Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.Skillingaryd.Nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 05.01.26 kl. 17.00-19.00.
Närvarande Nils Bondeson, ordförande, Werner Ahlgren, vice ordförande, Inger Carlsson Remnemark, ledamot, Ingrid Gunnarsson, ledamot.och Wivianne Nykvist, ledamot och Inger Svensson, styrelsesuppleant.
Frånvarande Ann-Mari Gudmundsson, ledamot och Stig Wahlström, kassör

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Nils Bondeson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 3 ”Järnvägens Historia”
Ordf. har bokat Sessionssalen, Skillingehus, för videovisning, onsdagen den 9 februari, kl. 18.30.
Beslöts om ett inträde på 30:- och att kaffe med ostfralla skall ingå.
Annons i ”Finnveden Nu” ordnas av ordf.
Lotteriförsäljning med bokpriser med hembygdsanknytning. Wivianne Nykvist kontaktar Ingeborg Palm och ordnar lotter. Utställningsdelen med järnvägsanknytning från ”Arkivens Dag” placeras i sessionsalen.
Styrelsen samlas kl. 17.30.

§ 4 Information mm från Hembygdsförbundet
Från Hembygsförbundet har vi mottagit följande:
Blankett för inrapportering av medlemsantal, styrelsemedlemmars adresser etc.
Information om medlemsavgiften (grundavgift + 8 kr/medlem).
Inbetalningskort sänt till kassör.
Information om Hembygdsförbundets Årsmötesdatum: 9 April
Hembygdsantikvarie Margaretha Engstedts föreläsningsprogram i Jönköpings Län.
”Berätta för framtiden”. Forum för levande historia uppmanar medlemmar i hembygdsföreningar etc att samla in dokumentation med anknytning til ”Förintelsen” under andra världskriget.
Ordföranden planerar att skriva en berättelse om ”De vita bussarna” med Skillingarydsanknytning i nästa års utgåva av ”Mellan Härån och Rasjön”.

§ 5 Planering av grönytor i Skillingaryd
Föreningen har mottagit en dokumentation om planerade grönytor i Skillingaryd. Materialet presenterades på Skillingehus 18/1 med bl.a. ordf. närvarande. Åhörarna som lämnade synpunkter var överens om att ”slätten” i Skillingaryd är ett unikt område som måste bevaras så långt detta är möjligt. Synpunkter på innehållet kan lämnas till stadsarkitekt Jan Olof Olsson eller Linda Olson senast 18 mars.

§ 6 Övrigt

Ordf. informerade om att ÖHS från kommunen förutom ett grundbidrag på 2500:- erhållit ett bidrag på 6000:-.
- Wivianne Nykvist rapporterade att fotoklubben skänkt en komplett omgång av ”Skillingarydsbygden i Bild” till ÖHS.
Inger Carlsson-Remnemark rapporterade att en omgång (ej komplett) av Rune Storcks Skillingarydsböcker inköpts.
Inbjudan till planering av kulturaktiviteter i samband med O-ringen,
7 febr. i Sessionssalen, Skillingehus
Hembygdsrådet sammanträder Torsdagen den 3 februari, Kl. 19 i Församlingshemmet, Svenarum. Nils Bondeson deltar.
Beslöts att ÖHS Årsmöte skall hållas Onsdagen den 6 april, kl. 18.30 i Nämndrummet, Skillingehus. Ordföranden anmäler till Evenemangs-kalendern och bokar lokal.

§ 7 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa styrelsemöte skall hållas Onsdagen den 23 februari 2005 Kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 8 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson, ordförande och Inger Svensson, mötessekreterare