Skillingaryds Intresseförening stadgar
Till Intresseföreningens startsida

Reviderade stadgar som antogs vid årsmötet 20 januari 2015
Det som är fetmarkerat är skillnaden mot de gamla stadgarna
Inlagt 15 januari 2015

STADGAR FÖR SKILLINGARYDS INTRESSEFÖRENING

Antagna vid årsmöte den 15 januari 2008, kompletterade vid årsmöte den 20 januari 2009, årsmöte 4 februari 2010 och vid årsmöte den 20 januari 2015

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Skillingaryds Intresseförening, vilken bildades den 7 maj 1909 under namnet Minuthandlarförening för Skillingaryd, senare fick namnet Skillingaryds Köpmannaförening och numera är namnet Skillingaryds Intresseförening.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för utveckling av Skillingaryd med omland, samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen.

§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Skillingaryd.

§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som vill verka för förenings målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av minst 3 ledamöter jämte minst 1 suppleant. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar på föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst 2 styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.
Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

§ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast en månad före årsmötet.

§ 9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.
Revisorerna ska avge sin revisionsberättelse på ordinarie årsmöte.

§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sker via föreningens webbplats senast 1 månad före ordinarie årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
6. c) Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår/räkenskapsår.
10. Val
a) Val av ordförande för en tid av 1 år
b) Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år där halva antalet väljs udda år, resterande jämna år.
c) Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år.

d) Val av revisorer.
e) Val av valberedning.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Övriga frågor.
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.
Vid giltigt krav på extra årsmöte ansvarar den/de som krävt det att sköta kallelsen.

§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan också utövas skriftligt för varje sakfråga genom ombud.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida inte dessa stadgar föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordföranden biträder.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet röster.

§ 15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 10 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.
Beslutet ska tillställas den berörde inom 10 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål.

 

(Till sidans topp)