Jönköpings regemente www.Skillingaryd.Nu Startsidan för militärt

Skillingaryd på 1870-talet
Utdrag ur boken ”Kungl Jönköpings regemente och Skillingaryd”
Utgiven av kamratföreningen Norra Smålands Regemente 1989 vid 75-årsminnet av när gamla I12 lämnade sin lägerplats i Skillingaryd 1914. Texten något redigerad (främst mellanrubriker)

”Jag undrar om det i något annat land funnits en motsvarighet till dessa fredliga krigsläger, inbäddade i den svenska skogen, så undangömda, nästan isolerade, så rustikt troskyldiga, med sina knotiga indelta soldater, gamla murrande trotjänare, med sina hyggliga ljushåriga bondpojkar och litet bortkomna studenter. En svensk exercished var något av det blondaste på Guds gröna jord...”

Fredrik Böök

Skillingaryd är en av de få mötesplatser som finns kvar fastän i mer eller mindre förändrad gestalt. Vi är i dag innerligt glada över att vår gamla lägerplats är så pass orörd som den är, och vi måste med tacksamhet erkänna, att vi äger mycket i denna.

Ofta har författares pennor skrivit om dessa trakter, både romantiskt och vardagsgrått. Och nu senast har hembygdens borne skildrare, Bo Stråth skrivit en kort men storslagen minnesanteckning från gamla tiders Skillingaryd.
Allt detta pennfäktande tyder på att Skillingarydsborna inte glömt sin fars- och farfars mötesplats. Och några större överdrifter gör man sig inte skyldig till när Skillingarydslägret framhållas såsom ett av de mera kända. Möjligt är att dess läge vid Lagan och det vackra neanderlopp som bildats på ”Fornbolmens” botten gjort sitt till dess popularisering. Men inte minst Skånska landsvägen, som senare skulle kallas riksettan och nu heter gamla E4, har dragit sitt strå till stacken när det gäller att göra orten bemärkt. Denna gamla landsvägs historia för oss långt tillbaka i tiden, hundratals år innan övningsplatsen ens var påtänkt. Det var först på 1700-talets senare hälft, som Jönköpings regemente flyttade in på heden. Den inflyttningen upplevdes nog inte som någon revolutionerande förändring. Platsen var sedan länge känd och nyttjad av smålänningarna. Bland annat de tidigare relaterade generalmönstringarna hade ägt rum just på Skillingaryd, för övrigt känd som exercisplats för Mo härads kompani.

Fler vägar
Öandsvägen söderut har redan nämnts. I övrigt fanns endast mindre byvägar eller kanske snarare - stigar. Häradsvägen mot Tofteryd hade en annan sträckning än dagens. Från ”Sundbergs hörn” sträckte den sig i öster förbi gevärs- och intendenturförrådet, mellan intendentens bostad och musikpaviljongen. Därefter med sin vinkelräta böj söderut genom östra delen av lägret mot åbron. Denna väg är utan tvivel den äldsta Tofterydsvägen, vilket är så mycket mera sannolikt eftersom gästgivaregården låg vid vägkorsningen landsvägen - Tofterydsvägen, den mest centrala platsen. Dagens Tofterydsväg kallades till en början Kaffegatan. I hus efter hus serverades kaffe till militärerna.

År 1853
Bebyggelsen 1853 var koncentrerad till gårdarna på sluttningen i väster och till gästgivaregården. Exercisplatsen - slätten - hade sin tyngdpunkt i ett område från nuvarande Skillingehus i väster till Lagan i öster. Vid nordvästra fasaden var gästgivaregården lägrets närmaste granne och låg alldeles inpå knutarna. I den gården var inrymd en välsorterad handelsbod, där allt var till salu från ljunglövens ettan till metkrokar och amerikanskt fläsk. Likaså idkades där spritförsäljning och vad man kunde se gick affärerna glänsande. Saknades matsnus gick man till den glade patron Axel Sundberg. Och gällde det en hel eller halv kaffe så steg man in till madamen, som var vänligheten själv. Axel Sundberg var dessutom regementets leverantör av livsmedel.

Alkoholen
Utskänkningsrättigheten, som tillkom Skillingaryds by, och återkom var nionde år till var och en av byborna, arrenderades av Sundberg de år rättigheterna inte tillföll hans fastighet. Utskänkningen bedrevs i den vita byggning som låg mot ”slätten”.

Kristallpalatset
Servering förekom även i det så kallades ”kristallpalatset”, som även detta ägdes av Sundberg och låg norr om gropabäcken där senare turisthotellet uppfördes. Strax intill gästgiveriet låg bagare Johanssons tvåvåningshus och gamla sjukhuset, som var regementets äldsta byggnad i Skillingaryd. Detta användes som kasernförläggning för rekryterna sedan det nya uppfördes 1863.

Proviantmagasinet
Något längre i norr, strax intill bagare Johanssons villa, låg en gammal u-formig byggnad, som i dagligt tal benämndes regementets proviantmagasin. Ett omålat tvåvåningshus där kompanierna förvarade den proviant, som skulle tillredas i kokgroparna. Ett postställe fanns här under regementsmötet. Vid detta postställe träffade 97 Bragd vid södra Vestbo kompani sin blivande hustru, som var anställd hos länsman Wibling som hade sin expedition i bagare Johanssons villa

Marknadsbodarna
Norr om gropabäcken låg det tidigare nämnda ”Kristallpalatset” och kopparslagare Thelins. Kring dessa åldriga byggnader och i dess vildvuxna trädgårdar steg doften av forna glansdagar och svunnen tid. Vid Skillingaryds norra infart låg de gamla marknadsbodarna, som för en mansålder sedan sett sina bästa dagar. Men hur det än var, då marknaden stundade intogs de gladeligen av allehanda affärsmän och trivseln var god såväl framför som bakom disken. Söder marknadsplatsen och öster landsvägen fanns en inäga, som enligt muntlig tradition var regementets gamla exercisplats. Mer troligt är att Mo härads kompani hade sin kompaniplats här.

Torget – Thelanderska huset
Söder gropabäcken låg torget. Torget var en öppen plats med en stor grop i mitten. Här låg också en stor myrmalmshög.
Vid Tofterydsvägen låg Thelanderska huset i vilket postkontoret hade sina lokaler. Men även det ädla hantverkarskrået var representerat vid Tofterydsvägen, ty strax intill Thelanders låg ”sadelmakarens” lilla stuga.

Slättens västra sida
Vår lilla vandring med glimtar från lägerplatsens paradsida, det vill säga från norr, för oss till västra sidan av ”slätten”. Här fanns endast en stuga och i den bodde Sven Gustav Bengtsson, en broder till riksdagsman Bengtsson i Häradsköp. Strax intill denna fastighet ligger regementets skjutbana. Något längre åt väster uppåt höjderna låg de gårdar som i dagligt tal benämndes Skillingaryds by, samtliga välskötta och prydliga hemman.

Äldre stugor
Vid lägerplatsens södra infart posterade några äldre stugor. I en av dem, en liten rödmålad byggnad omgiven av en trädgård, bodde skräddare Grundits. Han lämnade allt på kredit. Var glad och god och skämtsam. Stugan intill Grundits var i folkmun Johannas, som därstädes idkade kaférörelse, bakade vetebröd och sålde till manskapet. Hennes man var skomakare. Öster om Johannas stuga låg ”Stockmakarens” stuga. I den bodde en tidigare vid regementet anställd stockmakare.

Ekens stuga
I sydost, på en utmark som tillhörde Högabråten, låg ”Ekens stuga”. Där bodde en gammal före detta korpral vid Mo härads kompani med soldatnamnet Ek. Han var en typisk gammal knekt med rak hållning, knotigt ansikte, grå mustascher och pipskägg. Han försummade aldrig att om söndagarna besöka slätten” och kyrkparaden. Där ställde han upp i Mo härads kompani.

Vid Lagan
Vår lilla vandring har nu fört oss till östra sidan av Lagaån, som kom slingrande från Smålands Taberg. Lagans vatten fick duga till såväl bad, fiske som tvättvatten och ingen mådde illa av det. Åstränderna var nog så idylliska, bevuxna med allehanda träslag. Och på dessa gröna vallar kunde man njuta fritidens behag, efter svettiga timmar på den solstekta Slätten.
Lagaån rinner i stort sett från norr men då den passerat Klevshult ändrades fåran, och några mil i sydväst hamnade dess vatten i sjön Bolmen. Sjön Bolmen var före sjösänkningarnas tid en ganska vidsträckt sjö, betydligt större än i våra dagar. Och antagas kan på goda grunder att Dacke, som i dessa trakter hade så många medlöpare, tågat utefter dessa stränder både som segrare och besegrad. Även danskarna har dragit fram den vägen under plundrings- och mordbrännarkrigen på femton- och sextonhundratalen.

Bebyggelse vid åbron
I åbrons närmaste omgivning fanns på den tiden några äldre stugor, ett garveri och Wilanders färgeri. Efter Wilanders död flyttade hans hustru in till Skillingaryd, där hon byggde det välkända hotellet Wilander, som hon också under många år drev på ett förtjänstfullt sätt. Helt nära Lagaån finner vi en stigande hagmark.

Annorlunda
Skillingaryd är inte längre mötesplatsen för de gamla häradskompanierna - och Skillingaryd är inte den lilla byn för köpenskap och hantverk. Den gamla exercisplatsen är nu präglad av tidens mode och teknik. Folket ute i bygderna lever inte längre i fäderneärvda sedvänjor och traditionsbunden gemenskap.
Men om livet också till yttre form och villkor totalt förändrats kan banden med det förgångna inte klippas av. Vi som nu på Skillingaryd förbereder oss för rikets försvar kan hämta mycket kraft av minnet av dem som här före oss burit svenska soldatnamn.
Vi sentida knektar - och Ni ortsbor - har anledning att glädjas åt de minnen, som är förbundna med namnet Skillingaryd och det ligger däri också ett krav, att var och en är goda förvaltare av arvet från våra fäder.