Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.Skillingaryd.Nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 04.11.30 kl. 17.00-18.00.
Närvarande Nils Bondeson, ordförande, Werner Ahlgren, vice ordförande, Inger Carlsson Remnemark, ledamot, Inger Svensson, styrelsesuppleant och Wivianne Nykvist, ledamot, dagens sekreterare
Frånvarande Ingrid Gunnarsson, ledamot. Ann-Mari Gudmundsson, ledamot och Stig Wahlström, kassör

§ 74 Sammanträdets öppnande
Vice ordf. öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Ordf. anlände något försenad.

§ 75 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 76 Arkiveringshjälp
Madelene Sandberg, Vaggeryd, har erbjudit ÖHS kostnadsfri hjälp med arkiveringsarbete med hjälp av dator, vilket tacksamt accepterades. Ingrid Gunnarsson utsedd att fungera som handledare.

§ 77 Evenemang
Anmälan till ”Evenemangskalendern”om filmkväll 9 febr. 2005 om ”Järnvägens Historia” för sent inlämnad för att komma med.
Sista inlämningsdatum för kommande evenemang är 1 febr. 2005, förutsatt att kommunen fortsätter att ge ut kalendern efter årsskiftet.

§ 78 Beställning av böcker och häften
Styrelsen beslöt att Inger Carlsson-Remnemark kontaktar Rune Storck för att skaffa en omgång av hans serie av böcker om Skillingarydsbygden;
Wivianne Nykvist kontaktar på motsvarande sätt Bertil Pettersson för en omgång av fotoklubbens årshäften.

§ 79 Blommor
Styrelsen beslöt att ordf. skall överlämna en blomma till Ingrid Gunnarsson med anledning av att hennes man, Sune Gunnarsson, avlidit. Sune, som också var medlem i ÖHS, har utfört ett värdefullt arbete med bl.a. ÖHS klubblokaler.

§ 80 Protokoll
Beslöts att det skall åligga ordföranden att sända ut protokoll till styrelsemedlemmarna.

§ 81 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa styrelsemöte hålles onsdagen den 26 januari 2005 kl.17.00 i Föreningslokalen.

§ 82 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson, ordförande och Wivianne Nykvist, mötessekreterare