Militärhistoria från Skillingaryd www.Skillingaryd.Nu Startsidan för militärt

Inlagt här 27 mars 2005

En inryckning till första klassens beväringsmöte

Ur boken ”Kungl Jönköpings regemente och Skillingaryd”
Utdrag ur kapitlet: Beväringen och en inryckning till första klassens beväringsmöte
Utgiven av kamratföreningen Norra Smålands Regemente 1989 vid 75-årsminnet av när gamla I12 lämnade sin lägerplats i Skillingaryd 1914. Texten är här kompletterad med mellanrubriker.

Löjtnant Oskar Seth inskrevs 1876 som volontär vid Södra Västbo kompani och kom sedan att tjänstgöra 35 år vid gamla I12. Han har i skilda sammanhang berättat om knekt- och beväringsliv i sin ungdom. I det följande återger han hur det gick till när ett beväringskompani marscherade till Skillingaryd för möte samt litet om livet på mötesplatsen på 1880-talet.

Första kontakten vid ett beväringsmöte med beväringarna var beväringshämtningen. De värnpliktiga hämtades i Jönköping, Törestorp, Torp, Bondstorp, Skillingaryd med flera platser. Hämtningsbefälets antal var avpassat till antalet beväringsmän, som skulle hämtas. I Bondstorp utgjordes de av underofficer, en korpral och ett spel. Beväringshämtningen var en trevlig uppgift och starkast upplevde jag hämtningarna i Bondstorp. Platsen var mycket vacker med sin gamla kyrka vid Rasjön. Jag disponerade en resdag dit och två marschdagar åter till Skillingaryd, således tre dagars friluftsliv och själv var jag högste befälhavare.

Kvällen före hämtningsdagen kom jag till Bondstorp där inkvartering var ordnad. Tidigt följande morgon hade beväringarna anlänt i sällskap med länsman. Efter upprop och övriga förberedelser ägde avmarschen rum. Korpralen gick i täten som riktbefäl och några steg framför trumslagaren, som slog in den rätta marschtakten. Trumman - det var något som tilltalade knektarna och trumslagaren hade knappast slutat slå förrän han ombads fortsätta. För att öka villigheten insamlades en extra fickpeng. Så gick marschen fram till Duveled där inkvarteringen var ordnad för natten. Manskapet utspisades ej i natura under marschen utan erhöll en portionsersättning som uppgick till, vill jag minnas, 39 öre per dag.
På Duveleds gästgivaregård kunde man köpa såväl kaffe, mjölk, smörgås eller varmrätt. Kvällen utnyttjades till idrottslekar som ”köpa fisk”, ”dra krokben” m fl. Från Duveled fortsatte marschen mot Skillingaryd. Vid framkomsten dit ställdes truppen upp på regementets uppställningslinje där den avlämnades till regementsadjutanten. Då samtliga kontingenter anlänt, indelades trupper i fyra kompanier.

Söder om lägerplatsen

Beväringslägret låg söder om regementets lägerplats så att första beväringskompaniet låg bredvid Södra Västbo kompanigatan. Fjärde kompaniet fick sin förläggning närmast intill gropen vid slättens södra sida. När kompanicheferna tagit emot sina kompanier blev den första uppgiften att resa kompaniets tält. Granris till skydd mot drag kring tälthyddans nedre del fanns framkört till kompanigatorna.
Tältlägrets utseende var sig tämligen likt på alla mötesplatser och överensstämde i stort med då gällande tjänstgöringsreglemente. Varje kompani hade sina två tältrader, vinkelräta mot uppställningslinjen. Bakom manskapstälten låg alla officerstälten i rad, små fyrkantiga tält med en liten ”tambur” och en ”sovalkov”. Mitt framför kompanigatan stod kompanichefens tält och på båda sidor om detta subalternofficerarnas. I manskapstälten sov 16-20 man.
Ett tält var reserverat för proviant, materiel m m och här sov även jourkorpralen och kockarna. Mellan de olika kompaniernas tältrader gick endast en mycket smal ”brandgata” där det stod vatten- och urintunnor.
Mitt bakom bataljonen upprestes ett stort tält för bataljonchefen samt två mindre för regements- och bataljonsadjutanterna. Bataljonschefen bodde sällan i sitt tält men som ”skyltning” bars alltid ut ett bord och ett par stolar. Mitt framför tältlägret låg de 3-4 vakttälten, avsedda för vaktchefen och manskapet. Ett tält var avsett som arrest. Detta tält var främst avsett för ”fulla bönder” tills de omhändertogs av länsman.
Vidare fanns ett tält med brandsläckningsmateriel. I tälten fanns till en början inte några s k sängkläder, inte ens filtar. Då de gamla tälttäckena togs bort 1812, ersattes de icke av några andra. Till täcke användes i stället kappan och till huvudkudde hade man ”silla-nisse” (mattornistern), med eller utan proviant.

Hämta ut persedlar
Efter tältslagningen var det dags att marschera ner till förrådet och hämta ut persedlar. Detta tog ofta lång tid eftersom alla var måna om att få ut av de minst slitna persedlarna. Därefter skedde omklädnad vid förrådet och det var inte så kinkigt om kläderna inte passade så bra. Utlämningen av vapenutrustningen förekom inte på inryckningsdagen utan först dagen efter. När alla hade fått sin utrustning marscherade man tillbaka till förläggningen där tältlagsbefälhavarna övertog befälet och visade hur de skulle ordna och förvara persedlarna. Man kontrollerade att alla blev reglementsenligt klädda och att de bytte persedlar kamrater emellan så att allt passade så bra som möjligt. Sedan skulle officerarnas och underofficerarnas tält resas, halm hämtas och proviant för fem dygn delas ut. Det var mycket att göra för de nyinryckta, men i regel gick allt bra.

Provianten
Den proviant som knektarna fick bestod av två ankarstockar (tillsammans två skålpund), ett skålpund bröd per dag, två sillar, lite sötmjölksost och socker som skulle räcka till fem frukostmål. I samband med persedeluthämtningen vid förrådet fick knektarna var sitt kaffemått med lock och dryckesbägare. I kaffemåttet förvarade de sockret. Brödet, sillen och osten förvarades i mattornistern som därför kallades ”silla-nisse”.
När det var dags för proviantering kommenderades en officer och en underofficer att besiktiga matens kvalitet och kontrollera uppvägningen. Från varje kompani kommenderades dessutom en korpral och erforderlig handräckning för att biträda vid uppvägningen och hemtransporten av provianten. Provianteringen skedde i leverantörens, gästgivare Sundbergs magasin och uppvägning skedde kompanivis. Så fort ett kompani hade fått sitt, transporterades provianten till lägret. Det som skulle tillredas i kokgropar lämnades till kokkorpralen och resten fördes till kompanigatan för att fördelas på truppen.

Bjöd på punsch
När allt var klart bjöd leverantören officeren och underofficeren på ett glas punsch med sodavatten. Detta intogs på en trädgårdsveranda intill magasinet. Sedan återstod proviantens utdelning inom kompanierna. Med brödet och sillen var det inga större problem för det var endast att tilldela varje man två av varje sort. Det var däremot besvärligare med osten och sockret, men denna utdelning löste man på följande sätt: man bredde ut proviantsäckarna på marken och därpå skar man upp osten i så lika stora delar som möjligt och i det antalet som tältlagen utgjorde. Man lämnade dock alltid kvar en bit för att jämna ut med ifall det blev någon som fick för lite. Efter detta granskade man bitarna noga en för en och när man sa: ”Den är för liten” fick en bit av reservosten tillföras. Detta förfaringssätt upprepades tills man ansåg att man kommit rättvisan så nära som möjligt.

För mycket...
Var det nu något tältlag som fått för stor tilldelning tog befälhavaren helt enkelt bort denna hög. Därefter fick en korpral vända ryggen mot de överblivna högarna och för rättvisans skull ställde sig en annan bakom honom och höll för hans ögon. Därefter tog en kamrat en käpp eller bajonett och pekade på en hög i taget och frågade: ”Vem ska ha denna hög?” Korpralen uppgav då ett tältlag som omedelbart tog hand om provianten i högen. Så höll man på tills allt var utdelat inkl sockret som också fördelades på samma sätt.
Därefter var det tältlagsbefälhavarens uppgift att dela ut matvarorna till manskapet vilket också skedde med mycket stor noggrannhet.
Så var äntligen inryckningsdagen med alla sina bestyr till ända och truppen fick krypa ner i sin halm i tälten. Med fötterna mot gevärsståndaren kring tältstången och huvudet mot tältduken, ränseln och ”silla-nisse” som kuddar och kappan som täcke. Kl 21.00 gick taptot och 21.15 ljöd tystnadssignalen.
Att manskapet sov gott om natten hördes av alla snarkningar då ”ronden” passerade genom lägret.

Krigsmannaeden
Dagen efter inryckningen skulle beväringen avlägga krigsmannaeden. Beväringen ställdes upp i en stor fyrkant med befälhavaren och fanan i mitten och där bredvid väbeln, en i regel barsk och argsint underofficer. Under edens avläggande höll beväringen med ena handen geväret ”för fot” medan den andra med två fingrar vilande på bajonetten. Eden förestavades högt av väbeln och skulle, ord för ord, upprepas av beväringen. Den argsinte väbeln skulle därefter läsa upp några paragrafer ur krigslagen. Han valde då med förkärlek hemska saker, t ex ”miste han livet genom halshuggning - hör ni beväringar - genom halshuggning!” Efter edens avläggande indelades beväringen på 6-8 kompanier med befäl som kommenderades ur indelta armén.

Utbildningen
Utbildningen började icke då med den noggranna utbildning som nu utan beväringen sammanfördes i halvtroppar eller plutoner under officers eller underofficers befäl varvid korpralerna hjälpte till att rätta fel ty då först blev det fart i exercisen. Efter fjorton dagar ägde en uppvisning rum i plutonsförband för regementschefen varvid plutonerna först gjorde handgrepp och rörelser på kommandon. Därefter följde defilering med hela styrkan och då gällde det vem som kunde visa upp den rakaste linjen, de bästa sträckta benen och den bäst markerade takten eller stampningen.

Ben- och fotföring
Sådan ”paradmarsch” och sådan rättning under marsch som då efter femton dagars oavbruten exercis får man sannerligen inte skåda idag. Men så utfördes också marschen på annat sätt, mycket olikt mot nu. En gammal instruktör sade en gång:
”När jag nu kommenderar framåt marsch pojkar, så vinkla i upp fötterna och så sätta i ner dem igen - och berör då tåa marka före klacka är det snarare bättre än sämre!”
Det var den tidens instruktion i ben- och fotföring!