Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.Skillingaryd.Nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 06.05.11 KL. 17.00-19.00
Närvarande
Verner Ahlgren
Ingrid Gunnarsson
Inger Carlsson Remnemark
Sven-Olov Carlsson
Ingemar Blomqvist
Övriga
Nils Bondeson
Per Bunnstad

§ 35 Sammanträdets öppnande
Styrelsens ”ålderman” Verner Ahlgren öppnade sammanträdet och hälsade välkommen, speciellt riktat till de två nya medlemmarna i styrelsen Sven-Olov Carlsson och Ingemar Blomqvist.

§ 36 Godkännande av mötets kallelse
Verner Ahlgren i egenskap av ålderman hade kallat till styrelsemöte per telefon, vilket godkändes.

§ 37 Mötesordf. Mötessekr. Justerare
Till att leda styrelsemötet valdes Verner Ahlgren och som sekreterare Inger Carlsson Remnemark.
Till att justera dagens protokoll utsågs Sven-Olov Carlsson.

§ 38 Dagordning och föreg.mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 39 Arbetsfördelning inom styrelsen
Fördelningen skedde enl.följande:
Ordförande: Verner Ahlgren
Vice ordförande. Sven-Olov Carlsson
Kassör: Ingrid Gunnarsson
Sekreterare: Inger Carlsson Remnemark
Övrig: Ingemar Blomqvist
Styrelsesuppleant: Bertil Magnusson

§ 40 Firmatecknare och postmottagare
Till firmatecknare utsågs ordförande Verner Ahlgren och kassör Ingrid Gunnarsson och som postmottagare utsågs Verner Ahlgren.

§ 41 Kulturens Dag 10 sept.2006
Kulturens Dag infaller den 10 september 2006 och temat detta år handlar om platser för ankomst och avfärd. Exempel: Hamnar, järnvägsstationer, flygplatser, busstationer, värdshus gamla mjölkpallar och mycket annat.
Beslöts att kontakter tas med Riksantikvarieämbetet, Biblioteket och Kulturnämnden för inhämta mer information och ev.samarbete.

§ 42 Skrivelser om Maria
Patrick Malmsten, Ulricehamn har i en skrivelse till Tofteryds Församling erbjudit inköp av en bok ”Släktforskning Elisabet von Gertten och en del av Svenarum”. Denna skrivelse har Tofteryds församling i sin tur sänt till Östbo Historiska Sällskap.
Beslöts att endast lägga den till handlingarna.
Aktuelltblad från Sveriges Hembygdsförbund ang. Hembygdsrörelsens Ideologi lades också till handlingarna.

§ 43 Övrigt
Förre ordf. Nils Bondeson informerade om kassaförvaltningen som han lovat sköta tills ny kassör utsetts. Verifikationspärm, kassaböcker och kassa ska överlämnas personligen till nya kassören Ingrid Gunnarsson.
Nyckel till föreningslokalen överlämnas också till nye ordf.Verner Ahlgren.
Sivan och Bertil Magnusson hade inlämnat 18 st Turistföreningens årsbok samt 29 st böcker ”Kulturen”. Ett tack för dessa uttalades.

§ 44 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde efter sommaruppehållet, sker Torsdagen 10 augusti 2006 kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 45 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd som ovan
Verner Ahlgren ordf. Inger Carlsson Remnemark sekr.
Justeras: Sven-Olov Carlsson