Protokoll Östbo Historiska Sällskap
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAPS ÅRSMÖTESPROTOKOLL DEN 14 APRIL 2004
Tid och plats Sessionssalen , Skillingehus kl. 18.30 –22.00
Närvarande Nils Bondeson, Per Bunnstad, Inger Carlsson-Remnemark, Karin Eriksson, Anne-Marie Gudmundsson, Lennart Gudmundsson, Werner Ahlgren, Stig Wahlström, Rune Alm, Kurt Gustavsson, Wivianne Nykvist, Inger Svensson, Ingrid Gunnarsson.

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordföranden, Nils Bondeson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Han berättade om kvällens tre delmoment: årsmötesförhandlingar, något om Skillingaryds äldsta historia och samkväm.

§ 2 Mötet stadgeenligt utlyst
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst då det varit annonserat i både Finnveden nu och Värnamo Nyheters ”Det händer” och lokalradion minst en vecka före mötet

§ 3 Parentation
Två av föreningens medlemmar, Ingrid Bunnstad och Knut Johansson, hade avlidit under året. Ordföranden erinrade om Ingrids Bunnstads engagemang i föreningen och föreslog en tyst minut till minne av de båda bortgångna medlemmarna.

§ 4 Ordförande och sekreterare
Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Nils Bondeson resp. Ingrid Gunnarsson.

§ 5 Justeringspersoner
Till att justera dagens protokoll valdes Werner Ahlgren och Inger Carlsson-Remnemark.

§ 6 Verksamhetsberättelsen
Efter genomläsning av verksamhetsberättelsen godkändes den i befintligt skick.

§ 7
Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska berättelsen genomlästes och ordföranden lämnade öppet för en kommentar varvid medlemsavgifternas hantering i fortsättningen diskuterades.
Beslutades att medlemsförteckningen skall förses med medlemmarnas nummer och namn, vilka också skall anges på inbetalningskorten för årsavgiften
Beslutades att Bokfonden skall bokföras som ”öronmärkta”, men skall ändå kunna användas till inköp av statens premieobligationer..

§ 8 Revisorernas berättelse
Av revisorernas berättelse framgår att kassörens bokföring är väl förd och utan anmärkning.
Såväl ekonomi- som revisionsberättelsen godkändes.

§ 9 Ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Val av ordförande
Till ordförande kommande verksamhetsår valdes nuvarande ordföranden Nils Bondeson, omval 1 år.

§ 11 Val av styrelse
Årsmötet följde valberedningens förslag.
Vice ordförande: Werner Ahlgren, kvarstår 1 år
Sekreteraren hade avsagt sig omval. Ny sekreterare kunde
inte väljas på årsmötet utan kommer att lösas på nästa styrelsemöte.
Kassör: Stig Wahlström, kvarstår 1 år.
Ordinarie ledamöter:
Ann-Mari Gudmundsson, kvarstår 1 år.
Ingrid Gunnarsson, nyval 2 år
Inger Carlsson-Remnemark, nyval 2 år.
Wivianne Nykvist, nyval 2 år.
Suppleanter: Inger Svensson, nyval 1 år.

§ 12 Val av revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes för ett år nuvarande ordinarie Kurt Gustavsson och Rune Alm samt ersättare Erik Fredén och Per Pettersson.

§ 13 Valberedningen
Till ledamöter i valberedningen för ett år omvaldes Roland Bengtsson och Per Bunnstad..

§ 14 Årsavgift för år 2005
Årsavgiften fastställdes oförändrad, 75 kr för enskild, 150 kr för hel familj, 150 kr för förening, 300 kr för företag.

§ 15 Övriga frågor
a Val av sammankallande i kommittéerna:
Gamla Skillingaryd: Ingrid Gunnarsson
Arkivet: Per Bunnstad
Klubblokalen: Bertil Magnusson
PR- Marknadsföring: Per Bunnstad
Frimärkets Dag: Per Bunnstad
Foto: Bertil Pettersson
Festkommittén:, Ann-Mari Gudmundsson, Gun Persson-Brehmer,
Gullvi Alkemark, Inger Svensson.
Försäljningschef: Kjell Karlsson.

b Nils Bondeson överlämnade en blopmma till Ingrid Gunnarsson som tack för ett mångårigt, utmärkt arbete som sekreterare i styrelsen.
Bertil Magnusson hade avsagt sig omval i styrelsen. Eftersom han inte var närvarande skall ordföranden besöka honom i hemmet och överräcka en blomma till honom som tack för hans arbete i styrelsen.

§ 16 Avslutning
Ordföranden tackade för det goda intresset och engagemanget och förklarade årsmötet avslutat.

I andra delen av årsmötet berättade Nils Bondeson, Inger Carlsson-Remnemark, Ingrid Gunnarsson, Karin Eriksson och Werner Ahlgren om Skillingarydsbygdens äldre historia.

Tredje delen av årsmötet bestod av att ÖHS bjöd på ett trivsamt samkväm med smörgåstårta och kaffe.

Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.

Justeras:

Inger Carlsson-Remnemark Wener Ahlgren