Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.Skillingaryd.Nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 7
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 06.09.13 KL.17.00-19.000
Närvarande:
Werner Ahlgren ordförande
Sven-Olof Carlsson v.ordförande
Ingrid Gunnarsson kassör
Inger Carlsson Remnemark sekreterare.
Frånvarande: Ingemar Blomqvist ledamot

§ 57 Sammanträdets öppnande
Ordförande Werner Ahlgren öppnade sammanträdet och hälsade välkommen och samtidigt framförde en hälsning från styrelseledamoten Ingemar Blomqvist,som på grund av sjukdom ej kunde närvara.

§ 58 Dagordning och föregående mötesprotokoll
Dagordningen godkändes och föregående mötesprotokoll genomgicks.

§ 59 Utvärdering av Kulturhusens Dag
”Kulturhusens Dag” i Bibliotekets foajè söndagen den 10 september blev mycket uppskattad och välbesökt. Ett 80-tal personer vandrade runt bland skärmarna och visade stort intresse för bilder och textmaterial.
Ett lotteri såldes med skänkta böcker som vinster och inbringade 470:- till kassan.
Utställningsmaterialet får stå kvar i foajèn 1 vecka, så att fler får möjlighet att ta del av det. Vår målsättning för utställningen i sin helhet anser vi vara uppfylld.

§ 60 Planering inför ”Arkivens Dag” 11 nov.
Temat för ”Arkivens Dag” är i år: Mat och dryck.Då det i Skillingaryd har funnits ganska många mat- och utskänkningsställen, kommer vi att arbeta med att ta fram uppgifter om dessa. Förslag framkom också, om att försöka få ett samarbete med Järnvägshotellet. Werner utsågs att ta kontakt.

§ 61 Skrivelser
Skrivelse från Sveriges Hembygdsförbund om en inspirationsdag
i Alingsås 7 oktober 2006. Ämne: Så dokumenterar vi 1900-talet. Anmälan senast 20 september.
Arkivkonferens i Växjö 9 oktober.

§ 62 Övrigt
Bildmaterialet över Flygets Historia,som finns förvarat på skärm i vårt arkiv, föreslog Ingrid att det skulle inglasas och placeras på bättre upplyst plats i arkivet.
Kopiatorn som finns i lokalen är väldigt sliten och behöver nog service. Kanske kan kommunen, vid byte till nya avyttra någon bättre begagnad till oss. Werner hör med inköpsavdelningen på kommunen.
Tankar fördes fram av Sven-Olof om att försöka göra något om marknaderna i Skillingaryd. Joel Andersson har skrivit en bok i detta ämne. Kanske man kan bygga vidare på detta och kopiera.
Ingrid undersöker upphovsrätten.

§ 63 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålles Tisdagen den 3 oktober 2006 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 64 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan
Werner Ahlgren Ordf. Inger Carlsson Remnemark Sekr.