Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.Skillingaryd.Nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 04.11.10 kl. 17.00-18.50.
Närvarande Nils Bondeson, ordförande, Werner Ahlgren, vice ordförande, Inger Carlsson Remnemark, dagens sekreterare, Ingrid Gunnarsson, ledamot, Ann-Mari Gudmundsson, ledamot, Wivianne Nykvist, ledamot, Inger Svensson, styrelsesuppleant.
Frånvarande Stig Wahlström, kassör

§ 66 Sammanträdets öppnande
Ordförande Nils Bondeson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 67 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 68 Evenemangstips
Arrangemang som vi vill ha annonserade i kommunens Evenemangskalender dec. 2004-febr.2005 skulle vara inlämnat före 1 nov. Styrelsen beslöt att den 9 febr. 2005 anordna en filmkväll om järnvägens historia. Försök skall göras för att få med detta i nämnda kalender.

§ 69 Arkivens dag
Rapporterades av arkivgruppen att foton och urklipp från historiska händelser 13 nov på temat ” Kommunikation ”: Posten, Telegrafstationen, Järnvägen och Flyget har framtagits och uppsatts. Våra lokaler kommer att vara öppna för visning mellan kl.10.00 –13.00. Servering av cider och lite godsaker. Försök skulle även göras för att ev. få låna en Tv och video för visning av någon film.

§ 70 Gamla Skillingaryd Lägesrapport
Ingrid Gunnarsson och Werner Ahlgren gav rapport om ett besök som de gjort på Göta Hovrätt, för att forska om Skillingaryds äldsta gårdar för ”Gamla Skillingaryds” räkning. Karin Eriksson deltog också i detta besök.

§ 71
Övrigt Nils Bondeson påpekade att genomgång bör ske så att endast material med lokal anknytning bör förvaras i vårt arkiv, då vi har mycket begränsat utrymme. Inger Carlsson Remnemark föreslog att inköp borde ske av Rune Storcks böcker om Skillingarydsbygden eftersom dessa innehåller många foton och intervjuer värda att arkivera.
Styrelsen samtyckte till detta och beslöts att kontakt tas med Rune Storck. Broschyr från Hembygdsförbundet om jul i traditioner lades till handlingarna.

§ 72 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 30 november 2004 kl.17.00
i Föreningslokalen.

§ 73 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson, ordförande och Inger Carlsson Remnemark, mötessekreterare