Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.Skillingaryd.Nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 050323 kl.17.00-18.00
Närvarande: Nils Bondeson, ordförande, Werner Ahlgren, vice ordförande, Ingrid Gunnarsson, ledamot, Wivianne Nykvist, dagens sekreterare, Inger Carlsson Remnemark, ledamot, Stig Wahlström, kassör, Inger Svensson, suppleant
Frånvarande Ann-Mari Gudmundsson, ledamot

§ 18 Sammanträdets öppnande
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.


§ 19 Dagordning och föreg.mötesprotokoll
Dagordningen och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 20 Byggnation på ”Slätten”
Ö.H.S har lämnat föreningens synpunkter ang. byggnad av en ”Minilägerhydda” på Slätten i Skillingaryd. Föreningen accepterar byggnationen, men endast under förutsättning att en juridiskt hållbar garanti erhålles att ingen ytterligare exploatering av Slätten för fast bebyggelse sker.

§ 21 Ekonomi/medlemsavgifter
Kassören informerade om att:
a) ca 4000:- f.n. finns på postgirokontot,
b) medlemsavgifter kommer in
c) Det utfästa kommunala bidraget
på 6000:- har ännu ej erhållits.

§ 22 Aktiviteter
Mikael Nordström, arkeolog från Jököpings Läns museum, kommer att vid årsmötet berätta om ”Gravar vid Lagan” och utgrävningarna vid Skillingaryd 1992
-93.

§ 23 Årsmötets planering
Frågor med anknytning till huvuddokumenten Dagordning, Verksamhetsberättelse, Årsberättelse och Revisionsberättelse togs upp.


§ 24 Övrigt
a) Ordf. har betalt in 200:- till Frälsningsarmén för att hedra minnet av Kurt Gustavsson som avled 15/3. Kurt var föreningens revisor under flera år.
b) Medlemsavgifter: Nuvarande årsavgifter behålles, dvs 75 kr/enskild medlem, 150 kr/familj, 150 kr/förening och 300 kr/företag.
c) 16/3 hade Hembygdsrådet sammanträde i Hagafors kvarn. Ordf. deltog.
Rådet beslöt att ej lämna något yttrande betr. Byggnation på Slätten. Andra frågor som togs upp var underhåll av Ålaryds skola och Malmströmska smedjan i Skillingaryd. Ö.H.S. fungerar gärna som lobbyist, men i föreningens koncept ingår ej någon hantverksverksamhet. Till Ö.H.S. suppleant i hembygdsrådet valdes på två år Ingrid Gunnarsson. Wivianne Nykvist är kvarstående på 1 år. Mötet i Hagfors avslutades med att arkitekt Olof Broman berättade om samhällets historia.

§ 25 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa styrelsemöte hålles Onsdagen den 27 april 2005 kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 26 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat

Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson, ordförande. Vid protokollet: Wivianne Nykvist