Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.skillingaryd.nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAPS ÅRSMÖTESPROTOKOLL DEN 6 APRIL 2005.Tid och plats Sessionssalen , Skillingehus kl. 18.30 –22.00
Närvarande Nils Bondeson, Jörgen Åberg, Gullvie Alkemark, Per Bunnstad, Inger Carlsson-Remnemark, Werner Ahlgren, Bertil Magnusson, Inger Pettersson, Inger Andersson, Linnea Hugosson, Bert-Ola Hugosson, Marianne Andersson, Sivan Magnusson, Rune Alm, Inger Svensson, Åke Sköld, Bo Karlsson, Ingrid Gunnarsson.

1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden, Nils Bondeson, hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Han berättade om kvällens tre delmoment: Årsmötesförhandlingar, föredrag av Mikael Nordqvist om Gravar längs Lagans stränder samt samkväm.

2. Mötet stadgeenl. utlyst
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst då det varit annonserat i både Finnveden nu och Värnamo Nyheter och Jönköpingsposten minst en vecka före mötet.

3. Parentation
Tre av föreningens medlemmar, Kjell Karlsson Sune Gunnarsson och Kurt Gustavsson hade avlidit under året. Ordföranden erinrade om deras engagemang i föreningen och föreslog en tyst minut till minne av de bortgångna medlemmarna.

4. Ordf. och sekr.
Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Nils Bondeson resp. Ingrid Gunnarsson.

5. Justeringspersoner
Till att justera dagens protokoll valdes Inger Carlsson-Remnemark och Werner Ahlgren

6. Verksamhetsberättelsen
Efter genomläsning av verksamhetsberättelsen godkändes efter påpekande att Wivianne Nykvist är ordinarie ledamot.

7. Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska redovisningen genomlästes och ordföranden lämnade öppet för en kommentar. Efter diskussion med vissa förtydliganden godkändes den ekonomiska redovisningen..

8. Revisorernas berättelse
Av revisorernas berättelse framgår att kassörens bokföring är väl förd och utan anmärkning.
Såväl ekonomi- som revisionsberättelsen godkändes.

9. Ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och kassören.

10. Val av ordförande
Till ordförande kommande verksamhetsår valdes nuvarande ordföranden Nils Bondeson, omval 1 år.

11. Val av styrelse
Årsmötet följde valberedningens förslag.
Ordinarie ledamöter: Werner Ahlgren, omval 2 år, Ingrid Gunnarsson
(kvarståenden 1 år), Ann-Mari Gudmundsson (omval 2 år), Inger Carlsson-Remnemark (kvarstående 1 år), Wivianne Nykvist (kvarstående 1 år).
Suppleanter: Inger Svensson (kvarstående 1år), Bertil Magnusson (nyval 2 år)
Årsmötet beslutade att skicka en inbjudan till Inger Pettersson inför nästa styrelsemöte.

12. Val av revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes för ett år nuvarande Rune Alm och Stig Wahlström samt ersättare Erik Fredén och Per Pettersson.

14. Valberedningen
Till ledamöter i valberedningen för ett år omvaldes Roland Bengtsson
och Per Bunnstad.

15. Årsavgift för år 2005
Årsavgiften fastställdes oförändrad, 75 kr för enskild, 150 kr för familj, 150 kr för förening, 300 kr för företag.

16. Övriga frågor
Val av sammankallande i kommittéerna:
Gamla Skillingaryd: Ingrid Gunnarsson
Arkivet: Per Bunnstad
Klubblokalen: Bertil Magnusson
PR- Marknadsföring: Per Bunnstad
Frimärkets Dag: Per Bunnstad
Foto: Bertil Pettersson
Festkommittén: Ann-Mari Gudmundsson, Gun Persson-Brehmer,
Gullvi Alkemark.
Försäljningschef: -

17. Avslutning
Ordföranden tackade för det goda intresset och engagemanget och förklarade årsmötet avslutat.

I andra delen av årsmötet berättade Mikael Nordström initierat, intressant och mycket uppskattat om utgrävningarna av gravar lägs Lagan - främst de, som undersöktes i samband med E4:ans nya sträckning

Tredje delen av årsmötet bestod av att ÖHS bjöd på ett trivsamt samkväm med smörgåstårta och kaffe.

Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.
Justeras: Inger Carlsson-Remnemark Werner Ahlgren