Protokoll Östbo Historiska Sällskap
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 03.11.05 kl. 17.00-19.30
Närvarande:
Nils Bondeson, ordförande,
Werner Ahlgren, v. ordförande,
Ingrid Gunnarsson, sekreterare,
Bertil Magnusson, ledamot
Inger Carlsson-Remnemark, ledamot
Wivianne Nykvist, styrelsesuppleant
Frånvarande:
Stig Wahlström, kassör
Ann-Mari Gudmundsson, v. sekreterare,

§ 69 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson hälsade välkommen.

§ 70
Dagordning och rutiner Dagordningen godkändes med några tillägg under övriga ärenden.

§ 71 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 72
Gamla Skillingaryd
Arbetet med att försöka kartlägga gästgivare Jonas
Lägesrapport Gabrielsson Hööks (1723-1751) anor samt insamling av dokument om Skillingaryds gård..
Siv Jonsson har överlämnat gårdshandlingar från sitt föräldrahem Kristineberg, vilket vi är mycket tacksamma för.
Eftersom vi har en hängiven arkeolog i vår ordförande, Nils Bondeson, vore det önskvärt att han hjälpte oss att dokumentera de tidigaste spåren efter mänsklig verksamhet i Skillingaryd.
Det gäller i första hand Skillingaryd, men även Högabråten och Fåglabäck kan senare vara av intresse.

§ 73 Arkivens Dag
Den 8 november samlas arkivgruppen och ÖHS styrelse kl 9.30 för att hjälpas åt att guida våra besökare.
Tavlor skall vara upphängda och foton, försedda med text, uppsatta på skärmar.
Eftersom temat är Idrott har idrottsföreningar inbjudits för att få en inblick i hur vi förvarar deras inlämnade dokument
Tidningsarkivet hålls öppet och några tidningar kommer vara utlagda.
Per Bunnstad kommer att slå ett slag för föreningsarkivet.
Beslöts att liksom föregående år bjuda på kaffe med kaka och smågodis samt försäljning av ett lotteri med bok- och vykortsvinster.

§ 74 Cirkelverksamhet
Nils Bondeson meddelade att avslutningsmöte
Lägesrapport för Arkeologicirkeln hålls i föreningslokalen den 12 nov. kl. 16.30.
Ev. kommer han även att anordna en kurs om 2:a världskriget i lokalhistorisk belysning.

§ 75 Ekonomi och administration
Eftersom Stig Wahlström meddelat förhinder utgick den ekonomiska rapporten.
Beslöts att ett numrerat medlemsregister skall upprättas och
inbetalningskort medfölja nästa utskick av ÖHS-boiten.

§ 76 Övriga ärenden
a. Beslöts att inköpa stämpel och etiketter med texten Östbo Historiska Sällskap, Skillingaryd..
b. Beslöts att till Kultur/fritids Evenemangskalender inlämna följande annons.
Februari
On 18 Filmvisning från Gamla Skillingaryd om Källeliden. Sessionssalen på Skillingehus kl 18.30. Arr: östbo Historiska Sällskap
c. Beslöts att Nils Bondeson skall skicka Dagordning för Styrelsemöten direkt till de medlemmar som har e-post.
d. En inbjudan hade kommit från Tofteryds Hembygdsförening till en samling i Hembygdsparken, Skillingaryd, söndagen den 9 nov. kl 15.00. Ämnet är; Minnen från Sten Sturespelen, som framfördes för 50 år sedan.

§ 77 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 4 dec. 2003 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 78 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.