Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.Skillingaryd.Nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 1 2006
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 06.01.25 kl. 17.00-19.00
Närvarande
Nils Bondeson, ordförande,
Ingrid Gunnarsson
Werner Ahlgren
Stig Wahlström
Wivianne Nykvist
Per Bunnstad
Frånvarande:
Ann-Marie Gudmundsson
Inger Carlsson-Remnemark


§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 2 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen och föregående mötesprotokoll godkändes.
Ingrid Gunnarsson utsågs att skriva dagens protokoll.

§ 3 Valberedningsfrågor
Valberedningens ordförande Per Bunnstad meddelade att Ordföranden Nils Bondeson, Anne-Marie Gudmundsson och Wivianne Nykvist avsagt sig styrelseuppdrag under nästa år.
Nils Bondeson förklarade att bland annat en koncentrering på arbetsuppgifter inom hans företag var orsak till avsägelsen.
Per Bunnstad föreslog att hela styrelsen hjälps åt att hitta personer för uppdrag inom styrelsen samt att arbeta med Arkivet och Gamla Skillingaryd.

§ 4 Ekonomi
Stig Wahlström redogjorde för föreningens ekonomiska ställning.
Postgirokontot och banktillgodohavandet utgjorde cirka 9 000 kronor. Inkomsterna har varit kommunens bidrag samt medlemsavgifterna. Utgifterna har gått bestått av hyra och telefonavgifter.
Investeringen, 20 000 kr till datorutrustning, hade urholkat ekonomin. Stig Wahlström lovade komma med en sammanställning av ekonomin till nästa sammanträde.

§ 5 Vårens aktiviteter
Nils Bondeson kommer att lämna uppgift till Kulturguiden om filmvisning i Sessionssalen Skillingehus torsdagen den 2 mars
kl. 18.30. Förslag till filmer var Intervju med Bo Karlsson, alternativt Fabriksgatan eller Fribergs.
Wivianne Nykvist lovade kontakta Festkommittén angående kaffeservering.

§ 6 Årsmöte
Beslöts att årsmöte ska hållas torsdagen den 6 april kl 18.30 i Nämndrummet, Skillingehus. Liksom föregående år kommer kaffe och smörgåstårta att serveras.

§ 7 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 8 februari. 2006 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 23 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.