Protokoll Östbo Historiska Sällskap
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 04.01.28 kl. 17.00-19.30
Närvarande: Nils Bondeson, ordförande, Ingrid Gunnarsson, sekreterare, Inger Carlsson-Remnemark, ledamot och Wivianne Nykvist, styrelsesuppleant
Frånvarande: Stig Wahlström, kassör, Werner Ahlgren, v. ordförande och Bertil Magnusson, ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 2 Dagordning och föregående mötesprotokoll
Dagordningen och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 3 Gamla Skillingaryd
Gruppen har varit samlad ett par gånger efter jul. Fortfarande Lägesrapport arbetas med 16-1700-talens människor genom att söka fakta ur bl.a. mantalslängder, husförhörslängder och flyttningslängder.

§ 4 Arkeologi; Lägesrapport
a Nils Bondeson meddelade att arkeolog Jörgen Gustavsson, Jönköping, kommer till Skillingehus onsdagen den 4 februari kl 18.00. Han kommer att berätta om utgrävningarna i Nennesmo utanför Reftele. Han visar också foton och fyndmaterial.
b Nils Bondeson kommer, om tillräckligt antal deltagare finnes, att i en eller annan form fortsätta arkeologicirkeln med inriktning på utflykter till arkeologiskt intressanta platser framåt våren och sommaren.
c Beslöts att Nils Bondeson ska inköpa boken ”Gravar längs Lagan” till vårt referensbibliotek.

§ 5 Planering inför Årsmötet
Beslöts att årsmötet ska hållas onsdagen den 14 april kl 18.30 i Nämndrummet Skillingehus. Efter förhandlingarna serveras smörgåstårta och kaffe. Därefter berättar bl.a. ”Gamla Skillingaryds-gruppen” något om Skillingaryds äldsta historia.

§ 6 Ekonomi och Administration
Eftersom Stig Wahlström ej heller denna gången var närvarande, utgick den ekonomiska rapporten.
En datoroffert presenterades. Önskemålen blev klara men några beslut om inköp kunde inte fattas utan ärendet bordlades till nästa sammanträde.

§7 Evenemangstips
Arrangemang som vi vill ha annonserade i Evenemangs-kalendern mars –maj, skall vara inlämnade senast den 2 februari. Vi har bara Årsmötet den 14 april att bidraga med.

§ 8 Öppet Hus
18 februari kl 18.00 i Sessionssalen, Skillingehus, visar vi filmen från Källeliden 1995. Vi har ingen servering men säljer vykort, böcker och lotter.

§ 9 Gravstensinventering
Beslöts att skicka ett brev till Kyrkonämndens Kyrkogårdsutskott med ÖHS:s anhållan om att bli remissinstans angående gravstenarnas hantering på Skillingaryds och Tofteryds begravningsplatser.

§ 10 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns antecknade.

§ 11 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 25 febr. 2004 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 12 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.