ya och även för Värnamo kommun är det viktigt att man i Vaggeryds kommun får fortsatta möjligheter att expandera. Expansion gynnar hela vår region, påpekar Carina Hägg.

Tre partier på plats
Kommunalrådet Bengt Dahlqvist (M) ledde mötet till vilket det kommit representanter för S, M och KD.
– Det är viktigt att sprida kunskap om vilka störningar som finns för vår kommun, säger Bengt.

En enig kommun
Från kommunens sida är man helt enig i att det är kommunen som måste ha beslutsrätt för bygglov med mera. Det får inte bli utökade bullerzoner som sätter stopp för kommunens möjligheter att expandera utanför skjutfältet.

Bra med stöd
Tidigare kommunalrådet Evald Andersson, Tofteryd, är ordförande i aktionsgruppen Skjutfältet,
– Det var mycket bra att få träffa riksdagsledamöterna och jag är också oerhört glad att vi har kommunen vid vår sida. Vi har ett helhjärtat stöd, påpekar Evald som nu hoppas att riksdagsledamöterna ska föra frågan uppåt.

Bättre med rödgrönt...
Carina Hägg säger att hon tror att det kommer att bli lättare att diskutera med försvarsmakten om det blir en rödgrön regering. Hon pekar på att man då säger helt nej till NATO och då blir det tydligare besked till försvaret.

Levande landsbygd
– Det är viktigt att förena skjutfältet med en levande landsbygd och det gör man med kommunens förslag, säger Thomas Strand (S) Vaggeryd, som liksom Carina Hägg sitter i riksdagen.

Inte på plats
Riksdagsledamöter från FP, C och V saknades men flera av dem har sedan tidigare mycket information i skjutfältsfrågan, exempelvis Annie Johansson (C) från grannkommunen Värnamo och Alice Åström (V) som är bosatt i Vaggeryd och familjär med hela frågan.

En skrivelse till riksdagen finns här

Per Bunnstad

Evald Andersson, stående, från aktionsgruppen informerade och svarade på frågor från riksdagsledamöter med flera.
De flesta av länets riksdagsledamöter kom för att lyssna och ställa frågor kring skjutfältskampen.
Kjell Boberg och P O Toftgård från aktionsgruppen Skjutfältet flankerar riksdagsledamöterna Carina Hägg (S) och Thomas Strand (S) från Värnamo repektive Vaggeryd.
Helena Bouveng (M) Hällinge, Vetlanda, Bengt-Anders Johansson (M) Smålandsstenar och Iréne Oskarsson (KD) Aneby var tre riksdagsledamöter som hade kommit till Skillingaryd för information kring skjutfältet.P O Toftgård, Evald Andersson och Lars Erik Joakimson är bekymrade men nu tar de upp striden med militären. De konfronterar dock inte militären direkt utan går via politikerna.
Kampen mot militären trappas upp!
Inlagt onsdag 20 januari 2010

Aktionsgruppen mot militärens utökade bullerzoner startade i november förra året då kommunen hade bjudit in till ett möte i den nya Tofthagaskolan. Nio föreningar är med och det verkar vara ett överväldigande stöd bland befolkningen.

– Det är ganska tuffa tag, säger Evald Andersson som är ordförande i aktionsgruppen.
Aktionsgruppen för att stoppa militärens nya bullergränser kring Skillingaryds skjutfält går nu till länsstyrelsen, riksdagsledamöter med flera i sin kamp.

332 berörda
De som berörs direkt eller indirekt av militärens nya bullerzoner i Tofterydsbygden är 332 personer i 175 fastigheter. För dem är bullerzonen mycket hämmande. Det handlar inte om bara buller utan också om möjligheten att bygga, vilken skulle bli närmast obefintlig om militärens nya bullerzoner godkänns.

Kraven från bygden
– Våra krav är att plan- och lovärenden inom nuvarande bullergränser ska remmitteras till försvarsmakten tas bort
– Att all militär verksamhet ska bedrivas inom nuvarande skjutfältets gränser
– Att gränsfastigheter på den östra sidan som Hallafors och Studstorp avyttras på den privata marknaden.

Helt förödande
– Det är förödande för hela bygden om man inte får bygga vidare, säger P O Toftgård, ordförande i Tofteryds Bygdeförening.

Träffa länsstyrelsen
– 27 januari ska vi träffa länsstyrelsen, som har en nyckelroll. Det förefaller helt gagnlöst att tala med militären utan vi agerar politiskt, säger Evald Andersson.

Ger tyngd
– Översiktsplanen pågår och vi vill ge tyngd åt detta – så nu är aktionsgruppen startad, säger Lars Erik Joakimson (S) som är ledamot i kommunstyrelsen och aktiv i aktionsgruppen vid kommunens hembygdsråd.
– Det är fullständigt uteslutet att förhandla med militären. Det är utsiktslöst. Vi måste i stället förhandla med politikerna, säger Lars Erik Joakimson.

Svårt att etablera
– Det ställer till ett stort bekymmer för dem som vill flytta ut på landsbygden och etablera hästgårdar, säger Kristin Stark. Det är därför viktigt att inte begränsa utnyttjandet av landsbygden. Vi är starkt kritiska till att militären vill besluta om alla bygglov här, säger Kristin Stark som är sammankallande i kommunens hästråd.

Uppvakta försvarsutskottet
– Vi ska uppvakta försvarsutskottet och tillskriva länets riksdagsledmöter, säger Lars Erik Joakimson.

Skjutfältet kvar
– Det är inte vår grej att få bort skjutfältet. Militären behöver skjutfält. Håll er inom ert område så håller vi oss inom vårt, påpekar Evald Andersson.

Per Bunnstad

Kristin Stark från kommunens hästråd talade om vikten av att utveckla landsbygden och ge bland annat hästintresserade möjlighet att bosätta sig där. Om militärens nya bullerzoner vinner gehör blir det stopp för alla sådana planer.
Det var en hel del press på plats vid samlingen i Magnisa Stuga i Vaggeryd.
Evald Andersson var vapendragare i skjutfältskampen på 1970-talet och nu är han med igen.
 
Hur ska det gå med områdena kring Skillingaryds skjutfält? Lars Erik Joakimson är en av dem som engagerat sig i kampen för bygdens folk.
Ska bygden kunna utvecklas eller ska militären vinna den här gången? Bland dem som strider mot förändrade bullerzoner märks P O Toftgård, Kristin Stark, Evald Andersson och Lars Erik Joakimson.
P O Toftgård från bygdeföreningen I Tofteryd tror att man ska kunna vinna kampen mot militären även den här gången.

Strider mot försvaret
Inlagt måndag 3 augusti 2009

Kommunen har skrivit till försvarsmakten om Skillingaryds skjutfält och man skräder inte orden.

Försvarsmakten har yttrat sig över kommunens planerade byggnation vid Kaffegatan men har också tagit mer allmänt tagit upp framtida bebyggelse öster om skjutfältet.

Stötande
– Den syn som försvarsmakten framför om området öster om skjutfältet är för kommunen överraskande, mycket provokativt och direkt stötande, skriver kommunalrådet Bengt Dahlqvist (M) och oppositionsrådet Berry Lilja (S) i ett brev till försvarsmakten.

Skriver mer
– Dylika utspel av en statlig myndighet främjar inte det nödvändiga samspel som krävs för att myndighetens verksamhet ska kunna utövas inom och i samverkan med det kommunala planmonopolet.

Kaffegatan
När det gäller byggnationen på Kaffegatan påpekar Bengt Dahlqvist och Berry Lilja att riksintresset för lägret enbart finns innanför skjutfältsgränsen. Därmed är kommunens planeringsförutsättningar inte begränsade av något riksintresse för totalförsvaret.

Per BunnstadLägg ned skjutfältet!
Inlagt 30/9 2008
Hembygdsrådet i kommunen skriver åter till kommunstyrelsen. Nu reagerar rådet kraftfullt mot att kommunen agerar för långsamt när det gäller olika byggnader som riskerar att rivas.

– Vi menar att kommunen med kraft måste agera. Annars riskerar kulturbyggnaderna i Hultsgärde att inom kort rivas eller sprängas. Byggnaderna i Fastorp, Studstorp, Hallafors och Holma kommer successivt att tillåtas förfalla, för att vid lämpligt tillfälle jämnas med marken. Vi uppmanar därför kommunledningen att öka trycket i skjutfältsfrågan och fullfölja det åtgärdsprogram som antogs vid sammanträde med länsstyrelsen i juni 2006.
Det skriver hembygdsrådets ordförande Nils Jonsson i ett brev till kommunstyrelsen.

Läggs ned...
Han noterar att i debatten har det den senaste tiden aktualiserats frågan om fältets fortsatta existensberättigande:
– Hembygdsrådet delar helt uppfattningen att ett skjutfält centralt i kommunen mellan två expansiva tätorter är i framtiden helt ohållbar. Vi har svårt att se en utvecklingspotential i militär verksamhet som uppväger kommunens behov av mark för infrastruktur, byggnation och rekreationsområden i kommunens mittpunkt.
– Såvida kommunala intressen, vad avser markbehov och upphörande med miljöförstörande och utvecklingshämmande verksamhet, ej kan tillgodoses i en ny översiktsplan uppmanar hembygdsrådet kommunen kräva att skjutfältet avvecklas, skriver Nils Jonsson.

Trygga utvecklingen
Vid en avveckling skulle kommunen kunna lösa markbehovet för i första hand Skillingaryds tätort men den skulle också trygga utvecklingen för de områden norr, öster och söder om skjutfältet då den militära användningen nu utgör ett kompakt hinder för utveckling av civil verksamhet, noteras också i brevet.
Rivning stoppad av hus i Hultsgärde
Inlagt 28/2 2008. Kompletterat 1/3 2008
Kjell Boberg är inte glad över rivningsplanerna ute i Hultsgärde i Linneryd.

I går började rivningen av en hundklubbs före detta stuga i Hultsgärde i Linneryd i Tofteryd. Detta upprör nu många, bland annat kultur- och fritidsnämndens ordförande Thore Ohlsson och hembygdsföreningens ordförande Kjell Boberg.

– Det är en provokation från fortifikationsverket , säger Kjell Boberg.
thore poängterar att det är mycket tråkigt att Fortifikationsverket river byggnader.
– Det är kapitalförstöring, påpekar han.
Under dagen har rivningen stoppats tack vare protester. Den aktuella stugan är dock så förstörd att den inte går att rädda. Däremot stoppades helt rivningen av en lagård strax intill. Här finns också en fattigbod, men den ska räddas och var nu inte planerad att rivas.
Även en byggnad i Holma var tänkt att rivas under dagen.
Smålandsnytt fanns på plats under dagen och man kommer med ett inslag i kvällens sändningar.
– Fortifikationsverket lär ha en hemlig rivningsplan som man inte har visat oss, noterar Kjell Boberg.
De annars goda förbindelser kommunen, föreningar och militären emellan kan nu skadas av det här.
– Det är tråkigt när vi annars har ett så bra samarbete, poängterar Thore Ohlsson.

Per Bunnstad


Fotnot: Vi har här den 1/3 2008 tagit bort ordet ”Jyckelyckan” som vi först skrev. Vaktens lillestuga som vi har på bild, har inget med Elsa Gunnarsson och Martin Franssons "Jyckelyckan" att skaffa.
– Den byggnad som avbildas hyrdes senast av Vaggeryds Brukshundsklubb. Och det är åtskilliga år sen den klubben upphörde att existera. Kvar lämnades en oduglig kopieringsmaskin som syns på en bild, berättar Åke Karlsson, som är anställd vid Skillingaryds Läger sedan cirka 30 år tillbaka och som kan mycket om skutfältet med omgivningar.
Åke berättar att Jyckelyckan var inrymt i syskonen Herman och Edit Bergströms mangårdsbyggnad. Den revs för flera år sen.

Smålandsnytt fanns på plats för att filma och intervjua Thore Ohlsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Lennart Petersson, Kjell Boberg och Thore Ohlsson värnar alla om de gamla husen och lagården bakom räddades. Åtminstone för stunden.
Övervåningen är nu riven.
Inne i ”Vakts” eller som man senare sa ”Jyckelyckan” ser det faktiskt ganska bra ut.
– Den skulle ha kunnat användas som ett sommarställe, påpekar Kjell Boberg.
Interiörbilder från den gamla stugan.

 

Riksdagsledamöter såg ödeläggelse
Inlagt 22/1 2008
Fattigboden i Linneryd som hotas av ödeläggelse. Arkivbild
Annie Johansson (c)
besökte skjutfältet.
Arkivbild

Riksdagsledamöterna Annie Johansson (c) från Värnamo och Bengt-Anders Johansson (m) från Gislaved fanns i går i bygden.

De var inbjudna av hembygdsrådet och LRF att besöka skjutfältet och diskutera ödeläggelsen av landsbygden i utkanterna av skjutfältet. De fick först en bra information och underlag och därefter blev det en rundtur i bil utmed de aktuella sträckorna för att med egna ögon se situationen.
– En levande landsbygd är viktigt och den information vi fick har blivit mer levande genom att vi med egna ögon fick se problematiken. Det är naturligtvis en avvägning mellan en levande landsbygd och försvarsmaktens möjligheter till övningar och till säkerheten runt skjutfältet, säger Annie.
– Alliansregeringen har nu tryckt på startskottet för ett omfattande landsbygdsprogram som omfattar 35 miljarder på sju år för Sverige. Detta innehåller många olika delar för att skapa förutsättningar för att leva och verka på landsbygden. Det är av högsta prioritet att vi gör detta möjligt, avslutar den unga riksdagsledamoten.

Skrev till kommunen
Skrivelse från 7/12 2007, inlagt här 22/1 2008

Bevarande och underhåll av gamla kulturbyggnader (Fattigbod N. Linneryd och Magasin Holma) – Regementsheden (Kulturarv)

Dessa gamla kulturbyggnader är väl dokumenterade i våra hembygdsarkiv, kulturhistoriska utredningen för Vaggeryds kommun som utförts av Jönköpings Läns museum 1987 och utgör dessutom prioriterade Kulturarv inom Vaggeryds Kommun (Agenda Kulturarv/Länsmuseet).
Byggnaderna ägs av Fortverket seden 1942 då fastigheterna köptes i samband med utvidgning av Skillingaryds skjutfält.
Ärendet är väl känt av ansvariga inom vår kommun KS, Kultur och Fritid, samt berörda myndigheter Länsstyrelsen (Landshövding L. Engquist), Fortverket ( Generaldirektör S. Häggström), Försvaret (Högkvarteret) m fl. som vid rundresa på Skjutfältet i somras beskådade ödeläggelsen i de östra randområdena och även fick se dessa gamla byggnader.

Bakgrund
Vi har under de senaste åren både skriftligt och muntligt samt vid olika uppvaktningar och sammanträden försökt få ansvariga inom vår Kommun att hjälpa till med bevarande av dessa byggnader - men tyvärr händer ingenting – utan ägare Fortverket låter sakta men säkert även dessa kulturbyggnader/kulturminnen förfalla.

Fattigboden
Vad gäller Fattigboden i Norra Linneryd som tillhört Mölnarps rote har Kultur- och Fritidsnämnden vid möte 2007-01-23 bl. a. beslutat att Fattigboden bör bevaras på nuvarande plats och att Fortverket kontakts om/inför genomförande av akut underhållsarbete av taket och framtida bevarande. På denna punkt har INGENTING hänt och snart har det gått ytterligare ett år – och förfallet fortskrider.(Se bifogade bild)
Först när Kultur och fritid kontaktat Fortverket och fått ett skriftligt svar hur de ser på underhåll och framtida bevarande kan arbetet enligt nämndens tidigare beslut genomföras.

Magasinet i Holma
Magasinet i Holma har tillhört Holma Kronogård som har dokumenterade anor från tidigt 1700-tal, bl. a. i bevarade synebrev från 1724. Holma Gård ägs sedan 1942 av Fortverket.
Fram till 1967 fanns det arrendator på gården som använde och underhöll byggnaderna.
Militären tvingade arrendatorn att flytta från gården 1967 och det fina bostadshuset från tidigt 1800-tal har rivits och ekonomibyggnaderna inkl. det gamla Magasinet med underliggande källarvalv står och förfaller – INGET underhåll av Fortverket.

Försvar i förvar – Regementsheden
Det är glädjande att även ”Regementsheden i Skillingaryd” finns omnämnd i den statliga utredningen om kalla krigets kulturarv.
Även om utredningen till största delen handlar om kalla krigets kulturarv och förslag till ett museinätverk kring detta, har några enstaka företeelser från försvarets äldre skeden 1700-1900 talet tagits med i utredningen däribland Regementsheden. Heden är statligt byggnads-minne sedan 1993 (initiativ från Hembygdsföreningen, Joel Andersson) och ett antal byggnader från sekelskiftet räddades från rivning och ”ödeläggelse”.
Både Tofteryds Hembygdsförening och Östbo Historiska Sällskap har forskat och väl dokumenterat den lokalhistoriska verksamheten på och omkring Skillingaryds läger, soldatlivet, soldattorpsinventering, byggnation etc.
I Skillingaryds Hembygdspark har vi t.ex. byggnader som Thelanderstugan från 1800-talet med anknytning av olika” militärverksamhet” och Bengtsbostugan med anor från fältskären i Starrike.
Dessutom har vi Vagn- och Hantverksmuseet med lokala samlingar och smedjan (1800-tal)
Via media, hörsägen och olika rykten har vi fått kännedom om Kommunala planer på ett helt nytt museum, och/eller förflyttning av det i Jönköping nerlagda A6 försvarsmuseum till Skillingaryd – allt detta låter intressant!
Tofteryds - Hagshults Hembygdsförening med Hembygdsparken, samlingar och byggnader och Östbo Historiska Sällskap med verksamheter i Skillingaryd blir direkt berörda om Kommunen satsar på museumverksamhet och samarbete med Försvaret, Fortverket, ”Regementsheden”, etc.
Eftersom Hembygdsföreningarna bedrivit och bedriver en omfattande och långsiktig kulturverksamhet inom Kommunen och många utför ett gediget ideellt kulturarbete/kulturvård av stort allmänintresse, vore vi tacksamma för information om ”kommunens planerade kultursatsningar” på Slätten.
Som tidigare framförts är vi besvikna över Kultur och Fritidsnämndens beslut om blygsamma bidrag och det allmänt dåliga intresset för Hembygdsföreningarnas verksamhet och välkomnar en förbättrad dialog.

Sammanfattning
A. Det är att absolut krav att nedanstående kulturbyggnader bevaras och underhålls (och detta innan några ytterligare byggnader ev. ”anskaffas” på Slätten).
Kultur och fritid bör omgående ta upp dessa ärenden vid sina kontakter med Fortverket och säkerställa en bevarandeplan för dessa byggnader som står på ursprunglig mark
Byggnaderna har direkt anknytning till och är från samma epok som ”Regementsheden i Skillingaryd” och gäller i första hand.
1. Fattigstugan N. Linneryd har tillhört Mölnarps Rote ( Bif. foto från dec 2007)
2. Magasinet i Holma har tillhört Holma Kronogård (Bif foto från dec 2007)

B. Regementsheden i Skillingaryd
Berörda Hembygdsföreningar vill omgående få information om Kultur och Fritids planer på verksamhet Slätten och eventuell museumverksamheten.
Vilka är visionerna? Vilka mål har satts upp? Hur ser planerna ut? Hur skall samarbetet med ex
berörda Hembygdsföreningar bedrivas/samordnas? Vem är huvudansvarig?
Med hänsyn till Kommunens mycket blygsamma kulturanslag och de stora ideella arbetsinsatser som idag håller igång Hembygdsföreningarnas kulturverksamhet finns det anledning att fråga. Varifrån skall ytterligare anslag och ideella/kulturella resurser tas?.

Tacksam för ett skyndsamt svar så att eventuell anpassning och omprioritering till nya förutsättningar kan göras.

På Tofteryd - Hagshults Hembygdsförenings Styrelses vägnar
Kjell Boberg
Ordförande

På Östbo Historiska Sällskaps Styrelses vägnar
Werner Ahlgren
Ordförande