Protokoll 2008 Östbo Historiska Sällskap www.skillingaryd.nu

 

Protokoll 19/11 2008
Inlagt 25/11 2008

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 9
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 08.11.19
KL.17.00 – 19.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Werner Ahlgren, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant


§ 82 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och välkomnade.

§ 83 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 84 Utvärdering av Arkivens dag
Utställningen på Arkivens dag lördagen den 8 november i Bibliotekets foajè, blev lyckad. Den lockade ett 70-tal besökare. Ämnet var ”Nöjen”och det visades bilder, affischer och programblad från teatrar, revyer och dansband, som gästat Folkparken, Lägerhyddan och Biografen. Vidare fanns ett antal fotografier från Sten-Sture spelen där förmågor från bygden agerade samt bilder från Skillingaryds Folkdanslag m.m. En tipsrunda i lokaliteterna fanns också och denna vanns av Siv Jonsson. Två lotterier såldes och inbringade 1.000:- till kassan.
Utställningen kvarstår i biblioteket ytterligare en tid.

§ 85 Kassaredogörelse
Ingrid gav rapport om ekonomiläget: Kassa: 1.866:50 Plusgiro: 13.577:82

§ 86 Skrivelser
Skrivelse från Jönköpings läns hembygdsförbund om erbjudande att inköpa boken ” Om ortsnamn i Jönköpings län” . Drygt 2500 ortsnamnstolkningar på gårds-och bynivå finns med i denna bok. Utgångspunkten är jordeböckerna på 1540-talet. ÖHS beslutade att beställa 10 exemplar.

Bidragsansökan 081117
Blankett inkommen angående ansökan om Kulturföreningarnas verksamhetsbidrag 2008, ifylles och inlämnas omgående till Kultur-och fritidsförvaltningen med verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 87 Rapport
Ingrid rapporterade om sitt arbete med dokumentationen om rusthållen i Jönköpings kompani fr.o.m 1693. Arbetet är påbörjat av Enar Skillius och strax slutfört av Ingrid, som har lagt ned mycken tid på detta med sökning i många källor. Ingrid är värd en eloge för sitt arbete!

§ 88 Övrigt
Avlidne Bertil Magnussons maka Sivan, har till Ingrid överlämnat ett antal gamla fotografier och brev, som vi tacksamt mottager i vårt arkiv. Beslutades att sända ett kort till henne och uttrycka vårt tack.

§ 89 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde sker Torsdagen den 15 januari 2009 Kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 90 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen för det gångna året och avslutade årets sista sammanträde.

 

Skillingaryd som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.
Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning inför 19/11 2008
Inlagt 13/11 208
Styrelsemöte nr 9 2008
Styrelsemöte för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen den 19 november kl. 17.00
1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Utvärdering av Arkivens dag
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning
Protokoll 15/10 2008
Inlagt 19/10 2008

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 8
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 08.10.15 KL.17.00 – 18.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Werner Ahlgren, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Frånvarande
Eva-Lisa Svensson, styrelesuppleant

§ 73 Sammanträdet öppnas
a/
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.
b/
Till att justera dagens protokoll valdes Werner Ahlgren.

§ 74 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 75 Namnförslag på gator Trollebergsområdet och Fåglabäcksområdet
Uppdrag från Kultur-och Fritidsnämnden att föreslå namn på lokalgata samt kvarter på Trollebergsområdet och ytterligare ett gatunamn på Fåglabäcksområdet.

Trollebergsområdet
Förslag som antogs på gatunamn: Åkermansgatan
Förslag som antogs som kvartersnamn: Hästhoven alternativt Klöverängen.

Förslag som antogs gällande gata Fåglabäcksområdet: Violstigen.

§ 76Arkivens dag 8 nov
Arbetet i arkivgruppen fortlöper och material insamlas.
Även Folkrörelsearkivet har kontaktats.
För uppsättning av skärmar på biblioteket och montering sker samling fredag 7 november kl.10. Kjell kontaktar Lennart Ljung.

§ 77 Ekonomi
Ingrid informerade om den ekonomiska ställningen: Plusgiro: 13.577: 82 Kassa: 866:50

§ 78Skrivelser oh rapporter
Anmälan aktiviteter till kommunens Evenemangskalender dec – febr. Inget att anmäla.
Kursinbjudan från Sveriges Hembygdsförbund.
Inbjudan till funktionärskurser Vuxenskolan.
Rapporterades att 200:- lämnats till Lions hjälpfond, som minne av vår mångårige medarbetare Bertil Magnusson som avlidit.

§ 79 Övrigt
Inget att anteckna.

§ 80 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde sker ONSDAGEN den 19 november kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 81 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordförande

Inger Carlsson Remnemark, sekreterare

Werner Ahlgren, justerare

Protokoll 11/9 2008
Inlagt 18/9 2008

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 7
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 08.09.11
KL. 17.00-18.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Werner Ahlgren, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant
Frånvarande
Kjell Persson, styrelseledamot

§ 64 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 65 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 66 Arkivens Dag 8 nov. Tema: Nöjen
Arkivgruppen har haft en sammankomst då riktlinjer drogs för vilket material som skulle insamlas för temat: Nöjen. Bland det som nämndes var: Folkparken, Lägerhyddan, Folkdansgillet, Sten-Sture spelen, Lokala dansband, Skillingehusdanser, Bio, Revyer samt andra uppträdanden.
Bokning av bibliotekets foajè för utställningen lördagen 8 nov. är klar. Arkivgruppen fortsätter med sökning av material.

§ 67
Ekonomi
Ingrid gav ekonomirapport. Plusgiro: 14.972:32. Kassa: 66.50.

§ 68 § 42 Kyrkogårdsvandring Tofteryd
På grund av olika anledningar uppskjutes den i § 42 föreslagna kyrkogårdsvandringen på Tofteryds kyrkogård till ett annat tillfälle

§ 69 Skrivelser och rapporter
Werner rapporterade från Hembygdsförbundets resa i Vaggeryds kommun. Två bussar slussade resenärerna runt till valda sevärdheter i Skillingaryd och Vaggeryd. Första stoppet var Hooks Herrgård där presentation av Vaggeryds kommun skedde. Besök gjordes hos skulptören Gunnar Svensson, Bissefäll, Skillingaryds skjutfält, Tallnäs Stiftsgård, Swedese Möbler, Vaggeryd, ”Magnisa stuga” Vaggeryd samt Vaggeryds Travbana. Omdömet var att resan var mycket trevlig och välorganiserad.

Sven-Olov rapporterade från ett sammanträde ang.bildande av nterimsstyrelse för projektet Regementsheden 2008-08-19 Deltagare: Bengt Dahlqvist kommunalråd, Braunstein,SMHA, Kaj Nordquist, traditionsofficer Ing 2, Göran Svensson, chef Kultur & Fritid, Thore Olsson ordf. Kultur & Fritid, Sven Engkvist, projektledare, Liselotte Munther, föremålsintendent Jönköpings Läns Museum Stig-Olof Svensson, I 12 Kamratförening Eksjö, Jörgen Bergström, Kamratföreningen Smålandsartillerister, Monika Sporrong, v.ordf. Kultur & Fritid, Bernt- Hugosson, Hembygdsrådet, Sven-Olov Carlsson, Östbo Historiska Sällskap, Axel Forthmeiier, Ing 2 Skillingaryds Läger, Anki Löfstedt, Kultur & Fritids beredningsutskott.
Mötet enades om att bilda interimssstyrelse den 19 augusti 2008. Den består av följande: Bengt Dahlqvist (ordf), Bernt-Ola Hugosson samt en representant från vardera Göta Ingenjörregemente och Jönköpings Läns Museum. Till denna styrelse adjungeras Sven Engkvist.

§ 70 Övrigt
Ingrid informerade om sitt arbete med att ”Ryttarna” i Vaggeryds kommun. Ett arbete som påbörjats av Enar Skillius och som Ingrid nu försöker avsluta. Kanske detta är ämne till en bok så småningom.

§ 71 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde sker ONSDAGEN 15 oktober 2008 kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 72 Avslutning
Ordföranden tackade för det enorma intresse som visas och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd som ovan:

………………………………………… …………………………………………….
Sven-Olov Carlsson, ordf. Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning
Inlagt 5/9 2008

Styrelsemöte nr 7 2008

Styrelsemöte för Östbo Historiska Sällskap

Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Torsdagen den 11 sept kl 17.00

1. Sammanträdet öppnas

2. Dagordning och föregående mötesprotokoll

3. Arkivens Dag 8 nov.

4. Ekonomi

5. § 42 Kyrkogårdsvandr., Tofteryd under sept.

6. Skrivelser och rapporter

7. Övrigt

8. Nästa Sammanträde

9. Avslutning

Protokoll 6/8 2008
Inlagt 14/8 2008

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 6
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 08.08.06
KL. 17.00-18.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Werner Ahlgren, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant

Frånvarande
Kjell Persson
Övrig
Per Bunnstad § 56 , § 61

§ 53 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet, som ändrats från 14 augusti till dagens datum 6 augusti, och hälsade välkommen. Styrelsen hade sammankallats per telefon och detta godkändes.

§ 54 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 55 Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll utsågs Ingrid Gunnarsson.

§ 56 Hembygdsförbundets resa 08.09.07
Ingrid Gunnarsson och Werner Ahlgren har varit kallade till sammanträde med Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun 2008-07-28 i Byarums Hembygdsgård. Där presenterades planerna för hembygdsförbundets sommarresa.
Ett planerat bildspel ska visas om bygden där olika hembygdsföreningar skall presentera sitt område, och från ÖHS beslöts att bilder lämnas från flygets historia i Skillingaryd samt även text och bilder som berättar om ÖHS verksamhet.
a/ Bilder och texter om flygets historia i Skillingaryd samt presentation av ÖHS verksamhet ombesörjer Per Bunnstad och sänder snarast till Nils Jonsson.
b/ Betr.guidning på buss A. till Bissefäll medföljer Werner och även på buss B. till Tallnäs.
Ingrid informerade också om att vid detta sammanträde uppkom förslag om att överlämna våra kulturarvsförslag till Länsmusèet rörande järnframställning i Vaggeryds kommun, med begäran om hjälp med upprustning. Detta skulle ev. kunna resultera i ett Leader-projekt.

§ 57 Val av representant i arbetsgrupp för lokalt museum
Kultur-och fritidsnämnden har beslutat om en arbetsgrupp för att studera inriktning på ett lokalt museum med bl.a Bissefällans samling.
Beslöts att utse Sven-Olov Carlsson som representant för Östbo Historiska Sällskap med Ingrid Gunnarsson som ersättare.

§ 58 Arkivens dag 08.11.08
Beslöts att anordna Arkivens dag 8 nov. Tema: Nöjen. Arkivgruppen börjar vid sin sammankomst 1 september att samla material till detta.

§ 59 Ekonomi
Det ekonomiska läget har inte förändrats så mycket under sommaren: Kassa: 258:50 och Plusgiro: 14.748:82.

§ 60 Skrivelser och rapporter
ÖHS har till Kultur-och fritidsnämnden vid ett extra styrelsemöte 08.06.09 lämnat namnförslag till tre kvarter för del av Fåglabäck 2:1. Nämndemannen, Häradsdomaren, Riksdagsmannen samt tre gatunamn: Klövervägen, Kattfotstigen, Smörblomstigen.
Dessa namn har antagits och Kultur-och fritidsnämnden tackar i en skrivelse för hjälpen.

ÖHS anordnade den 26 juni en utflykt till Tabergs Hembygdsgård, där Lennart Gustavsson guidade och berättade inlevelsefullt om hembygdsgården och alla dess byggnader samt visade runt i järnmusèet. Vid fikastunden i huvudbyggnaden berättade han om
den legendariske ”Sven i Flahult”, som kunde med sina örtmedikamenter och ”supar” bota både djur och människor.

Div skrivelser inkomna från Hembygdsförbundet lades till handlingarna.

§ 61 Övrigt
Ingrid hade fått information från NBV, Nadira Kilim, om att en nybörjarkurs i datakunskap samt fortsättningskurs kommer att anordnas i höst i deras regi.

Per Bunnstad informerade om Frimärkets dag 27-28 september i Skillingaryd. Han delgav också några tankar om att denna grupp som sysslar med frimärken och även vykort, skulle kunna vara en sektion i ÖHS och kanske öka medlemsantalet.

§ 62 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde sker torsdagen den 11 september 2008 kl.17.00 i Föreningslokalen

§ 63 Avslutning
Ordförande tackade styrelsen och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.

Inger Carlsson Remnemark sekr.

Protokoll 22/5 2008
Inlagt 1 juni 2008

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 08.05.22
KL .17.00-19.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Werner Ahlgren, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant

Frånvarande Kjell Persson
Övrig Lennart Ljung, inbjuden

§ 45 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen och riktade sig speciellt till inbjudne medhjälparen i klubblokalen, Lennart Ljung. Per-Olof Palm hade tyvärr förhinder att närvara.

§ 46 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 47 Gamla Skillingaryd
Arbetet med att ta fram uppgifter över affärsverksamheten i Skillingaryd fortsätter. Ingrid visade uppgifter om affärer vid Järnvägsgatan, Stationsgatan, Torget och Bangårdsgatan. Dessa kommer senare att kompletteras med texter och bilder. Efter sommaruppehållet vidtar arbetet igen.

§ 48 Ekonomi
Ingrid gav ekonomisk rapport: Plusgiro 15.068:30.

§ 49 Stadgar
Beslöts att tills vidare inte göra några förändringar i stadgarna.

§ 50 Skrivelser och rapporter
Inga skrivelser och rapporter.

§ 51 Övrigt
Förfrågan från Conny Grönlund om ÖHS kunde vara intresserad av att ta hand om Folkdansgillets material och fotoalbum. Detta har funnits i hans mors Inger Grönlunds ägo, som nu är avliden.
Beslöts att tacksamt ta emot detta material.

Övrigt forts.
Werner informerade om minnesanteckningar från sammanträde med Hembygdsrådet samt från sammanträde 08.04.14 angående försvarsmusèum och övriga kulturarrangemang.

Förslag uppkom om att anordna utflykt till Tabergs Hembygdsgård under vecka 26 eller 27. Inger utsågs att ta kontakt med hembygdskännaren Lennart Gustavsson, Norrahammar, som gästade oss vid årsmötet och kanske få guidning av honom.

§ 52 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde sker torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

Avslutning och fika
Själva sammanträdet avslutades och kaffe med frallor och kakor framdukades och en trivsam stund runt kaffebordet följde.
Ordföranden tackade styrelsen och riktade ett speciellt tack till Ingrid och Inger som ordnat fikat och önskade alla en trevlig sommar.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordförande

Inger Carlsson Remnemark, sekreterare

Protokoll 24/4 2008
Inlagt 3/5 2008
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 4
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 08.04.24
KL.17.00-19.00

Närvarande Sven-Olov Carlsson, ordförande
Werner Ahlgren, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant


§ 34 Sammanträdet öppnas
Ordföranden Sven-Olov Carlsson öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 35 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.


§ 36 Minnesanteckningar från möte 15 januari 2008
Ingrid Gunnarsson och Werner Ahlgren deltog i möte ang. Håkanssons Snickerifabrik som ev. industrimuséum.
Håkanssons har inte kvar samma kulturhistoriska värde som en gång fanns med tidsenlig maskinpark Förutsättningarna har förändrats under 2007. Frågan om ett försvarsmuséum har bland annat kommit in i bilden. Anteckningarna lades till handlingarna.
Skrivelse från Kjell Boberg Ingrid Gunnarsson hade fått en skrivelse från Kjell Boberg där han hade många funderingar och frågor ang. försvarsmusèets kostnad och drift.
Ordföranden försökte redogöra för en del kostnader, bland annat statens bit som ska belysa den indelte soldatens liv.

§ 37 Hembygdsresan 08.09.07
Preliminär resplan för Hembygdsförbundets resa i Vaggeryds kommun framlades och där fanns inte plats för någon aktivitet från ÖHS.

§ 38 Gamla Skillingaryd
Arbetsgruppen tillsammans med arkivgruppen fortsätter det påbörjade arbetet med att ta fram material till
sammanställningen om gamla och nya affärer i Skillingaryd.
Per Bunnstad ansvarar.

§ 39 Ekonomi
Kassören gav en ekonomisk rapport: Plusgiro 15.268:30 och kassa 492:50.

§ 40 Stadgar
Föreningens stadgar utdelades till styrelsen för att noggrant genomläsas, då förslag uppkommit att under § 5 göra ett tillägg om styrelsens beslutsmässighet.

§ 41 Skrivelser
Skrivelse från Kultur/fritidsförvaltningen om att anmäla arrangemang till evenemangskalendern för juni-augusti månad. ÖHS har inget anmäla för denna period.

§ 42 Övrigt
Förslag har framkommit om att anordna en kyrkogårdsvandring på Tofteryds kyrkogård under september månad.
Det har kommit till vår kännedom att en del gravstenar skall borttagas, bland annat gravstenar över präster som tjänstgjort i Tofteryds församling. Det finns mycket intressant historik som ÖHS skulle kunna förmedla.

Kulturhusens dag infaller den 14 september 2008 och har i år temat smaka på husen; hus som byggts för framställning, tillredning eller utskänkning av mat och dryck.
ÖHS kommer inte att deltaga i detta arrangemang.

Arkivens dag blir den 8 november 2008.

Till nästa sammanträde beslöts att inbjuda valda medhjälparna i klubblokalen, Lennart Ljung och Per-Olof Palm.
Sven-Olov ombesörjer detta.

§ 43 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde sker torsdagen den 22 maj 2008 kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 44 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordförande

Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Dagordning 24/4 2008
Inlagt 18/4 2008

Styrelsemöte nr 4 år 2008

Styrelsemöte för Östbo Historiska Sällskap

Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Torsdagen 24 april kl.17.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Skrivelse från Kjell Boberg
4. Hembygdsresan
5. Gamla Skillingaryd
6. Ekonomi
7. Skrivelser och rapporter
8. Övrigt
9. Nästa sammanträde
10. Avslutning

Protokoll 27/3 2008
Inlagt 18/4 2008

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 3
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 08.03.27
KL.17.00-18.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Werner Ahlgren
Ingrid Gunnarsson
Inger Carlsson Remnemark
Kjell Persson

Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant

§ 23
Sammanträdet öppnas
Nyvalde ordföranden Sven-Olov Carlsson öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 24
Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 25
Styrelsens konstituering
Till vice ordförande utsågs Werner Ahlgren.
Till kassör omvaldes Ingrid Gunnarsson.
Till sekreterare omvaldes Inger Carlsson Remnemark.
Övrig styrelseledamot Kjell Persson.
Firmatecknare och postmottagare
Till firmatecknare utsågs ordförande Sven-Olov Carlsson och kassör Ingrid Gunnarsson
Som Postmottagare utsågs Sven-Olov Carlsson.
Tack
Efter styrelsens konstituering framförde Sven-Olov Carlsson tack till avgående ordföranden Werner Ahlgren för det arbete som nedlagts och hoppades på fortsatt gott samarbete nu som vice ordförande. En blomma överlämnades av Ingrid Gunnarsson.
§ 26
Justeringsman
Till att justera dagens protokoll valdes Werner Ahlgren.

§ 27
Utvärdering av årsmötet
Årsmötet som hölls den 13 mars, var mycket välbesökt och en god stämning rådde. Alla var överens om att det föredrag som Lennart Gustavsson höll om Järnhanteringen i Taberg var mycket fängslande.
Utgifterna för årsmötet var kr. 2.044:-.

§ 28
Gamla Skillingaryd
Arbetsgruppen rapporterade att man hade påbörjat en del forskning gällande affärsverksamheten i Skillingaryd och man planerar ett besök på Handelsregistret i Jönköping.

§ 29
Ekonomirapport
Kassören gav den aktuella ekonomirapporten som utgjordes av: Plusgiro: 15.364:32. Kassa: 681:-.

§ 30
Skrivelser o. rapporter
Skrivelse från Hembygdsförbundet och inbjudan till årsmöte 12 april i Eksjö. Då ingen hade möjlighet att åka lades detta till till handlingarna.

Ingrid och Werner hade som ombud varit närvarande vid Hembygdsrådets årsmöte i Åker den 26 mars. Förutom sedvanliga förhandlingar behandlades ABM-portalen. Det gällde bl.a. vilka av de fem projekten som vi inlämnat och och närmare ville utveckla. Det föreslogs att de bör gå till kultur-och fritidschefen Göran Svensson för gemensam genomgång.
Vidare planerades för Hembygdsresan den 7 september. Det föreslogs att ÖHS kunde framställa något bildkollage över flygets historia här i Skillingaryd samt militärförläggningen, som kunde förevisas.
Kontakt bör tas med Per Bunnstad och Nils Bondeson om detta.

§ 31
Övrigt
Inga övriga ärenden förelåg.

§ 32
Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde sker torsdagen den 24 april 2008 kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 33
Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd som ovan:

………………………………………… …………………………………………….
Sven-Olov Carlsson ordförande Inger Carlsson Remnemark sekreterare
Justeras:

…….…………………………….
Werner Ahlgren

Dagordning 27/3 2008
Inlagt 25/3 2008

Styrelsemöte Nr 3 år 2008

Styrelsemöte för Östbo Historiska Sällskap

Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Torsdagen 27 mars kl.17.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Styrelsens konstituering
4. Utvärdering av årsmötet
5. Gamla Skillingaryd
6. Ekonomirapport
7. Skrivelser och rapporter
8. Övrigt
9. Nästa sammanträde
10. Avslutning

ÅRSMÖTESPROTOKOLL DEN 13 MARS ÅR 2008
Inlagt 22/3 2008

Tid och plats
Nämndrummet, Skillingehus kl.18.30 –22.00
Antal närvarande 29 personer

1 Sammanträdet öppnas
Ordföranden Werner Ahlgren hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2 Mötet stadgeenligt utlyst
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

3 Ordf. och sekr.
Till ordförande för årsmötet valdes Werner Ahlgren och till sekreterare för årsmötet valdes Inger Carlsson Remnemark.

4 Justeringspersoner
Till att justera dagens protokoll utsågs Nils Bondeson och Karin Eriksson.
Verksamhetsberättelse

5 Efter genomläsning av verksamhetsberättelsen godkändes densamma.

6 Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska redovisningen genomgicks av kassören Ingrid Gunnarsson.

7 Revisorernas berättelse
Av revisorernas berättelse, som upplästes av ordföranden, framgick att bokföringen var väl förd och utan anmärkning. Såväl ekonomi- som revisionsberättelse godkändes.

8 Ansvarsfrihet Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för kassaförvaltare och
styrelse.

9 Val av ordförande
Då nuvarande ordföranden Werner Ahlgren vill lämna sitt uppdrag, föreslog valberedningen Sven-Olov Carlsson som ny ordförande.

10 Val av styrelse
Årsmötet följde valberedningens förslag.
Omval 2 år Ingrid Gunnarsson
” Inger Carlsson Remnemark
” Kjell Persson
Kvarstående 1 Werner Ahlgren
” Sven-Olov Carlsson
Suppleant 1 år Eva-Lisa Svensson

11 Val av revisorer
Till ordinarie revisorer för ett år valdes Rune Alm och Stig Wahlström. Ersättare: Erik Fredèn och Per Pettersson.

12 Valberedning
Då det fortfarande inte varit möjligt att få fram en valberedning, får styrelsen i uppdrag ännu ett år att arbeta vidare med detta.

13 Årsavgift 2009
Årsavgiften för år 2009 beslöts att höjas till 100:-/enskild person, 200:- /familj, 200:-/ förening och 300:- /företag.

14 Övriga val
Val av sammankallande i kommittèrna:
Arbetsgruppen ”Gamla Skillingaryd” : Ingrid Gunnarsson
Arkivgruppen: Per Bunnstad
Foto: Bertil Pettersson
Film: Kjell Persson
Försäljning: Styrelsen
Pr/Marknadsföring: Per Bunnstad
Frimärkets Dag: Per Bunnstad
Festkommittè: Gullvi Alkemark, Gun Brehmer och Sara-Maria Johansson
Klubblokalen: Lennart Ljung och Per-Olof Palm

15 Kartor
Jörgen Åberg visade förnämligt framtagna kartor på gamla ”Skånska landsvägen” hur den gick över Högabråten, Frostås och ner till Klevshults gästgiveri. Även Häradsköp och Åker fanns med och kartan sträckte sig till Store mosse. Flera gästgiverier fanns utmärkta.

16 Åke Sköld överlämnade en pärm innehållande bilder och tidningsurklipp från Luciafirandet i Skillingaryd under åren 1945-1954. Arrangör var Hantverksgillet och de stora festligheterna hölls i Lägerhyddan.

17 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Efter årsmötesförhandlingarna överlämnades ordet till Lennart Gustavsson från Norrahammar, som inbjudits för att berätta om ”Järnhanteringen i Taberg”.
Inledningsvis förklarade han hur namnet Taberg tillkommit. Taberg låg vid gården Tahe, alltså blev det Taheberg och till sist Taberg.
Taberg har varit ett centrum för länets järnframställning, inte bara under bergslagstiden 16-17-1800-talen, utan även under vikingatiden.
Det var kung Karl IX som sedan satte igång järnframställningen i mer organiserad form och med det infördes den tyska tekniken.
Det röntes ett stort intresse bland åhörarna och tack framfördes och en blomma överlämnades.

Efter detta intressanta föredrag samlades man runt kaffeborden och njöt av den goda smörgåstårtan.

Werner Ahlgren ordförande
Inger Carlsson Remnemark sekreterare

Justeras:
Nils Bondeson Karin Eriksson


11 februari 2008
Inlagt 22 februari 2008

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 2
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 08.02.11
KL.17.00-19.00

Närvarande
Werner Ahlgren, ordförande
Sven-Olov Carlsson, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant § 1 - § 5

Frånvarande Kjell Persson, styrelseledamot


§ 12
Sammanträdet öppnas
Ordförande Werner Ahlgren öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 13
Dagordning och föreg.mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 14
Planering årsmöte
Nämndrummet Skillingehus är bokat den 13 mars och tid för årsmötet är kl.18.30.
Bertil Pettersson hade tillfrågats om att komma och visa bilder men avböjt.
Lennart Gustavsson från Norrahammar har istället lovat komma och berätta om järnhanteringen i Taberg.
Inger kontaktar serveringskommittèn och beställer smörgåstårta. Ingrid ordnar med blommor.
Annonsering sker i Finnveden Nu onsdag 5 mars. Ingrid ordnar detta.
Verksamhetsberättelse sammanställd av sekr. framlades och genomgicks och efter styrelsens underskrifter kopieras dessa av Werner för att utdelas vid årsmötet.
Dagordning skall upprättas inför årsmötet och punkterna för denna genomgicks.

§ 15
Valberedningsärenden
Följande förslag till val inför årsmötet förelåg:
Kvarstående 1 år Werner Ahlgren, Sven-Olov Carlsson
Omval 2 år Ingrid Gunnarsson, Inger Carlsson Remnemark, Kjell Persson. Suppleant 1 år Eva-Lisa Svensson
Revisorer 1 år omval Rune Alm och Stig Wahlström. Ersättare Erik Fredèn och Per Pettersson
Valberedning Vakant

Val av sammankallande i kommittèrna:
Arbetsgruppen ”Gamla Skillingaryd”: Ingrid Gunnarsson
Arkivgruppen: Per Bunnstad
Foto: Bertil Pettersson
Film: Kjell Persson
Försäljning: Styrelsen
Pr/ Marknadsföring: Per Bunnstad
Festkommittè: Gullvi Alkemark, Gun Brehmer och Sara-Maria Johansson
Klubblokalen: Lennart Ljung och Per-Olof Palm
Frimärkets dag: Per Bunnstad

§ 16
Årsavgift 2009
Förslag framkom att höja årsavgiften för år 2009 till 100:-/ enskild person, 200:-/ familj, 200:-/ förening och 300:-/ företag.

§ 17 Arbetsgr. Gamla Skillingaryd
Ett nytt förslag till arbetsgruppen har kommit från Per Bunnstad, om att sammanställa en utredning över alla affärer i Skillingaryd, såväl gamla som nya. Motiveringen är att Skillingaryds köpmannaförening firar 90 års jubileum år 2009. Detta är ett stort arbete, därför räknar gruppen med att Per står som ansvarig och att flera medhjälpare tillkommer. Gruppen håller på med Tofteryds kyrkogårdsdokumentering och måste få detta klart.

§ 18 Ekonomi
Ingrid gav en aktuell ekonomirapport som utvisar att det finns 16.883:32 på Plusgiro.

§ 19 Övrigt
Ingrid redogjorde för sina undersökningar angående ny kopiator. Beslöts att besöka några försäljningsställen.

§ 20 Skrivelser
Skrivelse från Sveriges Hembygdsförbund i form av enkät lades till handlingarna.

§ 21 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålles Torsdagen den 27 mars 2008 kl.17.00 i Föreningslokalen

§ 22 Avslutning
Ordföranden tackade och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd som ovan:

……………………………… ………………………………….
Werner Ahlgren ordf. Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 14 februari 2008
Inlagt 11/2 2008

Styrelsemöte Nr 2 år 2008
Styrelsen för Östbo Historiska SällskapPlats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Torsdagen 14 februari kl.17.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Fortsatt planering inför årsmötet samt valberedningsärenden
4. Gamla Skillingaryd
5. Ekonomirapport
6. Förslag gällande ny kopiator
7. Skrivelser
8. Övrigt
9. Nästa sammanträde
10. Avslutning

17 januari 2008
Inlagt 3 februari 2008

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 1 2008
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 08.01.17 KL. 17.00–19.00

Närvarande
Werner Ahlgren, ordförande
Sven-Olov Carlsson, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant

Frånvarande
Kjell Persson, styrelseledamot

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande Werner Ahlgren öppnade sammanträdet och hälsade välkommen till årets första styrelsemöte.

§ 2 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 3 Planering inför årsmötet
Enligt stadgarna skall årsmötet hållas före mars månads utgång och förslag uppkom på 13 mars och 27 mars.
Lokal för årsmötet beslöts att bokning av nämndrummet i Skillingehus skulle ske och tid för årsmötet blir kl.18.30. Vidare diskuterades någon form av underhållning och några förslag uppkom bl.a att Bertil Pettersson i första hand skulle tillfrågas om han kan visa några bilder från äldre tider i Skillingaryd. Werner kontaktar Bertil.
Ytterligare förslag: Lennart Gustavsson, Norrahammar (järnhantering kring Taberg) Lage Bard, Marieholm (bruksmiljö) Karin Jarl Eriksson (torp)

§ 4 Evenmangskalendern 2008
Uppgifter att inlämnas före 31 jan. för perioden mars-maj blir för vår del endast årsmötet när datum fastställts.

§ 5 Ekonomi
Ingrid visade att resultaträkningen för året var klar och att revision redan var gjord. Årets tillgångar pr 31/12 07 utgjordes av kr.13.476:32, vilket ju visar att vi har en god ekonomi.
Den ekonomiska rapporten d.17 jan-08 visade: Kassa: 740:- och Plusgiro 13.309:82 S:a 14.049:82 Werner ombesörjer kopiering av resultaträkning och revisionsberättelse till årsmötet.

§ 6 Gamla Skillingaryd
Gruppen ”Gamla Skillingaryd” skall samlas kring något nytt ämne och förslag uppkom om att forska om smedernas verksamhet i Skillingaryd. Även förslag om Bengtssons gård i Fåglabäck framkom. Längre fram på vårkanten återupptas fotografering och dokumentering av gravstenar på Tofteryds kyrkogård.

§ 7 Hembygdsförbundets sommarresa 080907 i Vaggeryds kommun
Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun hade kallat till sammanträde i Magnisa stuga i Vaggeryd 080114 . Ordföranden Nils Jonsson redovisade kontakter med kommunen under året rörande dels ekonomiska bidrag till de olika föreningarna dels olika frågor angående skjutfältet. Hembygdsförbundets sommarresa ventilerades också och följande programpunkter föreslås: Samling vid Hooks Herrgård. Morgonkaffe, kommunpresentation; Nils Jonsson Swedese visning möbelutställning och produktion; Evert Melin Sten-Sturespelen i Basseberg; Kjell Boberg Fordonshistoriska samlingen, travet; Kjell Boberg Hagshults kyrka; Länsmusèet Tallnäs lunch. Kort presentation gården och Munkaleden; Ola Hugosson. Ingrid och Werner gav denna rapport och protokoll har inkommit.

§ 8 Skrivelser och rapporter
Motion till Kultur- och Fritidsnämnden ,Vaggeryds kommun Rubrik: Bevarande och underhåll av gamla kulturbyggnader ( Fattigbod N. Linneryd och Magasin Holma)-Agenda Kulturarv. Inlämnad av Tofteryds-Hagshults Hembygdsförenings styrelse.
Inbjudan från Kultur-och Fritidsnämnden 080115 i Skillingehus, gällande diskussion om Håkanssons Snickerifabrik, som inköpts av kommunen, och en motion som inlämnats om önskan att detta blir industrimusèum. Ingrid och Werner gav rapport. Ingen ytterligare utredning då motionen tagits tillbaka. Minnesanteckningar avvaktas.
Tack från Jönköpings Läns Arkivförbund för vår medverkan med utställningen på Arkivens Dag 2007.
Blanketter för rapport till Jönköpings Läns Hembygdsförbund senast 080326

§ 9 Övrigt
Förslag framkom om att inhämta offerter på en ny kopiator med bättre kapacitet till föreningens verksamhet. Ingrid ordnar detta.

§ 10 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde ska hållas torsdagen den 14 februari kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 11 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd dag som ovan

………………………………………… …………………………………………
Werner Ahlgren ordf. Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 17 januari 2008

Styrelsemöte Nr 1 år 2008
Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Torsdagen 17 januari 2008 kl.17.00

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
  3. Planering inför årsmötet: Fastställande av datum, plats, tid och ev. underhållning
  4. Evenemangskalendern Vaggeryds kommun
  5. Ekonomi
  6. Gamla Skillingaryd
  7. Hembygdsförbundets sommarresa 2008-09-07 i Vaggeryds kommun
  8. Skrivelser och rapporter
  9. Övrigt
10. Nästa sammanträde
11. Avslutning