Protokoll Östbo Historiska Sällskap
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 04.02.25 kl. 17.00-19.00
Närvarande: Nils Bondeson, ordförande, Ingrid Gunnarsson, sekreterare, Stig Wahlström, kassör, Ann-Mari Gudmundsson, Bertil Magnusson, ledamot och Wivianne Nykvist, styrelsesuppleant.
Frånvarande: Werner Ahlgren, v. ordförande och Inger Carlsson-Remnemark, ledamot.

§ 13 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 14 Dagordning och föregående mötesprotokoll
Dagordningen och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 15 Utvärdering av Öppet Hus
Vid Öppet Hus den 18 februari i Sessionssalen Skillingehus visades videofilmen Källeliden I från 1995. Vi kunde räkna ca 25 besökare. Det var inget inträde, men vi sålde i stället en lottring.
Vi beslutade att fortsätta filmvisningen till hösten. I vårt arkiv finns inte bara filmer från ”Gamla Skillingaryd” utan också sådana från Joel Andersson och Gunnar Svensson i Bissefäll.
Nils Bondeson erbjöd sig att duplicera filmerna om det visade sig aktuellt med försäljning av någon.

§ 16 Hemb.förb. Årsmöte
Den 3 april är det dags för Hembygdsförbundets årsmöte, vilket i år är förlagt till Folkets Hus i Nässjö. Vår förening har möjlighet att sända två representanter. Ingrid Gunnarsson tänker åka men vill gärna ha sällskap med någon, så hör av er.
Obs! Sista anmälningsdagen är 31 mars.

§ 17 Kulturhusens Dag
Årets Kulturhusens Dag är den 11 september med temat ”Vård av Kulturhus”. Styrelsen beslutade att avvakta med beslut om deltagande. Vi vårdar inga kulturhus men arkiverar handlingar och ritningar beträffande äldre byggnader.

§ 18 Ekonomi och Administration
Stig Wahlström överlämnade rapport angående ÖHS ekonomi, vilken tycktes rätt god. Eftersom vi planerar byte av datorutrustning beslöt vi avvakta med ekonomiska förändringar.

§ 19 Datorutrustning
Jan Gunnarsson hade inlämnat en offert på IBM dator PLB 75 SW á 7713 kr samt skärm T37 KB3J, CRT 170 17” á 1801 kr.
CD RW+ DCD Combo ”brännare” á 875 kr.
Styrelsen bordlade ärendet tills vidare.
Eftersom vår dator inte bör anses som kontorsutrustning, utan som arbetsverktyg, borde kommunalt bidrag kunna erhållas.
Nils Bondeson inlämnar en skrivelse till kommunstyrelsen med anhållan om bidrag till ny datorutrustning.

§ 20 Årsmötet
Verksamhetsberättelsen för 2003 genomlästes och undertecknades.
Årsmötet hålls den 14 april kl 18.30 i Nämndrummet.
Efter förhandlingarna, berättar Nils Bondeson och ”Gamla Skillingarydsgruppen” något om Skillingaryds äldsta historia.
Därefter bjuds deltagarna på smörgåstårta och kaffe.

§ 21 Övrigt
Nils Bondeson hade till vårt referensbibliotek inköpt ”Gravar längs Lagan” samt erhållit en upplaga av John Gustafssons blivande doktorsavhandling ”Det förhistoriska Finnveden”.
Ann-Mari Gudmundsson informerade att Utbildningsradion anordnar en Nationell kampanj den 26 september med titeln ”1000 vägar till kunskap”
All studieverksamhet skall belysas på en Utbildningsmässa på Jönköpings bibliotek. Ann-Mari Gudmundsson undrade om det hörts något om Vaggeryds kommun tänkte delta.

§ 22 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 24 mars. 2004
kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 23 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.