Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.Skillingaryd.Nu

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 2 2006
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 06.02.08 kl.17.00-19.30
Närvarande
Nils Bondesson, ordförande
Ingrid Gunnarsson
Werner Ahlgren
Wivianne Nykvist
Inger Carlsson Remnemark

Närvarande § 11
Per Bunnstad

Frånvarande
Ann-Marie Gudmundsson

§ 9 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 10 Dagordning och föreg.mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.
Inger Carlsson Remnemark utsågs att skriva dagens protokoll.

§ 11 Valberedningsfrågor
Valberedningens ordförande Per Bunnstad rapporterade om sitt uppdrag att tillfråga personer villiga att ingå i styrelsen efter de som avsagt sig. Det finns visat intresse men klara besked har ej avgivits. Hela styrelsen måste hjälpas åt i detta ärende.

§ 12 Videovisning torsd.2/3
Sessionssalen i Skillingehus är bokad kl.18:30 för videovisning av inspelade intervjuer med f.d sjömannen Bo Karlsson, som berättar minnen från sitt minnesrika liv. Beslöts att en blomma överlämnas till Bo Karlsson.
Annonseras i Finnveden Nu, lokalradions evanemangstips och står även med i kommunens evanemangskalender.
Servering av kaffe, bulle och kaka. Lotteri. Gratis inträde.

§ 13 Hembygdsrådets årsmöte 22/3
Kallelse till Hembygdsrådets årsmöte hade inkommit. Hålles i Magnisa stuga i Vaggeryd 22/3. Ordf. samt någon mer från styrelsen bevistar detta.

§ 14 ÖHS årsmöte 4/4 planering
Årsmötet kommer att hållas i nämndrummet, Skillingehus
Föreslogs att tillfråga Dan Damberg att hålla något botaniskt föredrag, och om förhinder förelåg tillfråga experten Green att berätta Nydalas historia..
Sedvanligt kommer kaffe och smörgåstårta att serveras.
Årsredovisning hade inlämnats av f.d kassör Stig Wahlström.

§ 15 Övrigt
Ingrid Gunnarsson informerade om att Kulturens Dag kommer att hållas den 10 sept. och temat blir ”Platser för ankomst och avfärd”.

§ 16 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa styrelsemöte hålles Tisdagen 7 mars 2006 Kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 17 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson ordf.

Vid protokollet: Inger Carlsson Remnemark