Östbo Historiska Sällskap
Box 91 , 568 22 Skillingaryd. Tel. 0370-700 05
epost: per@skillingaryd.nu
Åter till hemsidan
Skillingaryd.nu


2003.05.13 Styrelsemöte

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 03.05.13 kl. 17.00-19.15

Närvarande Nils Bondeson, ordförande,
Werner Ahlgren, v. ordförande,
Ingrid Gunnarsson, sekreterare,
Stig Wahlström, kassör
Bertil Magnusson, ledamot
Inger Carlsson-Remnemark, ledamot
Wivianne Nykvist, styrelsesuppleant
Frånvarande Ann-Mari Gudmundson, v. sekreterare,

§ 39 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson hälsade välkommen.

§ 40 Dagordning och rutiner
Dagordningen godkändes.

§ 41 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 42 Sommaruppehåll
Beslutades att göra uppehåll med sammanträdena till 9 september.

§ 43 Kyrkogårdsvandring
Den 11 juni anordnar ”Gamla Skillingaryd” kyrkogårdsvandring. Temat är Föreningen Klockorna, Klockstapeln, Viktoriakorset och gravar utmed stora gångens norra sida. Entré inklusive kaffe skall kosta 30 kr. Medhjälpare med de praktiska arrangemangen blir Stig Wahlström, som tar emot entrén, Nils Bondeson håller koll på utställningen, Ann-Mari Gudmundsson ordnar kaffet tillsammans med Wivianne Nykvist, Inger Svensson och Gullvi Alkemark.

§ 44 Motionerna
Beslöts att Nils Bondeson skall kontakta hembygdsföreningarnas samarbetsråd i Vaggeryds kommun angående motionen om hembygdsrunda med visning av kommunens hembygdsgårdar och att han presenterar motionen om Joel Anderssons arkiv för Tofteryds hembygdsförening.

§ 45 Samarbetsrådet
Beslöts att den kontakt med övriga hembygdsföreningar, vilken påbörjades hösten 2002, bör fortsätta. Ordföranden kontaktar Håkan Johansson i Vaggeryd eller tar själv initiativ till ett nytt sammanträde.

§ 46 Övriga ärenden
1. Nils Bondeson kunde berätta att arkeologikursen haft två sammankomster. Den senaste var ett mycket intressant besök vid gravfältet i Boeryd i närheten av Taberg.
2. Per Bunnstad hade framfört en önskan att ÖHS skulle ta initiativ för anordnandet av Kulturhusens Dag med visning av idrottsmiljöer.
Styrelsen har tidigare behandlat ärendet och beslöt följa tidigare beslut att inte medverka. Initiativet tas av från Kultur/Fritid
i samarbete med kommunens duktiga idrottsentusiaster.

§ 47 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls tisdagen den 9 sept.2003 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 48 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan
………………………………………………. ……………………………………………..
Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.