Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.skillingaryd.nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 9
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 06.11.07 KL.17.00-19.30
Närvarande:
Werner Ahlgren ordförande
Sven-Olov Carlsson v.ordförande
Ingrid Gunnarsson kassör
Inger Carlsson Remnemark sekreterare
Bertil Magnusson suppleant
Frånvarande: Ingemar Blomqvist ledamot

§ 73
Sammanträdets öppnande
Ordförande Werner Ahlgren öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 74
Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen godkändes och föregående mötesprotokoll genomgicks.

§ 75
Planering för Arkivens Dag 11 nov.
Plats för utställningen blir Järnvägshotellet lördagen 11 nov. kl.11.00 – 16-00, då Jonny även lovat att servera en enkel förtäring till ett pris av 50:- under utställningstiden.
Redovisning av det framtagna materialet skedde och konstaterades, att det fanns ganska mycket till utställningen att montera upp.
Per skulle också inkomma med flera intervjuer och foton.
Annonsering sker i Finnveden NU 8 nov. och även i lokalradion pålyses utställningen. Affischer fanns klara för uppsättning.
Transport av skärmställningar från Biblioteket sker fredag morgon.
Beslutades om att även ett boklotteri skulle säljas.

§ 76.
Rapport fr.Arkivkonferens och Funktionärskurs
Ingrid rapporterade från arkivkonferens på stadsbiblioteket Fokus i Jönköping, som riktade sig till de som berörs av arkivfrågor.
Projektet ABM –Arkiv.Bibliotek.Museum- informerades också om, där vi erhållit blanketter för ifyllande av våra fem bestämda projekt, som kulturarv från bygden.
Kulturens Dag fanns också med på kursinformationen samt släktforskning.
Kursen hölls 06.10.09 i Jönköpings Läns Arkivförbundsregi.
Werner hade bevistat en funktionärskurs i Ölmestads Musèum, Reftele den 23 oktober, arrangerad av Jönköpings Läns Hembygdsförbund. Ämnet var hembygdsföreningars möjligheter att söka bidrag, hembygdsförsäkringar och samverkan med skolan. Hembygdsförbundets ordf. Birger Svanström kan kontaktas i dessa frågor.

§ 77
Projekt ”Flygets historia”
Projektet ” Flygets historia” pågår. Nils Bondeson, Per Bunnstad och Kåre Boberg vidareutvecklar detta, för att i senare skede utge en skrift.

§ 78
Telefon i Förenings lokalen
Beslöts att införskaffa en mobiltelefon med telefonkort, att finnas tillgänglig i Föreningslokalen i stället för vårt fasta abonnemang.

§ 79
Ekonomirapport
Lokalhyra i biblioteket på Kulturhusens Dag kostade 200:-. Inkomna medlemsavgifter 225:- . Banktillgodohavande 124:91 och kassa . 1.459:

§ 80
Övrigt
Beslöts att sjukbesöka vår styrelseledamot Ingemar Blomqvist med en blomma.

§ 81
Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålles tisdagen den 5 december 2006 kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 82
Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan
Werner Ahlgren Ordf. Inger Carlsson Remnemark Sekr.