Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.Skillingaryd.Nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 04.10.13 kl. 17.00- 19.00
Närvarande Nils Bondeson, ordförande, Ingrid Gunnarsson, ledamot. Ann-Mari Gudmundsson, ledamot
Stig Wahlström, kassör, Inger Carlsson Remnemark, ledamot, Wivianne Nykvist, ledamot
Frånvarande Werner Ahlgren, v. ordf och Inger Svensson, suppleant.

§ 56 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 57
Dagordning och föregående mötesprotokoll

Dagordning och föregående mötes protokoll godkändes.
Till sekreterare för dagens möte utsågs Stig Wahlström.

§ 58 Kulturhusens Dag
Kulturhusens Dag anordnades den 11 september, i år på temat ”Hus i goda händer”. Vid utvärdering av densamma framkom att utställningen i vår lokal besöktes av ett 30-tal personer, vilka visade stort intresse. Radio Jönköping gjorde ett reportage hos oss och gjorde bl.a. en vandring till flera gamla byggnader i samhället, med Ingrid Gunnarsson som ciceron. Reportaget sändes senare i radions P4.

§ 59
Mötet beslöt att, i vanlig ordning, ansöka om verksamhetsbidrag från Vaggeryds kommun. Nils Bondeson fick i uppdrag att lämna in ansökan före 20 okt.

§ 60 Material från Enar Skillius
Enar Skillius har gjort en mycket omfattande dokumentation om Rusthållet. Han har framfört önskemål om att vi ska ta hand om materialet i vårt arkiv samt att en grupp går igenom och sammanställer det hela. Eftersom detta kommer att innebära många timmars arbete, beslöt mötet att vi behåller materialet och senare bestämmer hur vi ska göra med det.
Ingrid Gunnarsson fick i uppdrag att meddela Skillius om vårt beslut.

§ 61 Kopiering av videofilmer
Några personer hade hört av sig och ville ha kopior på en del videoupptagningar som vi har i vårt arkiv. Nils Bondeson erbjöd sig att ombesörja detta till de som önskar. En viss ersättning till föreningen ska tas ut för detta.

§ 62 Arkivens Dag
Den 13 november anordnas Arkivens Dag på temat ”Kommunikation”. Ingrid Gunnarsson och Inger Carlsson rapporterade att de redan har en hel del material färdigt om Posten, Järnvägen, Telegrafstationen och mjölkbilarna och att Verner Ahlgren håller på med flyget.
Styrelsen beslöt att vi ska ha öppet mellan kl. 10.00 och 13.00. Förslag framkom att vi ska försöka visa någon av våra filmer på Skillingaryds bibliotek denna dag. Nils Bondeson uppdrogs att ta kontakt med bibliotekspersonalen angående detta.

§ 63 Gamla Skillingaryd
Ingrid Gunnarsson meddelade att hon är klar med intervjun med l ägesrapport Bo Carlsson. Hon har även avtalat om ett sammanträffande med Enar Skillius. I övrigt har gruppen arbetat mycket med förberedelserna för Arkivens Dag.

§ 64 Nästa sammanträde
Styrelsen beslöt att nästa sammanträde skall hållas onsdagen den 10 november kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 65 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson, ordförande och Stig Wahlström, mötessekreterare