Protokoll Östbo Historiska Sällskap www.Skillingaryd.Nu
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 04.03.24 kl. 17.00-18.40
Närvarande Nils Bondeson, ordförande, Ingrid Gunnarsson, sekreterare, Stig Wahlström, kassör, Inger Carlsson-Remnemark, ledamot, Bertil Magnusson, ledamot och Wivianne Nykvist, styrelsesuppleant
Frånvarande Werner Ahlgren, v. ordförande och Ann-Mari Gudmundsson, v. sekreterare

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 04.04.21 kl 17.00-19.15.
Närvarande Nils Bondeson, ordförande
Werner Ahlgren, vice ordförande
Ann-Mari Gudmundsson, dagens sekreterare
Ingrid Gunnarsson, ledamot
Inger Carlsson-Remnemark, ledamot
Wivianne Nykvist, ledamot
Inger Svensson, styrelsesuppleant
Frånvarande Stig Wahlström, kassör

§ 35
Sammanträdets Ordförande Nils Bondesson öppnade sammanträdet och hälsade den nya
öppnande styrelsen välkommen.
§ 36
Dagordning och Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.
föreg.mötesprotokoll
§ 37
Sekreterarfunktionen Man enades om att uppdraget att skriva mötesprotokoll får ”rotera” bland ledamöterna och då avsluta protokollen med ”vid protokollet” och namn.
Ann-Mari Gudmundsson anmälde sig frivilligt att skriva dagens protokoll
Därefter delades uppdraget ut för resten av verksamhetsåret bland
de valda ledamöterna; Stig Wahlström, Ingrid Gunnarsson, Inger Carlsson-Remnemark, Wivianne Nykvist och sist-men inte minst- Inger Svensson.
§ 38
Årsmötet, utvärdering Man enades om att besöksantalet var klent (13 st) och diskuterade
därefter orsaken och vad som kan göras till nästa årsmöte.
Styrelsen enades om att inför nästa år be Per Bunnstad göra ett extrautskick av Östboiten med medlemsmatrikel och en uppmaning till att delta på årsmötet. Det är också viktigt med aktiva med-lemmar.
Ordförande gjorde en rättelse av sitt föredrag då han felaktigt hade nämnt Bondstorps församling som en del av Östbo härad –korrekt svar är istället Mo härad.
Ingrid hade, som vanligt, skrivit ett bra årsmötesprotokoll som man läste igenom och godkände.
§ 39
Inbjudan från Kommunens kultur- och fritidsnämnd kallar till möte angående
kommunens kultur- ett evenemang för tiden för O-ringen och en tid därefter år 2005
och fritidsnämnd (totalt åtta veckor). Tanken är att en utställning skall göras av ett antal tillfrågade föreningar för att visa besökare – och kommunin-vånare vad kommunen kan erbjuda. Lokal skall diskuteras.
Inför mötet skall man fundera på specialområde att lyfta fram, utrymmesbehov, bemanning under en vecka. Eventuella intäkter får man dela på.
Styrelsen enades om att utse Ingrid och Werner till representanter för föreningen och att dessa går på mötet den 5 maj för att få mer information.
§ 40
Agenda Kulturarv Efter att ha läst igenom informationen om ”Kulturmiljöer i det för-flutna- i nuet – i framtiden” enades styrelsen att remittera detta till kommunen istället.
§ 41
Lokalfrågor Ingrid Gunnarsson rapporterade att en viss höjning av försäkrings-premien kommer att ske, men en väldigt modest sådan. Försäkringen är ett resultat av Hembygdsförbundets samarbete med Länsförsäkringar.
§42
Dataoffert och inköp Efter önskan från Ann-Mari tillkom en punkt ”Dataoffert och inköp” då styrelsen behövde fatta beslut om datainköp vilket också skedde.
Ingrid Gunnarsson redogjorde för vad som inräknades i offerten som var på ca 19.000:-
Mötet enades om att avvakta med inköp av ny version av File Maker och istället inhandla en scanner men att i övrigt godkänna offerten. Ingrid meddelar leverantören Jan Gunnarsson om köpet och meddelar alla om när datorn kan levereras.
§ 43
Övrigt a)Ingrid Gunnarsson informerade om en konferens på Kronobergs folkhögskola den 21-24/6 ”Platsens historia” Kostnaden är 2.950:-b) Ingrid Gunnarsson informerade om tidskriften ”Bygd och natur” som vi kan få fem exemplar av utan kostnad. Styrelsen enades om att Ingrid Gunnarsson, Per Bunnstad, Nils Bondesson, Karin Eriksson samt Werner Ahlgren skall få ett ex vardera.
c) Nils Bondeson informerade om ”Vår flora”. En efterlysning från Jönköpings läns hembygdsförbund angående äldre herbarium.
§ 44
Nästa sammanträde Beslöts att nästa sammanträde hålls den 9 september 2004 kl.17.00
i Föreningslokalen.
§ 45
Avslutning Ordförande tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.
Skillingaryd som ovan Vid protokollet_______________________________ ________________________________
Nils Bondeson, ordf Ann-Mari Gudmundsson, sekr

Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.