Protokoll Östbo Historiska Sällskap
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 03.12.04 kl. 17.00-19.30
Närvarande:
Nils Bondeson, ordförande,
Ingrid Gunnarsson, sekreterare,
Ann-Mari Gudmundsson, v. sekreterare
Bertil Magnusson, ledamot
Inger Carlsson-Remnemark, ledamot
Frånvarande:
Stig Wahlström, kassör
Werner Ahlgren, v. ordförande
Wivianne Nykvist, styrelsesuppleant

§ 79 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson hälsade välkommen.

§ 80 Dagordning och rutiner
Dagordningen godkändes med några tillägg under övriga ärenden.

§ 81 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 82 Gamla Skillingaryd
Vid ett besök av Bo Karlsson fick vi låna ett antal kort, vilka Bertil Pettersson nu avfotograferat.
Bo Karlsson är en person, som vars klara minne av gamla händelser är en värdefull källa för oss, som forskar om Skillingaryds historia. Någon borde göra en bandinspelad intervju med honom.

§ 83 Arkeologi; lägesrapport
Nils Bondeson har kontaktat arkeolog Jörgen Gustavsson, Jönköping. Han var intresserad av att besöka Skillingaryd under andra hälften av januari 2004 för att berätta om utgrävningarna utanför Reftele samt visa foto- och fyndmaterial.
Uppdrogs åt Nils Bondesson att boka lämplig lokal den 15 alternativt 29 januari klockan 18.00 samt göra en offentlig inbjudan genom annons och evenemangstips i Radio Jönköping gärna förgått av ett reportage i tidningarna.

§ 84 Arkivens Dag - utvärdering
Våra intentioner att göra vår lokal trivsam gav resultat. Vi kunde notera ett 50-tal intresserade besökare i en trivsam atmosfär. Genom ett lotteri fick vi in 500 kronor.

§ 85 Ekonomi och administration
Eftersom Stig Wahlström ej var närvarande, utgick den ekonomiska rapporten.
Inbetalningskort försedda med nummer och namn skall medfölja första utskicket av ÖHS-boiten 2004.

§ 86 Övriga ärenden
a. Uppdrogs åt Ann-Mari Gudmundsson att beställa en stämpel med följande text: Östbo Historiska Sällskap Skillingaryd
b. Föreningens dator har dålig kapacitet varför vi planerar köpa en ny.
Då kassören ej var närvarande och kunde redogöra för vår ekonomi, uppsköts ärendet till nästa sammanträde. En bättre offert kommer också att presenteras då.
c. Karin Eriksson har påtalat hur Tofteryds församlingsstyrelse tillåtit dumpning av gamla gravstenar, som tidigare varit uppställda innanför muren på Tofteryds kyrkogård. Tidningen Finnveden Fredag har gjort en artikel, som vi hoppas ska ge ordentligt gensvar i bygden. Som ÖHS känner ansvar för historiska föremål i bygden måste vi hjälpa till och påverka hur äldre gravstenar ska hanteras.
d. Nils Bondeson informerade om en artikel ”I skuggan av kriget”, som han håller på att färdigställa för hembygdsboken Mellan Härån och Rasjön

§ 87 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 28 jan. 2004 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 88 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.