Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.skillingaryd.nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 6
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 06.08.10 KL.17.00-19.30
Närvarande:
Werner Ahlgren ordförande
Sven-Olof Carlsson v.ordförande
Ingrid Gunnarsson kassör
Inger Carlsson Remnemark sekreterare
Ingemar Blomquist ledamot

§ 46 Sammanträdets öppnande
Ordförande Werner Ahlgren öppnade sammanträdet och hälsade välkommen efter sommaruppehållet.

§ 47 Dagordning och föreg.mötesprotokoll

Dagordningen godkändes och föregående mötesprotokoll genomgicks.

§ 48 Kulturhusens Dag 10 sept. 2006
Söndagen den 10 september anordnas Kulturhusens Dag av ÖHS i Bibliotekets foajè kl.13.00-16.00. Temat är ” Möten och avsked”, en utställning av foton, brev, tidningsurklipp m.m.
Olika alternativ framlades såsom emigration, immigration, missionärsavsked, militära sammanhang, marknader m.m.
Styrelsen samt gruppen Gamla Skillingaryd ansvarar för att ta frammateriel till utställningen.
Annonsering ska ske i Finnveden Onsdag och pålyses i lokalradion.
Styrelsen samlas till en extra sammankomst den 22 augusti kl. 17.00 i Föreningslokalen för att sammanställa material.

§ 49 Frimärkets Dag 30 sept. 2006
Frimärkets Dag firas den 30 september och har temat ”Barnprogram” .Per Bunnstad håller i detta.

§ 50 Arkivens Dag 11 nov.2006
Arkivens Dag firas i år den 11 november. Temat är ” Mat och dryck”. Förslag framkommer om att försöka få fram uppgifter om matsalar och cafèer i Skillingaryd och arbeta vidare med detta.

§ 51 Ekonomisk översikt
Kassör Ingrid Gunnarsson gav en ekonomisk rapport både muntlig och skriftlig.
ÖHS ekonomi 2006.08.09:
e-plusgirokonto 6.750:41
Bankkonto 124:91
Kassa 1.000:-

§ 52 Rapport gravstensfotografering
Gravstensfotografering av 140 gamla gravstenar på Tofteryds kyrkogård har skett med digitalkamera. Gruppen ” Gamla Skillingaryd” har varit behjälplig då Ingrid Gunnarsson har fotograferat och stenarna har mätts och bedömts. Sedan har Ingrid lagt in bilderna på datorn och Karin Eriksson har bistått med de personuppgifter som finns tillgängliga. Ett värdefullt arbete är utfört och skall fortsätta tills alla gravstenarna är dokumenterade på Tofteryds kyrkogård,

§ 53 Skrivelse VSBO
På grund av stambyte i fastigheten Slätten 4, där ÖHS lokal är inrymd i källaren, blev lokalen väldigt dammig under arbetets gång, varför krav har ställts om kompensation för vårt städningsarbete. VSBO har tillmötesgått med en hyreskreditering av 1.000:-
.
§ 54 Övrigt
– Protokoll från Kultur-och Fritidsnämndens beslut att stödja Hembygdsrådet och ÖHS begäran till Riksantikvarieämbetet att förklara flyghangaren, troligen byggd 1917, och tillhörande skjutfält som statligt byggnadsminne.
- Protokoll från Jönköpings läns Hembygdsförbunds årsmöte.
- Hembygdsförbundets sommarresa 3 sept.2006 till Taberg.
- Information om Arkivens Dag.
- Skrivelse från Vagnhistoriska Sällskapet.
- Hembygdsguiden 2006.

§ 55 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa styrelsesammanträde hålles Onsdagen den 13 september 2006 kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 56 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan
Werner Ahlgren Ordf. Inger Carlsson Remnemark Sekr.