Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.skillingaryd.nu

22 november 2007
Inlagt 2 december 2007

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 10
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 07.11.22 KL. 17.00-18.30

Närvarande
Werner Ahlgren, ordförande
Sven-Olov Carlsson, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant

Frånvarande
Kjell Persson, styrelseledamot

§ 82 Sammanträdet öppnas
Ordförande Werner Ahlgren öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 83 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll genomgicks och godkändes.

§ 84 Utvärdering Arkivens Dag 10 nov.
Arkivens Dag samlade ett 60-tal besökare för att se på utställningen ” Människan i arkivet”. Intresset var stort och en del av besökarna kunde hjälpa till med att komplettera årtal och personer som fanns på foton. Exempelvis kunde ett gammalt bröllopsfoto få samtliga personer identifierade. Lina Krantz dagboksanteckningar rönte också stort intresse. Utställningen kommer att visas ytterligare en tid i bibliotekets foajè.

§ 85 Kassaredogörelse
Ingrid lämnade kassarapport och på Plusgiro finns kr.10.445:32. Två lotterier försåldes vid utställningen och inbringade netto Kr. 940:- till kassan. Ett gott tillskott. Kostnaden för annonsering inför utställningen stod NBV för och hyran för bibliotekets foajè betalades av Kultur-och Fritidsnämnden.

§ 86 Skrivelser Bidragsansökan
Påminnelse att söka kommunalt bidrag till föreningen hade inkommit. Sista ansökningsdag var 20 november. Tydligen hade blanketten sänts till fel adress varför den nu omg. ifylles och sändes senast tisdagen den 27 november till Kultur och Fritidsnämnden.

§ 87 Övrigt
Ingrid gjorde en förfrågan om föreningen ville mottaga ett dokumentskåp, som hon ej hade användning för. ÖHS tackade ja till denna erbjudan och efter sammanträdet verkställes hämtning och placering av skåpet i lokalen. Tack Ingrid!

§ 88 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde sker nästa år Torsdagen den 17 januari 2008 kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 89
Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade detta års sista sammanträde.

Skillingaryd dag som ovan

………………………………………… ………………………………………..
Werner Ahlgren ordf. Inger Carlsson Remnemark sekr.


DAGORDNING
Styrelsemöte Nr 10 2007
Inlagt 18 november 2007

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap

Plats : Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Torsdagen den 22 november kl.17.00

Sammanträdet öppnas
Dagordning och föregående mötesprotokoll
Utvärdering av ”Arkivens Dag” 10 nov.
Kassaredogörelse
Rapporter och skrivelser
Övrigt
Nästa sammanträde
Avslutning

DAGORDNING
Styrelsemöte Nr 9 2007
Inlagt 22 oktober 2007

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Torsdagen den 25 oktober kl.17.00
Sammanträdet öppnas
Dagordning och föregående mötesprotokoll
Fortsatt planering inför ”Arkivens dag” 10 nov.
Redovisning av framtaget material från arkivet.
Rapport från demonstration av Accessdatabaser som hölls i Kyrkans Hus i Hillerstorp 10 oktober.
Övrigt
Nästa sammanträde
Avslutning

25 oktober 2007
Inlagt 4 november 2007

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 9
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 07.10.25 KL. 17.00-19.00

Närvarande
Werner Ahlgren, ordförande
Sven-Olov Carlsson, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant

§ 75 Sammanträdet öppnas
Ordförande Werner Ahlgren öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 76 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll genomgicks och godkändes.

§ 77 Fortsatt planering inför ”Arkivens Dag” 10 nov.
Redovisning av material till utställningen som framtagits
ur arkivet skedde enl. följande:
- Axplock ur Carolina Krantz (Lina) dagboksanteckningar från 1920-1930-talet. Kopieras av Werner.
- Fotografier och text om barnmorskan Ida Jonsson och distriktssköterskan Sally Karlsson.
- Fotografier ur Mary Wallèns och Vasti Anderssons album.
- Div.fotografier av kända och okända personer och händelser.
- Ytterligare bildmaterial inkommer.
Beslutades att annonsering ska ske i tidningen NU.
Kontakt skall även tagas med JP,VN och Finnveden Fredag för att få något skrivet inför utställningen. Ingrid ordnar detta.
Inger kontaktar Lokalradion.
Affischering ska ske med förtryckta affischer, som troligen skickas direkt till Per.
2 st lotterier ska försäljas.
Bibliotekets foajè är bokad och samling sker där fredag kl.10.30 för uppsättning av skärmar och material.
Inger kontaktar Per-Olof Palm och Lennart Ljung för montering av skärmar.

§ 78 Rapport
Ingrid rapporterade från en demonstration av Accessdatabaser som hölls i Kyrkans Hus i Hillerstorp 071010. Det var Jönköpings Läns Hembygdsförbund som inbjöd. Demonstrationen gällde registrering av foton, föremål och handlingar enl.denna metod.

§ 79 Övrigt
Minneanteckningarna från mötet mellan Vaggeryds kommum och Vaggeryds kommuns hembygdsråd 17 september 2007 hade inkommit. Vid detta möte var Werner Ahlgren och Ingrid Gunnarsson närvarande från ÖHS. Många frågor dryftades , både när det gällde den låga bidragsnivån och lokalfrågor, som arkiv och musèum.
Hembygdsrådet anser också att det skall göras en ny riktig inventering av kulturarvet, samhälle för samhälle tillsammans med Vaggeryds kommun, för att öka turismen. Dessutom diskuterades vad som hänt i skjutfältsfrågan.
Vidare beslöts att besöka vår trogne förre styrelsemedlem Bertil Magnusson med en blomma.

§ 80 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde sker Torsdagen den 22 november kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 81 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd dag som ovan

……………………………………. …………………………………………
Werner Ahlgren ordf. Inger Carlsson Remnemark sekr.

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 8 2007

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Torsdagen den 27 september kl.17.00
Sammanträdet öppnas
Dagordning och föregående mötesprotokoll
Utvärdering av ”Kulturhusens dag” 9 september
Planering inför ” Arkivens dag” 10 nov
Tema: Människan i arkivet.
Rapporter
Skrivelser
Nästa sammanträde
Avslutning

27 september 2007
Inlagt 2 december 2007

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 8
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 07.09.27 KL.17.00-19.30

Närvarande
Werner Ahlgren, ordförande
Sven-Olov Carlsson, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant

§ 66 Sammanträdet öppnas
Ordförande Werner Ahlgren öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 67 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll genomgicks och godkändes.

§ 68 Utvärdering av Kulturhusens dag 9 sept.
Vårt arbete med att ta fram färgfoton och texter till 11 st K-märkta hus sam ett 25-tal kulturbevarande byggnader i Skillingaryd till utställningen i bibliotekets foaje 9 sept. blev mycket uppskattat och många minnen väcktes till liv. Många besökare kom och uttryckte sin beundran för alla dessa fina gamla byggnader som finns i vårt samhälle. Tack till Per som tagit alla färgfoton. Däremot fick utställningen dålig respons från pressen. Utställningen fick stå kvar 14 dagar på biblioteket och uppskattningsvis har över 100-talet besökare sett den, vilket är glädjande.

§ 69 Planering inför Arkivens dag 10 nov.
Temat för Arkivens dag 10 nov. är” Människan i arkivet”.
Några förslag framkom under sammanträdet, såsom:
Lina Krantz dagbok.
Olika kategorier fabriksarbetare.
Präster.
Söndagsskolor.
Styrelsen uppmanades att till nästa sammanträde komma med ytterligare förslag.

§ 70 Skrivelser
Jönköpings läns arkivförbund: Inbjudan till utbildningsdag om ABM-portalen 070925.
Vaggeryds kommun: Evenemangskalendern dec. 07–febr.08.
Sveriges Hembygdsförbund: Aktuellt medlemsblad
Jönköpings läns hembygdsförbund: Protokoll årsmöte 070414.
Jönköpings läns hembygdsförbund: Inbjudan till demonstration av Accesdatabaser för registrering av foton, föremål och handlingar i Kyrkans Hus i Hillerstorp 071010.
Jönköpings läns hembygdsförbund. Inbjudan till funktionärskurs i Vrigstad 071024.

§ 71 Rapporter
Hembygdsrådet har åter varit kallade till sammanträde den 17 sept. med representanter från kommunen. Ingrid och Werner deltog från ÖHS. Protokoll från detta sammanträde har ej inkommit.

§ 72 Övrigt
Kassören gav en kort redogörelse för ekonomin som i dagsläget är kr. 11.954.32. Lotteriet vid utställningen inbringade 1.000:-.

§ 73 Nästa styrelsemöte
Beslöts att nästa sammanträde sker Torsdagen den 25 oktober kl.17.00 i Föreningslokalen

§ 74 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd dag som ovan

…………………………………………… …………………………………………..
Werner Ahlgren ordf. Inger Carlsson Remnemark sekr.

27 september 2007
Inlagt 18 november 2007

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 8
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 07.09.27
KL.17.00-19.30

Närvarande
Werner Ahlgren, ordförande
Sven-Olov Carlsson, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant

§ 66
Sammanträdet öppnas
Ordförande Werner Ahlgren öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 67
Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll genomgicks och godkändes.

§ 68
Utvärdering av Kulturhusens dag 9 sept. Vårt arbete med att ta fram färgfoton och texter till 11 st K-märkta hus sam ett 25-tal kulturbevarande byggnader i Skillingaryd till utställningen i bibliotekets foaje 9 sept. blev mycket uppskattat och många minnen väcktes till liv. Många besökare kom och uttryckte sin beundran för alla dessa fina gamla byggnader som finns i vårt samhälle. Tack till Per som tagit alla färgfoton.
Däremot fick utställningen dålig respons från pressen.
Utställningen fick stå kvar 14 dagar på biblioteket och uppskattningsvis har över 100-talet besökare sett den, vilket är glädjande.

§ 69
Planering inför Arkivens dag 10 nov.
Temat för Arkivens dag 10 nov. är” Människan i arkivet”.
Några förslag framkom under sammanträdet, såsom:
Lina Krantz dagbok.
Olika kategorier fabriksarbetare.
Präster.
Söndagsskolor.
Styrelsen uppmanades att till nästa sammanträde komma med ytterligare förslag.

§ 70
Skrivelser
Jönköpings läns arkivförbund: Inbjudan till utbildningsdag om ABM-portalen 070925.
Vaggeryds kommun: Evenemangskalendern dec.07 –febr.08.
Sveriges Hembygdsförbund: Aktuellt medlemsblad
Jönköpings läns hembygdsförbund: Protokoll årsmöte 070414.
Skrivelser
Jönköpings läns hembygdsförbund: Inbjudan till demonstration av Accesdatabaser för registrering av foton, föremål och handlingar i Kyrkans Hus i Hillerstorp 071010.
Jönköpings läns hembygdsförbund. Inbjudan till funktionärskurs i Vrigstad 071024.

§ 71
Rapporter
Hembygdsrådet har åter varit kallade till sammanträde den 17 sept. med representanter från kommunen. Ingrid och Werner deltog från ÖHS. Protokoll från detta sammanträde har ej inkommit.

§ 72
Övrigt
Kassören gav en kort redogörelse för ekonomin som i dagsläget är kr.11.954.32. Lotteriet vid
utställningen inbringade 1.000:-.

§ 73
Nästa styrelsemöte
Beslöts att nästa sammanträde sker Torsdagen den 25 oktober kl.17.00 i Föreningslokalen

§ 74
Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd dag som ovan
…………………………………………… …………………………………………..
Werner Ahlgren ordf. Inger Carlsson Remnemark sekr.

30 augusti 2007
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 7
FRÅN EXTRA STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 07.08.30 KL.19.30-21.30
Närvarande
Werner Ahlgren, ordförande
Sven-Olov Carlsson, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson, styrelsemedlem
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant

§ 60 Sammanträdet öppnas
Ordförande Werner Ahlgren öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 61 Dagordning och föreg.mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll genomgicks och godkändes.

§ 62 Genomgång inför Kulturhusens dag 9 sept.
Konstaterades att det nu finns foton och textmaterial till11 K-märkta hus och till c:a 25 övriga kulturbevarande byggnader till utställningen.
Per har gjort en fin fotodokumentation.
a/ Det finns endast 3 st skärmar tillgängliga på biblioteket, därför måste det lånas 5 st skärmar från biblioteket i Vaggeryd. Kjell ordnar detta med hjälp av Lennart Ljung Per-Olov Palm.
b/Samling för uppsättning av materialet sker fredag kl.15.00 på biblioteket
c/ Beslöts att försöka sälja 2 st lotterier.
d/ Annonsering sker i Finnveden NU onsdagen 5 september. Per ordnar med detta. NBV står också som medarrangör.

§ 63 Övrigt
Skrivelse från Per Bunnstad 07.08.30
En skrivelse hade inkommit från Per Bunnstad till ÖHS där han föreslår att Östbo Historiska Sällskap beslutar att föreslå hembygdsrådet att ansöka om bidrag för inventarier hos kultur-och fritidsnämnden med önskemål om att inköpa en digitalkamera som ska kunna användas av de olika hembygdsföreningarna.
ÖHS beslutar avslå detta med motivering att det blir för många som ska använda denna digitalkamera. Vi försöker sköta vår foto- och filmdokumentation i egen regi.
Vidare i denna skrivelse föreslår Per Bunnstad att Östbo Historiska Sällskap beslutar att kommittèn för Frimärkets Dag i fortsättningen kallas kommittèn för filateli och vykort och att medlemmar som vill arbeta i denna måste vara anslutna som medlemmar i Östbo Historiska Sällskap och Sveriges Filatelist-Förbund samt att Östbo Historiska Sällskap därmed ska ansluta sig till Sveriges Filatelist-Förbund. Sammantaget bör det inte medföra någon kostnad för föreningen. Förhoppningsvis kanske medlemsantalet kan ökas.
Detta förslag mottogs positivt och beslutades att föreningen ansluter sig till Sveriges Filatelist-Förbund.

§ 64 Nästa styrelsemöte
Beslöts att nästa sammanträder sker Torsdagen den 27 september 2007 kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 65 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade ssammanträdet.

Skillingaryd som ovan

……………………………………. ......................................................
Werner Ahlgren ordf. Inger Carlsson Remnemark sekr.

 
15 augusti 2007
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 6
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 07.08.15 KL.17.00-19.30

Närvarande
Werner Ahlgren, ordförande
Sven-Olov Carlsson, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant

Frånvarande
Kjell Persson

§ 51 Sammanträdet öppnas
Ordförande Werner Ahlgren hälsade välkommen efter sommaruppehållet och öppnade sammanträdet.

Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Upprättad dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 52 Förberedelse inför Kulturhusens dag 9 sept
Temat för Kulturhusens dag är” K-märkta hus”.
Sven-Olov har genom kommunen erhållit en lista på elva K-märkta hus i Skillingaryd, som arkivgruppen har jobbat med för att ta fram uppgifter från arkivet. Dessutom ska Per fotografera dessa hus för att få fram större bilder.

Vidare har styrelsen förslagit att ett flertal kulturminnesvärda hus ska fotograferas och uppgifter till dessa tas fram till utställningen. Vid styrelsemötet hade man ett tjugotal förslag, som senare kanske måste reduceras.
Bibliotekets foajè är bokad och hyran för denna lokal har Kultur-och Fritidsnämnden lovat att stå för.

§ 53 Medlemsförteckning på ÖHS hemsida
Per som är ansvarig för ÖHS hemsida hade funderingar om man verkligen skulle lägga ut medlemsförteckningen på hemsidan.
Styrelsen tog upp det till diskussion, och man ansåg att om det bara antecknades namn och adress, skulle väl detta inte möta något hinder.

§ 54 Ekonomisk redogörelse
Ingrid gav en kort ekonomisk redogörelse i dagsläget: Plusgiro: 10.892:32 och i kassan oförändrat 346:-

§ 55 Skrivelser
Inbjudan och program till Jönköpings läns Hembygdsförbunds Sommarresa 2007-09-02. Årets resa blir en färd genom Nässjöbygden med samling i Barkeryds hembygdsgård.
Varje år flyttar Jönköpings läns museum ut sin verksamhet till en kommun i länet och i år är det Gnosjö kommun. Länsmuseiveckan hålls under tiden 17-23 september 2007.

§ 56 Rapporter
Styrelsen för Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun hade kallat till sammanträde i Byarums Hembygdsgård tisdagen den 31 juli. Ingrid och Werner, som deltagit i sammanträdet, gav rapport. Hembygdsrådet har begärt att få ha överläggningar med kultur-och Fritidsnämnden i angelägna kulturfrågor. Detta har tillmötesgåtts och ett sammanträde är bestämt till 14 augusti. Inför detta sammanträde hade ordföranden sammanställt utförligt material som visar hur kulturfrågorna fått mindre och mindre plats och mindre resurser i vår kommun.
Mötet konstaterade att det är nödvändigt att kulturföreningarnas ekonomiska resurser får ett tillskott där anslagen bör tredubblas.
Vidare bör det visas på det omfattande dokumentationsarbete som utförts av föreningarna.
Frågan om museiverksamheten i kommunen togs också upp.

Agenda kulturarv. Föreningarna har till länsmuseet rapporterat vad man anser är de viktigaste kulturarvsplatserna inom respektive område. Hembygdsförbundet har föreslagit vår kommun som lämplig plats för sommarresa 2008. Det beslöts att sända inbjudan. Program planeras senare.

Sammanträde med presidiet i Kultur-och Fritidsnämden den 14 augusti. Ingrid och Werner rapporterade även från detta sammanträde, som behandlade följande:
Kommunala bidrag till kulturföreningar. .
Planering för ökad museiverksamhet.
Turistperspektiv på alla kulturfrågor.
Ansvarsfrågor vid nödvändigt underhåll av milstenar och vägunderhållsstenar.
Inrättande av ett informellt samrådsorgan för kulturfrågor.
KoF policy och engagemang i samband med firande av Sveriges Nationaldag.
Agenda Kulturarv. Redovisning av Hembygdsrådets inventeringar.
Anmälan om viss kommunal representation vid Hembygdsrådets Sommarresa 2008 i Vaggeryds kommun.

§ 57 Övrigt
Begäran från styrelsen för årsskriften ”Mellan Härån och Rasjön” att få använda vår klubblokal för sammanträde den 27 augusti godkändes.

§ 58 Nästa sammanträde
Beslöts att ett extra sammanträde ska hållas Torsdagen den 30 augusti kl. 19.30 i Föreningslokalen, på grund av förberedelser inför Kulturhusens dag.

§ 59 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd dag som ovan

Werner Ahlgren ordf.

Inger Carlsson Remnemark sekr.

 
15 maj 2007
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 07.05.15 KL.17.00-19.00
Närvarande
Werner Ahlgren, ordförande
Sven-Olov Carlsson, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant

Frånvarande
Kjell Persson
§ 41 Sammanträdet öppnas
Ordförande Werner Ahlgren öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 42 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Upprättad dagordning godkändes och föregående mötesprotokoll genomgicks och godkändes.

§ 43 Höstens aktiviteter
Höstens aktiviteter inleds med Kulturhusens dag den 9 september, där temat är ”K-märkta hus”.
Nästa aktivitet är Frimärkets dag den 29 september och slutligen Arkivens dag den 10 november och temat är då ”Människan i arkivet”.
För Kulturhusens dag den 9 sept. beslöt man att boka Bibliotekets foajè för en utställning. Ingrid ordnar bokning.
För framtagning av vilka hus som är K-märkta i Skillingaryd kontaktar Sven-Olov kommunen. Arbetet med övrigt material till utställningen påbörjas snarast i augusti.
Beträffande Frimärkets dag 29 september så ansvarar Per Bunnstad för denna aktivitet.
När det gäller Arkivens dag den 10 november beslöts att invänta mer information från arkivförbundet. Ingrid kontaktar Gerd Isaksson.

§ 44 Klubblokalen
Betr. vår klubblokal har vi försökt att få den utökad med något utrymme. Det rummet som finns innanför köket är belamrat med skyddsrumsutrustning och skräp. Sven-Olov har varit i kontakt med Räddningstjänsten och Lars-Göran Andersson, för att efterforska vem som har ansvaret för detta rum.I ett mail från Per Bunnstad 13 maj meddelades, att han tillsammans med räddningschef Hans Sjödin varit i lokalen.
ÖHS har fått tillåtelse att använda detta utrymme också. Först ska det tömmas som är vårt i rummet och därefter kontaktar Sven-Olov räddningschefen, så ser han till att allt övrigt försvinner. ÖHS kan sedan ta utrymmet i anspråk.

§ 45 Ekonomisk redogörelse
Kassören meddelade att det inte skett så stor förändring när det gäller ekonomin. Det finns 346:- i kassan och på Plusgiro 11.372:33.

§ 46 Evenemangskalendern
För inlämnande av evenemang till kommunens kalender tiden september – november är sista inlämningsdag 1 augusti. ÖHS evenemang under denna tid lämnas in av Ingrid.

§ 47 Skrivelser
Inga skrivelser inkomna.

§ 48 Övrigt
Inget under övrigt.

§ 49 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde efter sommaruppehållet sker tisdagen den 14 augusti 2007 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 50 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd som ovan

Werner Ahlgren ordf. Inger Carlsson Remnemark sekr.
 
10 april 2007
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 4
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 07.04.10 KL.17.00-18.30
Inlagt 7 maj 2007
Närvarande
Werner Ahlgren, ordförande
Sven-Olov Carlsson
Ingrid Gunnarsson
Inger Carlsson Remnemark
Kjell Persson
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant
§ 31 Sammanträdet öppnas
Ordförande Werner Ahlgren öppnade sammanträdet och hälsade välkommen, vilket speciellt riktades till den nyvalde ledamoten Kjell Persson och nya styrelsesuppleanten Eva-Lisa Svensson.

§ 32 Dagordning och årsmötesprotokoll
Upprättad dagordning godkändes.
Årsmötesprotokollet genomgicks och beslöts att vissa rättelser skulle göras.

§ 33 Utvärdering årsmöte
Man kunde konstatera att årsmötet var välbesökt. Föredragshållare Ingvar Kärrdahl lotsade oss fram i släktforskningen med datorns hjälp. Det väckte säkert en hel del intresse bland åhörarna. Kvällen avslutades gemytligt runt kaffeborden och ett lotteri försåldes.

§ 34 Konstituering styrelse
Omval: vice ordförande Sven-Olov Carlsson
” kassör Ingrid Gunnarsson
” sekreterare Inger Carlsson Remnemark

§ 35 Ekonomisk redogörelse
Ingrid Gunnarsson gav en ekonomisk rapport som utvisade, att utgifterna vid årsmötet varit ganska stora, men att det vid dagens datum finns kr. 11.298:32 på Plusgiro.

§ 36 Rapporter
De tre valda ombuden Werner, Ingrid och Sven-Olov, som deltagit i Hembygdsrådet i Vaggeryds kommuns årsmöte19 mars, rapporterade därifrån. Ingrid invaldes som ordinarie ledamot med Werner som ersättare.

§ 37 Skrivelser
Påminnelse om evenemangskalendern för juni – augusti. Inga aktiviteter för ÖHS finns att inlämna för denna tid.


§ 38 Övrigt
Enar Skillius har forskat om ryttare och rusthåll i Jönköpings län från 1600-talet till 1850 –talet, och har velat ha hjälp med att sammanställa det som berör Vaggeryds kommun. ÖHS har fått låna en del pärmar med detta material, men anser i nuläge att det blir för mycket för ÖHS, varför materialet återlämnats.

§ 39 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde sker tisdagen den 15 maj 2007 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 40 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd som ovan

Werner Ahlgren ordf. Inger Carlsson Remnemark sekr.

13 mars 2007
Inlagt 19 mars 2007
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR. 3
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 07.03.13 kl.17.00 -18.30
Närvarande
Werner Ahlgren, ordförande
Sven-Olov Carlsson, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Bertil Magnusson, styrelsesuppleant
§ 24 Sammanträdet öppnas
Ordförande Werner Ahlgren öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 25 Dagordning
Upprättad dagordning godkändes.

§ 26 Föreg. mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll genomgicks.

§ 27 Kompletterande förberedelse inför årsmötet
a/ Nämndrummet i Skillingehus är bokat 29 mars kl.18.30..
Annonsering ska ske i Finnveden Fredag och blänkare i Finnveden NU samt även i Lokalradion.
Smörgåstårta beställes på Hemköp till 25 personer.
Blomma inköpes till föredragshållaren Ingvar Kärrdal.
b/ Flera personer i föreningen hade tillfrågats om att ingå i en valberedning, men samtliga avböjde.
c/ Upprättad verksamhetsberättelse för år 2006 genomgicks och man beslöt att framlägga den för årsmötet undertecknad av styrelsen.
d/ Årsredovisning för 2006 överlämnades av kassören samt revisionsberättelse undertecknad av revisorerna.
e/ Förslag till Dagordning för årsmötet genomgicks, och efter en justering godkändes den av styrelsen.
Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse kopieras och utdelas på årsmötet. Ordf. ordnar kopiering.

§ 28 Övrigt :
Kallelse årsmöte Hembygdsrådet
Hembygdsrådets Representantskap i Vaggeryds kommun kallas till årsmöte i Skillingaryd den 19 mars kl.19.00.
Plats: Götaströms Fordonshistoriska klubb lokal Södra Vägen 10 A.
Varje medlemsförening har tre röstberättigade ombud som kallas genom ordförandens försorg. Styrelsen beslutade att utse Werner Ahlgren, Sven-Olov Carlsson och Ingrid Gunnarsson att representera.

Skrivelser
Remiss från Hembygdsförbundet ang. ny formulering. Begreppet ideologi har ersatts med grundsyn. Vi anser oss nöjda med formuleringen.
Tidskriften Bygd och Natur, som utges av Hembygdsförbundet, ska fortfarande sändas till styrelsen.

§ 29 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålles Tisdagen den 10 april 2007 kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 30 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och sammanträdet avslutades.

Skillingaryd som ovan
Werner Ahlgren Ordf. Inger Carlsson Remnemark Sekr.
13 februari 2007
Inlagt 20 februari 2007
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 2
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 07.02.13 KL.17.00-19.30
Närvarande
Werner Ahlgren, ordförande
Sven-Olof Carlsson, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Bertil Magnusson, styrelsesuppleant
§ 14 Sammanträdet öppnas
Ordförande Werner Ahlgren öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 15 Dagordning
Upprättad dagordning godkändes.

§ 16 Föreg.mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll genomgicks.

§ 17 Redovisn. fr.extra sammanträde 070209
Styrelsemedlemmen Ingemar Blomquist avled 070102 och som efterträdare har föreslagits Kjell Persson, som Sven-Olof kontaktat och han är villig ställa upp i styrelseval.
2 styrelsesuppleanter ska tillsättas och Sven-Olof utsågs att tillfråga Dani Hamlin, Anders Lindèn, Eva-Lisa Svensson och Anna-Britta Pehrsson.
Eva-Lisa Svensson accepterade att förslås som suppleant.
Som lokalansvariga skulle 2 personer tillfrågas. Werner hade tillfrågat Åke Magnusson, som avböjde, och Inger tillfrågade Lennart Ljung, som accepterade. Ytterligare någon bör tillfrågas.
Valberedning skall också tillsättas ,och styrelsen försöker kontakta tänkbara personer.

§ 18 Planering övr. val vid årsmöte
Förslag till styrelse:
Omval 2 år Werner Ahlgren
Sven-Olof Carlsson
Fyllnadsval 1 år Kjell Persson (efter Ingemar Blomqvist)
Kvarstående 1 år Ingrid Gunnarsson Inger Carlsson Remnemark
Suppleant 1 år Eva-Lisa Svensson
Revisorer 1 år omval Rune Alm och Per Pettersson
Valberedning Vakant

Sammankallande i kommittèerna:
Gamla Skillingaryd: Ingrid Gunnarsson
Klubblokalen: Lennart Ljung
Foto: Bertil Pettersson
Film: Kjell Persson
Försäljning : Styrelsen
Arkivet: Per Bunnstad
Frimärkets dag: Per Bunnstad
PR/Marknadsföring: Per Bunnstad
Festkommittè: Gullvi Alkemark, Gun Brehmer , Sara-Maria Johansson.

§ 19 Ekonomirapport
Kassören meddelade att revisorerna granskat räkenskaperna för år 2006.
Av ny kassarapport 2007.02.12 framgår att kassan är 1.645:- och Plusgiro 11.733:32. Bank: 0:-.

§ 20 Framtagn.material till Kulturprojekten
Bertil Magnusson inlämnade text och bildmaterial från hans fynd vid dykningar och hans dykarstation i Sri Lanka, som ska kopieras.
Vidare kopierades karta över fornfynd utmed Lagan och hänvisning till boken med samma namn.
Karta över Skillingaryds skjutfält med flyghangaren inringad, även textmaterial till detta.
Bo Karlssons levnadshistoria skall intervju på kassett medsändas.
Bertil Petterssons Tv-historia och fotodokumentering. Finns en intervju på vår hemsida, som Per Bunnstad gjort och kan bifogas.

§ 21 Övrigt
Inget under övrigt.

§ 22 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålles Tisdagen den 13 mars 2007 kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 23 Avslutning
Ordföranden tackade och sammanträdet avslutades.


Skillingaryd som ovan:

Werner Ahlgren Ordförande Inger Carlsson Remnemark Sekreterare

9 februari 2007
Extra styrelsemöte med Östbo Historiska Sällskap i
Föreningslokalen fredagen den 9 februari 2007 kl.17.00 – 19.00.
Närvarande:
Werner Ahlgren , ordf.
Sven-Olof Carlsson , v. ordf
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Ordförande Werner Ahlgren hade telefonledes kallat styrelsen till ett extra sammanträde, på grund av att ingen valberedning är utsedd utan styrelsen ska handha detta inför årsmötet.

Valberedningsärenden:
Kassören hade gjort ett utdrag på hela medlemsregistret, vilket genomgicks för att undersöka om möjlighet fanns, att hitta medlemmar som var villiga ställa upp i styrelseval.

Styrelsemedlemmen Ingemar Blomquist avled 2 januari 2007 och en efterträdare till honom måste utses.

Förslag framkom om att tillfråga Kjell Persson.
Sven-Olof kontaktade honom per telefon, och han var villig att ställa upp i styrelseval.

Styrelsen föreslog också att det borde finnas 2 ersättare i styrelsen, och att Dani Hamlin och Eva-Lisa Svensson skulle tillfrågas.
Sven-Olof kontaktar dem för besked till kommande styrelsemöte.

Förslag framkom också om att det borde finnas några som kunde ansvara för vår föreningslokal.
Werner utsågs att tillfråga Åke Magnusson, och Inger att tillfråga Lennart Ljung.

Inkomna skrivelser:
Qvarnarps kursgård ang.byggnadsvård
Textorama, om att ge ut böcker
Information om bidragsansökan
Riksantikvarieämbetet ang. Kulturhusens dag 9 sept. 2007

Jönköpings läns arkivförbund. Tack för vår medverkan i samband med Arkivens dag 2006, samt en sammanställning för Jönköpings län, där man kunde se att vårt arbete uppmärksammats med bilder och textmaterial från vår utställning med 100-talet besökare.
Nästa Arkivens dag 10 nov. 2007.Skillingaryd 12 februari 2007
………………………………… ..................................................
Werner Ahlgren Ordf. Inger Carlsson Remnemark Sekr.


DAGORDNING
Styrelsemöte Nr 2 År 2007

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Tisdagen den 13 februari kl.17.00

Sammanträdet öppnas
Dagordning
Föregående mötesprotokoll
Redovisning från extra styrelsemöte 070209
Planering inför årsmötet ( övr. valärenden)
Ekonomirapport
Framtagning material för kulturprojekten
Övrigt
Nästa sammanträde
Avslutning


16 januari 2007
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 1
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
07.01.16
KL.17.00-19.30
Närvarande:
Werner Ahlgren, ordförande
Sven-Olof Carlsson, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Bertil Magnusson, styrelsesuppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Werner Ahlgren öppnande sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 2 Parentation
Styrelsemedlemmen Ingemar Blomquist avled den 2 januari 2007 efter en tids sjukdom. Han fick tyvärr ej arbeta i styrelsen en längre tid. Hans minne hedrades med ljuständning och en tyst minut.

§ 3 Dagordning
Upprättad dagordning för mötet godkändes.

§ 4 Föreg. mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll genomgicks.
§ 86a/ Ingrid rapporterade att de cd-skivor som skickats till Göteborg, nu återkommit med godkännande och uttryck för den fina insatsen när det gällde dokumentationen.
§ 86c/ Inbjudan till repr. från Tofteryds Hembygdsförening gick ej att genomföra till sammanträde 16 januari.
§ 86d/ Pers förslag om samarbete med Fotoklubben hade vid kontakt mötts med intresse.

§ 5 Planering inför årsmötet
Årsmötet fastställdes till torsdagen den 29 mars 2007.
Beslöts att kalla ing. Ingvar Kärrdal från Bor att tala över ämnet ” Datorn i släktforskningen”.
Plats för årsmötet föreslogs nämndrummet eller sessionssalen i Skillingehus.

§ 6 Planering vårens aktiviteter
Föreslogs inga nya aktiviteter under våren, utan de pågående objekten ska färdigställas

§ 7 Filmansvarig
ÖHS har saknat någon som filmar olika aktiviteter. Per Bunnstad har frågat vår medlem Kjell Persson, om han kunde tänka sig att vara ansvarig, och det har han lovat. Styrelsen beslöt att utse honom till detta uppdrag.

§ 8 Ekonomi
Kassör Ingrid Gunnarsson framlade en skriftlig resultaträkning för år 2006 och redogjorde för den. Revisorerna ska granska och godkänna inför årsmötet. Summa tillgångar är 10.053:82, en ökning från föregående bokslut med 1.413:50.

§ 9 Bidragsansökan
Bidragsansökning gällande ”Framtidens Kultur” genomläses, för att se om utsikter finns för vår förening att söka ev. bidrag.

§ 10 Skrivelser och rapporter
Skrivelse från Militärmuseiföreningen om erbjudan att vara med och hjälpa till med bakning och servering vid vår- och höstmarknaden. Behållningen delas. Styrelsen ansåg att föreningen själv har så mycket att jobba med, men att detta kunde framläggas på årsmötet, för att se om någon var intresserad att hjälpa till.
Bertil Magnusson lämnade en inventeringslista som gjorts på Skjutfältet, innehållande alla torpens namn. Kopparskyltar ska ha tillverkats och satts upp vid dessa torp. Listan ska kopieras och läggas i arkivet.
Från Kultur- och Fritid inkommen skrivelse om stopptider för inlämnande av evenemang till kalendern under året.
mars-maj sista dag 30 jan.
juni-aug ” ” 2 maj
sept-nov ” “ 1 aug.
dec-febr „ „ 31 okt.

§ 11 Övrigt
Begravningsgudstjänsten för Ingemar Blomquist äger rum 22 januari och Werner, Ingrid och Inger kommer att närvara. Till minne skänks enl. önskemål 200:- till Strandgården i Vilshärad från ÖHS.

§ 12 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålles Tisdagen den 13 februari 2007 kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 13 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och sammanträdet avslutades gemytligt kring kaffebordet.Skillingaryd som ovan………………………………… ……………………………………..
Werner Ahlgren Ordf. Inger Carlsson Remnemark Sekr.

Skillingaryd som ovan
Werner Ahlgren Ordf. Inger Carlsson Remnemark Sekr.