Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.Skillingaryd.Nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 04.09.08 kl. 17.00-19.15.
Närvarande Nils Bondeson, ordförande, Werner Ahlgren, v. ordförande, Ingrid Gunnarsson, sekreterare,
Inger Carlsson-Remnemark, ledamot, Inger Svensson, ledamot. Wivianne Nykvist, styrelsesuppleant
Frånvarande Stig Wahlström, kassör, Ann-Mari Gudmundsson.

§ 46 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson öppnade sammanträdet och hälsade välkommen tillbaka efter sommaruppehållet.

§ 47 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen och föregående mötesprotokoll godkändes. Eftersom Stig Wahlström, som var i tur att skriva dagens protokoll, var frånvarande, utan angiven orsak, valde styrelsen Ingrid Gunnarsson till dagens sekreterare.

§ 48 Kulturhusens Dag
Lördagen den 11 september anordnar ÖHS utställning i föreningslokalen kl 10.00-13.00.
Temat, ” Hus I Goda Händer”, har förberetts genom att Per Bunnstad fotograferat ett antal äldre fastigheter och ÖHS tagit fram fakta om.
Nils Bondeson, Karin Eriksson, Werner Ahlgren, Inger Svensson och Ingrid Gunnarsson kommer att hjälpa till med att sälja lotter och servera cider med diverse tilltugg,

§ 49 Arkivens Dag
Den 13 november, som också är en lördag, anordnas Arkivens Dag. Årets tema är ”Kommunikation”. Styrelsen beslöt att järnvägen, telefonstationen, posten och eventuellt flyget skall uppmärksammas.
Gamla Skillingarydsgruppen ska gå igenom föreningens arkiv och söka det, som redan kan finnas vad beträffar videofilmer och fakta material.

§ 50 Samarbetet med Kultur/Fritidsnämnden
S Då ingen från Vaggeryds Kultur/Fritidsnämnd hörts av beträffande det samarbete, som aviserades i våra, beslöt styrelsen att Nils Bondeson skall ta förnyad kontakt.

§ 51 Gamla Skillingaryd
Gruppen har haft sommaruppehåll, men kommer att återuppta
arbetet på måndagen den 13 september. Under sommaren har Ingrid Gunnarsson haft kontakt med Bo Karlsson och fortsatt intervjun med honom. Intervjuerna har kommit till år1961 och kommer att återupptas.
Karin Eriksson, Inger Carlsson-Remnemark och Ingrid Gunnarsson har besökt Joel Anderssons arkiv i Tofteryd och antecknat foton m m, som visar äldre Skillingrydsmotiv.
Vi hoppas att de kommer att överlämnas till oss för att vi skall kunna införliva dem i vårt arkiv där de rätteligen hör hemma.

§ 52 Arkeologi
Arkeologigruppen hade två möten före sommaruppehållet. Gruppen kommer att fortsätta att träffas varannan vecka i höst. Så länge det är möjligt, kommer aktiviteterna att hållas utomhus.

§ 53 Övrigt
a. Under sommaren har f.d. kassör Kjell-Ola Karlsson avlidit.
Han var en av initiativtagarna till ÖHS. Vi visade vår uppskattning genom att sända en blomma till jordfästningen..
b. Ordföranden visade en folder om Jönköpings allmogemarknad den 12 september.
c. Ordföranden uppmärksammade ett erbjudande om uppdatering av datorprogrammet File Maker från version 6 till version 7. Det visades sig att vi redan har den nya versionen.
d. Frågan vad vi ska göra med den gamla datorn, blev obesvarad.

§ 54 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 13 oktober 2004 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 55 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.