Östbo Historiska Sällskap
Box 91 , 568 22 Skillingaryd. Tel. 0370-700 05
epost: per@skillingaryd.nu
Åter till hemsidan
Skillingaryd.nu


2003.04.09 Årsmöte

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDSPROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTET DEN 9 APRIL 2003 I SKILLINGARYD

Tid och plats Sessionssalen, Skillingehus kl. 18.30 –22.00
Närvarande Nils Bondeson, Per Bunnstad, Bertil Magnusson, Sivan Magnusson, Inger Carlsson-Remnemark, Karin Eriksson, Anne-Marie Gudmundsson, Lennart Gudmundsson, Inger Andersson, Marianne Andersson, Verner Ahlgren, Sune Gunnarsson, Åke Sköld, Ingrid Gunnarsson.
Sammanträdet öppnas Ordföranden, Nils Bondeson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Han berättade om kvällens tre delmoment: årsmötesförhandlingar, videofilmvisning av K Dgatan och samkväm.
Mötet stadgeenl. utlyst Mötet ansågs stadgeenligt utlyst då det varit annonserat i både ÖHSboiten och lokalpressen minst en vecka före mötet
Parentation Två av föreningens medlemmar, Svea Andersson och Gudrun Johansson, hade avlidit under året. Ordföranden föreslog en tyst minut till minne av de båda bortgångna medlemmarna.
Ordf. och sekr. Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Nils Bondeson resp. Ingrid Gunnarsson.
Justeringspersoner Till att justera dagens protokoll valdes Ann-Marie Gudmundsson och Bertil Magnusson.
Verksamhetsberättelsen Efter genomläsning av verksamhetsberättelsen godkändes den i befintligt skick.
Ekonomisk redovisning Den ekonomiska berättelsen genomlästes och ordföranden lämnade öppet för en kommentar,
Revisorernas berättelse Av revisorernas berättelse framgår att kassörens bokföring är väl förd och utan anmärkning.
Såväl ekonomi- som revisionsberättelsen godkändes.
Ansvarsfrihet Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande Till ordförande kommande verksamhetsår valdes nuvarande ordföranden Nils Bondeson, kvarstående 1 år.

Val av styrelse
Årsmötet följde valberedningens förslag.
Vice ordförande: Werner Ahlgren, omval 2 år
Sekreterare: Ingrid Gunnarsson, kvarstående 1 år
Kassör: Stig Wahlström, nyval 2 år.
Ordinarie ledamöter:
Bertil Magnusson, kvarstående 1 år.
Ann-Mari Gudmundsson, omval 2 år.
Inger Carlsson-Remnemark, omval 1 år.
Suppleant: Wivianne Nykvist, omval 1 år.
Val av revisorer Till ordinarie revisorer valdes nuvarande ordinarie Kurt Gustavsson och Rune Alm samt ersättare Erik Fredén och Per Pettersson.
Valberedningen Till ledamöter i valberedningen för ett år omvaldes Roland Bengtsson och nyvaldes Per Bunnstad som ersättare för Stig Wahlström.

Årsavgift för år 2004
Årsavgiften fastställdes oförändrad, 75 kr för enskild, 150 kr för hel familj, 150 kr för förening, 300 kr för företag.
Förslag och motioner Två motioner hade inkommit till årsmötet.
1. Motion angående bättre utnyttjande av hembygdsgård.
2. Motion angående Joel Anderssons arkiv.
Ordföranden läste upp motionerna, vilka båda antogs.

Övriga frågor
a Ingrid Gunnarsson påpekade att 2000 års premieobligation återlämnas
den 15 april och ska förnyas senast 13 april. Årsmötet ansåg att den skall
förnyas med 2003 års utgåva.
b Nils Bondeson informerade om studiecirkeln i arkeologi som startar efter
påsk. I Småland finns ovanligt många domarringar, en avsevärd mängd i vår kommun. En undersökning av Tofteryd sockens fasta fornlämningar gjordes 1935. Den finns dokumenterad. Flera nya fornfynd gjordes också när nya E4an byggdes.
c Per Bunnstad ville komplettera motionerna om samarbete med Tofteryds hembygdsföreningen till att gälla även Museiföreningen och, Fordonshistoriska föreningen. Tidigare har förslag lämnats att under en
sommardag anordna tipspromenad genom Skillingaryd med besök av
föreningarnas lokaler.
d Beträffande Joel Anderssons arkiv påpekade Per Bunnstad att Tofteryds hembygdsförening inom kort kommer att lämna över de dokument och foton som handlar om Skillingaryd.
e Åke Sköld berättade att Joel Anderssons arkiv innehåller exemplar av Värnamo Nyheter från 1936 till 1990-talet.
Han betonade kraftigt vikten av att undvika att klippa i gamla tidningar.
f På Nils Bondesons förslag beslutade årsmötet att ÖHS styrelse skall
samarbeta med hembygdsföreningarna i Vaggeryds kommun.
g Val av sammankallande i kommittéerna:
Gamla Skillingaryd: Ingrid Gunnarsson
Arkivet: Per Bunnstad
Klubblokalen: Bertil Magnusson
PR- Marknadsföring: Per Bunnstad
Frimärkets Dag: Per Bunnstad
Foto: Bertil Pettersson
Festkommittén:, Ann-Mari Gudmundsson, Gun Persson-Brehmer,
Gullvi Alkemark, Inger Svensson.
Försäljningschef: Kjell Karlsson.
h Nils Bondeson överlämnade en vacker bukett rosor till Ingrid Gunnarsson som tack för hennes stora insatser inom ÖHS.
Avslutning

Ordföranden tackade för det goda intresset och engagemanget och förklarade årsmötet avslutat.

  Andra delen av årsmötet upptogs av visning av filmen K D-gatan från ett Öppet hus den 13 mars 1996.Den var mycket uppskattad. Man kunde konstatera vilka förändringar som skett även efter så kort tid.
Den tredje delen av årsmötet bestod av att ÖHS bjöd på ett trivsamt samkväm med smörgåstårta och kaffe
Juesteras Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.
Anne-Mari Gudmundsson Bertil Magnusson