Protokoll Östbo Historiska Sällskap
ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 03.10.08 kl. 17.00-19.30
Närvarande
Nils Bondeson, ordförande,
Werner Ahlgren, v. ordförande,
Ingrid Gunnarsson, sekreterare,
Ann-Mari Gudmundsson, v. sekreterare,
Inger Carlsson-Remnemark, ledamot
Wivianne Nykvist, styrelsesuppleant
Frånvarande Stig Wahlström, kassör
Bertil Magnusson, ledamot

§ 59 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson hälsade välkommen.

§ 60 Dagordning och rutiner
Dagordningen godkändes.

§ 61 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 62 Arkivens Dag
Den 8 november samlas arkivgruppen och ÖHS styrelse kl 9.30 för att hjälpas åt att guida våra besökare. Tavlor, som vi erhållit ur ABF:s samlingar, ska vara inramade och försedda med text. Foton, som föreställer personer och platser i bygden, placeras på skärmar där man kan fylla i namn som saknas. Vårt välordnade tidningsarkiv visas och några tidningar kommer läggas fram.
Per Bunnstad kommer att slå ett slag för föreningsarkivet.
Beslöts att liksom föregående år bjuda på kaffe med kaka och smågodis.

§ 63 Höstens aktiviteter
a. Studiegruppen Gamla Skillingaryd, som arbetar med Skillingaryds Gårdar – ett projekt som är mycket omfattande kan inte hålla något öppet hus under hösten.
b. Några filmer ur vårt arkiv skulle istället kunna visas.
c. Arkivgruppen träffas som vanlig en gång per månad. Nytt material som flyter in och måste arkiveras.
d. Arkeologicirkeln planerar ingen fortsättning.
e. Nils Bondesson att i stället ordna en cirkel om hur andra världskriget påverkade människorna här i trakten.

§ 64 Bidragsansökan
Ansökan om kommunalt föreningsbidrag ska vara inlämnat senast den 15 oktober. Sekreteraren fyller i och skickar: Registreringsblankett, Verksamhetsblankett, Verksamhetsberättelse för 2002, Bokslut/Ekonomisk rapport samt Revisionsberättelse till Vaggeryds Kommun Kultur/Fritid.

§ 65 Ekonomi och administration
Kassören Stig Wahlström hade inlämnat en ekonomisk rapport som visar föreningens ekonomiska ställning 03.10.08.

§ 66
Övriga ärenden
a. Styrelsen beslöt att till Ingrid Bunnstads minne överlämna en gåva till Hjärt- och Lungfonden.
b. Wivianne Nykvist överlämnade 1 exemplar av vardera böckerna Från Klyvsåg till Robotar Krönika del I och II. Almanackor från 1978 – 1989.
Stort tack till Wivianne Nykvist för böckerna
c. Nils Bondeson informerade om Jönköpings läns museums utställning ”Myt- makt – missbruk”, en utställning om runor och runinskrifter samt om en föreläsningsserie, som arrangeras i samband med utställningen.
d. Ingrid Gunnarsson informerade om Föreningen Dis, Sveriges Släktforskarförbund och Sveriges Hembygdsförbunds krav att återinföra den svenska SOCKNEN som indelningsgrund för folkbokföringen. Ett initiativ att söka rädda Sveriges urgamla indelning i socknar som grund för att ange svenskarnas geografiska hemvister.
ÖHS` styrelse beslot delta i aktionen genom att skicka vykort till Finansdepartementet, Kulturdepartementet, Riskskatteverket och Kultur/Fritid

§ 57 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 5 nov. 2003 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 58 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan

Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.