Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.Skillingaryd.Nu

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 3 2006
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 06.03.07 kl.17.00 – 19.00
Närvarande Nils Bondeson, ordförande
Werner Ahlgren
Ann-Marie Gudmundson
Wivianne Nykvist
Inger Carlsson Remnemark, dagens sekreterare
Frånvarande Ingrid Gunnarsson
§ 18 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 19 Dagordning och föreg.mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes. § 20
Valberedningsfrågor
Från valberedningens ordf. Per Bunnstad hade meddelande kommit att Sven- Olof Carlsson var villig att bli styrelseledamot. Övriga vakanser i styrelsen var ej klara.

§ 21 Genomgång inför årsmötet 4/4
Ordf. upprättar dagordning och sammanställer verksamhets berättelse. Parentation förrättas över 3 avlidna medlemmar i föreningen.
Dan Damberg kommer att föreläsa om ”Naturen i Skillingarydsbygden”.
Annonsering ska ske i tidningen FINNVEDEN NU d.29 mars.

§ 22 Hembygdsrådets årsmöte 22/3
Årsmötet hålles i Magnisa stuga i Vaggeryd. Ordf.Nils Bondeson samt Werner Ahlgren och Wivianne Nykvist är ombud från vår förening.

§ 23 Utvärdering av videovisn, 2/3
Tyvärr var det ingen större publiktillströmning till denna videokväll. Ett tjugotal personer hade infunnit sig för att lyssna till Bo Karlssons intressanta berättelse om sina äventyr till sjöss fram till år 1943. Han gav också glimtar från Skillingaryd under 1930-talet. Vid kaffeserveringen ställdes också frågor till Bo Karlsson. Försäljning av lotter ingick i sammankomsten.

§ 24 Övrigt
Ordf.informerade om Hembygdsförbundets årsmöte i Sävsjö d.8/4 samt en funktionärskurs i Jönköpings Läns Hembygdsförbunds regi d.18/4 i Aneby.

§ 25 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa styrelsemöte hålles måndagen den 27 mars 2006 kl. 17.00 i Föreningslokalen.
§ 26 Avslutning

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat

Skillingaryd som ovan
Nils Bondeson ordf. Inger Carlsson Remnemark sekr.