Protokoll Östbo Historiska Sällskap
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 04.04.21 kl 17.00-19.15.
Närvarande Nils Bondeson, ordförande, Werner Ahlgren, vice ordförande, Ann-Mari Gudmundsson, dagens sekreterare, Ingrid Gunnarsson, ledamot, Inger Carlsson-Remnemark, ledamot, Wivianne Nykvist, ledamot och Inger Svensson, styrelsesuppleant.
Frånvarande Stig Wahlström, kassör

§ 35 Sammanträdets öppnande
Ordförande Nils Bondesson öppnade sammanträdet och hälsade den nya styrelsen välkommen.

§ 36 Dagordning och föreg.mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.


§ 37 Sekreterarfunktionen
Man enades om att uppdraget att skriva mötesprotokoll får ”rotera” bland ledamöterna och då avsluta protokollen med ”vid protokollet” och namn. Ann-Mari Gudmundsson anmälde sig frivilligt att skriva dagens protokoll Därefter delades uppdraget ut för resten av verksamhetsåret bland de valda ledamöterna; Stig Wahlström, Ingrid Gunnarsson, Inger Carlsson-Remnemark, Wivianne Nykvist och sist-men inte minst- Inger Svensson.

§ 38 Årsmötet, utvärdering
Man enades om att besöksantalet var klent (13 st) och diskuterade därefter orsaken och vad som kan göras till nästa årsmöte.
Styrelsen enades om att inför nästa år be Per Bunnstad göra ett extrautskick av Östboiten med medlemsmatrikel och en uppmaning till att delta på årsmötet. Det är också viktigt med aktiva medlemmar.
Ordförande gjorde en rättelse av sitt föredrag då han felaktigt hade nämnt Bondstorps församling som en del av Östbo härad –korrekt svar är i stället Mo härad.
Ingrid hade, som vanligt, skrivit ett bra årsmötesprotokoll som man läste igenom och godkände.

§ 39 Inbjudan från kommunens kultur- och fritidsnämnd
Kommunens kultur- och fritidsnämnd kallar till möte angående ett evenemang för tiden för O-ringen och en tid därefter år 2005 (totalt åtta veckor). Tanken är att en utställning skall göras av ett antal tillfrågade föreningar för att visa besökare – och kommuninvånare vad kommunen kan erbjuda. Lokal skall diskuteras.
Inför mötet skall man fundera på specialområde att lyfta fram, utrymmesbehov, bemanning under en vecka. Eventuella intäkter får man dela på.
Styrelsen enades om att utse Ingrid och Werner till representanter för föreningen och att dessa går på mötet den 5 maj för att få mer information.

§ 40 Agenda Kulturarv
Efter att ha läst igenom informationen om ”Kulturmiljöer i det för-flutna- i nuet – i framtiden” enades styrelsen att remittera detta till kommunen i stället.

§ 41 Lokalfrågor
Ingrid Gunnarsson rapporterade att en viss höjning av försäkringspremien kommer att ske, men en väldigt modest sådan. Försäkringen är ett resultat av Hembygdsförbundets samarbete med Länsförsäkringar.

§ 42 Dataoffert och inköp
Efter önskan från Ann-Mari tillkom en punkt ”Dataoffert och inköp” då styrelsen behövde fatta beslut om datainköp vilket också skedde.
Ingrid Gunnarsson redogjorde för vad som inräknades i offerten som var på ca 19.000:-
Mötet enades om att avvakta med inköp av ny version av File Maker och i stället inhandla en scanner men att i övrigt godkänna offerten. Ingrid meddelar leverantören Jan Gunnarsson om köpet och meddelar alla om när datorn kan levereras.

§ 43 Övrigt
a)Ingrid Gunnarsson informerade om en konferens på Kronobergs folkhögskola den 21-24/6 ”Platsens historia” Kostnaden är 2.950:-
b) Ingrid Gunnarsson informerade om tidskriften ”Bygd och natur” som vi kan få fem exemplar av utan kostnad. Styrelsen enades om att Ingrid Gunnarsson, Per Bunnstad, Nils Bondesson, Karin Eriksson samt Werner Ahlgren skall få ett ex vardera.
c) Nils Bondeson informerade om ”Vår flora”. En efterlysning från Jönköpings läns hembygdsförbund angående äldre herbarium.

§ 44 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls den 9 september 2004 kl.17.00
i Föreningslokalen.

§ 45 Avslutning
Ordförande tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.
Skillingaryd som ovan
Vid protokollet

Nils Bondeson, ordf Ann-Mari Gudmundsson, sekr