Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.skillingaryd.nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 8
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 06.10.03 KL.17.00-18.45
Närvarande
Werner Ahlgren, ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Bertil Magnusson, styrelsesuppleant
Frånvarande Sven-Olov Carlsson, vice ordförande
Ingemar Blomquist, ledamot

§ 65
Sammanträdets öppnande
Ordförande Werner Ahlgren öppnande sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 66
Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen godkändes och föregående mötesprotokoll genomgicks.

§ 67
Planering inför Arkivens Dag.
Arbetet fortsätter med planering inför ” Arkivens Dag”.
Rapporter. Kontakten med Järnvägshotellet var inte klar ännu. Werner återkommer i detta ärende. Arkivgruppen kommer att ta fram text- och bildmaterial över matställen, cafèer, utskänkningsställen, bryggerier, kvarnar m.m.

§ 68
Upphovsrätt. Kopiering Joel Anderssons bok ”Marknaden”
För att få klarhet om upphovsrätt till Joel Anderssons bok ”Marknaden”, beslöts att få till stånd ett möte med Tofteryds Hembygdsförenings representanter Kjell Boberg och Uno Jonsson.
Arkivet i Tofteryd innehåller många dokument av Joel Andersson, en hel del handlar om Skillingaryd, som borde tillhöra vårt arkiv.

§ 69
Övrigt
Ingrid och Werner rapporterade från sammanträde med Kulturrådet, som varit samlat i Svenarums Hembygdsgård 2 okt. Ämnet var Kulturarv: Projekt ”Kulturarvsmiljöer” i det förflutna, i nuet, i framtiden. Här ska varje förening ta fram 5 objekt som ska kartläggas och bevaras för eftervärlden. Objekten ska anmälas innan årsskiftet, för att sedan vidare utses och bearbetas.
Under sammanträdets gång kom flera förslag.:
Bertil Petterssons TV-historia och fotodokumentering.
Bo Karlssons person- och släkthistoria, hans resor ut i världen.
Fornfynd och gravar längs Lagan.
Flygets historia i Skillingaryd.
Bertil Magnussons samlingar.
Övrigt
Kassören lämnade en skriftlig ekonomisk rapport.

§ 70
Kurser
Inbjudan till Arkivkonferens 9 oktober på Stadsbiblioteket i Jönköping. Ingrid och Werner åker.
Inbjudan till Funktionärskurs i Reftele den 23 oktober. Beslöts att ordföranden åker. Kursavgift 100:-.

§ 71
Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålles Tisdagen den 7 november 2006 kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 72
Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan
Werner Ahlgren Ordf. Inger Carlsson Remnemark Sekr.