Kartor www.skillingaryd.nu Startsidan för kommunalt och statligt

Nytt fastighetsregister presenteras
Inlagt 19 oktober 2007
Christina jobbar med kartor. Foto: Per Bunnstad

Christina Kemi, GIS-samordnare i kommunen berättar för www.vaggeryd.se om ett nytt fastighetsregister som installeras i kommunen från den 22 oktober. Det är ett led i att utveckla ett geografiskt informationssystem för kommunen, så kallat GIS.

– Att utveckla GIS kommer att vara till stor nytta vid planering av daghem, skolor, skolskjutsar, äldrevård, hemtjänst och färdtjänst med mera berättar Christna Kemi för kommunens hemsida.
Exempel på andra användningsområden är till exemepel vid underhåll och utbyggnad av gator, vägar, va-nät, elnät och fjärrvärme-ät. Men även vid hantering av skyddsvärda miljöer och byggnader samt parker och grönområden. GIS-verktyget kan även förenkla och förbättra översiktlig-, detalj- och trafikplanering samt vid räddningstjänst och beredskapsplanering med mera

Fastighetsregistret
Under den här månaden får kommunen ett nytt fastighetsregister, som lantmäteriet förvaltar och utvecklar. Registret innehåller uppgifter om fastigheter och byggnader.

Ett halvår sedan
Den 2 april i år tillträdde Christina Kemi på tjänsten som så kallad GIS-samordnare.
GIS står för geografiska informationssystem och avser datoriserade informationssystem för hantering och analys av lägesbundna data. Enkelt uttryckt kan GIS sägas vara en kombination av kartor och tabellinformation som lagras och hanteras i datorn.

Effektivt
Att göra kartor och geografiska analyser är ingen nyhet, men med ett GIS kan analys och presentation utföras snabbare och effektivare än med manuella metoder. Med hjälp av GIS kan man lättare använda befintliga data för att lösa problem och generera beslutsunderlag. GIS är kort sagt ett presentations- och analysinstrument som kan utnyttjas inom de flesta verksamheter.

Återvänt
Christina är utbildad kartingenjör. Fram till 1979 jobbade hon för tekniska kontoret i Vaggeryds kommun. När kommunen och Lantmäteriet tecknade avtal om kartproduktion övergick hon från kommunen till Lantmäteriet.
– I och med att jag har fått GIS-samordnartjänsten har jag fått möjligheten att vara med och bilda vår GIS-organisation, och det tycker jag är både spännande och intressant, säger Christina.

Projektarbete
Christina har gått en GIS-utbildning vid Linköpings Universitet. Hennes projektarbete resulterade i två accessdatabaser som innehåller alla kommunens sop- och slambrunnar med x- och y-koordinater, namn, adress, fastighetsbeteckning, anläggningsnummer med mera. Accessdatabaserna används i dag av abonnentadministratören och entreprenören för sop- och slamhämtning.

Per Bunnstad