Östbo Historiska Sällskap
Box 91 , 568 22 Skillingaryd. Tel. 0370-700 05
epost: per@skillingaryd.nu
Åter till hemsidan
Skillingaryd.nu


2003.04.08 Styrelsemöte

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FRÅN EXTRA STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 03.04.08 kl. 17.00-19.00

Närvarande: Nils Bondeson, ordförande, Werner Ahlgren, v. ordförande, Ingrid Gunnarsson, sekreterare, Stig Wahlström, kassör (ersättare för Gunwor Wahlström), Bertil Magnusson, ledamot, Inger Carlsson-Remnemark, styrelsesuppleant, Wivianne Nykvist, styrelsesuppleant
Frånvarande Ann-Mari Gudmundsson, v. sekreterare, Åke Johansson, utan angiven orsak till frånvaro

§ 32 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson hälsade välkommen.

§ 33 Dagordning och rutiner
Dagordningen godkändes.

§ 34
Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.
En paragraf hade fallit bort. Den gällde Gamla Skillingaryds-gruppens anhållan om 1 000 kr till besök på Lantmäteriet i Jönköping samt inköp av kartmaterial.
Styrelsen beviljade detta.

§ 35 Årsmötet
Kompletterande förberedelser.
a. Rapport från valberedningen.
Till Gunwor Wahlströms ersättare som kassör föreslogs Stig Wahlström.
Till Stig Wahlströms ersättare i valnämnden föreslogs Per Bunnstad.
Wivianne Nykvist omtalade att hon inte önskade inte fortsätta i festkommittén.
Inger Svensson föreslogs som ersättare, men var inte vidtalad.
b. Uppdraget som sekreterare kvarstod Ingrid Gunnarsson med
Ann-Mari Gudmundsson som vice sekreterare
c. Dokument , som skall finnas klara för kopiering:
- Årsmötets dagordning godkändes med några tillägg.
Festkommittén behöver utökas.
- Verksamhetsberättelsen 2002 undertecknades.
- Årsredovisningen för 2002 förelåg inte vid dagens sammanträde.
d. Text till de två föreslagna motionerna upplästes och godkändes.
e. Eventuellt förslag till stadgeändringar skall beredas vid ett senare sammanträde, då samtliga ledamöter läst igenom stadgarna noggrant.
f. Stig Wahlström erbjöd sig att kopiera 25 ex av samtliga handlingar till årsmötet.

§ 36 Övriga ärenden
a. Werner Ahlgren berättade om sitt och Nils Bondesons besök på Hembygdsförbundets årsmöte den 5 april i Jönköping.
b. Ingrid Gunnarsson påminde om att 2000 års premieobligation
förfaller denna månaden och att ny skall tecknas före den 13 april.

§ 37 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls tisdagen den 13 maj 2003 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 38 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan
………………………………………………. ……………………………………………..
Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.