Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.skillingaryd.nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAPS ÅRSMÖTESPROTOKOLL DEN 4 APRIL 2006
Tid och plats Nämndrummet, Skillingehus kl.18.30 – 22.00
Antal närvarande 18 personer
1 Sammanträdet öppnas
Ordföranden Nils Bondeson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade sammanträdet öppnat och berättade om kvällens tre delmoment: årsmötesförhandlingar, något om naturen i Skillingarydsbygden av Dan Damberg och samkväm.

2 Mötet stadgeenl. utlyst
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

3 Parentation
Två av föreningens medlemmar, revisorn Kurt Gustavsson och styrelsesuppleanten Inger Svensson hade avlidit under året. Ordförande erinrade om deras engagemang i föreningen och föreslog en tyst minut till de bort- gångnas minne.

4 Ordf. och sekr.
Till ordförande valdes Nils Bondeson och Inger Carlsson Remnemark till sekreterare.

5. Justeringspersoner
Till att justera dagens protokoll valdes Verner Ahlgren och Bertil Magnusson.

6. Verksamhetsberättelsen
Efter genomläsning av verksamhetsberättelsen godkändes den.

7. Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska årsredovisningen genomgicks och ordföranden lämnade öppet för kommentarer. Medlemsavgifternas hantering diskuterades återigen. Man måste noggrannare följa upp inbetalningarna och skicka påminnelser.
Stig Wahlström avsade sig kassörskapet vid förra årsmötet, men har varit tillförordnad kassör även detta år.

8. Revisorernas berättelse
Då Stig Wahlström efterträdde Kurt Gustavsson som revisor kunde han inte tjänstgöra som revisor detta år då han varit kassör, varför
ordföranden Nils Bondeson biträtt ordinarie revisor Rune Alm vid genomgång av bokföringen. Av revisionsberättelsen framgår att bokföringen är väl förd och utan anmärkning. Såväl ekonomi- som revisionsberättelse godkändes.

9. Ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Val av ordförande
Nils Bondeson lämnar ordförandeskapet efter fyra år och valberedningen har inte lyckats få någon ersättare, varför platsen tills vidare är vakant.

11. Val av styrelse
Val av högst åtta styrelseledamöter och högst nio styrelsesuppleanter för en tid av två år, varvid halva antalet väljs jämna år, resterande udda år.
Valberedningens förslag:
Omval 2 år: Ingrid Gunnarsson, Inger Carlsson Remnemark
Fyllnadsval 1 år: Sven-Olov Carlsson (efter Wivianne Nykvist som
avsagt sig som styrelsemedlem)
Nyval 2 år: Ingemar Blomquist
Kvarstående 1 år: Verner Ahlgren
Suppleant: Vakant
Kvarstående 1 år: Bertil Magnusson

12. Val av revisorer
Till ordinarie revisorer för ett år valdes Rune Alm och Stig Wahlström,
Ersättare: Erik Fredèn och Per Pettersson .

13. Valberedning
Årsmötet beslöt att styrelsen skulle ha ansvaret tills vidare.

14. Årsavgift 2006
Årsavgiften fastställdes oförändrad,75 kr för enskild , 150 kr för hel familj, 150 kr för förening och 300 kr för företag.

15. Övriga frågor
Val av sammankallande i kommittèerna:
Gamla Skillingaryd: Ingrid Gunnarsson
Klubblokalen: vakant
Foto: Bertil Pettersson
Försäljningschef: styrelsen
Arkivet: Per Bunnstad
Frimärkets Dag: Per Bunnstad
PR/Marknadsföring: Per Bunnstad
Festkommittè: Gun Persson Brehmer Gullvi Alkemark och nyval av Sara- Maria Johansson.

16. Avslutning
Ordförande tackade för det visade intresset och förklarade årsmötet
avslutat.

Efter årsmötesförhandlingarna förevisade Åke Sköld och överlämnade en pärm innehållande tidningsurklipp från år 1948, ett år då det hände ovanligt mycket i Skillingaryd med omnejd, både i glädje och sorg. Den stora motocrosssuccèn 1948 dämpades av tågkatastrof och flygplanskrasch. Vidare fanns en sammanställning av skjutskolans flyttning 1948. Östbo Historiska Sällskap tackar för denna materialsammanställning.

Det andra delmomentet bestod av att Dan Damberg visade bilder och berättade om naturen i Skillingarydsbygden.Detta gjorde han på ett mycket fängslande sätt, vilket blev en mycket uppskattad programpunkt under kvällen.

Nils Bondeson avtackades för sina fyra år som ordförande med en krukväxt, avgående styrelsemedlemmen Wivianne Nykvist erhöll blommor och avgående styrelsemedlemmen Ann-Mari Gudmundsson, som icke var närvarande, erhöll blomstercheckar.

Tredje delen av årsmötet bestod av att ÖHS bjöd på ett trivsamt samkväm med smörgåstårta och kaffe.

Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.
Justeras: Werner Ahlgren Bertil Magnusson