Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.Skillingaryd.Nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 050223 kl.17.00-19.00
Närvarande Nils Bondeson, ordförande Werner Ahlgren, vice ordförande Ingrid Gunnarsson, ledamot Wivianne Nykvist, ledamot Inger Carlsson Remnemark, dagens sekreterare
Frånvarande Stig Wahlström, kassör Ann-Mari Gudmundsson, ledamot Inger Svensson, suppleant
Övriga närvarande Bertil Magnusson

 

§ 9 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 10 Dagordning och föreg.mötesprotokoll
Dagordningen godkändes, föregående mötesprotokoll godkändes med tillägg att i dagens protokoll anteckna att Ingrid Gunnarsson vid förra sammanträdet inlämnat filmer, som gjorts av gruppen ”Gamla Skillingaryd” vid intervjuer med Bo Karlsson.

§ 11 Skrivelse ang.byggnation på Slätten
Vid ett extra sammanträde efter Östbo Historiska Sällskaps filmkväll om ”Järnvägens historia ”050209, genomgicks ritningar och skisser ang. byggnation på Slätten avseende planerad affärs/magasin-. byggnad.
Efter diskussion beslöts att ordf. sammanfattar en skrivelse med synpunkter och villkor att inlämnas snarast till Miljö-och Byggnadsnämnd i Vaggeryds kommun.

Ordf.hade också erhållit Tofteryds Hembygdsförenings synpunkter som i stort sett överensstämde med våra. Efter ytterligare diskussion vid dagens sammanträde i detta ärende kom man fram till att ännu en skrivelse skulle tillsändas Miljö- och Byggnadsnämnden där man fordrade en garanti för att ytterligare bebyggelse ej kommer att ske på Slätten.

§ 12 Valberdningsfrågor
Information om att kassör Stig Wahlström avsagt sig kassörskap, även styrelsemedlemskap. Werner Ahlgren har avsagt sig vice ordf. skap, men kan tänkas kvarstå i styrelsen.
Valberedningen arbetar med dessa frågor, men det bör även tänkas över av styrelsen.
Sekreterarfrågan är ej heller tillfredsställande löst enl. ordf.

§ 13 Ekonomi Medlemsavgifter
På grund av att kassör Stig Wahlström ej var närvarande för att ge en ekonomisk rapport lämnades denna punkt utan åtgärd.

§ 14 Aktivitet i samband med O-ringen
Blankett hade inkommit med förfrågan om vilka kulturaktiviteter vår förening kunde bidraga med. Aktiviteterna ska pågå under tiden 050717 - 050722 .
Bildmaterial med flygets historia och kartmaterial från Skillingaryd i gamla tider, samt en mängd andra foton skulle kunna ställas ut.

§ 15
Övrigt -
- Ingrid Gunnarsson rapporterade om vad Marlene Sandberg, arbetat med under sin tid hos Ö.H.S. 100-tals foton har inlagts på data och mycket annat, vilket vi är tacksamma för. Beslutades att avtacka henne med presentkort.
Ingrid hade också foton, där hon ville ha hjälp med att identifiera personer.
Vidare informerade hon om hur viktigt det är att gamla gravplatser bevaras som kulturhistoriska värden.
- Ordf. rapporterade från Hembygdsrådets sammankomst i Svenarums hembygdsgård 050203.
Årsmöte med Hembygdsrådet hålles 050316 kl.19.00 i Kvarnen Hagafors.
Varje förening får deltaga med tre representanter.

§ 16 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa styrelsemöte hålles Onsdagen den 23 mars 2005 kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 17 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat

Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson, ordförande. Vid protokollet:Inger Carlsson Remnemark