Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.Skillingaryd.Nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR. 4
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 06.03.27 kl.17.00-18.30
Närvarande
Nils Bondeson, ordf
Werner Ahlgren
Wivianne Nykvist
Inger Carlsson Remnemark, dagens sekreterare
Frånvarande
Ingrid Gunnarsson
Ann-Mari Gudmundsson

§ 27 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 28 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 29 Valberedningsfrågor
Från valberedningens ordf. Per Bunnstad hade inkommit följande förslag till val inför årsmötet:
Omval 2 år: Ingrid Gunnarsson
Inger Carlsson Remnemark

Fyllnadsval på 1 år: (efter Ann-Mari Gudmundsson)
Sven-Olov Carlsson
Nyval 2 år: (efter Wivianne Nykvist)
Ingemar Blomquist
Kvarstående : Verner Ahlgren

Suppl. 2 år: (efter Inger Svensson) vakant
Kvarst.suppl: Bertil Magnusson
Revisorer omval 1 år: Rune Alm och Stig Wahlström
Ersättare: Erik Fredèn och Per Pettersson

Val av sammankallande i kommittèerna:
Gamla Skillingaryd: Ingrid Gunnarsson
Arkivet: Per Bunnstad
Klubblokalen: Vakant
PR-Marknadsföring: Per Bunnstad
Frimärkets Dag: Per Bunnstad
Foto: Bertil pettersson
Festkommittèn: Gun Brehmer-Persson,
Gullvi Alkemark och nyval av
Sara-Maria Johansson.
Förslag till valberedning avges av styrelsen.

§ 30 Dagordning för årsmötet 4/4
Dagordning för årsmötet upprättas och kopieras av ordf. samt verksamhetsberättelse och revisionsberättelse som utdelas vid årsmötet.
Parentation kommer att göras för två medlemmar: Kurt Gustavsson och Inger Svensson.

§ 31 Postmottagare
På grund av ordf. avgång föreslås att Per Bunnstad utses till postmottagare tillsvidare.
Verksamhetsberättelse; synpunkter
Verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes.

§ 32 Övrigt
Rapport från Hembygdsrådets årsmöte i Vaggeryd.
Revisorernas berättelse inkommen.

§ 33 Nästa sammanträde
Beslutas efter årsmötet.

§ 34 Avslutning
Ordförande tackade och avslutade sammanträdet.Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson ordf. Inger Carlsson Remnemark sekr.