Östbo Historiska Sällskap
www.skillingaryd.nu

 

 
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAPS
ÅRSMÖTESPROTOKOLL DEN 29 MARS 2007

Tid och plats: Nämndrummet, Skillingehus kl.18.30 – 22.00
Antal närvarande: 22 personer

Sammanträdet öppnas
Ordföranden Werner Ahlgren hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötet stadgeenligt utlyst
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

Parentation
Styrelseledamoten Ingemar Blomqvist har avlidit i en ålder av 74 år. Han invaldes som ny ledamot i styrelsen vid förra årsmötet, men fick bara vara med i verksamheten en kort tid på grund av sjukdom. Ljus tändes och en tyst minut ägnades till den bortgångnes minne.

Ordf. och sekr.
Till ordförande för årsmötet valdes Werner Ahlgren och till sekreterare för årsmötet valdes Inger Carlsson Remnemark.

Justeringspersoner
Till att justera dagens protokoll valdes Ingrid Gunnarsson och Sven-Olov Carlsson.

Verksamhetsberättelse
Efter genomläsning av verksamhetsberättelsen godkändes den.

Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska redovisningen genomgicks av kassören Ingrid Gunnarsson. Denna godkändes och lades till handlingarna.

Revisorernas berättelse
Av revisonsberättelsen, som upplästes av ordföranden, framgick att bokföringen var väl förd och utan anmärkning. Densamma godkändes och lades till handlingarna.

Ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för kassaförvaltare och styrelse.

Val av ordförande
Val av ordförande för kommande verksamhetsår föreslogs omval av Werner Ahlgren.

Val av styrelse
Årsmötet följde valberedningens förslag:
Omval 2 år: Werner Ahlgren
Omval 2 år: Sven-Olov Carlsson
Fyllnadsval 1 år: Kjell Persson , nyval efter Ingemar Blomqvist
Kvarstående 1 år: Ingrid Gunnarsson och Inger Carlsson Remnemark
Suppleant 1 år: Eva-Lisa Svensson, nyval

Val av revisorer
Till ordinarie revisorer för ett år valdes Rune Alm och Stig Wahlström.
Ersättare: Erik Fredèn och Per Pettersson.

Valberedning
Då det inte varit möjligt att få fram en valberedning, får styrelsen ännu ett år i uppdrag av årsmötet att arbeta vidare med detta.
Årsavgift 2008
Årsavgiften fastställdes oförändrad: 75:- för enskild, 150:- för familj, 150:- för förening och 300:- för företag.

Övrigt
Val av sammankallande i kommittèerna:
Gamla Skillingaryd: Ingrid Gunnarsson
Klubblokalen: Lennart Ljung och Per-Olof Palm
Foto: Bertil Pettersson
Film: Kjell Persson
Försäljning: Styrelsen
Arkivet: Per Bunnstad
Frimärkets dag: Per Bunnstad
Pr/Marknadsföring: Per Bunnstad
Festkommittè: Gun Brehmer, Gullvi Alkemark och Sara-Maria Johansson

Avslutning
Ordföranden tackade för det goda intresset och engagemanget.

Vice ordf. Sven-Olov Carlsson tackade ordföranden för gott ledarskap under verksamhetsåret. Vidare framförde Sven-Olov Carlsson tack till Per Bunnstad för hans insatser då det gäller uppdatering av ÖHS hemsida med bilder och övrigt material, och överlämnade en blomma. Årsmötet avslutades.

Efter årsmötesförhandlingarna överlämnades ord och bild till kvällens föredragshållare ingenjör Ingvar Kärrdahl.
Ämnet var ”Datorn i släktforskningen” förkortat DIS.
Det finns åtta regionföreningar över hela landet med runt 25.000 medlemmar. Föreningen sysslar med lagring av uppgifter, bearbetning och arkivering. En ständig utveckling pågår. Här gavs en kort redogörelse för hur man använder datorn när man börjar släktforska och sen bygger vidare på de uppgifter man kan få fram. Familjeöversikt med bilder som man sedan kan skriva ut i en ansedel. DISGEN är benämningen på släktforskarprogrammet. Intresset för släktforskningen har ökat kolossalt tack vare att man med datorns hjälp kan få fram så många uppgifter. Ingrid Gunnarsson som själv är en hängiven släktforskare och medlem i DIS tackade för ett intressant föredrag och överlämnade blommor.

Kvällen avslutades i gemytlig samvaro där deltagarna bjöds på kaffe och smörgåstårta. Under samkvämet gav Nils Bondeson en kort redogörelse för ett projekt om flygets historia i Sverige och i Skillingaryd, som är under bearbetning.

Ett lotteri försåldes också.


Werner Ahlgren ordförande
Inger Carlsson Remnemark sekreterare

Justeras
Ingrid Gunnarsson
Sven-Olov Carlsson

 
 
 
 


Årsmötet 2007
Dagordning

Östbo Historiska Sällskap
Dagordning för årsmötet torsdagen den 29 mars 2007 kl.18.30
Plats: Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd

1. Välkomsthälsning
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Parentation

Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av justeringsmän för årsmötet

Verksamhetsberättelse för år 2006
Ekonomisk redovisning
Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör

Val av ordförande för kommande verksamhetsår
Val av högst åtta styrelseledamöter och högts nio styrelsesuppleanter för en tid av 2 år,
varvid halva antalet väljs jämna år, resterande udda år.
Valberedningens förslag:
Omval 2 år: Werner Ahlgren
Sven-Olov Carlsson
Fyllnadsval 1 år: Kjell Persson
Kvarstående 1 år: Ingrid Gunnarsson
Inger Carlsson Remnemark
Suppleant 1 år: Eva-Lisa Svensson

Val av minst två revisorer jämte två ersättare för dessa på ett år.
Valberedningens förslag: Rune Alm och Stig Wahlström
Ersättare: Erik Fredèn och Per Pettersson
Val av minst två ledamöter till valberedningen på ett år

Fastställande av årsavgift för 2008
(Styrelsen föreslår att nuvarande skall gälla: 75:- för enskild, 150:- för familj,
150:- för förening och 300:- för företag)
Övriga frågor

Val av sammankallande i kommittèerna:
Gamla Skillingaryd: Ingrid Gunnarsson
Klubblokalen: Lennart Ljung
Foto: Bertil Pettersson
Film: Kjell Persson
Försäljningschef: Styrelsen
Arkivet: Per Bunnstad
Frimärkets dag: Per Bunnstad
PR/ Marknadsföring: Per Bunnstad
Festkommittè: Gun Brehmer, Gullvi Alkemark och Sara-Maria Johansson.

Efter årsmötet talar Ingvar Kärrdal över ämnet ” Datorn i släktforskningen”; därefter bjuds deltagarna på smörgåstårta och kaffe.